Skip to main content

Full text of "Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról (historiográfiai áttekintés)"

See other formats


KÉRI KATALIN 


Adatok és művek a 
nem nyugati kultúrák 
neveléstörténetének 
kutatásáról Kéri Katalin 


Adatok és művek a nem nyugati kultúrák 
neveléstörténetének kutatásáról Kéri Katalin 


Adatok és művek a nem nyugati kultúrák 
neveléstörténetének kutatásáról 
(historiográfiai áttekintés) 


Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Neveléstudományi Intézet 


Pécs, 2015 


A kiadvány a „Pedagógusképzést segítő hálózatok 
továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban" címú'TÁMOP- 
4.1. 2. B. 2-13/1-2013-0014 kódszámú projekt keretében 
készült. 


Lektor: 

Prof. Dr. Pukánszky Béla 


ISBN (print): 978-963-642-899-0 
ISBN (pdf): 978-963-642-900-3 

Készült a Bolko-Print nyomdájában 
(7623 Pécs, Rét u. 47., ügyvezető: Szabó Péter) 
Tartalomjegyzék 

Bevezetés 7 

Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 11 

A világméretű perspektíva szükségessége 12 

Alapművek a nyugati és „nem-nyugati" kultúrák nevelési múltjáról 14 
Az egyetemes neveléstörténeti munkák jellemzői 24 

Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 27 

Átfogó és összehasonlító világtörténet a felvilágosodás századában 27 
Egyetemes történelem a 18-19. századi Magyarországon 37 

Világtörténet a 19. századi hazai sajtóban: néhány példa 44 

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 47 

A Kína-kutatások története és jelene dióhéjban 47 

A kínai nevelés története a nyugati neveléstörténet-írásban 50 

A kínai neveléstörténetének bemutatása Magyarországon 

a 19. század elejétől 53 

Adatok a sajtócikkekben 53 

Kína neveléstörténete a pedagógiai szakirodalomban 59 

A kínai neveléstörténet megítélésének jellemzői a korszakban 78 

A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 81 

A Japán-kutatások történetéről röviden 81 

Nemzetközi kutatások 81 

A hazai japanológia 83 

Japán a nyugati neveléstörténet-írásban 89 

Hazai források a japán nevelés történetéről 92 

A japánok műveltségéről, nevelési szokásairól írt 

hazai vélemények jellemzői 106 


India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól 

a 20. század közepéig 109 

Adalékok az India-kutatások történetéhez 109 

India a magyar forrásokban és legismertebb hazai kutatói 111 

Az indiai neveléstörténetről készült művek 114 

Forráskiadások 116 

India nevelés- és művelődésügye a 19. század közepének 

magyar sajtójában 120 

India neveléstörténete Lubrich és Fináczy könyveiben 125 

Az Indiáról írt művek főbb jellemző gondolatai 127 

Az iszlám neveléstörténetének kutatása 129 

Az európai kutatások és eredményeik 129 

Monográfiák 129 

Forráskiadások 140 

Tanulmányok 143 

Egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek 155 

Muszlim neveléstörténet és iskolaügy a hazai szakirodalomban 159 

Az orientalisztika születése Magyarországon 159 

írások a muszlim nevelésügyről 162 

Az iszlám nevelésügye a Magyar Paedagogia című folyóiratban 169 
Összegzés 179 

A kutatási eredmények összefoglalása 181 

Függelék 185 

Szempontok az egyetemes neveléstörténet tanulmányozásához 185 

Fogalomtára nem nyugati nevelés történetének tanulmányozásához 190 


Bevezetés 


Bevezetés 


Napjainkban, a kompetenciafejlesztésen alapuló, új, osztatlan pe- 
dagógusképzés egyik központi kérdése, hogy mely tantárgyaknak, 
problématerületeknek van létjogosultságuk a képzésben. A neve- 
léstudományi területek között a nevelés- és művelődéstörténet is 
helyét és funkcióját keresi a kompetencia alapú pedagóguskép- 
zésben . 1 A neveléstörténet tanításának, kutatásának napjainkban 
csak úgy lehet megőrizni korábban kivívott rangját, helyét a tanári 
felkészítésben, ha a tárgy (maga a tudományterület) tematikai, 
forrástani, módszertani értelemben is folyamatosan gazdagodik, 
mind jobban problémaközpontú, komparatív szemléletű diszcip- 
línává válik, a diákokat önálló kutatásokra, kritikai gondolkodásra, 
forrásgyűjtésre és -elemzésekre inspirálja. A kompetencia alapú 
képzés Pécsett kiemelten fontosnak tartott horizontális aspek- 
tusai közül ebben a könyvben a multiperspektivitás jelentőségét 
hangsúlyozzuk. A nevelés- és művelődéstörténet ugyanis alapot 
jelenthet ahhoz, hogy a leendő pedagógusok képzésük során a 
térben és időben tág, a fogalom széles értelmében vett egyete- 
mes ismeretekkel, az ezekre épülő, ezekből kibontható gondol- 
kodásmóddal találkozzanak. Ez illeszkedik az évezredünk elején 
mind markánsabban körvonalazódó nemzetközi kutatási irány- 
zatokhoz, hiszen a világban ma számos - gyakran azonban egy- 
mástól földrajzi, szemléletbeli, nyelvi és egyéb okok miatt elszi- 
getelt - törekvés figyelhető meg az egyetemes neveléstörténet 
kereteinek kitágítását, illetve az összehasonlító neveléstudomány 
módszertanának fejlesztését illetően. Az átfogó szemlélet, a nem- 

1 Ennek részletes kifejtését I. a következő tanulmányban: Kéri Katalin: Nevelés- és 
művelődéstörténet a kompetencia alapú tanárképzésben a Pécsi Tudomány- 
egyetem Neveléstudományi Intézetében. In: Arató Ferenc (szerk.). Horizontok: 
A pedagógusképzés reformjának folytatása. Pécsi Tudományegyetem Bölcsé- 
szettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pécs, 2014. 45-57. o. (Autonómia 
és Felelősség tanulmánykötetek 1.) 


7 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


zeteken, országokon átívelő együttműködés hozzájárulhat számos 
probléma világosabb elemzéséhez. A világméretű perspektíva és 
a multiperspektivikus látásmód együtt kell, hogy érvényesüljön a 
pedagógusok munkája során is, így ezek a tanárképzés sarkalatos 
pontjai. Saját múltunk, értékeink megismerése mellett törekedni 
kell arra, hogy más társadalmak, népek nevelési hagyományai, 
eredményei is helyet kapjanak a kompetencia alapú pedagógus- 
képzésben, hiszen ezek megismerésével tudjuk átgondolni saját 
örökségünket és értékeinket. 

A nemzetközi neveléstörténet-írásban az utóbbi időben egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a nem nyugati típusú (más szempontból: 
az Európán kívüli) nevelésügy múltjának, tradícióinak a kutatása. 
A multiperspektivikus szemléletmód, a multi- és interdiszcipliná- 
ris közelítés, a posztkolonialista felfogásmód 2 , az interkulturális 
összehasonlítások, az eddig vizsgált források körének jelentős 
bővítése, a források feldolgozásának átértelmezése, valamint új 
módszertani keretek és alapok kidolgozása jellemzi a vizsgálato- 
kat. Fontos kiemelni, hogy ez a fajta megközelítés, a glóbusz-szintű 
vizsgálódás, az összehasonlító (nevelés)történeti kutatások elvég- 
zése a korábbiaktól részben eltérő felkészültséget (például széles- 
körű nyelvismeretet, a nevelés- és művelődéstörténeti ismeretek 
mellett vallástörténeti, néprajzi-kulturális antropológiai, összeha- 
sonlító neveléstudományi alapokat) kíván a kutatóktól, és szük- 
ségessé teszi a folyamatos nemzetközi tapaztalatcserét, az egyes 
kutatók és kutatói csoportok közti, gyakran nem csupán régiókat 
és országokat, hanem kontinenseket is átívelő együttműködést, a 
közös gondolkodást. 

Magyarországon a nem nyugati nevelés történetének vizsgá- 
lata, az ezzel kapcsolatos eredmények bekerülése a hazai szak- 
könyvekbe, tudományos folyóiratokba, a felsőoktatásban használt 
tankönyvekbe/tananyagokba még csak a kezdeti lépéseknél tart, 
jóllehet, magyar kutatóinknak már a tudományterület 19. századi 
születését követően is voltak és ma is vannak ezzel kapcsolatos 
eredményei. Jól látszik, hogy a nevelés- és művelődéstörténet át- 
fogó, problémaközpontú, a diakrón szempontok mellett, azokkal 

2 Kereszty Orsolya: Postcolonial perspective in the history of education: research 
problems and trends in an International context. HERJ - Hungárián Educational 
Research Journal, 4. évf. 2014/4. 1-10. o. 


8 
Bevezetés 


összefonódva szinkrón látásmódot is alkalmazó értelmezése meg- 
kívánja a nem európai/nem nyugati mintára kialakult nevelési-ok- 
tatási hagyományok és eredmények ismeretét is. Ezek nélkül az 
összehasonlító, a hatás- és recpcióvizsgálatokat kiemelten kezelő 
neveléstörténet-írás és tanítás ugyanis nem teljes. 

Ebben a könyvben ezért arra teszünk kísérletet, hogy egyrészt 
rövid áttekintést adjunk a tématerület és szemléleti mód legfonto- 
sabb nemzetközi szakirodaimának és kutatási tendenciáinak ala- 
kulásáról. Másrészt megpróbálkozunk annak vázlatos bemutatá- 
sával, hogy a neveléstörténet külföldi és hazai kutatói műveikben 
hogyan jelenítették meg Kína, India, Japán és az iszlám világának 
nevelési múltját. Ez a problématörténeti-historiográfiai áttekin- 
tés reményeink szerint nem csupán bemutatja az eddigi kutatási 
eredményeket, hanem más kutatókat is arra ösztönöz majd, hogy 
hangsúlyozottabban jelenítsék meg forrásfeltáró és -értelmező 
munkájuk során a posztkolonialista szemléletmódot, vállalkozza- 
nak interkulturális-összehasonlító kutatások elvégézésére, illetve 
a pedagógusképzésben is szerepeltessék a nem nyugati népek, or- 
szágok neveléstörténetének főbb jellemzőit. 


9 

Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


Szemléletváltás az egyetemes 
neveléstörténet értelmezésében 


Napjainkban a neveléstörténet oktatása különböző időkeretek 
között és kisebb-nagyobb mértékben eltérő tematikával a világ 
számos pedagógusképző intézményében kötelező tárgy 3 , és részét 
képezi a művelődéstörténeti kutatásoknak, összefoglalásoknak 
is. A tudományág művelői annak születésétől, formálódásától, a 
18-19. század fordulójától kezdve érdeklődéssel fordultak saját 
népük, országuk nevelési múltja mellett az egyetemes neveléstör- 
ténet felé is. Az európai (nyugati) neveléstörténet-írásban a kez- 
detektől mindmáig meghatározó volt magának a kontinens múlt- 
jának a tanulmányozása, jóllehet, más országok mellett éppen ha- 
zánkban is láthatunk példát a szélesebb nemzetközi kitekintésre, 
az első neveléstörténészeink közül például Lubrich Ágost, Fináczy 
Ernő munkáiban. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a nyugati világ- 
ban kialakított egyetemes neveléstörténeti kánonba máig alig-alig 
kerültek a nem európai („nem-nyugati") pedagógiai múltról őrzött 
ismeretek, és ha igen, akkor azok leginkább az ókori államokra vo- 
natkoznak. Későbbi történelmi korszakok nevelésügyi, nevelésfilo- 
zófiai fejleményeiről csak szórványos, nem ritkán hibás és hiányos 
információk kerültek a tankönyvekbe, lexikonokba, és egyes terü- 
letek (például Latin-Amerika, Japán vagy Afrika) neveléstörténeté- 
nek bemutatása szinte teljesen hiányzik. 

A világban ma számos - gyakran azonban egymástól földraj- 
zi, szemléletbeli, nyelvi és egyéb okok miatt elszigetelt - törekvés 
figyelhető meg az egyetemes neveléstörténet kereteinek kitágítá- 
sát illetően. Ebben a fejezetben ezeknek a törekvéseknek a célja- 
iról, eredményeiről és sajátosságairól nyújtunk rövid áttekintést. 


3 A neveléstörténet tanításának céljaival és programjaival mindmáig egyik leg- 
részletesebben foglalkozó könyv a Kadriya Salimova és Erwin V. Johanningmeier 
által szerkesztett Why should we teach History of Education? című kötet. (The 
Library of International Academy of Self-lmprovement, Moscow, 1993.) 


11 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Összefoglaljuk azt, hogy miért lényeges a világméretű perspektíva 
a neveléstörténet tanulmányozásában; nyugati és nem-nyugati 
kutatók könyveire alapozva bemutatjuk az elmúlt évtizedek leg- 
fontosabb kutatási eredményeit, kiemelve a problémákat, hiá- 
nyosságokat is. 


A világméretű perspektíva szükségessége 

A 21. század elején szükség van arra, hogy bolygónk gazdasági, 
politikai, ökológiai, társadalmi és egyéb problémáit ne csupán 
helyi szinten ismerjük és kezeljük, hanem rendelkezzünk az eze- 
ket illető átfogó szemlélettel. 4 Az egyes népeknek, országoknak 
és kontinenseknek közös erőfeszítéseket is kell tenniük az emberi 
civilizáció jövője, túlélése érdekében. Szükség van tehát az erők, 
az ismeretek egyesítésére, és ennek előmozdításához arra is, hogy 
minél többet tudjunk meg másokról, a másik- ról. Ez, a nevelés 
múltjának szempontjából is kiemelt fontosságú célkitűzés segíthet 
a problémák megoldásában, így több kutató, például a Toynbee 
nyomain járó, a nevelés történetét tág összefüggéseiben tárgyaló 
Edward Myers szerint széles, világméretű perspektíva szükséges. 5 
Szerinte a nevelésügy efféle, átfogó áttekintése abból a 20. századi 
jelenségből adódik, hogy „a nyugati világ hirtelen közvetlenebb és 
kibogozhatatlanabb kapcsolatban találta magát a világ többi ré- 
szével, mint korábban bármikor" 6 . 

Egy ilyen, átfogó és kontinensek felett átívelő szemlélet jegyé- 
ben íródott egyetemes neveléstörténeti kézikönyv szerkesztői az 
elmúlt években nagy visszhangot kiváltó művük előszavában azt 


4 A fejezet a szerző korábbi, nyomtatásban megjelent alábbi írásainak újjáírt, ak- 
tualizált szövegváltozata: Kéri Katalin: Az egyetemes neveléstörténet tág értel- 
mezése. Magyar Pedagógia, 110. évf. 2010/3. 265-277. o. és Katalin Kéri: Natio- 
nal Pást and Worldwide Perspective: a Comparative Approach to the Research 
of the History of Education. HERJ - Hungárián Educational Research Journal 4. 
évf. 2014/4. Paper DÓI 10.14413. A könyv fejezeteinek háttérkutatásai többek 
között a szerző 2010-ben lezárult MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának tá- 
mogatásával készültek el. (BO/00411/06) 

5 Myers, Edward D.: Education in the Perspective of History. Longmans, London, 
1963. (2. kiadás) 3. o. 

6 Uo. 3. o. 


12 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


fogalmazták meg, hogy fentiek miatt napjainkban (is) kiemelt fon- 
tosságú az ifjúság nevelése, ám a diákoknak nem elegendő olyan 
életvezetési tanácsokat átadni, mint „Élj békében másokkal!" vagy 
„Fogadd el mások kultúráját!", hanem mindennek az előmozdí- 
tásához mindennapi, folyamatos építkezés szükséges. A modern 
szemléletű, glóbusz-szintű neveléstörténet kedvező módon ala- 
kíthatja a tudományos szemléletet és a multiperspektivikus látás- 
módot, a saját hazánk és más országok népei iránti attitűdöt . 7 A 
valóban egyetemes neveléstörténet művelése ugyanis segít közös 
szellemi kapcsolódásokat, összekötő kulturális elemeket keresni 
különböző népek között, rámutatva ugyanakkor az egyediségek- 
re, amelyek mind-mind az emberiség nevelési múltjának, nevelési 
örökségének a részei. 

Jóllehet, ezt az érvelést mind több és több neveléstörténész el- 
fogadja, az amerikai Timothy Reagan szerint az a neveléstörténet, 
amit hazájában, az USA-ban és általában Nyugaton művelnek és 
tanítanak, elsősorban a saját hagyományokra koncentrál, és csak 
ritka esetben vet számot más, nem nyugati kultúrákkal . 8 Szerinte 
ez egyrészt érthető és fontos, másrészt viszont törekedni kell arra, 
hogy más társadalmak, népek nevelési hagyományai, eredményei 
is helyet kapjanak a neveléstörténeti bemutatásokban, hiszen vé- 
leménye szerint ezek megismerése segíthet átgondolni saját örök- 
ségünket és értékeinket, segít „nyitottabbá válni a fontos nevelési 
kérdéseket érintő alternatív nézőpontokat illetően ". 9 Reagan már 
egy jó évtizeddel ezelőtt vázolta azt a helyzetet, ami nem csupán 
az ő hazájában, hanem világszerte megfigyelhető jelenség: a pe- 
dagógusképzés területén kevés olyan oktató, kutató van, aki képes 
átfogó, ugyanakkor valóságos képet adni a nem-nyugati nevelési 
hagyományokról, ami természetesen eleve nem képzelhető el a 
nyugati nevelési múlt ismerete nélkül. Művében kiemelte azt a 
kulcsfontosságú gondolatot, hogy a nyugati kutatók minden igye- 
kezetük ellenére a nem-nyugati kultúrák tanulmányozása, a neve- 


7 Salimova, Kadriya - Dodde, Nan L. (eds.): International handbook on history of 
education. Orbita, Moscow, 2000. 12. o. 

8 Reagan, Timothy: Non-Western Educational Traditions. Indigenous Approaches 
to Educational Tought and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 
Mahwah, New Jersey - London, 2005. (3., bővített kiadás) XI. o. 

9 Uo. XI. o. 


13 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


léstörténet világperspektívából való áttekintése során sem tudják 
levetkőzni „nyugati" látásmódjukat . 10 


Alapművek a nyugati és „nem-nyugati" kultúrák nevelési múltjáról 

Mielőtt néhány, az elmúlt évtizedekben keletkezett, nem csu- 
pán a nyugati (európai), hanem a világ más részeiről is adatokat 
tartalmazó külföldi neveléstörténeti kézikönyvet áttekintenénk, 
szükségesnek látszik a fogalomhasználat sajátosságainak rövid 
áttekintése. Nem új keletű, már a középkorban is használatos 
fogalompárként emelhetjük ki a „Nyugat" és „Kelet" kapcsola- 
tot. A középkori európai emberek számára egészen a gyarma- 
tosításokig megfelelőnek tűnt ez a szópár ahhoz, hogy saját 
„occidentális" identitásukat, értékeiket - szembeállítva a „ke- 
letivel", azaz mindennel, ami nem európai - megfogalmazzák, 
erősítsék. Minél inkább távoli, korábban nem ismert területekre 
merészkedett azonban az európai ember, annál inkább belátta, 
hogy a világnak számos, a „nyugati" kultúrától jelentősen külön- 
böző területe van, s ráadásul a „keleti" országok is meglehetősen 
eltérő történeti utat jártak be, közel sem azonosak. Ankerl Géza, 
az összehasonlító jogi, szociológiai és kultúrtörténeti vizsgálódá- 
sok kiemelkedő alakja nem véletlenül adta gyűjteményes köte- 
tének sem azt a címet, hogy „Nyugat van, Kelet nincs ". * 11 A tanul- 
mánykötetről írt elemzésében Farkas János ezt írja: „A Nyugat 
tehát mint fogalom - létezik, de ugyanez már nem mondható el 
a Keleti civilizációról. A Kelet fogalmába belefoglalt kínai, indiai 
és arab-muzulmán civilizáció ugyanis nemcsak a Nyugattól tér 
el, hanem egymástól is. Az eltérések akkorák, hogy a Kelet fogal- 
ma valójában üres. Csupán ideológiai konstrukció, amelynek az 
a funkciója, hogy megalkotásával és alkalmazásával a Nyugat ki- 
emelje és elfogadtassa saját »civilizáló küldetését«" 12 . A nyugati 
ember Kelet felé fordulásának történetét, annak jellemzőit az 


10 Uo. XI. o. 

11 Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs. Értől az Óceánig. Osiris, Budapest, 2000. 

12 Farkas János: Nyugat van, Kelet nincs. Az Értől az Óceánig. Magyar Tudomány, 
2001/7. 885-887. o. http://epa.oszk.hu/00700/00775/00032/885-887.html (A 
letöltés ideje: 2015.08.02.) 


14 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


ókortól napjainkig egy, a közelmúltban megjelent tanulmányá- 
ban Mund Katalin tekintette át 13 . 

A külföldi egyetemes neveléstörténeti munkák címeiben, al- 
címeiben mindazonáltal gyakran találhatjuk a „nyugati" és „ke- 
leti" jelzőket. Újabban ugyanakkor az angol nyelvterületen egyre 
gyakrabban találkozhatunk a „nyugati" megjelölés mellett (amely 
jelző az európai kontinens országai mellett az észak-amerikai, sőt 
(részben) az ausztrál kontinens államaira is utal) a „nem-nyuga- 
ti" kifejezéssel, és ez jelöli valamennyi egyéb kontinenst. Timothy 
Reagan, fentebb már idézett amerikai szerző például a nyugati 
világ napjainkban hozzáférhető egyik legkomplexebb könyvét 
készítette el a nem-nyugati kultúrák nevelési hagyományainak 
történetéről. A Non-Western Educational Traditions. Indigenous 
Approaches to Educational Thought and Practice című, három 
kiadást megért könyv alapmű a téma külföldi szakirodalmát ille- 
tően. A szerző Bevezetőjében is jelzi, hogy művét elsősorban az 
amerikai tanárképzésben részt vevő diákoknak és érdeklődő szak- 
embereknek szánja, tankönyvként (ezt támasztja alá az egyes fe- 
jezetek után csatolt kérdések és feladatok együttese), ami nyilván 
meghatározta a könyv fejezeteinek terjedelmét. Az összehasonlító 
neveléstudomány időben és térben való kiterjesztése mellett a kö- 
tetre jellemzők a történetfilozófiai, ismeretelméleti felvezetések, 
valamint a kutatások jövőbeni kiterjesztésének lehetőségeit vázo- 
ló alfejezetek. Fontos fogalomtisztázásokat lelhetünk fel a műben 
például az etnocentrizmus, a konstruktivista episztemológia, a 
kultúrakoncepciók vonatkozásában. A könyv tíz fő fejezetéből há- 
rom foglalkozik kutatásmódszertani- és elméleti kérdésekkel, a a 
többi részben pedig Reagan összefoglalja a különböző, nem-nyu- 
gati kultúrák neveléstörténetének jellemzőit. Szó esik az afrikai, a 
mezoamerikai (maja és azték), az észak-amerikai őslakos, a konfu- 
ciánus kínai, a hindu és a buddhista, a roma, valamint a muszlim 
nevelés múltjáról. 

Reagan művéhez hasonló, a nevelés elméletének és gyakor- 
latának térben és időben is tágan értelmezett, 20. századig tartó 


13 Mund Katalin: A „keleti bölcsesség" jelentésváltozása. In: Dömötör Bea - A. 
Gergely, András - Kemény Márton (szerk.): Motogoria. Tanulmányok Sárkány 
Mihály 60. születésnapjára. MTA Politikai Tudományok Intézete Könyvkiadó Kft., 
ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 2004. 187-209. o. 


15 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


történetét vázolta fel munkájában a kenyai szerzőpáros, Sifuna 
és Otiende is. 14 Az őskori, az ókori egyiptomi, indiai, kínai, zsidó, 
görög és római nevelés gyakran, más művekben is bemutatott 
jellemzői mellett a szerzők részletesen kitértek az afrikai hagyo- 
mányos nevelés bemutatására is, és kutatásaik nyomán sajátos, 
a gyarmatosítók nézőpontja helyett az őslakosok szemszögéből 
láttatott nevelési múlt tárul a szemünk elé. Az iszlám nevelés tör- 
ténetének szerepeltetése is kenyai látószögből kerül elénk, hiszen 
az országban a muszlim nevelés eszméinek és intézményeinek in- 
tegrálása éppúgy a helyi hagyományok szegényedéséhez vezetett, 
mint a nyugatiaké. 

Szintén a nézőpont megválasztásának fontosságára és az idő- 
ben, térben egyaránt kiterjedt összehasonlítás szükségességére 
hívták fel a figyelmet azon tanulmányok írói, amelyek egy 1994-es 
összehasonlító neveléstudományi konferenciát követően íródtak. 
Az East-West Dialogue in Knowledge and Higher Education című 
kötet különösen a nyugati felsőoktatás alakulásának szemszögé- 
ből vizsgálja a keleti hatásokat. 15 Már a kötet bevezető tanulmá- 
nya felveti azt a kérdést, hogy egyáltalán lehetséges-e európaiként 
értően tanulmányozni, lényegileg megérteni a régi kínai klasszi- 
kusokat és tudományosságot. A fő kérdés, melyre az egész kötet 
választ keres: a Föld népeinek hatalmas kulturális különbségei el- 
lenére hogyan lehetséges befogadni, fejleszteni, egyetemi keretek 
között továbbadni a sokszínű értékeket. A kötet több szerzője is 
utal arra tanulmányában, hogy az, hogy milyen ismeretek, tudo- 
mányos eredmények illetve (felső)oktatási formák terjedtek el a 
világban, váltak meghatározóvá az elmúlt évszázadokban, való- 
jában alapvetően a hatalmi elrendeződések, politikai viszonyok 
következménye volt. lan Winchester például szellemes módon 
e sorokkal kezdi tanulmányát „Ha Dzsingisz kán nem találkozott 
volna olyan nagy katonai ellenállással Nyugat-Európában, vagy ha 
esetleg nem halt meg volna túl korán, akkor a [976-ban alapított] 


14 Sifuna, Dániel N. - Otiende, James E.-.An Introductory History of Education. Nai- 
robi University Press, Nairobi, 2006. Megjegyzés: a könyv első kiadása 1992-es, 
a tanulmányban később szereplő Asafo-Agyei Okra például tőlem eltérően saját 
művében abból idézett. 

15 Hayhoe, Ruth - Pan, Júlia (eds.): East-West Dialogue in Knowledge and Higher 
Education. An East Gate Book, E. Sharpé, Armonk, New York, London, 1996. 


16 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


Jüelü Akadémia lehetett volna a világ felsőoktatási intézménye- 
inek modellje ." 16 Pinayur Rajagopal pedig azt fejtette ki, hogy a 
hatalmas és eredeti tudással rendelkező Indiában 17 a muszlim in- 
vázió után csupán búvópatakként éltek a régi tudományok, a má- 
sodik nagy megszállás, a brit gyarmatosítás után pedig az ország 
külső (angol) mintára fejlesztette felsőoktatását (is). (Ezzel szem- 
ben Kínának, amely a nagy megszállásokat sikeresebben hárította, 
mindig is megvolt az a lehetősége, hogy válasszon a helyi (az ősi kí- 
nai) és a külső képzési modellek közül. A két hatalmas ázsiai állam 
matematikatörténetét a szerző olyan jelentősnek tartja, hogy fel- 
hívja a figyelmet arra (ami a neveléstörténet tanulmányozójának 
nézőpont-választási felelősségére is rámutat), hogy amit általában 
matematika-történetként emlegetünk, az valójában nem más, 
mint az európai matematika története. Rajagopal azt írja, hogy ha 
a nézőpontunkon változtatunk, és képessé válunk rálátni a tudás- 
átadás bonyolult, téren és időn át húzódó, kultúrközi folyamataira, 
akkor szükségessé válik az emberiség emelkedéseként, a Nyugat 
technológiai győzelmeiként megírt történelem újrakonstruálása . 18 
Mindez a neveléstörténet vonatkozásában is igaz. 

Tu Youguang saját írásában azt emelte ki, hogy a társadalmi 
evolúció nem hasonlítható a biológiaihoz. Szerinte minden kultú- 
rának különálló útja van, nem fűzhető fel egy egységes, az ösz- 
szes kultúrát jellemző fejlődési irányra . 19 Ő is, és a kötet egy má- 
sik szerzője, Martin Barlosky is felhívták a figyelmet arra, hogy a 
tudomány és a tudományos eredmények értelmezése Nyugaton 
és Keleten ontológiai és episztemológiai természetű különbségek 
miatt is eltér. Utóbbi tudós kiemelte még azt - hivatkozva Ji Shuli 


16 Winchester, lan (1996): Cultural Differences and the Reception of University 
Disciplines. In: Hayhoe, Ruth-Pan, Júlia (eds.): East-West Dialogue in Knowledge 
and Higher Education. i. m. 17. o. 

17 India ősi szellemi örökségéről I. például az alábbi összefoglalást: Bay, Wm Theo- 
dore (generál ed.): Source of Indián Tradition. Columbia University Press, New 
York, 1958. 

18 Rajagopal, Pinayur: Chinese Mahematics and the West. In: Hayhoe, Ruth - Pan, 
Júlia (eds.): East-West Dialogue in Knowledge and Higher Education i. m. 26-27. o. 

19 Youguang, Tu (1996): Cultural Graft and Higher Education. In: Hayhoe, Ruth - 
Pan, Júlia (eds.): East-West Dialogue in Knowledge and Higher Education i. m. 
45. o. 


17 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


egy korábbi, a kínai természettudományokról tartott előadására 20 
hogy a nyugati tudomány a keleti gondolkodási minták leírása- 
kor azokat csupán misztikus, varázslatos sémákként ábrázolja. 21 

Több olyan munkát is sorolhatunk az elmúlt évek külföldi mo- 
nográfiái közül, amelyek részleteikben foglalkoznak a tágan értel- 
mezett egyetemes neveléstörténettel. Említhető például a Lowe 
Roy szerkesztésében készült négykötetes mű, a History of Educa- 
tion. Major Themes című, 2000-ben megjelent munka 22 , amely 
áttekintette az elmúlt három évtized legfontosabb, a nyugati vi- 
lág (pontosabban az angol ajkú országok) neveléstörténészei által 
tanulmányozott témákat. A mű negyedik kötete, amely az iskola- 
rendszer-történeti vizsgálódásokat taglalja, különösen sok egyete- 
mes történeti részletet tartalmaz, köztük például az Etnicitás és 
nevelés és az Imperializmus és nevelés című fejezeteket. 

Más könyvek, mint például a Philanthropy in the World's 
Traditions 23 csupán fő témájukhoz kapcsolódóan, ám nagyon is 
széleskörű, a világ különböző kultúráira kitekintő módon szólnak 
az egyetemes neveléstörténetről. A kötet bemutatja, hogy nem 
csupán a keresztény Nyugat, hanem a bolygó számos más vallása 
és területe is gazdag példákat tud felsorakoztatni a filantropizmus 24 
történetére vonatkozóan. A buddhista, hindu, muszlim, zsidó, ős- 
lakos amerikai és sok más vallási tradíció áll a könyv tanulmánya- 
inak középpontjában. Neveléstörténeti szempontból különösen 
kiemelhető a műből Mary Evelyn Tucker azon írása, amely Japán- 
nal, az ott kibontott konfuciánus etikával és neveléssel foglalkozik 


20 Ji Shuli: A Modern Interpretation of Sinic Science. A Knowledge Across Cultures: 
Unversities East and West című konferencián tartott előadás, Toronto, 1992. 

21 Barlosky, Martin: Sinic Science, Postmodernism and Knowledge: Rethinking 
Knowledge in the Social Sciences. In: Hayhoe, Ruth - Pan, Júlia (eds.): East-West 
Dialogue in Knowledge and Higher Education. i. m. 53. o. 

22 Lowe, Roy (ed.): History of Education. Major Themes. I-IV. vols. Routledge, Lon- 
don, 2000. 

23 llchman, Warren Frederick -Katz, Stanley Nider -Queen, Edward L. (eds.): 
Philanthropy in the World's Traditions. Indiana University Press, Bloomington, 
1998. 

24 Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem, illetve nem egészen arról a fogalomról, illet- 
ve irányzatról van szó, amely a XVIII. században a felvilágosodás kori Európában 
kialakult. Sokkal inkább Payton értelmezésében használják a filantropizmus fo- 
galmát a szerzők, I. ennek kifejtését a 26. jegyzetszámhoz kapcsolódó szöveg- 
részben! 


18 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


részletesen . 25 A kötet szerkesztői már bevezetőjükben jelzik, hogy 
nem csupán a filantropizmus, hanem tágabb, átfogóbb értelem- 
ben a kultúra összehasonlító elemzésének egy módjával próbál- 
koznak művükben. Róbert Payton definíciójára támaszkodva úgy 
fogalmaznak, hogy „a filantropizmus akaratlagos cselekvés a közjó 
előmozdítása érdekében" 26 , és ennek, miként a kötet tanulmánya- 
iból is kiderül, fontos eleme az erkölcsi nevelés . 27 

Kutatásaink, nemzetközi kitekintésünk lényeges alapját jelentik 
azok a művek is, amelyek egy-egy, nem a nyugati kultúrkörhöz tar- 
tozó nép, földrész vagy ország nevelési múltjával foglalkoznak. Fi- 
lozófiai, ismeretelméleti szempontok miatt is fontos például Asafo- 
Agyei Okra azon munkája 28 , amely a ghánai neveléstörténet tanul- 
mányozásából kiindulva átfogó, magát az afrikai nevelésfilozófiai 
gondolkodást jellemző áttekintést ad. A szerző műve Előszavában 
leszögezi, hogy azok a könyvek, amelyek az USA könyvtáraiban az 
afrikai nevelésügyről, annak múltjáról megtalálhatók, többnyire ar- 
ról szólnak, hogy milyen (nyugati) oktatási reformokat valósítottak 
meg a fekete kontinensen. Filozófián, nevelésfilozófián az Afrikával 
foglalkozó nem afrikai tudósok szinte kivétel nélkül azt értik, ami a 
fogalmak európai tartalmát, koncepcióját jelenti. Több más szerző- 
höz hasonlóan azonban Asafo-Agyei felteszi a súlyos kérdést: Mi- 
ért is kellene a kutatások során a nyugati kritériumokat, gondolati 
sémákat használni a nem-nyugati kultúrák megismeréséhez? Kifej- 
tette, hogy Afrikában a filozófiai tudás az évezredek alatt közmon- 
dásokban, mítoszokban, népmesékben, népdalokban, rituálékban, 
népi hitekben, népszokásokban és néphagyományokban található, 
illetve művészeti szimbólumokban, társadalmi-politikai intézmé- 
nyekben és gyakorlatban él . 29 Példaként említette a - vizsgálódásai 
középpontjában álló - ghánai akan nép példáját, amelynek tag- 
jai írástudatlanok, ám az élet legmélyebb kérdéseiről, filozofikus 


25 Tucker, Mary Evelyn: A View of Philantrophy in Japan: Confucian Ethics and Edu- 
cation. In: llchman, Warren Frederick -Katz, Stanley Nider-Queen, Edward L. 
(eds.): Philanthropy in the World's Traditions. i. m. 169-197. o. 

26 L. tőle: Payton, Róbert L.: Philanthropy: Voluntary Action fór the Public Good. 
American Council on Education. Macmillan, New York, 1998. 

27 llchman - Katz - Queen, i. m. X. o. 

28 Asafo-Agyei Okra, K.: Nyansapo (the Wisdom Knot): Toward an African 
Philosophy of Education. Routledge, London, 2003. 

29 Uo. 15. o. 


19 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


gondolatokról is szólnak például a nyugati fül számára filozofikus 
üzenetként értelmezhetetlen dob-nyelv hangjai éppúgy, mint pél- 
dául gyászénekeik. 30 Már az 1960-as években többek között Jahn 
Muntu 31 is kifejtette, hogy erősen vitatható az a nyugati gondol- 
kodásmód, amely az afrikai történelmet az európaival veti össze, 
és így a „művelt", „haladó", „igazi européer" emberekkel szemben 
- előítéletes módon - az afrikaiakat „pogányoknak", „vadaknak", 
„primitíveknek" titulálják, gyakran megtoldva mindezt azzal a nem 
kevésbé hamis kijelentéssel, hogy az afrikaiak „tiszta, természetes 
emberi lények", akik mezítelenül és gondtalanul, vígan élnek az ős- 
erdőben, egyik napról a másikra, szobrokat farigcsálnak, krokodi- 
lokról és elefántokról mesélnek... „A minél inkább primitív" annyit 
tesz: „minél inkább afrikai..." 32 

A szerző szerint az afrikai neveléstörténet bemutatását sem 
lehet mindezek miatt az elmúlt évszázadokban szokásos módon, 
vagyis a nyugati szempontok szerint folytatni, hanem új nézőpon- 
tokat, afrikai közelítéseket kell találni. Asafo-Agyei Ghána példáját 
emelte ki, amelyről az ország neveléstörténetét összefoglaló koráb- 
bi művek általában, mint olyan földrajzi helyszínről szóltak, ahová 
a nevelést az európaiak (előbb a portugálok, majd a hollandok, ké- 
sőbb pedig az angolok) vitték. Valójában, miként a kutató rámutat, 
csupán arról szólnak az írott források, hogy az intézményesült, az 
európai iskolák mintájára szervezett oktatási intézményeket szer- 
vezték a 17. századtól kezdődően az akkori Aranypartnak nevezett 
terület tengerparti városaiban (és csakis ott!) az oda érkező euró- 
paiak, és ezekbe az iskolákba szinte kizárólag a kereskedők gyer- 
mekei, illetve vegyesházasságokból született mulatt fiatalok jártak 
(és csak ők). Azok a művek tehát, amelyek a „nevelés" történetét 
Ghánában a misszionáriusok érkezésétől datálják, és nem vesznek 
tudomást a terület gazdag nevelési hagyományokkal rendelkező - 
ám a szóbeliségre és a gyakorlati cselekvésre alapuló - múltjáról, 


30 Az egykor ghanai miniszterelnöki posztot is betöltő (1969-1972), az oktatásügy 
iránt kiemelten érdeklődő Kofi Abrefa Busia (1913-1978): The Challenge of 
Africa című művét (New York, 1962.) idézi Asafo-Agyei. 

31 Muntu, Jahnheinz Jahn: The New African Culture. Faber and Faber, New York, 
1961. 

32 Idézi: Asafo-Agyei, i. m. 15. o. 


20 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


konceptuálisán hibásak. 33 Asafo-Agyei felidézte Sifuna és Otiende 
alábbi gondolatait 34 : „tévedés, ha azt hisszük, hogy csakis az írni- 
olvasni tudás és a nyugati formális iskolai képzés jelentik a nevelés 
épületének elemeit...", mert a nevelés felkészülés az életre abban 
a társadalomban, amelybe beleszülettünk, ezért „a korai európa- 
iak is nagyot tévedtek abban, hogy ők hozták el a nevelést Afrika 
teljesen neveletlen népességének" 35 . A szerző utalt a Fekete írók 
és Művészek 1959-ben tartott, második, római kongresszusának 
a záródokumentumára is, és annak a Commission on Philosophy 36 
által megfogalmazott megoldási javaslatait idézte, mint olyan gon- 
dolatsort, amely nagyban hozzájárulhat az afrikai (nevelés)filozófia 
és neveléstörténet kibontásához, valósághű megismeréséhez. 37 

A tág kitekintéssel értelmezett egyetemes neveléstörténet 
megismerését az utóbbi évtizedekben jelentősen előmozdítják 
azok a munkák, amelyek a nyugati világban a történelem külön- 
böző korszakaiban és más-más földrajzi területen élt pedagógiai 
gondolkodók életművét fűzik egybe. A neveléstörténet, nevelés- 
filozófia-történet korábbi összegzéseitől eltérően ezekben a köte- 
tekben már nem csupán a (szakmai körökben közismert) európai 
(észak-amerikai) törekvéseket, pedagógiai eszmeáramlatokat kö- 
vethetjük nyomon, hanem bizonyos rálátásunk nyílik más kultú- 
rák kiemelkedő személyiségeinek munkásságára is. Ezek a kötetek 
szinte minden esetben nemzetközi kutatócsoportok munkálkodá- 
sa nyomán születtek, és egy-egy köteten belül az azonos szerkesz- 
tési elvek lehetővé teszik az életművek összevetését, illetve kü- 
lönböző, például hatásvizsgálatok elvégzését. Természetesen vala- 
mennyi efféle kötet esetében felmerül a kérdés, hogy miért éppen 
azok a gondolkodók kerültek egymás mellé, akiket a szerkesztő(k) 
és tanácsadóik kiválasztottak. (Fontosnak tartjuk megjegyezni, 
hogy ezekben a kötetekben több alkalommal szerepel magyar ok- 
tatáspolitikus és/vagy pedagógiai gondolkodó életműve is.) 


33 Uo. 29. 0 . 

34 Sifuna - Otiende i. m. (ősz. n.) 

35 Asafo-Agyei, i. m. 34-35. o. 

36 A dokumentum eredetijét i. az alábbi kötetben: Minogue, Martin - Molloy, 

Judith (eds.): African Aims & Attitudes: Selected Documents. Cambridge Univer- 
sity Press, Cambridge, Mass., 1974. 228-229. o. 

37 Asafo-Agyei, i. m. 16-17. o. 


21 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Az angol nyelvterületek egyik legfontosabb, sokat idézett, élet- 
műveket összegző munkája a Palmer által szerkesztett Fifty Major 
Thinkers on Education: From Confucius to Dewey című könyv 38 . Az 
ötven, a kötetben bemutatott gondolkodó közül a kínai Konfuciusz, 
az arab al-Ghazálí és Ibn Tufajl, a puerto-ricói Eugenio Maria de 
Hostos, az indiai Rabbindranath Tagore és Mohandas Karamcsand 
Gandhi, illetve az afro-amerikai William Edward Burghardt du Bois 
azok, akik a nem-nyugati kultúrát képviselik. A kötet párja az, a 
modern pedagógiai gondolkodókat bemutató, szintén Joy Palmer 
által szerkesztett könyv, amely Fifty Modern Thinkers on Educati- 
on: from Piaget to the Present 39 címmel látott napvilágot. A szer- 
kesztői előszó szerint a két kötet együttesen a legrégibb időktől a 
21. század elejéig mutatja be azoknak a személyeknek a nevelésről 
vallott felfogását, akik a legnagyobb hatással voltak a világban a 
pedagógia, az oktatásügy alakulására. A rövid életrajzi bevezetők 
után a tanulmányok írói egységes szempontok szerinti tartalom- 
kiemeléssel írták le az egyes gondolkodók szellemi és gyakorlati 
életre tett hatását, és valamennyi tanulmány végén jegyzetek és 
irodalmi ajánló segíti az érdeklődő olvasók további tájékozódását, 
kutatásait. Fontos mutató minden tanulmány végén az, amely 
arra utal, hogy a kötetben szereplő személyek közül kik hatottak az 
adott gondolkodóra, illetve kikre tett befolyást ő maga. A szerkesz- 
tőnő előszavában kifejezte, hogy milyen széleskörű tájékozódást 
és nehéz döntéseket kívánt a két könyv összeállításánál a kétezer 
éves időtávlat, az évezredek alatt élt számos kiváló gondolkodó 
közül a legjelentősebbek, a legnagyobb hatást kiváltók beváloga- 
tása, és jelzi, hogy a könyvek anyaga korántsem meríti ki a témát. 
Miként írja, a válogatás egyik fontos szempontja az volt, hogy olya- 
nok kerüljenek a kötetbe, akiknek széleskörű, sokak gondolkodá- 
sára kiható hatása volt a pedagógia történetében. 40 

Átfogó, a világ nevelési múltját sokszínűén bemutató kötetek 


38 Palmer, Joy A. (ed.): Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dew- 
ey. Routledge, London and New York, 2001. Megjegyzés: A kötetről részletes 
recenzió olvasható például az alábbi oldalon: http://www.epic.co.uk/content/ 
resources/book_reviews/50_education_thinkers.htm (A letöltés ideje: 
2009.02.06.) 

39 Palmer, Joy A. (ed.): Fifty Modern Thinkers on Education: from Piaget to the 
Present. Routledge, London and New York, 2001. 

40 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey... i. m. XIV. o. 


22 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


természetesen nem csak angol nyelvterületen születtek. A me- 
xikói szerző, Francisco Larroyo vaskos neveléstörténeti kötete a 
számos kiadást megért, eredetileg 1944-ben megjelent História 
generál de la pedagógia 41 hasonló szemlélettel íródott, címével 
összhangban valóban a pedagógia általános története. Benne a 
szerző kronologikus rendben, széles társadalom- és kultúrtörténe- 
ti beágyazottsággal mutatja be különböző földrészek neveléstör- 
ténetét. Kézikönyve monumentális vállalkozás, ám tág témájából 
következően csak viszonylag rövid áttekintést nyújt az egyes te- 
rületekről, a további tájékozódást viszont megkönnyíti a mester- 
munkának tekinthető, gazdag és sokrétű, soknyelvű bibliográfia. 

2000-ben Moszkvában látott napvilágot (angol nyelven) az az 
újszerű és példaértékű kötet, amely Kadriya Salimova és Nan L. 
Dodde szerkesztésében 18 ország neveléstörténetének áttekinté- 
sét nyújtja, egy-egy tágabb és hasonló módon tagolt tanulmány- 
ban. 42 A szerzői együttesben ausztrál, azerbajdzsáni, kínai, angol, 
finn, francia, német, görög, indiai, japán, holland, lengyel, orosz, 
dél-afrikai, svájci, szír, török és amerikai kutatók kaptak lehető- 
séget annak bemutatására, hogy mivel járult hozzá saját népük, 
országuk a nevelési eredmények gazdagodásához. Az egységes 
tanulmányírási és szerkesztési szempontok ellenére hihetetlenül 
színes, az egyes földrajzi területek különbségeit jól felszínre hozó, 
éppen ezért a komparatív neveléstörténet műveléséhez jó alapot 
adó munka született. Ahogyan a szerkesztők kiemelték, az együt- 
tesen áttekintett tanulmányok rámutattak arra, hogy az ember 
minden történelmi korban és helyszínen egyszerre „terméke" és 
alakítója, teremtője is a folyamatoknak. A pedagógiai gondolatok- 
nak, a nevelésnek pedig kiemelt szerepe van az egyén életében 
éppúgy, mint népek, országok sorsában, végső soron a történelem 
alakításában. 

Franciaországban napjaink kiváló nevelésfilozófusa, eszmetör- 
ténésze, Jean Houssaye rouen-i professzor érdeme elsősorban, 
hogy a világ különböző, és nem csak európai (nyugati) feléről szár- 
mazó pedagógiai gondolkodóiról készültek hasonló, jelentős nem- 


41 Larroyo, Francisco: História generál de la pedagógia. Expuesta conforme al 
método de los tipos históricos de la educación. Porrúa, México, 1944. Megjegy- 
zés: az általunk tanulmányozott, 1973-ban megjelent kötet a mű 15. kiadása! 

42 Salimova - Dodde, i. m. 


23 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


zetközi (virtuális) kutatócsoportokat mozgató kötetek az elmúlt 
két évtizedben. A köteteket, hasonlóan a már említett művekhez, 
egységes tematikájú tanulmányok alkotják, melyekből a nevelés- 
történet nagyjai lépnek elénk . 43 


Az egyetemes neveléstörténeti munkák jellemzői 

Konkrét, a fentebb áttekintett, a közelmúltban keletkezett 
szakirodalmi munkákkal is alátámasztható, hogy az átfogó, gló- 
busz-szintű, kulturalista alapokon álló egyetemes neveléstörté- 
neti vizsgálódásokra többféle metódus, szemléleti mód is kínál- 
kozik. Az egyik lehetőség az - amit például a Salimova és Dodde 
által szerkesztett mű is követ -, hogy különböző országok neve- 
lési múltját tekintik át, megteremtve ezzel a későbbi összevetés 
alapját. Jóllehet, üdvözlendő minden ilyesfajta kezdeményezés, 
törekvés, ahhoz, hogy az „egyetemes" neveléstörténet minél tel- 
jesebben kibontakozzon, és megteremtődjön az összevetésekhez 
szükséges alap, nélkülözhetetlen bizonyos fogalmi-értelmezési ke- 
retek kidolgozása. Az efféle áttekintés kétségtelen előnye, hogy a 
korábbinál tágabb rálátást ad különböző kultúrákra, és elősegíti, 
elmélyíti a világ eltérő részeiből származó kutatók együttműködé- 
sét, reflektorfénybe állítja a neveléstörténet nemzetközi szinten 
korábban nem ismert részleteit, segít rávilágítani az országok kö- 
zötti hasonlóságokra és egyediségekre, különleges nevelési jelen- 
ségekre. Mindezzel hozzájárulhat a globális etika kialakulásához, a 
kultúrák közötti kapcsolatok kiteljesedéséhez, végső soron gyen- 
gítheti, gátolhatja az előítéletek, a hibás sztereotípiák, a soviniz- 
mus, a fajgyűlölet kialakulását. 

Ugyanakkor az ilyen típusú „egyetemes" neveléstörténeti át- 
tekintéseknek számos olyan hibája , hiányossága is van, ami az ér- 
telmezési keretek, fogalmak meghatározásának nehézkességéből 
következik, hiszen a kötet(ek) szerkesztői, az egyes ország-bemu- 


43 Houssaye, Jean (ed.): Quinze pédagogues - leur influence aujourd'hui. Armand 
Colin, Paris, 1994; Houssaye, Jean (ed.): Pédagogues contemporaines. Armand 
Coiin, Paris, 1996; Houssaye, Jean (ed.): Premiers pédagogues: de l'Antiquité á 
la Renaissance. Ed. ESF, Issy-les-Moulineaux, 2002; Houssaye, Jean (ed.): 
Femmes pédagogues. T. 1-2. Fabert, Paris, 2008. 


24 
Szemléletváltás az egyetemes neveléstörténet értelmezésében 


tatásokat végzők saját fogalomhasználatukból, saját történészi, 
neveléstudományi, filozófiai stb. ismereteikből indulnak ki, amit 
tovább bonyolít az a tény, hogy kultúránként mennyire eltérő lehet 
a múlt korszakolása, a (történeti) idő felfogása. Az egyes országok 
neveléstörténetét bemutató egyetemes neveléstörténeti munkák 
hiányossága továbbá az, hogy sohasem képesek megjeleníteni az 
emberiség nevelési múltjának egészét, mert ez még akkor sem tel- 
jesülne, ha valamennyi ország jellemzése helyet kapna az efféle 
átfogó művekben, hiszen ez óhatatlanul elmosná az egyes nép- 
csoportok, több államban jelenlévő (esetleg önálló állami alaku- 
lattal nem is rendelkező) nemzetek múltjának a jellemzőit, nem 
is beszélve a mára eltűnt, beolvadt népekről. Egy másik fontos, 
az egyetemes neveléstörténetet különálló országok nevelésügyi 
históriájaként bemutató könyveket jellemző hiányosság még az, 
hogy a kultúrközi, országhatárok felett átívelő művelődési-neve- 
lési kapcsolatok szinte teljesen háttérben maradnak. Márpedig a 
tág keretek között értelmezett egyetemes neveléstörténet egyik 
legfontosabb célja éppen az, hogy a kultúrák közötti kapcsolatok- 
ra, hatásokra, illetve a köztük lévő hasadásvonalakra rámutasson. 

Az egyetemes neveléstörténet megközelítésének másik mód- 
ja az, hogy a világ különböző területeiről válogatva a pedagógia- 
történet jeles képviselőinek életművét gyűjtik egy csokorba. Az 
utóbbi évtizedben például a francia kiadókra jellemző ez a szer- 
kesztési mód, mely nagyon hasznos lehet abból a szempontból, 
hogy a korábban megszokottnál átfogóbb képet ad a pedagógiai 
gondolkodás, a nevelésfilozófia történetéről, (részben) rávilágít 
arra is, hogy a pedagógiai gondolatok, iskolai programok hogyan 
vándoroltak térben és időben a történelem során. Az ilyen mo- 
numentális összefoglalások nagyszerű kiindulópontok lehetnek a 
hatásvizsgálatok tágabb körű kibontásához, magának a gondolko- 
dástörténetnek az árnyaltabb megértéséhez. 

Ugyanakkor az egyes országok neveléstörténetét egymás mellé 
illesztő kézikönyvekhez hasonlóan, a legszélesebb merítéssel dol- 
gozó, az egyes pedagógiai gondolkodók életművét bemutató ösz- 
szeállítások is mindig hiányosak lesznek. Ebben az esetben is fenn- 
áll a válogatás szubjektivitásának problémája: az egyik legutóbbi, 
monumentális, az UNESCO által támogatott 4 kötetes pedagógiai 
arcképcsarnokban a magyarországi nevelés történetéből például 


25 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Trefort Ágoston és Eötvös József bemutatása kapott helyet, ami 
ugyan önmagában örvendetes, ám elgondolkodtató is, ha más, a 
kötetben helyet nem kapott egykori kiválóságainkra gondolunk, 
akár csak az oktatáspolitika szereplői közül . 44 

Az említett hiányosságok, problémák, értelmezési nehézségek 
ellenére a különböző (európai és más kontinensen lévő) országok 
neveléstörténetét bemutató könyvek és az egyes népek múltjá- 
ból felidézett pedagógiai gondolkodók, iskolateremtők életművét 
összefoglaló válogatások nagyon fontos lépéseket jelentenek a 
mostaninál teljesebb, valóban egyetemes neveléstörténet műve- 
léséhez. Ahhoz, hogy ez ne csupán utópisztikus és kevés haszonnal 
kecsegtető vállalkozás legyen, sok-sok szempontot, módszertani 
és tartalmi kérdést kell végiggondolniuk a világ neveléstörténé- 
szeinek, kutatócsoportjainak, tudományos szervezeteinek. 


44 Morsy, Zaghloul ( d i r. ) : Penseurs de l'éducation. I-IV. Ed. UNESCO, Paris, 1985- 
1995. 


26 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


Globális történelem 
és összehasonlító történeti módszer 


Könyvünknek ebben a bevezető fejezetében néhány korabeli 
műre történő utalással szeretnénk röviden vázolni azt, a történet- 
tudomány kialakulására és kezdeti időszakára jellemző szemlélet- 
módot, amely kétségkívül hatással volt az első hazai és külföldi 
neveléstörténészekre is kutatásaik és szakírói munkásságuk során. 
Ez a történetfilozófiai-historiográfiai bevezetés jól mutat rá arra, 
hogy napjaink neveléstörténettel foglalkozó kutatóinak történeti 
értelemben van mire támaszkodniuk a nem nyugati kultúrák be- 
mutatása, illetve (tágabban) az összehasonlító történeti vizsgáló- 
dások szempontjából. 


Átfogó és összehasonlító világtörténet a felvilágosodás századában 

A globális látásmód igényével fellépő történetírói munkákra Iggers 
szerint nem csupán az újabb időkben találhatunk példákat. A nagy 
földrajzi felfedezések időszakától kezdve Európa folyamatosan 
szembesült azzal, hogy a kontinens területén kívül milyen nagy- 
számú és változatos kultúrájú nép, népcsoport él, és ez hatott az 
európai múlt-felfogásra is. Amikor a 18. században sorra születtek 
az Európán kívüli területekről szóló történeti munkák, akkor a kon- 
tinens szerzői sok esetben azokat a bemutatási formákat válasz- 
tották, amelyek már az ókortól fogva formálódtak (az antikvitás 
idején az ázsiai területek leírása vonatkozásában). Hérodotosz, 
Hippokratész, Arisztotelész, Sztrabón és mások nyomán azonban 
az ókor és középkor évszázadai alatt az európai gondolkodás - más 
területekre vonatkozó ismereteit illetően - messze jutott. Miként 
Leonard Gordon írja egy, a felvilágosodás kori Ázsia-képről készí- 
tett tanulmányában: az ókortól megörökölt sztereotípiák módo- 


27 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


sultak, gazdagodtak az utazóknak, misszionáriusoknak és távoli 
vidékeket bejárt kereskedőknek köszönhetően. 45 

1736-ban készült el - egy angol történész-csoport közös mun- 
kájaként - az az átfogó világtörténet, amelynek háttérmunkála- 
tait éppen a földrajzi tudás jelentős gyarapodása tette lehetővé 
Universal History from the Earliest Account of Time to the Present 
címmel. Ebben Európán kívül Ázsia, Afrika és Amerika történeté- 
nek bemutatása is helyet kapott. 46 

Franciaországban ugyanebben az időszakban több világtörté- 
neti összefoglalás is született, és ezek abból a szempontból is ki- 
emelt említést érdemelnek, hogy hatásuk jól kimutatható az első, 
18. századi magyarországi világtörténeti munkák esetében. 47 Penke 
Olga könyvében az alábbi három, felvilágosodás kori francia világ- 
történeti munkát vonta elemzés alá: Voltaire Essai sur les moeurs 
et Tesprit des nations et sur les principaux faits de Thistoire depuis 
Charlemagne jusqu'á Louis XIII (Tanulmány a nemzetek szellemé- 
ről és erkölcseiről, valamint a történelem legfontosabb tényeiről 
Nagy Károlytól XIII. Lajosig), amelynek első változata 1745-ben 
született, ám a kutatók „az 1756-os kiadást tekintik referenciaszö- 
vegnek, amelyhez azonban a történetíró még több mint egy évti- 
zeden át fűzött kiegészítéseket" 48 ; továbbá Miliőt abbé Éléments 
d'histoire générale (A világtörténelem alapismeretei) című, 1772- 
73-ban megjelent világtörténetét, valamint Raynal abbé Histoire 
philosophique et politlque des Établissements et du Commerce des 
Européens dans les Deux Indes (Az európaiak kereskedelmének és 
gyarmatosításának filozofikus és politikai története a két Indiá- 
kon), amely 1770-ben jelent meg, javított és bővített kiadásai pe- 
dig 1774-ben és 1780-ban. 49 Ez utóbbinak különösen nagy hatása 


45 Gordon, Leonard A.: Asia in Enlightenment and Early British Imperial Views. In: 
Asia in Western and World History: A Guidefor Teaching. Ed.: Embree, Ainslie T. 
- Gluck, Carol. Trustees of Columbia University, New York, 1997. 127. o. 

46 Iggers, Georg G.: A globális történetírás kihívásai. 2000 2005/1. 17. o. 

47 A téma egyik legkiválóbb hazai kutatója Penke Olga. L. erről az ő művét: Filozo- 
fikus világtörténetek és történetfilozófiák. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. 

48 Penke Olga i. m. 25. o. 

49 Penke Olga i. m. 25-26. o. Raynal abbé műve számtalan kiadásban jelent meg, 
különböző nyelvekre lefordították. A kötetből készült egyik, 382 oldalas váloga- 
tást például az újabb időkben Yves Benőt tette közzé 1981-ben (Maspero, Paris). 
Legújabb angol nyelvű fordítása: Raynal, abbé: A History of the Two Indies: A 


28 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


volt hazánkban. 50 A korszak „enciklopédikus" felfogása ezeknél, és 
további műveknél is érvényre jutott. 51 

A térben és időben is kiszélesedő világtörténet-írás számos jel- 
lemzője közül kiemelhető a nem európai népek felé történő nyitás. 
Miként Penke Olga is idézi fentebb említett művében 52 , monu- 
mentális alkotások jelentek meg misszionáriusi és utazói emlékek 
összegyűjtésének köszönhetően. A jezsuiták nagy hatású Lettres 
édifiantes et curieuses écrites des missions étrangéres 53 című, 1702 
és 1776 között megjelentetett 34 kötetes, vagy Prévost abbé 1746 és 
1759 között kiadott, 15 kötetből álló Histoire générale des voyages 
című munkája is említhető példaként. Az előbbi, jezsuiták által írott 
levelekből szerkesztett mű kontinensünk gondolkodóinak segített 
felfedezni az olyan „egzotikus" területek történelmét, mint amilyen 
Kína és a Távol-Kelet, Perzsia, India vagy egyes latin-amerikai terü- 
letek, például Paraguay. Voltaire és Montesquieu is ebből a kötetso- 
rozatból merítették ázsiai történelmi ismereteiket, és mások mellett 
elismerően szólt a jezsuiták könyvből megismert tevékenységéről 
Leibniz. A térképekkel is ellátott mű egészen más történeti-földrajzi 
gondolkodást, más történeti szemléletet kívánt, mint a legtöbb ko- 
rábbi históriai munka. A távoli népek erkölcseit, szokásait, vallásos 
nézeteit is bőven ecsetelő mű fontos küldetést töltött be azzal is a 
felvilágosodás kori Európa gondolkodásmódjának formálódásában, 
hogy kontinensünk anyagi és szellemi javai mellett másféléket is fel- 
mutatott, relativizálva így az európaiak szokásait és erkölcseit. 


Translated Selection of Writings from Raynal's Histoire philosophique et 
politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les Deux 
Indes. Ed.: Peter Jimack, Ashgate Publ., Glasgow, 2006. 

50 Granasztói Olga: Egy pesti könyvkereskedés nyugat-európai kapcsolatai a XVIII. 
század végén. Weingand és Köpff pesti könyvkereskedők levelei a neucháteli 
levéltárban (1781-1788). Magyar Könyvszemle, 2003/2. 119. évf. 166-187. o. 

51 Kiemelésre érdemes az, a Penke Olga által is említett tény, hogy a francia Enciklo- 
pédia (Encyclopédie, Ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des árts et des 
métiers, pár une société de gens de Lettres. Paris, Librairies associées, 1751-1768, 
17 vol.) köteteiben jelentős tere volt a történeti ismereteknek. Proust számvetése 
szerint a cikkelyek egytizede (kb. 6000) történeti tárgyú. L.: Proust, Jacques: 
L'Encyciopédie. Colin, Paris, 1965. 142-143. o. Idézi: Penke Olga i. m. 33. o. 

52 Penke Olga i. m. 48. o. 

53 Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangéres. Paris, chez Nico- 
las Le Clerc, rué Saint Jacques, proche Saint Yves, á l'image Saint Lambert. 
M.DCC.III. — M.DCCLXXVI. t. 34. 


29 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Prévost abbé könyvei, az utazások történetét a 15. századtól 
bemutató, képekkel, térképekkel illusztrált sorozat fejezetei szin- 
tén nagyon változatos, Európában korábban alig ismert vagy em- 
lített földrajzi területeket hoztak közel a 18. századi európai olva- 
sókhoz. 

A német szerzők közül is számos említhető a 18. században azok 
közül, akik komoly történeti, történetfilozófiai munkáikban átfo- 
gó, valóban egyetemes szemléletű történeti bemutatást tártak az 
olvasók elé. Struvius (1671-1738) például, bár általunk tanulmá- 
nyozott művében nem lépett túl Európa határain, kontinensünket 
igen alaposan bemutatta, beleértve a hagyományosan tárgyalt 
spanyol, angol, francia történelem mellett Oroszország, Svédor- 
szág és Dánia történetét is. 54 

A német filozófia 18. századi kiemelkedő alakja, Herder (1744- 
1803) nem csupán mai elemzői, hanem már saját kortársai sze- 
rint is jelentősen hozzájárult a glóbusz-szintű történeti gondolko- 
dás 18. századi kialakulásához. Fontos érdeme volt, hogy a tör- 
ténelmet folyamatos fejlődésként ábrázoló (francia) racionalista 
felfogást árnyalta, és a különböző népek történelmét vizsgálva 
történetfilozófiai gondolataiban rámutatott arra, hogy „a fejlő- 
dés bonyolultabb és dialektikusabb, mint a francia felvilágosítók 
vélték: nem lineáris és harmonikus evolúció, hanem viszonylag 
önálló fokozatokra oszló, szakaszos mozgás, amely saját imma- 
nens törvényeit követi, ezek pedig a különböző társadalmakban 
különbözőképpen érvényesülnek. A társadalom öntörvényű fej- 
lődése minden nép és kultúra fejlődésére egyaránt érvényes." 55 
Ahogyan Herder neves hazai elemzője, Rathmann János írta, a 
herderi szemléletmód „az összes kis népeket, a »periférikus« kul- 
túrákat is rehabilitálta, hiszen minden népnek autonóm, egyéni 
értéket tulajdonít." 56 Herder már az Eszmék az emberiség törté- 


54 Struvens, Burcard Gotthelf (Struwe, Brukhardt Gotthelf): Kurtzer Begriff dér 
Universal-historie. 1733. (Megjegyzés: Kutatásainkhoz a pécsi Tudásközpont 
Klimo Gyűjteményének 34906 szám alatti példányát használtuk.) 

55 Rathmann János: Előszó. Herder történetfilozófiai gondolatairól In: Herder, Jo- 
hann Gottfried: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. 
Gondolat, Budapest, 1978. 13. o. 

56 Uo. 13. o. 


30 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


netének filozófiájáról című - eredetileg 1784-91 között több rész- 
ben megjelent, végül töredékben maradt - műve Bevezetőjében 
leszögezte, hogy egy korábbi. Ez is az emberi művelődés történet- 
filozófiája című írásából kortársai több könyvben is idézték (olykor 
neve említése nélkül) bizonyos gondolatokat, éppen ezért fontos- 
nak tartotta nyomatékosan kifejezni, hogy „nekem sohasem jutott 
eszembe, hogy néhány allegorikus szóval, mint az emberi nem 
gyermekévei, ifjúsága, férfi- és öregkora, amelyeknek egymás- 
utánja nem sok népre alkalmazható a Földön, kijelölhetném azt a 
hadiutat, amelyet a kultúrtörténet, nem is szólva az egész emberi 
nem történetének filozófiájáról, biztos lábbal femérhetne. A Föld 
melyik népének nincs saját kultúrája?" 57 Ebből az idézetből is ki- 
tűnik, hogy az emberiség, az egyes országok, népek történetének 
az emberi életkor szakaszaihoz való hasonlítása már a 18. század 
végén közkeletű volt Európában. Források sokasága támasztja alá, 
hogy ez a gondolat a 19. században is mindvégig jelen volt számos 
egyetemes (nevelés)történeti műben. Mindemellett maga Flerder 
sem vetette ezt el egészében, hiszen például az Elmélkedések az 
emberiség történetéről 58 levelében így írt: „Földkerekségünkön 
még ma is elevenen él az emberiség minden korszaka. Bizonyos 
népek a gyermekkorukat élik, mások ifjúságukat vagy férfikorukat, 
és ez valószínűleg még sokáig így lesz..." 59 

Flerder történetfilozófiai művében fenti gondolatai szellemé- 
ben tág helyet kaptaka nem-nyugati típusú kultúrák. Kötetének Ti- 
zenegyedik könyv című fejezete Ázsia különböző államainak a tör- 
ténetéről íródott. Szerepelt ebben Kína, Kokinkína, Tonkin, Laosz, 
Korea, a keleti tatár területek, Japán, Tibet és Flindusztán (India) 
múltjának bemutatása. E rész bevezető soraiban is olvashatunk 
arról, a számos más történeti munkában is megtalálható gondolat- 
ról, hogy egy-egy nép kulturáltságának foka a környezeti-éghajlati 
viszonyoktól függ. így írt Flerder: „A szükség és a környezet tette 
az embereket barbárokká; a valaha megszokott gondolattalan élet- 
mód megrögződött az elszigetelt vagy kóborló törzsekben, és a fa- 


sz Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról... i. m. 46. o. 

58 Herder, Johann Gottfried: Elmélkedések az emberiség történetéről. In: Eszmék 
az emberiség történetének filozófiájáról... i. m. 574-579. o. 

59 Uo. 575. o. Megjegyzés: a szöveg dőlt betűs kiemelése az eredeti forrásszöveg- 
ben szerepel. 


31 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ragatlan erkölcsű népekben kialakította azt a szinte örökös nemzeti 
jellemet, amely annyira megkülönbözteti az észak-ázsiai törzseket a 
déliektől. Mivel ez a középső hegyvonulat Noé megkövült bárkája, 
féltekénk csaknem minden vad fajtájának eleven állatkertje, lakói- 
nak is az állatok szelíd pásztoraiként vagy vad idomáraiként kellett 
élniök ." 60 Kína jellemzése a korabeli német geográfiai irodalomra 
támaszkodó földrajzi bemutatással kezdődik, és Herder kiemelte a 
különböző vallások egymás mellett élését a hatalmas birodalom- 
ban. Rámutatott arra, hogy miként ferdítették el európai munkák 
a kínai kultúra magasszintű eredményeit: „Közismertek a kínai ál- 
lamrend előnyös oldalai, amelyekről kiváltképpen a misszináriusok 
tudósították Európát, és amelyeket nemcsak a spekulatív filozó- 
fusok csodáltak meg, hanem az államférfiak is szinte politikai esz- 
ményként tiszteltek; míg az emberi vélekedések árama, mely el- 
lentéteken át, egyik pólustól a másikig sodródva tör előre, fel nem 
ébresztette a hitetlenséget, és nemcsak magas kultúrájukat akarta 
megtagadni a kínaiaktól, hanem még különleges tulajdonságaikat 
is ." 61 Műve eme részéhez fűzött jegyzetapparátusa különösen gaz- 
dag, Herder jól láthatóan ismerte és behatóan tanulmányozta a 
nagy ázsiai ország történetéről szóló európai (latin és francia nyel- 
vű) írásokat. Herder az elsők között adott kontinensünkön össze- 
foglalást a kínai nevelés történetéről, kiemelve az idősebbek és az 
elöljárók tiszteletének kötelességét, és azt, hogy az modoros volt, 
és nem fejlesztette kellően a gondolkodást, inkább csak az után- 
zásra és engedelmességre tanított . 62 Némileg ellentmondva saját 
korábbi kijelentéseinek, Herder „gyermeteg" berendezkedésűnek, 
évezredek óta mozdulatlannak, „bebalzsamozott múmiának" ne- 
vezte Kínát, illetve ezt írta: „e népnek a fejlődése a Föld annyi más 
népéhez hasonlóan, úgyszólván a gyermekkorban elakadt, mivel 
az erkölcstannak (...) a mechanikus hatása örökké megakadályoz- 
ta a szellem szabad előrehaladását, és a despotikus birodalomban 
nem akadt egy második Konfuciusz ." 63 (Ezekkel a kijelentéseivel az 
is részben ellentmond, hogy más országok mégis Kínát tekintették 
példaképüknek a történelem során.) 


60 Herder Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról... i. m. 172. o. 

61 Uo. 175.0. 

62 Uo. 179-181. o. 

63 Uo. 182., ill. 185. 0 . 


32 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


Herder Indiáról is külön fejezetet készített munkájában, utalva 
rá, hogy történelméről a 18. század végén még nem lehetett sokat 
tudni Európában. A brahmanikus vallás szellemében kiteljesített 
nevelésről a porosz szerző olyan elismeréssel szólt, amelynek a 
későbbi neveléstörténeti irodalomban már nem látjuk példáját. 
„Gyermekeik gyengéd nevelésben részesülnek, de nem maradnak 
tudatlanok, még kevésbé hiányzik belőlük a csendes szorgalom és 
a finom utánzás művészete; az alacsonyabb törzsek is megtanul- 
nak olvasni, írni, számolni. Az ifjúságot a brahmanok nevelik, és 
ezzel évezredek óta vitathatatlan szolgálatot tesznek az emberi- 
ségnek." 64 A gyarmatosító európaiak ázsiai térségben, Indiában 
lévő jelenlétéről és rombolásairól Herder olyan lesújtó hangon 
szólt, amely szintén nagyrészt tovatűnik a 19. század történeti és 
filozófiai irodalmából: „A kelet-indiai kereskedelem ősidők óta 
gazdagon jövedelmezett; a szorgalmas, igénytelen nép fölösen on- 
totta világrészének kincseit más nemzetek tengereire és kontinen- 
seire, és aránylag békés nyugalomban élhetett, mert messze volt; 
végül azonban megjelentek az európaiak, akiknek semmi sincs 
messze, és egész birodalmakat osztottak szét ajándékba egymás 
között. Bármilyen árut vagy híradást hoztak is onnan, semmivel 
sem tehetik jóvá a kárt, amelyet egy ellenük mit sem vétő népnek 
okoztak." 65 Műve egy másik, az Általános megfontolások ezeknek 
az államoknak a történelméről című fejezetében pedig úgy fo- 
galmazott, hogy az ázsiai országok „sohasem kerestek fel és nem 
használtak saját nagyságuk talapzatául más világrészeket, nem 
mérgezték magukat e világrészek gazdagságával..." 66 Az európai- 
akat ellenben mohó és telhetetlen kereskedőkhöz vagy rablókhoz 
hasonlította, akiknek semmi nem elegendő. 

A mű 15., sommás fejezeteket egyesítő részében foglalta össze 
Herder mindazt, amit az előző fejezetekben áttekintett, az egyes 
népek, országok, földrészek múltjához kapcsolódó történések 
és sajátosságok alapján levont. Történelem-szemléletére jellem- 
ző volt, hogy úgy gondolta, az emberi nem Istentől rendelt célja 
a humanitás előmozdítása, és az a rendeltetése, hogy a kultúra 
különböző fokait bejárja. Ismét előkerült ebben a fejezetben az 

64 Uo. 200. o. 

65 Uo. 204. 0 . 

66 Uo. 210. 0 . 


33 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


a herderi gondolat, hogy valamennyi nép sajátos fejlődési utat 
jár be, és többféle fejlődési út létezik. Ezt írta például: „A kultú- 
ra láncolata tehát igen egyenetlen, görbe vonalakban húzódik 
át valamennyi művelt nemzeten (...). Mindegyiküket növekvő és 
csökkenő nagyságok és a legkülönfélébb maximumok jellemzik. E 
mértékek olykor kizárják vagy korlátozzák egymást, de az egész- 
ben végül is arányosság van, és fölöttébb hamis volna az okosko- 
dásunk, ha valamely nemzet egyik tökéletes vonásáról a többire 
következtetnénk ." 67 Ugyanezt fejezte ki egy költői hasonlattal: „az 
idők Múzsája, a Történelem, százféle hangon dalol, százféle sípon 
szól ". 68 Ugyanakkor többször is kiemelte, hogy az emberiség bizo- 
nyosan fejlődik, például az alábbi módon: „az idők előrehaladása 
tehát magába foglalja már az emberi nem előrehaladását...", illet- 
ve: „Az egyik nap tanította a másikat, az egyik évszázad a követke- 
zőt; a hagyomány gyarapodott ..." 69 

Herder történelemszemléletét, az Európán kívüli népekről val- 
lott gondolatait nem csupán ebből a művéből, hanem másik, nagy 
hatású alkotásából, a Levelek a humanitás előmozdítására 70 című 
tanulmány-füzérből is megismerhetjük. Ezek között szerepel A 
népek kölcsönhatásáról című levél, amely néhány kiragadott tör- 
ténelmi példa segítségével, szenvedélyes hangnemben ugyanazt 
vázolja, amit Herder már a fentebb bemutatott művében is kifej- 
tett: vagyis hogy gyakran előfordult az a múltban, hogy egyik vagy 
másik nép saját érdekeit szem előtt tartva mások kultúráját tönk- 
retette vagy hátravetette. Eszmefuttatásában éppúgy említette az 
észak-ázsiai hegyi és sztyeppéi nomád népeket, mint a kaldeuso- 
kat, hunokat, föníciaiakat, karthágóiakat, görögöket és rómaiakat, 
és kivételesen kemény hangon szólt a kereszténységről: „Maga a 
kereszténység is, mihelyt államgépezetként lépett fel idegen né- 
pekkel szemben, kegyetlenül elnyomta őket; némelyiknek annyi- 
ra megcsonkította tulajdonképpeni jellemét, hogy másfélezer év 


67 Uo. 429.0. 

68 Uo. 439.0. 

69 Uo. 437. és 439. o. Megjegyzés: a szöveg dőlt betűs kiemelése a következő jegy- 
zetszámokhoz tartozó szövegrészeknél az eredeti forrásszöveg szedési formáját 
követi. 

70 Herder, Johann Gottfried: Levelek a humanitás előmozdítására. In: Eszmék az 
emberiség történetének filozófiájáról... i. m. 455-592. o. 


34 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


kevés volt a helyreállítására. Nem volna-e kívánatos, ha például 
az északi népek szelleme, a németeké, a gaeleké, a szlávoké stb. 
zavartalanul és tisztán, önerőből fejlődött volna ki ?" 71 A Kelet- és 
Nyugat-lndiát és Afrika nagy részét uralma alá hajtó európai hó- 
dítókról szintén lesújtó véleményt fogalmazott meg Herder, meg- 
ismételve másutt is kifejtett gondolatait minderről: hogy ha 

másutt is léteznék összeurópai szellem, nem csupán a könyvek- 
ben, akkor csaknem a Föld valamennyi népe előtt szégyenkeznünk 
kellene az emberiség sérelmére elkövetett bűncselekményeink 
miatt. (...) Világrészünk nem a bölcs, hanem az arcátlan, erősza- 
kos, szipolyozó része a Földnek; nem kultúrát teremtett, hanem el- 
pusztította a népek saját kultúrájának csíráit, ahol és amikor csak 
tehette ." 72 Egyértelműen állást foglal amellett, hogy nem ez, a 
nyugati kultúra hatalmán nyugvó világrend és történelmi haladás 
az egyetlen út az emberiség nemesedését illetően. Provokatív a 
kérdése: „Egyáltalán mi jogon mérünk minden népet magunkhoz, 
európaiakhoz ? Hol az összehasonlítás eszköze ?" 73 Flerder méltatta 
azokat az elődeit, akiknek a szellemében, a glóbusz-szintű szemlé- 
let szerint kell a világtörténelmet megírni. (Las Casas, Fénelon, St. 
Pierre abbé, Montesquieu, Filangieri és mások szerepelnek a név- 
sorában, akiknek a műveiről, gondolkodásmódjáról a Kiadó már a 
Levelek... első megjelenésekor külön utószóban emlékezett meg.) 

Ugyanezek a gondolatok köszönnek vissza Az emberiség ter- 
mészettörténetének alapjairól 7 ' 1 című munkájából: „A cserokéz és 
a busman, a mongol és a gonaka, ugyanolyan betű nemünk nagy 
szavában, mint a legműveltebb angol vagy francia. Minden nem- 
zetet tehát a maga helyén kell vizsgálni, saját mivoltában és tulaj- 
donságaival; abból nem lesz történelem, ha önkényesen és rende- 
zetlenül emelünk ki és vetünk el bizonyos vonásokat és szokásokat. 
(...) Az emberiség kultúrája (...) a térnek és az időnek megfelelően 
mindenütt kibontakozik, hol gazdagabban és dúsabban, hol szegé- 
nyesebben és szűkösebben. Az emberi természettörténet Géniu- 
sza ott él minden népben és néppel, mintha ez volna a Földön az 


71 

72 

73 

74 


Uo. 546. o. 
Uo. 547. o. 
Uo. 552. o. 


Herder, Johann Gottfried: Az emberiség természettörténetének alapjairól. In: 
Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról... i. m. 562-568. o. 


35 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


egyetlen. " 75 Herder úgy vélte, hogy az európai kultúra nem lehet 
„az általános emberi javak és értékek mércéje", hiszen valójában 
csak „elvont fogalom, puszta név", ráadásul „annyi hiány és fogya- 
tékosság, annyi visszataszító gyengeség és ocsmányság jellemzi, 
hogy csak rosszindulattal lehetne a magasabb kultúrának ezeket 
az ösztönzőit egész nemünk helyzetéel azonosítani." 76 

1789-ben a Jénai Egyetem Történelem Tanszékén székfoglaló 
beszédet mondó költő és filozófus, Schiller szenvedélyes hangú 
előadást tartott a globális történelemszemlélet szükségességé- 
ről. A Was hei6t und zu welchem Ende studiert mán Universal- 
geschichte? (Mi az értelme és célja, hogy az egyetemes történel- 
met tanulmányozzuk?) 77 címmel tartott előadásban Schiller kitért 
arra, hogy a történelem értelmezésénél nem elegendő részleteket 
megismerni. „A kortárs filozófia és főként Kant hatására a törté- 
nelem tanulmányozásának egyetemes episztemológiai értékére 
hivatkozott." 78 

A századvégen az egyik legismertebb német történész, 
Schlözer (1735-1809), aki nyilvánvalóan európai utazásainak - 
köztük orosz nyelvtudását megalapozó szentpétervári tartózkodá- 
sának 79 - is köszönhette széleskörű tájékozottságát, a világra való 
nyitottságát, több, valóban egyetemes világtörténeti munkát is 
írt. A Vorstellung seiner Universal-Historie 80 című művében, a 2. 
fejezetben nem csupán az arab és török, hanem a mongol törté- 
nelemről is írt, és szinte napjainkig egyedülálló, hogy könyvében 
szerepel a kurdok története (205-212. o.) és még a dalai láma is 
említésre került (183. o.). Ugyanő írta a valóban átfogó szemlélet- 

75 Uo. 565. és 566. o. 

76 Uo. 566. 0 . 

77 Schillers Werke. Nationalausgabe vol. 17. (Historische Schriften), part I. Ed.: 
Karl-Heinz Hahn, Weimar, 1970. 359-376. o. 

78 Daiber, Hans: Preface. In: Bibliography of Islamic Philosophy: Alphabetical List of 
Publications. Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999. XI. o. 

79 Életéről és műveiről I. a Pallas Nagylexikon digitalizált változatának összefoglaló 
szócikkét! http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/090/ 
pc009078.html#8 (A letöltés ideje: 2015.10.18.) 

80 Slözer, August Ludwig von: Vorstellung seiner Universal-Historie. Göttingen und 
Gotha, 1772-73. (Megjegyzés: Kutatásainkhoz a pécsi Tudásközpont Klimo Gyűj- 
teményének 11529 szám alatti könyvpéldányát használtuk. A mű újabb kiadása: 
Waltrop: Spenner, eingeleitet und kommentiert von Horst Walter Blanke; 1997.) 


36 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


móddal született Welt Geschichte 81 című művet, amelyben gazdag 
anyagot találhatunk olyan Európán kívüli területekről, mint India, 
Kína, Japán, Korea, Mauritánia, Numíbia, Etiópia. 


Egyetemes történelem a 18-19. századi Magyarországon 

A 19. században - a nemzeti ébredés és a birodalmi terjeszkedés, 
a gyarmatosítás időszakában - ez a látómező jelentősen szűkült, 
és ez többek között hatással volt az akkoriban születő neveléstör- 
ténet tematikájának, értelmezési kereteinek alakulására is. A tör- 
ténészek többsége ebben az időszakban a nem nyugati világhoz az 
európai dominancia nézőpontjából közelített. Iggers megfogalma- 
zásában „az a szemlélet, amely Európát - azaz Nyugat- és Közép- 
Európát, később pedig Észak-Amerikát is - tekintette a civilizáció 
csúcsának, nagyjából kizárta, hogy a világ többi részét komolyan 
vegyék. De jórészt még az európai perspektíva is hiányzott, mivel 
a történettudomány leginkább az adott nemzetállamra fókuszált. 
Mindez nemcsak az új nacionalizmust tükrözte, de azt is, hogy a 
kutatók leginkább levéltári forrásokra támaszkodtak, ami megne- 
hezítette a nemzeti határokon, pláne Európa és Amerika keretein 
való túllépést. A levéltárak állami dokumentumaihoz való ragasz- 
kodás ezen kívül a tágabb társadalmi és kulturális összefüggések 
elhanyagolásához vezetett." 82 

A történelemszemlélet, történetfilozófia, illetve az „egyetemes 
történelem" tartalmának kibontása szempontjából különböző for- 
ráscsoportok tanulmányozása szükséges a hazai emlékek eseté- 
ben is. A korabeli történelem tankönyvek például, amelyeket már 
számos hazai kutató is tanulmányozott 83 , gazdag információkat 


81 Slözer, August Ludwig von: Welt Geschichte. Nach ihren Haupt Theilen im 
Auszug und Zusammenhange... Erster Theil, Zwote, verbesserte Auflage, Göt- 
tingen, im Bandenhoek- und Ruprechtschen Verlag, 1792. 1. (Megjegyzés: Kuta- 
tásainkhoz a pécsi Tudásközpont Klimo Gyűjteményének 21575 szám alatti 
könyvpéldányát használtuk.) 

82 Iggers i. m. 17. o. 

83 L. pl.: Balassa Brúnó: A történettanítás múltja hazánkban. Neveléstörténeti for- 
rástanulmány. Dunántúl egyetemi Nyomda, Pécs, 1929.; A rendszeres iskolai 
történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Magyarországon, 1650- 


37 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


nyújtanak. Ezek esetében a 18-19. században is gyakorta láthatjuk, 
hogy szerzőik német munkákat vettek alapul. A történetfilozófiai 
művek esetében, amelyek szintén lényeges, és a felvilágosodás 
korában Magyarországon is egyre nagyobb számban jelenlévő 
munkák, inkább a francia gondolkodók hatásának érvényesülését 
észlelhetjük. Valószínűleg ebből is következik, hogy a történelmi 
tankönyvek és a (legalább részben) történetfilozófiai tárgyú mun- 
kák „egyetemességre" vonatkozó felfogása gyakran eltér. Míg a 
tankönyvszerzők inkább a hazai és az európai történelem bemu- 
tatására koncentráltak, addig a filozofikus írásokban hangsúlyo- 
sabban megjelentek a távoli földrészek is. Európán kívüli tájak ne- 
velési múltjáról és a korszakban értelmezett pedagógiai jelenéről 
azonban a 19. századtól kezdve leginkább a korabeli hazai sajtóból, 
útleírásokból és a század második felétől egyre nagyobb számban 
megjelenő enciklopédiákból szerezhettek információkat az egyko- 
ri olvasók. Külön ki kell emelni azt a jellegzetességet, hogy milyen 
jelentős mértékben függött egy-egy könyv történelemszemlélete 
a szerző felekezeti hovatartozásától, az egyes felekezetek történe- 
lemtanítási programjának változásaitól, a szerző saját úti- és olvas- 
mányélményeitől, nyelvtudásától és más tényezőktől. 

Kutatásaink egyik célja az volt, hogy összegyűjtsünk néhány 
jellegzetes, a saját korában nagy hatást gyakorló forrást a fen- 
ti forráscsoportokból, és bemutassuk ezek egyetemes történe- 
lemszemléletének „mértékét" vagy e szemlélet hiányát. Mindez 
ugyanis elengedhetetlen háttérrajz a 19. végén íródott első hazai 
egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek és pedagógiai tárgyú ta- 
nulmányok szemléletének a kibontásához és megértéséhez. 

Kádas Imre 1777-ben kiadott munkája, mely alcíme szerint egy né- 
met nyelvű mű fordítása, azt, a korszakban nem ritka történelmi 
összefoglalót példázza, amely elsősorban uralkodói tevékenysé- 

1848. A szemelvényeket vál., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szebenyi 
Péter. ELTE, Budapest, 1989.; Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század 
első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében. Budapest, 1960.; Bartos Ká- 
roly: Történelemtankönyvek és taneszközök a dualizmus korában. In: Történe- 
lempedagógiai füzetek 7. Sorozatszerk.: Szabolcs Ottó. Magyar Történelmi Tár- 
sulat tanári tagozata - ELTE BTK, Budapest, 2000. 65-92. o.; Mikonya György: A 
történelem tanítása és a felhasznált tankönyvek felekezeti iskolákban. Könyv és 
Nevelés, 2001/3. 77. o. 


38 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


gekhez kötődően és alapvetően Európa-centrikusan mutatja be a 
múltat. 84 A könyv, amely tulajdonképpen egy - gróf tantsi Föld- 
vári Ferencnek ajánlott - katekizmus, tartalmaz néhány oldalnyi 
anyagot egyes Európán kívüli népek történetéről, és találhatunk 
benne utalásokat néhány híres muszlim tudósra vonatkozóan is, 
a 176-215. oldal között fellapozható ,,A' tudósok' históriája" című, 
sajátos tudománytörténeti összefoglalásban. 

Az 1777-ben kiadott Ratio educationis a történelemtanítás vo- 
natkozásában főként a hazai történelem tanulmányozását ajánlot- 
ta: „Vajon olyan szegény-e a hazai történelem, hogy nélkülözheti 
azokat a példákat, amelyek az uralkodó iránti hűség megtartá- 
sára, a haza szeretetére, s más, a jó állampolgárhoz és jó alatt- 
valóhoz illő erényekre lelkesítik az ifjakat?" 85 Miként Szebenyi 
Péter fogalmazott, a történelem tankönyvek akkoriban a diákok 
szemléletmódjának, attitűdjének formálására használt didaktikai 
segédletek voltak. Éppen emiatt jött létre akkortájt az állami tan- 
könyvjóváhagyás intézménye. 86 Emellett azonban nem tűntek el a 
fiataloknak szánt „egyetemes történeti" olvasmányok sem. 1796 
és 1803 között jelent meg Pozsonyban a felvilágosodás korának 
egyik kiemelkedő, költészettel is foglalkozó katonájának, gróf Gva- 
dányi Józsefnek 87 (1725-1801) a hat kötetes világtörténeti mun- 
kája 88 , amelyet Millet alapján írt. Ez a mű a korban valószínűleg 


84 Kádas Imre: A' közönséges históriának rövid summája. Melly német nyelvből 
fordittatott, és a' tanuló ijjaknak hasznokra ki adattatott. Kolosváratt, Nyomt. 
A'Réform. Kollég. Bet., 1777. (Megjegyzés: Kutatásainkhoz a pécsi Klimo Gyűjte- 
mény 36994 szám alatti példányát használtuk.) 

85 Ratio Educationis. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros Ist- 
ván. Akadémiai Kiadó, Bp, 1981. 96. o. 

86 Szebenyi Péter: A történelem-tankönyvekre ható tényezők történelmi változá- 
sai. Iskolakultúra, 2001/9. 15. o. (13-21. o.) 

87 Életútjáról és műveiről, illetve a róla írott művek bibliográfiai adatairól I.: Sziny- 
nyei József : Magyar Írók élete és munkái... i. m. http://mek.niif.hu/03600/03630/ 
html/g/g07181.htm (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

88 Gvadányi József: A világnak közönséges históriája. A melyet magyar hazájához 
viseltető szeretettől ösztönöztetvén, néhány jeles, és hiteles authorokból kisze- 
degetvén ugyan ezen hazájának élő nyelven bátorkodik nékie, mint igaz fiú sze- 
retetnek áldozatját bényujtani. Pozsony, 1796-1803. I-VI. k. Wéber, Pozsony, 
1796-1803. (Megjegyzés: a VII. kötetet és Vili. kötetet Kis János 1805-ben ill. 
1809-ben, a IX. kötetet 1811-ben Sikos István írta, és ezek is Pozsonyban jelen- 
tek meg. Kutatásainkhoz a PTE Egyetemi Könyvtárában 122716/1-4, 132796/5, 
133187, 132797 és 133188 raktári szám alatt található köteteket használtuk.) 


39 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


népszerű (ifjúsági) olvasmánynak számított, ezt bizonyítja például 
az a Fehér Katalin 89 által feltárt adat, amely szerint Hari Péter 90 , 
máramarosszigeti tanár leendő tanároknak ajánlotta ezt a művet, 
azért, hogy 8-10 éves növendékeiket többek között ennek segítsé- 
gével szoktassák olvasásra. 

1798-99-ben jelent meg Pesten egy másik, az ifjúság törté- 
neti ismereteinek elmélyítését célzó latin nyelvű munka, Bolla 
Márton (1751-1831) piarista rendi, kolozsvári, majd váci líceumi 
történelemtanár három kötetes műve. 91 A könyvet sokszor ki- 
adták 92 , és miként Szebenyi Péter a kötetből vett idézettel be- 
mutatja, szerzője alapvetően az olyan eseményeket emelte ki, 
amelyek bármelyik korban „befolyással voltak az egész emberi 
nemre, vagy valamely előkelő népre". 93 Bolla periódusokra osz- 
totta a világtörténelmet, és művében korszakonként újra meg 
újra visszatérve jellemezte egyes népek históriáját 94 . Tematikus 
módon vizsgálta a vallás-, a művészet-, a tudomány- és a politi- 
katörténetet. India és Kína más történelemkönyvekben is gya- 
korta szereplő említése mellett a ll-lll. kötetben például több, az 
arab, perzsa és török történelemmel kapcsolatos rész található 
(pl.: II. kötet II. rész III. fejezet: História araborum, 48-53. o. és 
VII. fejezet: História turcorum 252-253. o.; III. kötet XI. fejezet: 
História Persiae, Indiáé, Chinae (127-130. o., 363-365. o. stb.), 
és több rész szól Amerikáról is (pl.: III. kötet XI. fejezet: História 


89 Fehér Katalin: Gyermekirodalom Magyarországon a felvilágosodás idején és a 
reformkorban, http:/ lfeherkatalin.hanoi.hu/upld/NDgykonyv.doc (A letöltés 
ideje: 2015.10.01.) 

90 Hari Péter: A szigethi k. vallástételt tartók főoskolájának tanításbéli Systemája. 
Kolozsvár, 1802. 

91 Bolla, Martini (Márton): E scholis piis primae lineae Históriáé Universalis in 
usum stúdiósáé juventutis Claudiopolitanae. Claudiopoli, 1798-99. I-III. (Meg- 
jegyzés: Kutatásainkhoz a pécsi Tudásközpont Klimo Gyűjteménye I? II. 1. szám 
alatti, a mű 3. kiadásban megjelent (Typis Nob. Mathiae trattner de Petróza, 
Pestini, 1825. I-III.) könyvpéldányait használtuk.) 

92 2. kiadás: Pest, 1820. 3. k.: 1825. 5. k.: 1836. 6. k. 1843. U. ott. Ezen utolsó ki- 
adást Kecskeméthy Csapó Dániel (Pest, 1845-46), majd Schröck-Somhegyi Fe- 
rencz (Pest, 1849) fordította magyarra. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái i. m.... (ősz. n.) 

93 Szebenyi Péter: A történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848) 
Pedagógiai Szemle, 1990. 2. 133. o. 

94 Történetírói munkájáról I.: Vékony István: Bolla Márton mint történetíró. Ste- 
phaneum, Budapest, 1908. 


40 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


Americae (130-133. o., 365-371. o.) ( XII. fejezet: História Provin- 
ciarum Liberab. in America Boreali 269-271. o. stb.). 

Az ifjúság számára írott könyvek köréből kiemelkedett Budai 
Ézsaiás (1766-1841) 1800-ban Debrecenben kiadott történeti 
munkája 95 , ám ebben nem esett szó kontinensünkön kívüli népek 
történetéről. 

A 19. század elején továbbra is gyakori volt hazánkban, hogy a 
szerzők tudományos műveiket latin nyelven írták. Nagy Pál három 
kötetes világtörténet-könyve is ilyen volt 96 . Az I. kötetben az ókori 
államok históriája szerepel (kivéve a római történelmet, mert az 
a II. kötet tárgya), benne az ókori Kelet számos népének bemu- 
tatásával. A XIV. fejezet Kínáról, a XV. pedig Indiáról szól. Az ókori 
átfogó szemléletet az újabb korok bemutatásánál, a III. kötetben 
már nem követte a szerző, jóllehet, Európáról általános áttekintést 
nyújtott, emellett csupán Törökországról értekezett (XIII. fejezet, 
351-375. o.). 

Kis János 97 (1770-1846) író, történész, aki 1830-tól az Akadé- 
mia történettudományi osztályának tagja volt, magyar nyelven 
készítette műveit, amelyek között történeti tárgyút is találhatunk. 
A fentebb bemutatott Gvadányi János-féle, hatkötetes világtörté- 
nethez ő írta 1805-1809 között a VII. és Vili. kötetet, és nevéhez 
köthetjük a Nemzeteket és országokat esmertető gyűjtemény 98 
című művet. 

Több olyan, a világtörténelemre vonatkozó fejezetet is találha- 
tunk a korabeli könyvekben, mint amilyenek például Berényi Já- 


95 Budai É'saiás: Közönséges história melyben a' régi népeknek, nemzeteknek, or- 
szágoknak és birodalmaknak dolgai foglaltatnak. Kezdődik a' legrégibb időkönn, 
végződik a' napkeleti birodalom elenyészésén. Debrecen, 1800. (Megjegyzés: 
Kutatásaink során a könyv 1811-es, második kiadását használtuk.) 

96 Nagy, Paulus: História universalis gentium statistico-geographico politico critica. 
I-III. Typis Regiae Scient. Universitatis Hungaricae, Budáé, 1824. (Megjegyzés: 
Kutatásainkhoz a pécsi Tudásközpont Klimo Gyűjteményének K 819-1, 2, 3 szá- 
mok alatti könyvpéldányát használtuk.) 

97 Életéről I.: Kis János szépíró. In: 1890 előtt élt magyar akadémikusokról írt meg- 
emlékezések. http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/index.php2page 
=l&sub=4&xid=131 (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

98 Kis János: Nemzeteket és országokat esmértető gyűjtemény 1-2. köt. Pest, 
1808-9. 


41 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


nos (1794-1868) 1831-ben megjelentetett Dos Grosse Zeitalter 99 
című munkájában szerepelnek. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrá- 
lia földrajzi- és népességleírása is helyet kapott ebben a műben, és 
adatgazdag kronológiai táblázatok segítik a történelmi eligazodást. 
Több más, művünkben is említett könyvhöz hasonlóan, 1831-ben 
még Berényi is Ádám és Éva teremtésének „időpontjára", Kr. e. 
3984-re datálja a világ „korát". A könyv zárszavának mottója: „Was 
zeigt die Vergagenheit? / Was sagt die Welt-Historie? / Sie ruft zu 
unsererZeit! Memento Móri!!!" 

Georg Weber 1865-ben magyarul megjelent négy kötetes vi- 
lágtörténet könyve bőségesen közöl adatokat Európán kívüli föld- 
részek kultúrtörténetéről. 100 Az első kötetében Kínával és Indiával, 
a másodikban az arabokkal, a harmadikban Latin-Amerika népei- 
vel, a negyedikben pedig a „gyarmatok" lakóinak históriájával ta- 
lálkozhatunk. 

Hasonlóan a külföldi országokhoz, kis késéssel, elsősorban a 
francia és német példákra támaszkodva, a 18-19. század forduló- 
jától Magyarországon is megjelentek történetfilozófiai, a történe- 
lem mibenlétét, a történelem „szellemét", az emberi társadalmak 
fejlődésének eredményeit, szakaszait, irányát vizsgáló munkák. 
Ezek összegyűjtése és elemzése nem tárgya ennek a műnek, ám 
az egyetemes neveléstörténet-írás hazai kibontakozásának hátte- 
reként szükséges némely jellegzetes munkára utalni. Ilyen kötet 
volt például a Religio és Nevelés 101 című, a hazai pedagógiai lapok 
sorában úttörő kezdeményezésnek számító, első újság 1848-tól 
posztját betöltő szerkesztője, Danielik János (1817-1888) 102 ér- 


99 Berényi, Johann: Das grosse Zeitalter. I. Gedruckt bei Landerer, Pesth, 1831. Il- 
in. Stuhlweissenburg, 1833. (Megjegyzés: Kutatásainkhoz a pécsi Tudásközpont 
Klimo Gyűjteményének K 774/1-3. számok alatti könyvpéldányait használtuk.) 

100 Weber György (Georg) : A Világtörténet tankönyve, tekintettel a miveltségre, iro- 
dalomra és vallásra. (A tizedik bövitett kiadás után magyarítva.) I-IV. Heckenast, 
Pest, 1865-1866. (Megjegyzések: 1. Kutatásainkhoz a pécsi Klimo Gyűjtemény 
W100 szám alatt könyvpéldányát használtuk. 2. A szerző készített egy V. kötetet 
is, amelyet 1869-ben adtak ki , A német és magyar irodalom története vázlatban 
címmel. (Ebben található az egész műre vonatkozó tárgymutató.) 3. A könyve- 
ket Kovács Miklós (1833-1886) fordította, ám nevét a kiadványok nem jelölték. 
L. erről: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái...!, m. 

101 Mészáros István: Első pedagógiai hetilapunk, a Religio és Nevelés. Vigília, 1982. 
6. 444-447. o. 

102 Életéről, műveiről I.: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.... 


42 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


tekezésének A történet szelleme című rövidített változata, mely 
1857-ben jelent meg. Keresztény szerzőként vizsgálta a történetfi- 
lozófia kérdéseit, már műve elején leszögezi, hogy „A történetnek 
tehát vagy nincs egyetemes, állandó szelleme, vagy ha van, annak 
szálai a földön túlra terjednek..." 103 . Gondolatai szerint ez, a „tör- 
ténet szelleme" tulajdonképpen nem más, mint az az irány, ahová 
„az emberiség tör", és ennek megértéséhez ki kell mutatniuk a 
kutatóknak az „általános vezéreszmét", amely a közös célt megha- 
tározza, és „az egységet, mellybe épen ezen közös egyetemes czél 
által az emberiség határtalan változatosságu élete és élettünemé- 
nyei hozatnak; s végre a közös jellemet, melly a közczélra ezen 
közös törekvés folytán az emberiség minden helyi és kori viszon- 
tagságaira mintegy rányomatik." 104 Művében jelentős teret szen- 
telt az Európán kívüli népek kultúrájának, nézőpontja a 19. szá- 
zad közepén szokásosnak mondható, szemlélete hasonló az első 
hazai neveléstörténeti összefoglalások egyetemes történeti felfo- 
gásához. A világtörténelmet 6000 év terjedelműnek gondolva 105 , 
Danielik vázolta, hogy ezen évezredekben különböző népek ho- 
gyan haladtak az egyistenhit kiteljesedésének útján, és véleménye 
szerint eljön egyszer az az idő, amikor az egész világon mindenki 
ugyanazt az Istent vallja majd, és egyrészt akkor teljesedik majd be 
a „történelem célja", másrészt akkor válnak érthetővé azon népek 
múltjának eseményei, akik nem voltak egyistenhívők. így fogalma- 
zott: „Ha majd egyszer eljött az idő, midőn a történet befejezte- 
tett, s a kath. Egyház Üdvözítőnk szava szerint egy akolba és egy 
pásztor alá gyűjtve össze a világ minden nemzeteit, ezeknek kebe- 
lébe felvételével egyszersmind történetök egész tárát is magába 
felvette, hasonlólag a tengerhez, mellybe a világ minden egyes, 
folyásuk alatt elkülöníthetetlennek látszó folyamai végtére ömle- 
nek (...), fognak csak ránk nézve valamint más tudományban, úgy 
a történetekben is minden titkok megoldatni, minden nehézségek 
megszűnni, minden antilogiák kiegyenlittetni!" 106 Nézőpontjából 
következik, hogy szerinte a katolikus egyház története az egyetlen 


103 Danielik János: A történet szelleme. Nyomatott Herz Jánosnál, Pest, 1857. 3. o. 

104 Danielik i. m. 2. o. Megjegyzés: a vastagon szedett kiemelés az eredeti forrásban 
is szerepelt. 

105 Danielik i. m. 10. o. 

106 Danielik i. m. 28-29. o. 


43 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


világtörténet, és ezen kívül nem létezett soha másik történelmi 
képződmény, amely „egyetemes világeszmét" képviselt, és „...a vi- 
lág minden nemzeteinek története sohasem lesz valóságos egye- 
temes, azaz egységbe hozott történelem, ezen egyház kezdettől 
végig benne átvonuló s szellemi kapocsként minden részeket 
összefűző története nélkül/' 107 Az Európán kívüli (pontosabban: 
a nem katolikus kultúrákat) vizsgálva Danielik annyiban mélta- 
tott figyelemre egy-egy népet, vallástörténeti jelenséget, hogy 
az erősíti-e az egyistenhitet, illetve hozzájárult-e a kereszténység 
kialakulásához. Jellemző példa erre a gondolkodásmódra az aláb- 
bi értékelés (amelyet egyébként Danielik egy 1832-ben meghalt, 
Európában élt brahmintól idéz): „...Isten egysége a Vedakban ki 
vagyon kiáltva, s csak későbben csúsztattak be a képtelenségek, 
mellyek az ind religiot e I é kt e I e n i ti k". 108 

Danielik János, akit a mű megjelenését követő évben levelező 
tagjává választott a Magyar Tudományos Akadémia, több írásában 
is foglalkozott (nem ritkán neve megjelölése nélkül) a világtörté- 
nelemmel, és ő kezdeményezte például a Szent István Társulat 
keretei között Cantu Caesar Világtörténet című művének kiadá- 
sát, valamint a Török János által szerkesztett Egyetemes Magyar 
Encyclopaedia 109 kiadásának szorgalmazása is a nevéhez kapcsoló- 
dik, és szerzőként jegyezte többek között a Columbus vagy Ameri- 
ka fölfedezése 110 című írást. 


Világtörténet a 19. századi hazai sajtóban: néhány példa 

A 19. század elejének Magyarországán művelt körökben a Tudo- 
mányos Gyűjtemény című folyóirat volt az egyik legnagyobb olva- 
sói táborral rendelkező és jelentős hatást gyakorló sajtóorgánum. 
A folyóirat cikkanyagát 1817-től 1841-ig átvizsgálva az látszik, hogy 
több esetben is foglalkozott a lap Európán kívüli területekkel, ám 
leginkább útleírások, könyvbemutatások formájában. A folyóiratról 


107 Danielik i. m. 35. o. 

108 Danielik i. m. 23. o. 

109 Török János (szerk.): Egyetemes Magyar Encyclopaedia. I-XIII. Szent István Tár- 
sulat, Pest, 1859-1873. 

110 Danielik János: Columbus vagy Amerika fölfedezése. Pest, 1856. 


44 
Globális történelem és összehasonlító történeti módszer 


készült repertórium 111 Afrika esetében 8, Amerika esetében 7, Ázsia 
esetében 4, külön Kína és India vonatkozásában 6-6 cikket jelöl, de 
ezek fellapozva többnyire vajmi keveset árulnak el az adott földré- 
szeken élők szokásairól, történelméről: inkább úti kalandok, és - fő- 
ként Ázsia esetében Körösi Csorna Sándor és Török Bálint életútja 
kapcsán - magyar vonatkozások miatt kerültek a lapba. 

A Magyarország és a Nagyvilág című lap többször is közölt 
nem nyugati országokról híreket, ezek azonban leginkább politi- 
kai és gazdasági természetűek voltak. Ez más képes hetilapokra is 
jellemző volt, kiemelkedően például a Vasárnapi Újságra. Ebben 
a lapban azonban évtizedeken keresztül a népélet, a nem európai 
területek egyes helyszíneinek kultúrája is gyakran bemutatásra 
került, viszont teljesen aránytalan mértékben. Egy-egy hadi ese- 
mény, expedíció, uralkodói látogatás vagy egyéb történés hetek- 
re, hónapokra a figyelem középpontjába állított egy-egy országot, 
mint látható például többször is Törökország vagy Japán esetében. 
Más helyszínekről viszont alig-alig készültek cikkek, nem érkeztek 
tudósítások, így ritkán esett szó Afrikáról, Ausztráliáról vagy Latin- 
Amerikáról. A hazai lapok esetében ki kell emelni azt a tényt is, 
hogy azok híranyagukban, ismertető cikkeikben gyakran osztrák, 
német, francia, angol vagy amerikai, gyakran korábban keletkezett 
írásokra támaszkodtak, így az ezeken a nyelveken született (hoz- 
záférhető) művek is meghatározóak voltak a hazai cikk-tematikát 
illetően. 


111 Tudományos Gyűjtemény (1817-1841) Repertóriuma. Összeállította: Csécs Te- 
réz. Xántus János Múzeum Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltá- 
ra, Győr, 1998. 


45 

A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


A kínai neveléstörténet hazai bemutatása 
a 20. század elejéig 


Ebben a fejezetben néhány jellemző forrás segítségével bemu- 
tatjuk azt, hogy a 19. század első felétől a 20. század közepéig 
Magyarországon milyen leírások és elemzések születtek a kínai 
nevelés történetéről. 112 Forrásgyűjtésünk során tanulmányoz- 
tuk a kor több kiemelkedő pedagógiai sajtótermékét (például az 
1868-ban indult Néptanítók Lapját, az MTA 1892-től kiadott Ma- 
gyar Paedagogia című folyóiratát), továbbá az időszak más havi 
vagy hetilapjait (például a Tudománytár című lapot, a Vasárnapi 
Újságot, a Budapesti Szemlét). Áttekintettük a dualizmus korának 
meghatározó, egyetemi tankönyvként is használt neveléstörténeti 
kézikönyveit (kiemelten is Lubrich Ágost, Fináczy Ernő munkáit), 
és néhány, kifejezetten a kínai nevelés történetéről szóló - ma már 
többnyire nehezen hozzáférhető - nyomtatott kútfőt. A teljesség 
igénye nélkül, adatainkat pontosítandó, vizsgálat alá vontunk 
egyes olyan, a 19. század végétől folyamatosan keletkező útle- 
írásokat is, amelyek szerzői kínai útjuk során az ottani pedagógiai 
eszményekről, gyereknevelési szokásokról, iskoláztatásról, a kínai 
tudományosság eredményeiről is írtak. 


A Kína-kutatások története és jelene dióhéjban 

Az európaiak közül a missziós munkára Kínába érkező katolikusok, 
főként a jezsuiták voltak az elsők, akik a 17-18. században az első 
összefoglalásokat készítették a hatalmas birodalomról. 113 Vasziljev, 


112 A fejezet az alábbi tanulmány kissé átdolgozott szövegváltozata: Kéri Katalin: A 
kínai neveléstörténet hazai bemutatása a reformkortól a 20. század elejéig. Isko- 
lakultúra, 2015/5-6. 25. évf. 93-113. o. 

113 Vasziljev, L. Sz.: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Gondolat, Buda- 
pest, 1977. 10. o. 


47 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


a Kína-kutatások történetének kiváló ismerője magyarul is meg- 
jelent munkájában a vizsgálódásokat tematizálta és periódusokra 
osztotta. Az első szakaszban a sinológia kialakulását segítő adat- 
gyűjtés, a források (sokszor közvetett úton készült fordításra ala- 
pozott) tanulmányozása volt jellemző. Mindebben nem csupán a 
nyugati, hanem például a pravoszláv orosz térítők is fontos munkát 
végeztek. A forráskutatás második szakasza Vasziljev szerint a 19. 
század közepétől a 20. század elejéig húzódott, a harmadik korszak 
pedig az 1920-as évektől kezdődött. 114 Az orosz kutató már műve 
1970-ben történt moszkvai kiadásában jelezte, hogy az amerikai 
és európai sinológiai kutatások mellett milyen fontosak maguk a 
kínai, illetve a japán területen folyó tudományos vizsgálódások. Az 
egyik legfontosabb, Kínán kívüli kutatási helyszín mindig is Japán 
volt. Az ország ma, a 21. század elején is az egyik legkiemelkedőbb 
Kína-kutatási központ; ezt alátámasztandó a japán sinológia ered- 
ményeit közzétevő internetes honlapok tartalmát tekintette át és 
elemezte a közelmúltban a hongkongi Ka Wai Fan. 115 Napjainkban 
számos más olyan folyóirat és virtuális oldal is létezik, amelyeken 
a világ tudósai közzéteszik Kínával kapcsolatos kutatási eredmé- 
nyeiket. 116 A Kína-kutatás nyomtatásban kiadott produktumainak 
számával kapcsolatban Vasziljev már négy évtizeddel ezelőtt azt 
írta, hogy a forrásfordítások mellett „sok ezer komoly tudomá- 
nyos tanulmány, összefoglalás, a kínai történelem és kultúra egyes 
konkrét kérdéseiről írott több tízezer folyóirat-közlemény és ki- 
sebb munka" 117 jelent meg. Mára ezeknek a mennyisége teteme- 
sen növekedett, elérésük pedig a világháló nyújtotta lehetőségek 
miatt könnyebbé vált. 

Magyarország Ázsia-utazói, tudósai és műfordítói az elmúlt két 
évszázadban szintén fontos eredményeket értek el a gazdag kínai 
kultúra történeti, irodalmi, (vallás)filozófiai, gazdasági, művészeti 
és politikai sajátosságainak feltárásában, megismerésében, azok 

114 Uo. 16-17. 0 . 

115 Ka Wai Fan (2003): Review of Japanese Web sites fór Chinese history. Electronic 
Library, The, Vol. 21 Iss: 6, 587-590. o. 

116 L. erről pl.: Ka Wai Fan: Searching fór Chinese history journals online, http:// 
www.moyak.com/papers/chinese-history-journals.pdf Elman, Benjámin A.: 
Classical historiography fór Chinese History. http://www.princeton.edu/ 
chinese-historiography/ (A letöltés időpontja: 2015.09.06.) 

117 Vasziljev i. m. 19. o. 


48 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


nyugati világban való közzétételében. 118 A hazai Kína-kutatásnak 
19. századi formálódása idején egyik igen fontos oka volt a ma- 
gyarság eredettörténetének kutatására való régi törekvés. Míg 
a 18. század végéig leginkább nyugati forrásokon át ismerkedtek 
elődeink Kínával, a 19. században előtérbe léptek a közvetlen ta- 
pasztalatokon nyugvó, utazásokkal és olykor nyelvismerettel is 
megalapozott Kína-bemutatások és tudományos kutatások. Körösi 
Csorna Sándor ugyan tervei ellenére nem jutott el Kínába, ám két- 
ségkívül felkeltette a figyelmet a terület iránt. A 19. század végén 
gróf Széchenyi Béla (1837-1918) 1877-1880 között tett kelet-ázsiai 
expedíciója volt az első, igazán jelentős olyan magyar vállalkozás, 
amely Kínát is érintette. Ennek nyomán, majd ezt követően a szá- 
zadvégén és a 20. század elején mind nagyobb számban újságcik- 
kek, útikönyvek, tudományos igényű írások készültek a hatalmas 
birodalomról, például az a kiemelkedő munka, amelyben Lóczy 
Lajos összegezte - az expedíció eredményein kívül igen gazdag ha- 
zai és külföldi szakirodalomra is támaszkodva - Kína természet- és 
társadalomföldrajzának jellemzőit 119 . Ez volt az az időszak, amikor 
az első kínaiak is eljutottak Magyarországra, köztük az 1898-ban 
elbukott kínai reformmozgalom emigrációban lévő vezetője, Kang 
Youwei is. 120 A századforduló után indult többször is útnak legna- 
gyobb magyar Belső-Ázsia kutatónk, Stein Aurél (1862-1943) 121 , aki 
számos műben számolt be kínai kutatásairól, tapasztalatairól 122 . 

A budapesti Pázmány Egyetemen az 1920-as évektől kezdőd- 
tek sinológiai kutatások a Keletázsiai Nyelvek és Irodalmak Tanszé- 


118 Eredményeikről I. például az alábbi bibliográfiai összefoglalásokat: Kínai-ma- 
gyar bibliográfia. Összeállította: Ferenczyné Wendelin Lídia. Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest, 1959., illetve a Ferenczy Mária által összeállított, Vasziljev 
művéhez csatolt válogatott bibliográfia. Vasziljev i. m. 360-361. o. stb. 

119 Lóczi Lóczy Lajos: A Khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak 
leirása. A K. M. Természettudományi Társulat kiadása, Budapest, 1886. V. ciklus 
2. kötet (XXVI.) 

120 Utunk Keletről a mai hazába. A hazai orientalisztika születése és eredményei. 
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/utunkhaza.html (A letöltés időpontja: 
2015.09.05.) 

121 L.: Ferenczy Mária: Stein Aurél és a Kína-kutatás. In: Földrajzi Múzeumi Tanul- 
mányok, 1991/9. 27-31. o. 

122 L. például az alábbi művét: Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutató 
utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. MTA kiadása, Budapest, 1934. 
(angolból fordította Halász Gyula) 


49 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


kén, és ugyanitt neves orientalistánk, Ligeti Lajos szervezte meg a 
sinológusok képzését az 1940-es években. 123 Miként azt Salát Ger- 
gely egy 2009-es konferencián tartott előadásában 124 összefoglal- 
ta, hazánkban 1949-ben indult meg a „nemzetközi szintű Kína-ku- 
tatás és a kínai nyelv szervezett oktatása", és az ELTE-n azóta mű- 
ködik kínai szak. Újabban több más helyszínen is lehetőség van a 
nyelv tanulására, és az ELTE-n létesült Confuciusz Központ mellett 
más helyeken is folynak Kínával kapcsolatos kutatások. Ugyancak 
a 2009-es konferencián Csongor Barnabás a kínai szépirodalmi 
művek magyar műfordításainak hat évtizedes, kiváló eredménye- 
iről tartott összefoglaló áttekintést. Mohr Richárd ugyanakkor egy 
írásában kiemelte, hogy az 1949-ben indult kulturális kapcsolatok 
jelentősen megtorpantak a kínai kulturális forradalom (1966-76) 
alatt. 125 

Kína iránt az elmúlt években hazánkban is tapasztalható meg- 
élénkült érdeklődés nyilvánvalóan összefügg a hatalmas ország 
gazdasági-világpolitikai jelentőségének széleskörű felismerésével. 
Inotai András és Juhász Ottó 2009-ben megjelent könyve, A válto- 
zó Kína 126 a legfrissebb kutatási eredményeket mutatja be. 


A kínai nevelés története a nyugati neveléstörténet-írásban 

A kínai nevelés történetének, egészen pontosan annak ókori jel- 
lemzőinek az ábrázolása már a 19. századi nyugati neveléstörté- 
net-írásban is megtalálható volt. Ennek háttér-okai között fontos 
kiemelni, hogy a történettudomány mellett a filozófiához, etiká- 
hoz, vallástörténethez is szorosan kapcsolódó fiatal pedagógiai 
tudományterület születése, formálódása éppen azokra az évtize- 
dekre tehető, amikor Európában és Amerikában a sinológia már 


123 Utunk Keletről a mai hazába... i. m. (osz.n.) 

124 Salát Gergely: Kína-kutatás és kínainyelv-oktatás Magyarországon. A magyar- 
kínai kapcsolatok 60 éve című konferencia, Budapest, 2009. október 3. 

125 Mohr Richárd: Magyar-kinai kapcsolatok (rövidített változat). Eastinfo Magyar- 
ország - Kína, Budapest - Peking, 2008. 2. o. 

126 Inotai András - Juhász Ottó: A változó Kína. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. A 
könyvről készült recenziók közül I.: Matúra Tamás: A hazai modern Kína-kutatás 
eredményei. http://www.grotius.hu/doc/pub/OFTEMU/2010_67_matura_tamas_ 
recenzio.pdf (A letöltés időpontja: 2015.09.05.) 


50 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


számos eredményt tudott felmutatni 127 , és a kínai művelődés 
történetével kapcsolatos források részben vagy egészében, jobb- 
rosszabb fordításokban európai nyelveken is hozzáférhetők vol- 
tak. 128 Az ázsiai országba utazók leírásai is időről időre felkeltették 
az érdeklődést a kínai múlt, az ottani kulturális értékek iránt. Kü- 
lönböző politikai-hadi események (mint például az 1894-95-ös ja- 
pán-kínai háború, a boxer-lázadás, a kínai császárság összeomlása) 
szintén erősítették a terület alaposabb megismerésének igényét, 
miként ez például a korabeli hazai sajtóban is jól megfigyelhető. 
Vámbéry Ármin 129 , Vay. A. Péter 130 és mások írásaikban nem szo- 
rítkoztak Kína jelenbeli bemutatására, hanem eszmefuttatásaikat 
bőven megtűzdelték a régi kínai kultúráról (benne a nevelési esz- 
ményekről, iskoláztatásról) gyűjtött információkkal. 

Az első nyugati neveléstörténeti könyvekben és pedagógiai 
szaklapokban tehát a 19. századtól megjelentek egyes „keleti" kul- 
túrák (Kína, India, Japán, Egyiptom, Perzsia), ám a szerzők legin- 
kább azok ókori neveléstörténetének bemutatására szorítkoztak. 
A 20. század elejétől mind több nyugati szerző foglalta össze a kínai 
oktatásügy modernizálására tett törekvések előzményeit. A nyu- 
gati írásművek között nem kevés olyan, a keresztény nevelés kínai 
meghonosításáról szóló könyvet is találunk, amelyek valójában 
nem a hagyományos kínai, hanem a területre átplántált nyugati 
nevelés történetéről szólnak. 131 Ehhez kapcsolódó adatokat gyak- 
ran tartalmaznak egyes misszionáriusok élettörténetét bemutató 
művek is. 132 Kiemelhetők továbbá olyan kötetek, amelyek a kínai 
nevelésnek csupán valamely területét mutatták be, Cyrus Peake 
például a későbbi évtizedekben még oly sokszor visszaköszönő té- 

127 Az 1850 előtt Kínáról kiadott művek jegyzékét I.: Western Books on China pub- 
lished up to 1850 (on microfiche). Bamboo Publishing Ltd., London, 1987. 

128 A fordítások történetéről országonkénti bontásban I.: Histoire de la traduction 
en Occident. Francé, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie, Pays-Bas. Biblio- 
théque de linguistique, Duculot, Paris - Louvain-la-Neuve, 1991. 

129 L. például az alábbi írását: Vámbéry Ármin: Európa viszonya Khinához és az isz- 
lám világhoz. Budapesti Szemle, 1901. CV. Kötet, 1-27. o. 

130 Vay A. Péter: Khina és Japán a XX. század küszöbén. Budapesti Szemle, 1904. 
december, 336. szám, 321-360. o. 

131 L. például az alábbi művet: Christian Education in China: The Report ofthe China 
Educational Commission of 1921-1922. Commerical Press, Shanghai, 1922. 

132 L. például: Horváth Jenő: Kína első misszionáriusnője: Kunst Irén. Egyház és 
Misszió Kiadása, Kolozsvár, 1939. 


51 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


materület, az oktatásügy és a nacionalizmus összefüggéseit tárta 
fel 1932-ben. 133 Több szakmunkában is kiemelt téma volt a nőok- 
tatás, erre példa Margarete Ernestine Burton illusztrált könyve, a 
Nőnevelés Kínában (The Education of Women in China) című kö- 
tet 134 , amely 1911-ben jelent meg. Ugyanő Nőnevelés Japánban 
címmel is írt könyvet, továbbá elkészítette a Híres nők a modern 
Kínában (Notable Women in Modern China J 135 című könyvet. Szin- 
tén a lányok neveléséről készített összefoglaló munkát 1919-ben 
az ugyancsak amerikai szerző, Ida Béllé Lewis. 136 

A kínai neveléstörténetről írott művekről - a kezdeti időktől a 
legújabb évtizedekig terjedően - számos bibliográfia készült. Az 
egyik legteljesebbet Franklin Parker állította össze 1986-ban. 137 
A témáról készített máig legterjedelmesebb, Kínában kiadott 
mű Mao Lirui és Shen Guanqun 1989-ben megjelent hat kötetes 
műve 138 . A Kínai Népköztársaság neveléstörténetének eseményeit 
Jin Tiekuan foglalta össze három kötetben 139 . Az európai érdeklő- 
dő számára azonban ezek a legtöbb esetben nem hozzáférhetők, 
éppen ezért nagy jelentőségűek azok a nyugati munkák 140 , ame- 
lyek - ha röviden is - valamely európai nyelven, amerikai vagy 
kontinensünkön található kiadónál megjelenve szólnak a kínai ne- 
velés történetéről. 


133 Peake, Cyrus H. Nationalism and Education in Modern China. Columbia Univer- 
sity Press, New York, 1932. 

134 Burton, Margarete Ernestine: The Education of Women in China. Fleming H. 
Revell, New York, 1911. 

135 A mű fotózott, szabadon hozzáférhető változata megtalálható a books.google. 
com gyűjteményében. (A letöltés időpontja: 2015.01.30.) 

136 Lewis, Ida Béllé. The Education of Girts in China. Teachers College, Columbia 
University, New York, 1919. 

137 Parker, Franklin: History ofChinese Education and Cuiture: Annotated Bibliogra- 
phy. 1986. 

138 Lirui, Mao - Guanqun, Shen: General History of Chinese Education. 1-6. Shan- 
dong Education Press, 1989. 

139 Tiekuan, Jin: Chronicle of Educational events of the People's Republic of China. 
1-3. Shandong Education Press, 1995. 

140 Lanxin, Zhang - Xiaodong, Fang: China. In: Salimova - Dodde i. m. 64-93. o.; 
Reagan, Timothy (2005): Non-Western Educational Traditions. tndigenous Ap- 
proaches to Educational Tought and Practice. Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, Mahwah, New Jersey - London. (3., bővített kiadás); 


52 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


A kínai nevelés történetének bemutatása Magyarországon 
a 19. század elejétől 

Adatok a sajtócikkekben 

A kínai nevelés és művelődés történetét bemutató szórvány-in- 
formációk a reformkortól jól nyomon követhetők a magyarorszá- 
gi sajtóban. Ebben az időszakban a hazai lapokban Kínáról közölt 
adatok jellemzően külföldi (főként angol, német és francia) szer- 
zők műveiből kerültek átemelésre. A Tudománytár című folyóirat 
például 1838-ban közölt egy, a korabeli Kína-felfogást jól tükröző 
cikket Szenczy Imre tollából 141 , mely valójában fordítás: Le Petit 
1836-os könyve 142 alapján, az eredetileg 500 oldalnál is bővebb 
terjedelmű könyv Kínáról szóló (az eredeti műben a 40 és 70. 
oldal között található 143 ) részeit szó szerinti átültetésben közölte 
Szenczy. Kínát és más ázsiai országokat is folyamatosan állatok- 
hoz (teknősbéka, sárkány stb.) hasonlítva, a klasszikus könyvek- 
ből idézve mutatja be a szerző az ország történelmét, kiemelve az 
„örökös helybentespedést, ezen büszke meghittséget, ezen elszi- 
getelést minden más nemzetektől..." 144 . Le Petit nyomán Szenczy 
kiemelte, hogy valamennyi európai hittérítő, Kína-kutató tudós 
vagy politikus törekvései dacára Kína nem változott, ,,a' józan 's az 
idővel haladó műveltség iránt siket maradt; e' mai napig magát a' 
földi boldogság' öröktől ehatározott általános örökösének véli, és 
széles e' világ' minden uralkodóját valamelly középkor előtti orv- 
és rémlovagként csak úgy tekinti, mint rendülhetlen alaphatalmá- 
nak bitorló használatát, mint özönvíz előtti dynastiája' régiesen 
négyszögitett tábláján mozogható sakkbábokat. íme' China' törté- 
nete, China' vallása, China' esztelensége." 145 Confucius (ahogyan 


141 Szenczy Imre: China balgatagsága. Tudománytár, Buda, 138. új folyam, 2. év, 4. 
kötet 35-47. o. 

142 Le Petit, Christoph Friedrich Pommer: Sittengallerie dér Nationen. Das Buch dér 
Völker in Bildern und Vignetten. Hoff, Mannheim, 1836. Megjegyzés: A kötet 
digitális változata olvasható a books.google.com gyűjteményében. (A letöltés 
időpontja: 2015.01.30.) 

143 A Le Petit-féle könyv Kínáról szóló fejezetének címe: China Ehorheit. In: Le Petit 
i. m. 40. o. 

144 Szenczy i. m. 38. o. 

145 Uo. 39. o. Vö.: Le Petit i. m. 46. o. 


53 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Szenczy írja: Khung-Fu-Dsy) a Le Petit-féle könyvből átvett megíté- 
lés szerint 146 szemfényvesztésekkel foglalkozó csillagjós volt... Le 
Petit írt arról, hogy milyen fontos pozíciókat töltenek be Kínában 
a tudományokhoz értő emberek, és hogy hogyan válogatódnak ki. 
Ugyanakkor újra meg újra kiemelte az alábbihoz hasonló, a kínai 
hagyományokon nyugvó ismeretekkel kapcsolatos véleményét: 
„így tesped a' tudományosság, mint a' középkorbeli balladákban 
a' fogoly herczegnő betegen, 's ásítva tornyok, falak és sánczok 
mögött, puha vánkosokon várva a' bátor apródot, ki öt mennyig 
érő Jákob lajtorján kiváltságos kérőji' rajjától megszabadítsa. De 
itt nem jön szabadulás, mert a' legfőbb unalomig hosszadalmas, 
's örökké ugyanazon nászruhán dolgozó Penelope' vágyférjei a' 
mandarinok, a' hagyományos literatura' főtisztei 's ügyvédei." 147 
Ezt követően - elismerve a selyem- és porcelánkészítés és az 
ércfelolgozás eredményeit - Le Petit lekicsinylőn, gúnyosan írt a 
különböző kínai tudományokról. A férfiak és nők öltözködését és 
viselkedését is nevetségessé tevő írás Kína különös költői képpel 
való ábrázolásával ért véget: „Csak beteljesedik itt is a' régi köz- 
mondás: az igen okos gyermek mint ifjoncz hal el, vagy ember' 
korában butul el. A' gyermekese olly soká fekszik pólyáiban, mig 
valamelly különös jegőczedés (chrystallisatio) által természetes 
múmiává nem lesz." 148 

A század második felében jól érzékelhetően növekedett a Kí- 
náról szóló nyomtatott művek és műrészletek száma hazánkban 
is. A Budapesti Szemle című folyóirat megjelenésétől kezdve több- 
ször is közölt tanulmányokat ázsiai országokról, gyakorta érintve 
azok nevelés- és művelődésügyét, illetve történetüket. 1858-ban 
Csengery Antal 149 tollából jelent meg egy olyan átfogó tanul- 
mány 150 , amely első részében Kína és India művelődéstörténetét 
mutatta be. A Kínáról szóló rész a korszakban szokatlan megállapí- 
tással indul: „A chinai az egyedül miveit nép a színes emberiség- 

146 L.: Le Petit i. m. 47. o. 

147 Szenczy i. m. 44. o. Vö.: Le Petit i. m. 51. o. 

148 Uo. 47. o. Vö.: Le Petit i. m. 56. o. 

149 Csengery Antal (1822-1880) jogtudós, politikus, publicista, az MTA tagja volt. 
Számos cikk és könyv szerzője, más lapok mellett 1857 és 1869 között a Buda- 
pesti Szemle szerkesztőjeként tevékenykedett. 

150 Csengery Antal: Képek az emberi mivelődés történetéből. I. Realismus és idea- 
lismus. Budapesti Szemle, Pest, 1858. III. kötet 3-57. o. 


54 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


ben ." 151 Ezt a mondatot azonban a szerző - a Kínával foglalkozó 
kortársai többségéhez hasonlóan - azzal folytatta, hogy az ázsiai 
ország miveltsége viszont „sajátságosán kifejtett", aminek oka az, 
hogy a nyugati népektől Kína elzárkózott. Ebből az elzárkózásból 
„következett egyszersmind, hogy míg a nyugoti, főleg európai né- 
pek, érintkezésben az összes emberiséggel, mely folyvást fejlődik 
és halad előre, a miveltség magasabb fokára emelkedtek: China 
a miveltségnek csaknem azon fokán van jelenleg, mint ezred év 
előtt találták az arabok. Megkövült mintegy régi szokásaiban, el- 
maradt avult bölcseségével, mert mások tapasztalásait nem akar- 
ta hasznára fordítani; egyoldalú, félszeg lön miveltsége, mint azon 
emberé, ki csak elvétve fordul meg társaságokban ." 152 

Ezt követően Csengery sorra vette a kínai vallás, az irodalom és 
a művészetek jellemzőit. Előbbit „a legvastagabb természetimá- 
dás" kifejezéssel illette, kiemelve, hogy Kínában még az erkölcsi- 
ség elvei is a természet törvényeivel állnak összeköttetésben, és 
nem értik sem a lélek halhatatanságáról, sem annak szabadságáról 
szóló tanításokat . 153 Több helyen utalt írásművében Confuciuszra 
(Kong-fu-cse néven), és a kínai világnézettel kapcsolatos megálla- 
pításait Wuttke 154 művére 155 alapozta. Kiemelte, hogy a confuciusi 
művek jelentik régtől fogva a tanulás tartalmát, a nemzeti iroda- 
lom alapját, és képezik a vizsgarendszer lényegét is. Leszögezte, 
hogy „sehol sem áll nagyobb tiszteletben a tudomány, attól függ 
Chinában az ember értéke ." 156 Ugyanakkor kiemelte, hogy különb- 
ség van a „tudákosság" és a valódi bölcsesség, az elmélet és a 


151 Uo. 3. o. 

152 Uo. i. m. 4. o. V.ö.: például: Szenczy Imre 1838-as, Le Petit alapján írt cikkével. 

153 Csengery i. m. 5. o. 

154 Adolf Cári Friedrich Wuttke (1819-1870) német evangélikus teológus, író és po- 
litikus volt. 

155 Wuttke, Adolf Cári Friedrich: Geschichte des Heidenthums in beziehung aufreli- 
gion, wissen, kunst, sittlichkeit, und staatsleben. Bánd 1: Die ersten Stufen dér 
Geschichte dér Menschheit. Entwicklungsgeschichte dér wilden Völker, so wie 
dér Hunnen, dér Mongolén, des Mittelalters, dér Mexikaner und dér Peruaner. 
Bánd 2: Das Geistesleben dér Chinesen, Japaner und Indier. Breslau, 1852-53. 
(Megjegyzés: Wuttke nevét Csengery betűhibával (,,Wutke"-ként) közölte, és 
nem jelölte a könyv teljes címét, csupán a főcímet a kötetszám feltüntetésével.) 
A mű második kötetének fotózott, szabadon hozzáférhető változata megtalál- 
ható a books.google.com gyűjteményében. (A letöltés időpontja: 2015.01.30.) 

156 Csengery i. m. 7. o. 


55 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


gyakorlat között, és „a chinaiak tudományos életét, számos iskolái 
mellett, sem hasonlíthatjuk az európaihoz, növelésük nem a lélek 
összes tehetségeit törekszik öszhangzó önmunkásságra kifejteni; 
elhanyagolják a képzelő és Ítélő tehetséget; csak az emlékezetet 
terhelik a régi tudákosság száraz adataival. (...) Miden újítás, sza- 
badgondolkodás tiltva van és sokképpen akadályozva ." 157 

A tudományok elmarasztaló bemutatása mellett Csengery - 
szintén több kortársához hasonlóan - lekicsinylő leírást adott a 
kínai nyelvről is, és azt, valamint a kínai írást is a „gyermekkor", az 
„értelmi kiskorúság" fejleményének tartotta . 158 (Ennél a témánál 
Csengery szintén a már idézett Wuttke művére és Gützlaff 159 törté- 
neti művére 160 hivatkozott.) Más szerzőkhöz hasonlóan elismerés- 
sel tért ki a kínai találmányokra. A kínaiak földrajzi ismereteiről 161 
viszont lesújtóan vélekedett, csakúgy, mint az ottani zenéről, köl- 
tészetről, festészetről. 

A gyermekszemléletről értekezve Csengery azt írta, hogy a kí- 
naiak a fiúgyermeknek sokkal jobban örülnek, sőt, ahogyan fogal- 
mazott „az atyai korlátlan hatalmat mi sem mutatja inkább, mint 
azon vétkes szokás, mely a túlnépesedés nyomora következtében 
az újabb időkben divatba jött, miszerint a gyermekeket ki szokták 
tenni. Nagy városokban lelenczházak építése által igyekszik a kor- 
mány e bajon segíteni ." 162 


157 Uo. 7. 0 . 

158 Uo. 8. 0 . 

159 Gützlaff, Kari Friedrich August (1803-1851) német misszionárius volt. 

160 Csengery tanulmányában csak Gützlaff nevét adta meg, műve címét nem. Güt- 
zlaff az alábbi történeti műveket írta: A Sketch of Chinese History, Ancient and 
Modern. London, 1834. (Német változat: 1847.), illetve Geschichte des chine- 
sischen Reichs von denaltesten Zeiten bis zum Frieden von Nanking. Neumann, 
Stuttgart 1874. Csengery ezek közül 1858-ban nyilvánvalóan csak az elsőt ismer- 
hette, valószínűleg arra utalhatott cikkében. 

161 Ehhez forrásként Gumprecht, T. E.: Die neueste chinesische Geschichte und 
Geographie fremder Lánder. In: Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. III. B. I. 19- 
31. o. (Berlin, 1854.) című tanulmányát használta. Megjegyzés: Csengery csak a 
szerző vezetéknevét és a folyóirat címét jelölte tanulmányában, az ereded írás 
címét nem. Gumprecht tanulmánya teljes terjedelmében olvasható az alábbi 
oldalon: http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN391365622_185 
4_0003&DMDID=dmdlog4 (A letöltés időpontja: 2015.01.31.) 

162 Csengery i. m. 15. o. írása ezen részénél a szerző a már idézett Wuttke-féle kötet 
mellett Gans, Eduard: Das Erbrecht in Weltgeschichtlicher Entwickelung, 4 Bde. 
(Berlin/Stuttgart 1824-1835.) című jogtörténeti művére hivatkozott. 


56 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


A Vasárnapi Újság című, korabeli képes hetilap külföldi orszá- 
gokról szóló beszámolói között is évtizedeken át gyakran szerepelt 
Kína; ott járt magyar utazók tollából éppúgy születtek beszámolók, 
mint külföldi művek alaján készített (gyakran jelentősen rövidített) 
ismertetések. 1855-ben A nagyvilág népei című sorozat V-VII. ré- 
szét szentelte a cikkíró, bizonyos Hegedűs, Kína bemutatásának 163 . 
Ezen cikksorozatnak, mely kiterjedt az ország földrajzi és népéleti 
ismertetésére is, csupán néhány sora szólt a kínai műveltségről, az 
ottani tudományos törekvésekről, ezek viszont egybevágnak más 
korabeli szerzők megállapításaival. A cikkíró kiemelte, hoy a kínai 
tudósok a három közül legtekintélyesebb Hang rendhez tartoznak, 
az azon belül található négy csoport közül a legmagasabban áll- 
nak. Szerinte a tudósok „az egész földön sehol sem részesülnek 
olly kiváló tiszteletben, mint épen a Csin birodalomban, mert tu- 
domány által, de csakis ezáltal lehet az állam legfényesebb hivata- 
laira szert tenni s a legmagasabb állásra emelkedni." 164 

1868-ban a lap többször közölt levélrészleteket Bethlen Ödön 
tollából 165 , aki a trieszti tengerészeti akadémia elvégzése után egy 
kereskedelmi hajóra került gyakornoknak, és utazásai során elju- 
tott Kínába is. Jóllehet, az ottani nevelésügyről nem írt, cikkében 
szerepelt az, a régi kínai gyerekneveléssel, pontosabban gyermek- 
szemlélettel kapcsolatos információ, amely több más korabeli for- 
rásban: „China némely részében, természetesen oly vidékeken, 
hová az európai czivilisaczio még kevéssé vagy semmikép se ju- 
tott el, uralkodik azon szokás, hogy szülék nő-magzatjaikat meg- 
ölik, mit nem tekintenek nagy bűnnek s a törvény sem bünteti 
szigorúan. Más anyák ártatlan nőmagzataikat az útra kiteszik, s 
ezért van minden nagyobb városban lelenczházuk, melyekben egy 
figyermeket sem lehet látni." 166 

1873-ban a Vasárnapi Újság a kínai vizsgarendszerről közölt egy 


163 Hegedűs: A nagy világ népei V. A csinek birodalma. Vasárnapi Újság 1855. nov- 
ember 25. II./47. sz. 375-377. o.; Uő.: A nagy világ népei VI. A csinek Vasárnapi 
Újság 1855. december 16. . II./50.; A nagy világ népei VII. A csin földmivelés, 
selyemtenyésztés, porczellángyártás, porczellántorony. Vasárnapi Újság 1855. 
december 30. II./52. 

164 A nagy világ népei V. A csinek birodalma... i. m. 376. o. 

165 Bethlen Ödön: Ereded levelek Chinából 1-2. Vasárnapi Újság 1868. december 6. 
XV./49. 591. o. és 1868. december 13. XV./50. 607. o. 

166 Eredeti levelek Chinából 2. i. m. 607. o. 


57 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


metszet-rajzzal ellátott cikket 167 , Sámi Lajos tollából. Az írás a több 
más hazai és külföldi neveléstörténeti munkában is említett legfel- 
sőbb, birodalmi szintű vizsgák rendjéről adott ismeretterjesztő átte- 
kintést, kiemelve, hogy azok célja a legmagasabb pozíciókat betöltő 
állami tisztségviselők kiválogatása. A szerző kiemelte, hogy a főként 
bölcseleti (Confuciusz műveinek ismeretén nyugodó) vizsgán olyan 
nehéz sikeresen megfelelni, hogy nem ritka az ősz fejjel is vizsgára 
jelentkező férfiak látványa. (A cikkhez kapcsolt képen is egy idősebb 
vizsgázó látható.) A vizsgamódszert Sámi „a lehető legpogányabb"- 
nak nevezte, és részletesen leírta, hogy a három napig tartó, há- 
rom szakaszra bontott megmérettetésen miként is kell helytállniuk 
a jelentkezőknek. „A pályázó három nap és három éjjel az Írásbeli 
dolgozatok elkészítésére van utalva; ez idő alatt bezárják egy kis 
czellába és a külvilággal közlekednie teljességgel nem szabad. Itt kell 
értekezést írnia oly tárgyról, melyet csakis azután mondanak meg 
neki, mikor már be van zárva. Hivatalos bélyeggel ellátott papirt 
adnak át neki s arra köteles Írni értekezését s egész szerencséje jó 
emlékező tehetségétől függ, melylyel a klasszikus irók bölcs mon- 
datait bemagolta." 168 Leírta, hogy milyen komolyan vették a vizsgák 
tisztaságát, és keményen büntették a csalókat, valamint azt is, hogy 
milyen kalyiba-szerű vizgafülkékbe zárták a pályázókat a megmé- 
rettetés időtartamára. Megjegyezte, hogy a kantoni tartományban 
7500 ilyen fülke várja a vizsgázókat. Kiemelte azt is Sámi Lajos, hogy 
a sikeres vizsgát tett férfiúkra nem csupán jövedelmező állások, ha- 
nem a közösség és későbbi nemzedékek megbecsülése is vár Kíná- 
ban, nevüket például még az apjuk házának homlokzatán is jelölték 
egy dicsőség-táblán. A cikk esetében nem került feltüntetésre, hogy 
szerzője honnan merítette adatait és a lapban közölt képi anyagot. 

A századfordulóhoz közeledve a Vasárnapi Újság többször is 
közölt Kínáról szóló híreket, úti beszámolókat. Ezekben viszont 
csak ritkán esett szó a nevelésügyről, pláne annak történetéről. 
1882-ben Faragó Ödön képes útirajzai jelentek meg 169 , és bár a 
nevelésről ő sem írt, érdekes megállapításokat tett a kínai nyelv- 
ről, irodalomról, tudományosságról. Összességében tisztelettel 


167 S.(ámi) L.(ajos): Kínai tanulók vizsgája. Vasárnapi Újság 1873. 492. o. 

168 Uo. 492.0. 

169 Faragó Ödön: Egy magyar ember Khináról. Vasárnapi Újság 1882. XXI./47. sz. 
742-746. o. 


58 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


szólt a kínai eredményekről: kiemelte a kínai költészet, a selyem- 
ipar, a porcelánkészítés produktumait. A témáról írott jegyzeteit 
elveszítve, emlékezetből idézte fel azokat a példákat, amelyeket 
a „kínai-magyar nyelvrokonság" alátámasztására gyűjtött. A kínai 
nyelvről azonban az alábbi, lesújtó véleményt fogalmazta meg: 
„A khinainak nyelve, szófüzése, igen kezdetleges. Az egész inkább 
hasonlít a kis gyermekek beszédéhez, a mikor megkísértik gon- 
dolataikat először szavakba foglalni. Különben e nyelvet művel- 
ni, fejleszteni vagy idomítani nehéz is lett volna, a mennyiben ily 
irányú haladásnál nagy akadály volt és lesz mindig az írása." 170 Más 
kortárs utazókhoz hasonlóan Faragó is kitért a kínai nők sanyarú 
helyzetére és az ottani sajtó hiányára. Cikkéhez közvetlenül kap- 
csolódott a Kínában átélt élményeiről írott beszámoló. 171 

Kína neveléstörténete a pedagógiai szakirodalomban 

A kínai nevelés történetéről írott első hazai szakmunka ismerete- 
ink szerint 1864-ben jelent meg, ekkor adta ki ugyanis a Magyar 
Tudományos Akadémia Nagy Márton 172 piarista szerzetes A keleti 
nevelészet című munkáját. 173 Az Akadémia levelező tagja azzal in- 
dokolta műve elkészítését, hogy egyrészt a magyarok keleti szár- 
mazásuk miatt érdeklődnek a címben jelzett téma iránt, másrészt 
pedig Keleten volt az egész nevelésügy bölcsője. Mészáros István 
szerint tanulmánya „az egyik első hazai egyetemes neveléstörté- 
neti hosszmetszet" 174 . Műve elején így írt: „Tudva azt, hogy kelet- 


170 Uo. 742.0. 

171 Faragó Ödön: Első napjaim a Mennyei Birodalomban. Vasárnapi Újság 1882. 
XXI./47. sz. 746-747. o. 

172 Nagy Márton (1804-1873) piarista tanár, a bölcsészettudomány doktora 1844- 
ben lett az Akadémia levelező tagja. Az életrajzi lexikonok szerint számos peda- 
gógiai és bölcsészeti tárgyú művet írt, ezek között találhatjuk neveléstörténeti 
tanulmányait. A Szinnyei József-féle összefoglalás szerint írt egy könyvet is A 
nevelészet története címmel, ám ez kéziratban maradt. L.: Nagy Márton. In: 
Szinnyei József: Magyar Írók élete és munkái. IX. Hornyánszky, Budapest, 1903. 
http://mek.niif.hU/03600/03630/html/n/nl7413.htm (A letöltés időpontja: 
2015.01.31.) 

173 Nagy Márton: A keleti nevelészet. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. Könyvárus- 
nál, Pest, 1864. 64-128. Magyar Akadémiai Értesítő Negyedik kötet Első füzet. 

174 Mészáros István: Nagy Márton. In: Kislexikon, http://www.kislexikon.hu/nagy_ 
marton.html (A letöltés időpontja: 2015.01.31.) 


59 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ről jő a világosság; hogy keleten kel a nap s így a szellem is: tud- 
nunk kell azt is, hogy keleten kezdődik az emberiség története, 
és történelmi fejlődésének kezdete is." 175 Érdekes földrajzi szemlé- 
lettel találkozhatunk érvelése elején: szerinte az ázsiai domborzat 
alakította ki azt a fajta nevelést, amely az európaira is hat, azzal 
rokon, „s a mi a hegyes részeken történik, az európai élethez tarto- 
zik". 176 Ugyanakkor Afrikát és az ottani kultúrát úgy jellemzi, hogy 
ott „az iszonyú természetváltozás (...) oly óriásilag rohan az embe- 
ri szellemre, miszerént ez zavartan és lenyomva öntudatlanul veti 
le magát előtte" 177 . Arra a megállapításra jut, hogy „Afrikának csak 
Egyiptomban van története, de nem afrikai, hanem ázsiai..." 178 
Az ázsiai népekről azt írta, hogy ott mindenki „kivül-belül 
conservativ. Legnagyobb szerencséje a nyugalom és az élvezet. A 
szabad személyiségnek eszméjét és jogát tudja, de el nem ismeri: 
egyrészt a becsület és a szégyen iránt kevés mélyebb érzéssel bir, 
minthogy saját nagyságát csel és ravaszságba helyezi; másrészt a 
felsőbbek irányában szolgai, alábbvalók iránt kényuri." 179 Keleten 
hiányoznak szerinte „az erkölcsiségnek valódi emberi alapjai" 180 . 
Éppen ezért szerinte az ázsiai nevelés sem más, mint a már meg- 
lévő jelek, tanítások memorizálása. Jóllehet, elismerte, hogy a 
nevelésügy, a kultúra létrehozója Kelet, azt a Nyugaton a 19. szá- 
zadban általánosan elterjedt véleményt is hozzátette, hogy Ázsia 
megrekedt a gyermeki fejlettség szintjén: „a kelet egész életében, 
tehát nevelészetében is a népek bölcsője, a régiség és emberiség 
gyermekkora". 181 

Az ázsiai országok közül Nagy Márton Kína, India és Perzsia ne- 
veléstörténetével foglalkozott, országonként tipizálva a nevelés jel- 
lemzőit. Bár egyöntetűen megállapította, hogy e földrészen a neve- 
lés vallásos keretek között létező jelenség, a kínai nevelés családi-, 
az indiai kasztszerű- és a perzsiai nemzeti jellegét emelte ki. Már 
a tanulmány harmadik oldalán megtörténik a keresztény és a „ke- 


175 Nagy Márton i. m. 65. o. 

176 Uo. 65. o. 

177 Uo. 65. o. 

178 Uo. 67. o. 

179 Uo. 65. 0 . 

180 Uo. 65. 0 . 

181 Uo. 66. 0 . 


60 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


leti" vallások összehasonlítása: a szerző szerint előbbi esetében a 
vallás megismeréséből erkölcsös tettek következnek, az utóbbiak- 
nál maga a megismerés csak külsődlegesen megnyilvánuló forma- 
ságokat eredményez . 182 Az általános bevezetés után Nagy Márton 
elvégezte az egyes országok nevelésügyének bemutatását. 

Kína földrajzi és társadalmi formáival magyarázta azt, hogy a 
nagy államnak „története az, hogy ne legyen története s ne bírjon 
történettel" 183 . Az ország esetében azt emelte ki, hogy a nevelés 
legfőbb célja az erény kialakítása. A birodalom nagy kiterjedésé- 
vel magyarázható szerinte, hogy a gépiesség és az engedelmesség 
fontos magatartásforma, ezek kialakításához a népesség kiter- 
jedt körű nevelése szükséges. S bár írása korábbi részében az író 
megállapította, hogy Ázsiában származástól függő az előrejutás, 
itt leszögezi, hogy Kínában hosszú-hosszú tanulás kell egy ember 
előmeneteléhez. „China tehát az iskolák és kísérletek országa, az 
iskolákban kiképzettek fokonként haladnak államszolgálatban föl- 
felé ". 184 A nevelésügyhöz írt bevezetőjében Nagy Márton a „kínai 
embert" is jellemezte, a saját korában szokásos módon: külső és 
belső „általános" tulajdonságai alapján. Ezek között éppúgy megta- 
lálható a sárgás bőrszín, az érzéki élvezetek kedvelésének említése, 
mint az étkezési szokások és a szelíd, de ravasz jellem kiemelése. 
A kínai nyelvről és írásról szóló alfejezetben a szerző ezeket ugyan- 
úgy „gyermeki"-nek nevezte, mint magukat az ázsiai társadalma- 
kat. A tudományos életet jellemezve a csillagászatot, az orvoslást, 
a (természet)-történelmet és a bölcseletet emelte ki, hangsúlyozva 
azonban, hogy minden kínai (ázsiai) eredmény ellenére az össze- 
gyűjtött tapasztalati „anyagnak a földolgozása csak Krisztus szüle- 
tésétől kezdődik ". 185 Bár elismerte, hogy Kína sok találmányt adott 
a világnak, kiemelte, hogy nem volt ott meg a megfelelő „szellem" 
a találmányok kiművelésére és elterjesztésére. A kínai festészetet 
elmarasztalta, mert a festők nem használják a perspektivikus ábrá- 
zolásmódot, a zenéjüket pedig összhangzat nélküli lármának tar- 
totta , 186 és nem volt jobb véleménnyel a kínai költészetről sem. 


182 Uo. 67. 0 . 

183 Uo. 68. 0 . 

184 Uo. 68. 0 . 

185 Uo. 71. 0 . 

186 Uo. 71. 0 . 


61 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


A kínai vallásról értekezve Nagy Márton kifejtette, hogy a min- 
denség egyetemes szabálya az „igazi közép", amit csakis az em- 
berek vétkei zavarhatnak meg, éppen ezért a legfőbb erények a 
„csendes élet, a szelíd jóság más emberek iránt, a tűrés, kímélés, 
engedékenység, engedelmesség, hűség, a rendnek, mint a sza- 
bályszerű élethezi állandó ragaszkodásnak és mértékletességnek 
tartozó szeretete ". 187 A szerző hosszabban írt a családi életről, a 
házasodási és gyermeknevelési szokásokról. A hazai szakiroda- 
lomban ő volt az egyik első olyan tudós, aki a kínai gyermekség- 
történet témájának hosszabb figyelmet szentelt. Kiemelte a fiú 
és leánygyermek nevelése közötti különbségeket, amelyek már a 
születéstől fogva egyértelműen jelzik a kínai társadalomban, hogy 
a fiú fontosabb a közösségben 188 . Nagy Márton írt arról a szokás- 
ról, hogy Kínában a fiúk mellé születésükkor a férfias foglalkozások 
tárgyait helyezik, a leányok mellé pedig a női lét tipikus kellékeit: 
„az ujjonnan született gyermek, kinek születésénél az ajtó elé nyíl 
és ív akasztatik, gondosan takartatik be a legjobb kelmébe; a le- 
ány, kinek születés jele a szülék ajtaja előtt orsó és fonál, csak ron- 
gyokba göngyölgettetik. A leánynak cseréppel kell megelégednie, 
míg a gyermek drágakővel játszik, s ha az apát gyermekei számáról 
kérdezik, akkor ő csak a fiúkat számlálja ." 189 Kiemelte még a gyere- 
kek szülők iránti tiszteletének fontosságát illetve az ifjak aggok és 
tanulók tanáraik iránti tiszteletének jelentőségét. 

A tanulmány gerincét az a rész adja, ahol Nagy Márton a külön- 
böző életkori szakaszokhoz illetve színterekhez kapcsolódó nevelés 
kínai történetét taglalja. Modernkori kutatási eredményekkel 190 
összevetve azt állíthatjuk, hogy az eredeti kínai forrásokat is említő 
(fordításban használó?) szerző helyesen látta a kínai neveléstörté- 
net időbeni szakaszainak főbb jellemzőit, és világosan rámutatott, 
hogy egyes jelenségek (például a gyermekek „kitevése", sorsára 


187 Uo. 72. 0 . 

188 Jellemző részlet ebben a leírásában az a szóhasználat, amely a magyar nyelvben 
ma is gyakori: Nagy Márton maga is csak a fiúk megnevezésére használta a 
„gyermek" kifejezést. 

189 Nagy Márton i. m. 73-74. o. 

190 L. például: Gernet, Jacques: Kína hétköznapjai a mongol hódítás előestéjén. 
1250-1276. Gondolat, Budapest, 1981.; Uő.: A kínai civilizáció története. Osiris, 
Budapest, 2001.; Bárdi László: Kína: a letűnt istenek birodalma. Alexandra, Bu- 
dapest, 2007.; Bognár László: Az ókori Kelet nevelése. OKI, Budapest, 1992. 


62 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


hagyása) a régi kínai törvényekkel ellentétesek . 191 (A tanulmány, 
mely tehát különösen ennél az oktatás- és neveléstörténeti résznél 
gazdag kínai művek, szerzők illetve uralkodói dinasztiák említésé- 
ben, a mai átírás szabályaihoz képest gyakran szinte érthetetlen 
formában közli a tulajdonneveket és műcímeket. A szerző egy he- 
lyen közli ismeretei forrását, és Fresnel-re hivatkozik.) Nagy Már- 
ton sorra vette írásában a különböző kínai iskolatípusokat, kitért 
a tanfelügyeleti rendszer bemutatására, a tanárokat illető szabá- 
lyokra. A kínai nevelésügyről összességében megállapított véle- 
ménye elmarasztaló a hatalmas ázsiai birodalom szempontjából, a 
vallás, a művészetek és a tudományok leírásához hasonló módon 
az oktatási jellemzőkről is ezt közölte: „Hol a szellem oly kevéssé 
tekinthet a mélybe, mint a chinaiaknál; hol a gépies szellemi műkö- 
dések uralkodnak; hol a kiskorúság annyira megy, hogy gyermekek 
emancipatiója valóságban nem létezik; hol az egyesnek egyéni sza- 
badsága a császárban a mindenek kényuri atyjában elenyészik; hol 
a vallásos élet a legkinosb szertartások korlátái által körülövedzve 
van: ott a nevelészet sem mehet túl a mechanismuson és 
czeremoniákon." A gyermeki szabadság hiánya a tanulmány sorai 
szerint különösen fájó pont volt a hazai gyermektanulmány (akár) 
egyik korai előfutárának tekinthető Nagy Márton 192 számára. „Itt a 
múmiává lett emberi gyermek neveltetik, kinek elébb az első ele- 
mi iskolázást az ismeret és erkölcsiségben kell megnyernie, s kinél 
előbb a szellem korlátoltatik, hogy szabad legyen " 193 - írta művé- 
ben. Tanulmánya Kínáról szóló részének végén a szerző Japánt és 
Tibetet is megemlítette, mint olyan országokat, ahol a nevelés szin- 
tén puszta magolást, örömtelen és szabad alkotási lehetőség nél- 
küli tevékenységet jelent. Fontos kiemelni, hogy az írás gyakorlati- 
lag csakis a konfuciánus kínai nevelésről szólt, mégpedig anélkül, 
hogy erre a tanulmány írója Kung Fu-ce 194 nevének egyetlen helyen 
történő említésén kívül határozottan utalt volna. 


191 Nagy Márton i. m. 76. o. 

192 Mészáros István szerint Nagy Márton egy, az MTA-n felolvasott előadásában „a 
gyermektanulmányt elővételezve felvázolta a gyermek testi és értelmi 
fejlődésének menetét, sok apró megfigyelését elemezve". 1868-ban jelent meg 
ennek nyomán, Pesten a szerző A gyermek fokozatos fejlődése című műve. 

193 Nagy Márton i. m. 82-83. o. 

194 Uo. 83. o. 


63 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


A 19. század utolsó negyedében hazánkban is elkészültek 
(alapvetően német mintára) az első nagy, egyetemes neveléstör- 
téneti kézikönyvek, amelyeket az egyetemi pedagógusképzésben 
tankönyvként is használtak. Ezek közül az első legterjedelmesebb, 
igazán átfogó mű Garamszegi Lubrich Ágost (1825-1900) három 
kötetes munkája, A nevelés történelme című összeállítás 195 volt. 
A szerző e mű első, 390 oldal terjedelmű kötetében foglalkozott 
(10 oldalban) a kínai neveléssel. 196 Könyve bevezetőjében a ne- 
velés jellege szerint három nagy csoportra osztotta az ókori kul- 
túrákat: eszerint a kínaiak, perzsák, indiaiak, egyiptomiak ese- 
tében a nevelés általános, „substantialis" volt, amin azt értette, 
hogy az „egyediség az egészbe, ti. a családba, kasztba, államba 
vesz" 197 . A görögök és rómaiak ellenben az egyediség nevelését, 
míg Izrael népe az istenuralmi nevelést tűzte célul, „melyben 
az egyed Istenébe merül" 198 . A kínai neveléstörténet leírásánál 
Lubrich sem nélkülözte azt a szemléletet, hogy Kínában a kultú- 
ra, az öntudat még „gyermekkorát" éli. A témáról írott alfejeze- 
tet mindvégig erre a gondolatára alapozta, kifejtve, hogy „gyer- 
meknek tarthatjuk a sínait is, kinek jellege, mint azt nyelve s 
egész élete mutatja, kicsinyes műkészség, mely e nép önző elszi- 
geteltségénél fogva gyermeki önzéskép tűnik föl." 199 Lekicsinyel- 
te, „gyermekiesnek" tartotta a kínai nyelvet, és kiemelte, hogy 
az ottani társadalom meghatározó kapcsolata a szülő-gyermek 
viszony, átvitt értelemben is, hiszen szerinte „magának az állam- 
nak is a család teszi fő elvét, úgy, hogy a nép a császár atyasága 
alatt egy nagy családnak tekinti magát" 200 . Részletesen írt a kínai 
világképről, Confucius és Mencius tanításairól, a nevelés kiao hio 
fogalmával leírható eszményéről, a tanítás tartalmáról, idejéről, 
a tanítókról, az uralkodók és a nők nevelésének sajátosságairól. 
(Ez utóbbihoz leginkább a lábzsugorítás szokásának fejtegetését 
kapcsolta.) Megállapította, hogy a kínai nevelési irodalom igen 


195 

196 

197 

198 

199 

200 


Garamszegi Lubrich Ágost: A nevelés történelme l-lll. Budapest, 1874. 

A sínaiak családi nevelése. In: Garamszegi Lubrich Ágost: A nevelés történelme 
I. i. m. 8-18. o. 

Uo. 4. o. 


Uo. 4-5. o. 
Uo. 8. o. 
Uo. 9. o. 


64 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


terjedelmes, de nem nevezte azt valódi bölcseletnek, mert sze- 
rinte a kínai bölcsek maguk „sem emelkedtek a világ, istenség és 
az embernek emberré való nevelése eszméjére, hanem csak er- 
kölcsi tanokat, rendőri és illemtani utasításokat írtak, és a belső 
ember kialakítása messze távolban maradt." 201 Bár Lubrich elis- 
merte, hogy Kína a civilizáció bölcsője volt, kiemelte, hogy intéz- 
ményei három évezrede megkövültek, sem a tudományokban, 
sem a művészetekben nincs igazi haladás az ókori állapotokhoz 
képest, amiből következik sommás megállapítása szerint, hogy 
„Sína népét eleven múmiának mondhatni" 202 . 

Fináczy Ernő (1860-1935), a 20. század egyik legkiemelkedőbb 
neveléstörténésze a század első évtizedeiben kiadott, négy plusz 
egy kötetes munkában foglalta össze a nevelés történetét. Monu- 
mentális művét, melynek elkészítésével a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium bízta meg, „egyetemi vezérfonalnak" szánta, és az - 
az 1980-as években megjelent reprint kiadásnak köszönhetően - 
saját korában és azon messze túlmutatóan is nagy hatást gyakorolt 
a neveléstörténetet kutatókra és tanulókra egyaránt. Fináczy műve 
első, az ókorról szóló kötetében írt a kínai nevelésről. 203 

1907- ben jelent meg a korábban Berlinben japán és kínai nyelvet 
tanuló gimnáziumi tanár, Ágner Lajos (1878-1949) könyve, A kínai 
nevelés 20 '' című önálló munka, amely minden korábbi Magyaror- 
szágon megjelent műnél alaposabb, forrásrészletekkel alátámasz- 
tott áttekintést nyújtott az ázsiai ország neveléstörténetéről. A 69 
oldal terjedelmű könyvecske magva valójában egy rövid, a Beve- 
zetés címet viselő tanulmány, amelyet a szerző által fordított sze- 
melvények egészítenek ki. Ehhez pedig egy Függelék kapcsolódik, 
melyben egy újabb, a kínai és japán gyermeki viselkedésről szóló 
tanulmány foglaltatik.(A könyvről a Magyar Paedagogia hasábjain 

1908- ban írt ismertetést Szelényi Ödön. 205 ) 


201 Uo. 16. 0 . 

202 Uo. 17. 0 . 

203 Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, 
Budapest, 1906. 

204 Ágner Lajos: A kínai nevelés. Vértes Adolf Könyvnyomdája, Jászberény, 1907. 

205 Szelényi Ödön: Ágner Lajos: A kínai nevelés. Magyar Paedagogia, 1908. 17. évf. 
239-240. o. 


65 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Bár műve kezdő soraiban Ágner - Lóczy Lajosra 206 hivatkozva 
- leszögezte, hogy „a nyugati kultúra az elavult kinai intézmények 
felett áll", azt is kiemelte, hogy a kínai nevelésügy minden más 
nemzet neveléstörténetétől régebbi, a legősibb a világon, és a 
kínai nemzetet hiba kicsinyelni vagy megvetni. 207 Nemzeti törté- 
nelmükről kiemelte, hogy az 2-3000 évvel megelőzi a keresztény 
időszámítást, és hogy az ősrégi kultúra nagy hatással volt mások- 
ra, különösen Koreára és Japánra az évezredek során. A régi Kína 
történelmét Ágner egykori utazók (Marco Polo, Ibn Battúta) írásait 
felelevenítve tekintette át, és emelkedett szavakkal méltatta tu- 
dományos, hajózási és művészeti, irodalmi, illetve könyvnyomta- 
tásban elért eredményeiket. Kiemelt néhány olyan irodalmi hatást 
is, amelyek esetében Kína művei jelentettek példát európaiaknak, 
például Voltaire L'Orphelin de la Chine című darabját 208 . 

Külön részt szentelt a szerző a kínai vallások és filozófiai irány- 
zatok bemutatásának. Ebben hangsúlyozta, hogy moráljuk alapja 
a fiúi tisztelet kötelezettsége a szülőkkel szemben, vagyis a hiao. 
Ahogyan írta: „ez az alapja a családnak, ezen alapszik az ősök kul- 
tusza, amely természettisztelettel alkotja a kínaiak tulajdonképeni 
vallását. A családok egyeteme alkotja a legnagyobb családot, az ál- 
lamot." 209 Schmidt szavait idézve fejtette ki, hogy mivel a kemény 
vizsgarendszeren nyugvó hivatali előmenetel tartalmilag ezen 
az etikai tanításon, tulajdonképpen (állami szinten) a lojalitáson 
nyugszik, és hogy a tananyag maga nem más, mint a kanonikus és 
klasszikus könyvek, valójában „Kina egész államisága pedagógiai 
karakterrel bir." 210 

A kínai írásjegyekről szóló ismertetésben a 19. századi hazai 
művek többségéből már ismert gondolatokkal találkozunk. Ágner 
Lajos is úgy gondolta, hogy ősi írása, irodalma ellenére Kína „gyer- 


206 Lóczy Lajos: A mennyei birodalom története. Lampel Róbert Kiadása, Budapest, 
1901. 

207 Ágner: A kinai nevelés... i. m. 5. o. 

208 Voltaire: L'Orphelin de la Chine. Paris, 1755. (A tragédiát ugyanebben az évben 
mutatta be Párizsban a Comédie francpaise.) A darab szövegét I.: Théőtre clas- 
sique. http://www.theatre-classique.fr/pages/programmes/edition.php?t=..% 
2Fdocuments%2FVOLTAIRE_ORPHELINDELACHINE.xml (A letöltés időpontja: 
2015.01.26.) 

209 Ágner: A kinai nevelés... i. m. 10. o. 

210 Uo. 10. o. 


66 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


mekkorát élő nemzet", és az ott élők nyelve és írásmódja „bizo- 
nyos bizarrságot mutat". 211 Konfucius (akit Ágner Lajos Kong-tse 
néven nevez meg) rövid élettörténete követi a nyelvről és írásról 
szóló ismertetést, kiemelve az ókori birodalom nagy gondolkodó- 
jának tanítói tevékenységét és filozófiájának alapvonásait. Nyugati 
tudósok - például Edkins 212 és Martin 213 - olyan műveit 214 is meg- 
említette könyve ezen részében a szerző, akik próbálták táblázatos 
módon összefoglalt formában az európai olvasók elé tárni a kínai 
nevelésügy alapjául szolgáló konfuciuszi erkölcstant. 

Ezt követően Ágner Lajos rátért a kínai nevelésügy történeté- 
nek legfontosabb (tan)könyveire, nem csupán néhány mondattal, 
hanem belőlük merített részletekkel is ellátva mondanivalóját. 
A Szan-tse-king (Háromsoros könyv) esetében utalt Neuman 215 
1836-os fordítására 216 . Emellett kiemelte a kínai elemi oktatás- 
ban használt Sziao-hioh (Kicsik tudománya) című munkát, és a 

211 Uo. 11. o. 

212 Az Ágner által meghivatkozott szerző, Joseph Edkins (1823-1905) kora egyik 
kiemelkedő Kína-kutatója volt. 

213 Martin, William Alexander Parsons (1827-1916), amerikai presbitériánus misszi- 
onárius volt. Fő műve a Cycle of Cathay (1896), amelyben az amerikai olvasók- 
nak mutatta be Kínát, illetve a szintén több kiadást megért Awakening ofChina. 
Peking, 1906. Ez utóbbi digitális változata megtalálható a books.google.com ol- 
dalon. (A letöltés időpontja: 2015.01.26.) Martin életéről I.: Biographical 
Dictíonary of Chinese Christianity. http://www.bdcconline.net/en/stories/rn/ 
martin-william-alexander-parsons.php (A letöltés időpontja: 2015.01.26.) Meg- 
jegyzés: A vezetékneve szövegközi előfordulásán kívül Ágner irodalomjegyzéké- 
ben a szerző egyetlen műve sem került említésre. 

214 Edkins, Joseph: The nine Categories of the Hung-Fan. In: China's piacé in 
Philology: an attempt to show that the languages of Europe and Asia have a 
common origine. Trübner & Co., London, 1871. 15-16. o. Ágner Lajos helytele- 
nül utal arra, hogy ez a leírás a mű XV. oldalán található, mert ott az Introductory 
című fejezet szerepel. Megjegyzés: a mű szabadon letölthető, elektronikus vál- 
tozatát I. az alábbi oldalon: http://www.archive.org/details/chinasplaceinphi 
OOedkirich (A letöltés időpontja: 2015.01.26.) 

215 Megjegyzés: Ágner könyvének szövegében két betú'hibával - Nauman-ként - 
szerepel Cári Friedrich Neumann (1798-1870) neve. Ágner: A kínai nevelés... 
i. m. 15. o. A német orientalista és történész életútjáról I. például az alábbi ol- 
dalt: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?letter=N&artid=216 (A le- 
töltés időpontja: 2015.01.26.) 

216 Neumann, Cári Friedrich (transl.): [Zhong-guo Xuetang.] Lehrsaal des Mittel- 
reches. Enthaltend die Encyclopadie dér chinesischen Jugend und das Buch des 
ewigen Geistes und dér ewigen Materié. Zum erstenmal in Deutschland heraus- 
gegeben, übersetzt und erlautert. Wolff, München, 1836. 


67 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Ts'ien-tse-wen (Ezer írásjegyes szöveg) címűt, ez utóbbinál utalt a 
Zottoli 217 által készített fordításra (Mille litterarum lucubratio). Em- 
lítette még a gyermeki kötelességekről szóló könyvet, a Hiao-king- 
et 218 . Ennek a könyvnek az ismertetéséhez Ágner Lajos zárójeles 
jegyzetei tanúbizonysága szerint felhasználta a The Sacred Books 
ofthe East 219 című könyvsorozat 3., James Léggé által fordított kö- 
tetét 220 , illetve Léon de Rosny 221 francia fordítását 222 . A 18-21. ol- 
dal között részleteket közölt a műből, ismételten kiemelve, hogy a 
régi Kínában ez jelentette az alsófokú nevelés fő tartalmát. 

A középszintű iskoláztatásról írva kifejtette, hogy mind az ál- 
lami, mind pedig a magánintézményekben a Konfuciuszhoz kap- 
csolódó öt klasszikus, valamint a négy kanonikus könyv - melyek 
közül az utolsó Meng-ce (Menciusz) alkotása - képezi a tanulás 
alapját. 223 Ennek illusztrálására Ágner részleteket közölt a kínai 
történelemről tükröt tartó Su-king-bő\, a Si-king című Dalok 


217 Angelo P. Zottoli (1826-1902) jezsuita atya sokat tett a kínai szövegek latinra való 
átültetéséért a 19. században. Cursus litteraturae sinicse (Chang-Hai [Sanghaj], 
1879.) című munkája digitális változatát I.: http://www.slu.edu/colleges/AS/lan- 
guages/classical/latin/tchmat/pedagogy/latinitas/kung/k-title.htm (A letöltés 
időpontja: 2015.01.26.) 

218 A kötet címét Hsziao-king- ként is említik. L. például a következő jegyzet alatt! 

219 A könyvsorozat 50 kötete 1871 és 1910 között jelent meg az Oxford University 
Press kiadásban. A sorozat szerkesztője, és több szöveg fordítója az orientalista 
F. Max Müller volt. A kötetek közül 44 - köztük az Ágner Lajos által ismert és 
idézett, a Hsziao-king-e t is tartalmazó 3. kötet - megtalálható digitális formában 
az alábbi honlapon: http://www.sacred-texts.eom/sbe/index.htm#sbetab (A 
letöltés időpontja: 2015.01.26.) Az 50 kötetet reprint kiadásban kiadta az indiai 
Motilal Banarsidass Kiadó. 

220 The Sacred Books of China 1. The texts of Confucianism. Transl.: Léggé, James. 
Oxford University Press, Oxford, 1879. 

221 Léon de Rosny (1837-1916) neves francia orentalista volt. 

222 Rosny, Léon de (trad.) and Confucius: Hiao-King ou Le livre sacré de la piété 
fílial. Publiée en chinois avec une traduction franqaise et un commentaire 
perpétuel, emprunté aux sources originales. Maisonneuve et Ch. Leclerc, Paris, 
1889. Megjegyzések: 1. Ez a franciaországi kiadás a francia fordítás mellett az 
eredeti kínai szöveg japán változatát is tartalmazta, erről Ágner nem tett emlí- 
tést. 2. A kínai műnek már az 1889-es kiadás előtt is létezett francia fordítása: 
azt Pierre-Martial Cibot (1727-1780) készítette 1779-ben. Ez utóbbinak digitális 
változatát I. az alábbi o\da\on-.classiques.uqac.ca/classiques/chine_ancienne/B_ 
Hvres_canoniques_Petits_Kings/B_14_Hiao_king/hiao_king.doc (A letöltés idő- 
pontja: 2015.01.26.) A művet őelőtte P. Noel fordította latinra. 

223 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 21. o. 


68 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


könyvéből és a Li-ki című rítusgyűjteményből. 224 Ez utóbbi ese- 
tében - Plath 225 korábban írott német nyelvű művére 226 támasz- 
kodva - külön kiemelte a nevelés menetéről írott részeket, azaz 
a gyermeki és felnőtt életkor szakaszaihoz kötött tanulási tartal- 
makat, illetve egy újabb alfejezetben a mű gyermeki kötelessé- 
gekről szóló részleteit. Az újabb idők kínai filozófiai gondolkodói 
közül a szerző csupán Chu-hi-t (1130-1200) emelte ki, mint a 
neveléstörténet szempontjából fontos személyt, hiszen e szerző 
Confuciusz műveihez írt kommentárjai szerepeltek az állami vizs- 
gák anyagai között. 227 

Ágner Lajos könyvében további részleteket találhatunk a Csung- 
jung 228 (A közép mozdulatlansága) című munkából, a Ta-Hio (Nagy 
tudomány) és a Szan-tse-king 229 (Hármas vagy trimetrikus könyv) 
című szövegekből. A Ta-Hio részleteit a szerző helyenként összeve- 
tette a klasszikus (latin) tanításokkal és a krisztusi útmutatásokkal, 
összegző megállapításként hozzátéve a témához, hogy „az egész 
művecske tele van közhelyekkel, melyek örökigazságai a jó kor- 
mányzásnak és a társadalom boldogitására törekvők fáradozásai- 
nak. Pauthier 230 szerint (...) a Ta-Hio gyakorlati elveket ad az egész 

224 Uo. 22-24. 0 . 

225 Johann Heinrich Plath (1802-1874) kora neves német Kína-kutatója volt. 
Részletes életrajzát az alábbi könyvben olvashatjuk: Franké, Herbert: Zűr Biog- 
raphie von Johann Heinrich Plath. Veri. d. Bayer. Akademie d. Wissenschaften, 
1960. Plath egyik legkiemelkedőbb munkája a Confucius und Sein Schüler Leben 
und Lehren 1-4. Verlag dér k. Akademie, München, 1867-74. A mű digitális vál- 
tozatát I. az alábbi oldalon: http://www.archive.org/details/MN40090ucmf_l 
(A letöltés időpontja: 2015.01.27.) 

226 Plath, Johann Heinrich: Die Religion und dér Cuitus dér altén Chinesen 1-2. 
München, 1862-1864. Megjegyzés: A hivatkozott mű címét Ágner szóhibával, az 
alábbi módon adta meg könyve 24. oldalán: Die Religion und dér Kultus dér al- 
tén Khineen. München, 1862. 

227 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 26. o. 

228 Ágner Chung-Yung- ként közli a címet. 

229 Ágner ennél a műnél is a fentebb már idézett Léggé és Zottoli szövegfordításaira 
hivatkozott. Kiegészítésként jelezzük, hogy a 19. század végén a műnek létezett 
más európai kiadása is: San-Tseu-King: Le Livre De Phrases De Trois Mots - En 
Chinois Et En Francois, Suive D'Un Grand Commentaire. Traduit Du Chinois Et 
D'Un Petit Dictionnaire Chinois-Francais - Du San Tseu-King Et Du Livre Des Mille 
Mots. Trad.: Stanislas, Julién. H. Georg, Geneva, 1873. (Stanislas neves francia 
orientalista volt, aki 1797-1873 között élt. http://encyclopedia.jrank.org/JEE_ 
J UN/J ÜLI EN_STANISLAS_1797_1873_.html (A letöltés időpontja: 2015.02.27.)) 

230 Ágner műve e pontján a francia Jean-Pierre Guillaume Pauthiert (1801-1873) 


69 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


emberiség boldogitására vonatkozólag ." 231 Műve eme részében 
Ágner többször idézte még Pláncknert 232 , aki szerinte pontosította 
a mű korábbi pontatlan fordításait . 233 Maga a szerző is megkísérelte 
pontosan visszaadni a Ta-Hio jelentését magyar nyelven: „Nagyok 
tudománya" fordításban 234 . Ehhez kapcsolódó jegyzetben közölte 
azt, hogy a Zottoli-féle latin változat Magna (adultorum) Scientia, a 
Brandt-féle Grosse Lehre, a Léggé által készített Great Learning, a 
Pláncknernél szereplő Die erhabene Wissenschaft, a Pauthier által 
adott francia kifejezés pedig Grand Étude , 235 A Ta-Hio-t bemutató 
fejezet további pontjainál is tapasztalhatjuk ugyanezt, a különböző 
európai fordítások tartalmi összevetését. Ágner egybevetette to- 
vábbá a mű részleteit Lao-ce és Szókratész gondolataival is. Bemu- 
tatta még a szintén a négy kanonikus könyvhöz tartozó Lün jü című 
munkát és a Meng-ce (nála: Meng-tse és Mentius) gondolatait tar- 
talmazó írásmű főbb gondolatait is. 

A tanítás anyagát áttekintve Ágner Lajos néhány oldalas átte- 


idézi, aki az alábbi fordítást készítette a műről: Le Ta Hio ou La Grande Étude, 
ouvrage de Khoung-Fou-Tseu (Confucius) et de són disciple Thseng-Tseu, traduit 
en latin et en fran^ais. Publié la premiere fois en 1837. (A mű újrakiadása: 
1993.) Pauthier, a kor neves francia sinológusa az alábbi fontos műveket alkotta 
még: Chine ou Description historigue, géographique et áttérőire de ce vaste em- 
pire, d'aprés les documents chinois. Paris, 1839.; Confucius et Mencius. Les Qua- 
tre livres de philosophie morálé et politique de la Chine, traduits du chinois. Pa- 
ris, 1846.; Dictionnaire étymologique chinois-annamite, latin-frangais. Paris, 
1867. (Megjegyzés: A vezetékneve szövegközi előfordulásán kívül Ágner iro- 
dalomjegyzékében a szerző egyetlen műve sem került említésre.) 

231 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 30. o. 

232 Confucius und Tseng-Tseu. Tá-Hieo, die erhabene Wissenschaft. Aus dem Chine- 
sischen übersetzt und erklárt von Reinhold von Plaenckner. Brockhaus, Leipzig, 
1875. 

233 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 30-31. o. 

234 Megjegyzés: Ágner Lajos egy későbbi művében ugyanezt a műcímet az alábbi 
magyar fordítással közli: „A népek kormányzásáról". L.: Száz kínai vers. Fordítot- 
ta, bevez.: Ágner Lajos. Budapest, 1937. A Pallas Nagy Lexikona „A nagy tan v. 
művészet a népek kormányzásáról" címet közölte a Ta-Hio fordításaként. L: 
Khinai nyelv és irodalom címszó. In: Pallas Nagy Lexikona digitalizált változata 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/057/pc005772. 
html#l (A letöltés időpontja: 2015.10.18.) Újabb fordításban magyarul „A Nagy 
Tanítás" szókapcsolattal szerepel. L.: Tőkei Ferenc: A kínai filozófia. Ókor. I-III. 
Akadémiai, Budapest, 1983. 

235 Ágner: A kinai nevelés... i. m. 32. o. 


70 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


kintést adott - ahogyan ő nevezte: az „exotikus" 236 - kínai peda- 
gógiáról. Kiemelte, hogy a kínaiaknál a három fő erény egyike a 
tudás, és hogy éppen ezért a tanulást nagyra becsülik, támogat- 
ják. Könyve ezen pontján szólt részletesen a confuciuszi időktől 
szinte változatlanul fennálló kínai vizsgarendszerről, kiemelve 
annak három szintjét, tartalmukat, megszervezésük körülménye- 
it, a megszerezhető fokozatok elnevezését, összevetve ezeket az 
európai szintekkel. 237 Érdekességként említette, hogy egy 1767-es 
adat szerint az akkori birodalomban mintegy egymillió jelöltje volt 
a legfelsőbb szintű vizsgának, ám csupán 24701 férfiú állta sikerrel 
a megpróbáltatásokat. Kiemelte azt is, hogy a kínai nevelés régtől 
fogva és szinte teljesen magániskolákon nyugszik, és csupán a 20. 
század elejétől jelentek meg bizonyos állami - japán példára legin- 
kább katonai - iskolák. 238 

Fináczy 239 gondolatára utalva Ágner kifejtette, hogy „a nevelés- 
történet szempontjából érdekes a kínai nevelés azért is, mert (...) 
a kínai nevelés példáján ismerjük meg legjobban megmerevedé- 
sét annak a művelődésnek, melyet szabad elhatározással megálla- 
pított magasabb eszményi cél nem vezérel. Csak addig tudott ez a 
kultúra haladni, mig a puszta technikai vagy rutinszerű tevékeny- 
ség fejlesztő hatása eltartott." 240 Több nyugati szerzőre, a német 
Schmidre (1804-1887) 241 és Bryanre (1860-1925) 242 is utalva Ágner 
többszörösen is megerősítette, hogy a kínai nevelés (és története) 
nem egyéb, mint „hagyomány-magoltatás". Ugyanakkor leszögez- 
te, hogy a kínai nevelés az egyetemes neveléstörténet szempont- 
jából fontos, hiszen az ázsiai országban már jóval az európai isko- 


236 Uo. 37. 0 . 

237 Uo. 38-39. 0 . 

238 Uo. 39-40. 0 . 

239 Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Hornyánszky V. kiadása, Budapest, 
1906. 

240 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 40. o. 

241 Schmid, Kari Adolf: Geschichte dér Erziehung I. Stuttgart, 1884. 

242 Bryan, William Jennings: Letters to a Chinese official being a western view on 
eastern civilization. London and New York, Harper & Brothers, 1906. 17. o. 
Megjegyzés: a mű alábbi kiadásának digitális változata is létezik. McClure, Phil- 
lips & Co., New York, 1907. http://www.archive.org/stream/letterstochinese- 
OObryauoft (A letöltés időpontja: 2015.02.28.) Élettörténetéről I.: Herrick, Gen- 
evieve Forbes - Herrick, John Origen: Life of William Jennings Bryan. Kessinger 
Publishing, 2003. 


71 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


laalapítások előtt működtek oktatási intézmények. Fejtegette még 
a tanítás és fegyelmezés módszereit, kiemelve a kínai szemlélettel 
kapcsolatosan a kiao (tanít) szó írásjegyének példáját, amely egy 
kézből és botból álló összetett rajz . 243 A japán emelkedést példa- 
ként tekintő, megújuló oktatásügyről Ágner - Timothy Richard 
művére 244 utalva - úgy vélte, hogy még nincs sok eredménye Kí- 
nában. A pekingi állami katonaiskoláról azt írta, hogy ott francia, 
angol, orosz, német, kínai, mongol és mandzsu nyelveken képezik 
az előkelő származású fiúkat. 

Summázatként megállapította, hogy „ez a civilizáció sem zárja 
ki a haladást. (...) Gyakorlati tudományaik fogyatékossága, a ter- 
mészettudományok merő hiánya jellemzi a kínai intelligenciát, - 
de idővel a humaniórák mellett bizonyára haladni fognak a gyakor- 
lati tudományok terén is. Ekkor, - bár vallásos és etikai felfogásuk- 
ból hiányzik a kereszténység miszticizmusa, a nő idealizálása, - s 
rideg materializmus jellemzi őket, - a jövendőjük fényes lesz ." 245 

Ágner művéhez csatolt egy Repertórium 2 '' 6 című részt, amely- 
ben felsorolta a műve megíráshoz használt magyar és külföldi 
háttérirodalmakat. Ebben a fentebb már említett Fináczy Ernőn 
és Lóczy Lajoson kívül utalt Vay Péter könyvére 247 is, valamint egy 
saját művére 248 . A lábjegyzetek között szerepeltetett külföldi szer- 
zők mellett számos más, angol, francia és német nyelvű külföldi 
műre is hivatkozott, összesen harminc kötetre. Ezek között jórészt 
a keleti filozófiával és irodalommal foglalkozó műveket, illetve for- 
ráskiadásokat találunk, de megjelenik több neveléstörténeti mun- 


243 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 42. o. 

244 Richard, Timothy: The New Education in China. Contemporary Review, 1903. 
(Megjegyzés: Ágner könyvében betűhibával, „neu"-ként szerepei a címben 
szereplő második szó.) Timothy Richard (1845-1919) walesi származású baptista 
misszionárius jelentős időt, 45 évet töltött Kínában, és több művet is írt az ot- 
tani kultúráról. Életéről I.: Richard, Timothy. In: Welsh Biography Online, http:// 
yba.llgc.org.uk/en/s-RICH-TIM-1845.html (A letöltés időpontja: 2015.02.28.) 
Egyik fő műve digitális változatban is olvasható: Richard, Timothy: Forty-five 
years in China. Frederick A. Stokes Company, New York, 1916. http://www.ar- 
chive.org/stream/fourtyfiveyearsOOrichuoft (A letöltés időpontja: 2015.02.28.) 

245 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 46. o. 

246 Uo. i. m. 47-48. o. 

247 Vay Péter gróf: Kelet császárai és császárságai. Franklin Társulat, Budapest, 
1906. 

248 Ágner Lajos: Konfucius: Ta-Hio. Nagy Tudomány. Jászberény, 1906. 


72 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


ka 249 is, amelyek bizonyítják, hogy Ágner Lajos igencsak tájékozott 
volt kora neveléstörténeti és orientalista irodalmában. 

A Repertórium- ot követően pedig Függelék címszó alatt tette 
közzé a Hiao vagy Kókó. Gyermeki kegyelet a keleti népeknél 250 
című tanulmányát, melyben Kína mellett a japán kultúrát is tár- 
gyalta. Az írás első oldalain Ágner a tőle megszokott módon, kül- 
földi fordítási eredmények említésével próbálta értelmezni a hiao 
és a // fogalmát, előbbinél kifejtve, hogy az nem csupán a gyermeki 
viselkedésben meghatározó, utóbbinál pedig hangsúlyozva, hogy 
Kínában ez a kifejezés nem csupán „szertartás"-t jelöl, hanem „a 
morális, politikai és vallásos életet jellemző és átható mindenféle 
szokás, ceremónia formula, etikett, a külső magatartásnak, udva- 
riasságnak szabályai és alapelvei mind a li körébe tartoznak. Jól 
mondja tehát Mr. Callery 251 , hogy a ceremóniák a kinai gondolatvi- 
lág tükrét képezik ." 252 Külföldi Kína-kutatók véleményére támasz- 
kodva Ágner rámutatott a fogalmak, jelenségek értelmezésének 
nehézségeire is, arra, hogy gyakran egymásnak teljesen ellent- 
mondó megállapításokat tesznek még azok is, akik pedig hosz- 
szú éveket töltöttek az ázsai birodalomban. Összevetette például 
Yates 253 és Léggé véleményét: előbbi szerint gyermeki kegyeletről 


249 Például Kemp, Ellwood Leitheiser: History of Education. Lippincott Company, 
Philadelphia, 1906.; Édouard, Biot: Essai sur l'histoire de l'instruction publique 
en Chine. I. Paris, 1845. (Megjegyzés: a mű megjelenésének éve 1847., teljes 
címe: Essai sur l'histoire de l'instruction publique en Chine et de la Corporation 
des Lettrés depuis des anciens temps jusqu'á nos jours.)-, Laurie, Simon Somer- 
ville: Historical survey of pre-christian education. London, 1900. (Megjegyzés: a 
mű digitalizált változatát I.: http://www.archive.org/details/historicalsurvey- 
OOIauruoft (A letöltés időpontja: 2015.02.28.)) stb. 

250 Ágner: A kinai nevelés... i. m. 53-69. o. 

251 Callery, Joseph-Gaétan-Pierre-Maxime-Marie (1810-1862) francia születésű 
misszionárius, sinológus volt. Legtöbbet idézett művei: a Dictionnaire encyclo- 
pédique de la langue chinoise (Avertissement et spécimen). Typographie Firmin- 
Didot fréres, Paris, 1842. és az Yvan Melchiorral közösen írt Insurrection en 
Chine, depuis són origine jusqu'á la prise de Nankin. 1853. A mű angol kiadása: 
History of Insurrection in China: With Notices of the Christianity, Creed, and 
Proclamations of the Isurgents. Smith, Elder & Co. London, 1854. Fordította: 
John Oxenforsd. Megjegyzés: A vezetékneve szövegközi előfordulásán kívül 
Ágner irodalomjegyzékében a szerző egyetlen műve sem került említésre. 

252 Ágner: A kinai nevelés... i. m. 55. o. 

253 Megjegyzés: A vezetékneve szövegközi előfordulásán kívül Ágner irodalomjegy- 
zékében a szerző egyetlen műve sem került említésre. 


73 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


európai értelemben szó sincs Kínában, az ottani fiúk inkább en- 
gedetlenek és szófogadatlanok, Léggé viszont ennek ellenkezőjét 
állította. Ágner a Lün-jü és a Csung-jung című művekből is idéz, 
és Velics Antal 254 /i/oo-val kapcsolatos, a kínai írásjegyek történeti 
alakulását is tekintetbe vevő fogalomértelmezési kísérletét is köz- 
li. 255 Számos, Léggé, Rosny és Grube 256 szövegfordításait magyarul 
közvetítő részletet is beiktat a tárgyalt kínai műből Ágner Lajos. 257 
Kiemelte azt is, hogy Meng-ce tanításai szerint nem tesz eleget a 
hiao követelményeinek az a szülő, akinek nincs gyermeke, a kína- 
iak szemében a gyermektelenség bűn, a meddőség válóok. Mind- 
erről a régi kínai filozófus mellett az újkori kutató, Yates szavait is 
idézi: „A kínai azt tartja, hogy valamint fát árnyékáért nevelünk, 
úgy gyermeket nevelünk, hogy öregkorunkban gyámolítónk le- 
gyen. A gyermektelenség szégyen." 258 

Ágner Lajos több részből álló, számtalan kínai műből vett rész- 
letet is tartalmazó könyvecskéje az irodalomjegyzék hiányosságai 
és pontatlanságai ellenére is tükrözi, hogy a szerző témáját illető- 
en széleskörű hazai és külföldi (német, francia, angol és amerikai 
műveken nyugvó) olvasottsággal rendelkezett. Jóllehet, könyvé- 
ben gyakoriak az ismétlések, és nem volt mindig következetes az 
egyes művek szisztematikus bemutatását illetően, az írás bővel- 
kedik a neveléstörténet vonatkozásában már a kiadás idejében is 
fontos adalékokban. 

A Kína mellett Japánnal 259 is behatóan foglalkozó Ágner Lajos 
írásai a korabeli pedagógiai szaklapokban is feltűntek. 1915-ben 
jelent meg például egy, a kínai nevelésügyről szóló cikke 260 a Ma- 
gyar Paedagogia című folyóiratban. Az akkori időszak állapotát a 


254 Velics Antal (1855-1915) orvos, orientalista volt, arab, török és héber nyelvis- 
merettel rendelkezett. Ágner könyve 57. oldalán „jeles kinológus"-nak nevezte. 
Megjegyzés: A vezetékneve szövegközi előfordulásán kívül Ágner irodalomjegy- 
zékében a szerző egyetlen műve sem került említésre. 

255 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 56-57. o. 

256 Grube, Wilhelm: Geschihte dér chinesischen Litteratur. Leipzig, 1902. 

257 Ágner: A kínai nevelés... 59-64. o. 

258 Uo. 64. o. 

259 Ágner Lajos: A japán szókincs európai elemei. Budapest, 1904.; Uő.: A japánság 
súlya és törekvése. Jászberény, 1905. 

260 Ágner Lajos: Az új Kina és a köznevelés kérdése. Magyar Pedagógia 1915. 361- 
364. o. 


74 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


történeti jelenségekkel összefonódva tárgyaló írás a szerző saját 
ismeretein túl Mackay akkoriban megjelent könyvére 261 támasz- 
kodott. Történeti bevezetésében Ágner (könyveihez hasonlóan) 
kifejtette, hogy Kínában a nevelés a legrégebbi ókori időkig visz- 
szavezethető, és leírta a konfucianista nevelés legfontosabb jel- 
lemzőit, utalva arra, hogy „a konfuciusi pedagógiában nincs val- 
lásoktatás és semmi gondot sem fordítottak az egyéni értelem 
fejlesztésére. A tanítás és nevelés kimerült az ősi társadalmi és 
erkölcsi szabályok mechanikus átplántálásában. Valamennyi régi, 
akár állami, akár magániskola, a legalsó foktól a legmagasabbig 
(sőt még a szakiskolák is), Konfucius ethikáján épült fel. Ezekben 
az iskolákban a hosszú évszázadok alatt szellemtelen, magoltató 
módszer fejlődött ki..." 262 , jóllehet, azt a szerző is elismerte, hogy 
ez nem Konfucius hibája, hiszen ő éppen arról is híres volt, hogy 
tanítványaival beszélgetve, „a társalgás szókratészi módszeré- 
vel" 263 tanított. Felsorolta a kínai neveléstörténethez kapcsolódó 
legfontosabb könyveket (hasonlóan, mint például Fináczy Ernő), 
és röviden leírta az 1915-ben Magyarországon más művekből is 
ismert vizsgafokozatokat. Ágner végigvezette, hogy a 20. század 
elejétől kezdve a kínai kormányzat milyen rendelkezésekkel pró- 
bálta korszerűsíteni a hatalmas birodalom oktatásügyét, valójá- 
ban merőben új, nyugati mintákra is nagyban támaszkodó módon. 
Ismertette annak az 1908-as rendeletnek a tartalmát és következ- 
ményeit, amely a kínai oktatásügy valamennyi szintjét gyökeresen 
átalakította. Ugyanakkor arról is írt, hogy (egy 1911-es, a közokta- 
tásügyi reformok kidolgozásával foglalkozó bizottság munkájának 
köszönhetően) végül Kínában mégsem vetették el teljesen a ha- 
gyományokat, és „végre is be kellett látniok, hogy a reform teljes 
felforgatással nem, csakis a hagyományok megbecsülésével, tehát 
nemzeti alapon lehetséges " 264 . (A cikk e részénél érezhető Ágner 
„nemzeti" nevelés melletti elkötelezettsége, és a hagyományokat 
eltörölni kívánó „forradalmárok" iránti ellenszenve, ami valószínű- 


261 Mackay, Báron von: China. Die Republik dér Mitte. Cotta, Berlin-Stuttgart, 1914. 

262 Ágner: A z új Kína... i. m. 362. o. 

263 Megjegyzés: Az, hogy Konfuciusz „szókratészi módszerrel" tanított, természete- 
sen kronológiailag nem helytálló kijelentés, hiszen míg ő Kr. e. 551-479 között 
élt, Szókratész Kr. e. 470-399 között. 

264 Ágner: Az új Kina... i. m. 363. o. 


75 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


lég nem csupán Kínáról, hanem az 1918-19-es évek magyarországi 
jelenségeiről, illetve Ágner azokhoz való hozzáállásáról is szól.) 

A kínai nyelvet is ismerő szerző részletesen kifejtette azt, hogy 
a Kínában beszélt különböző nyelvek miért is jelentik jelentős aka- 
dályát az oktatási reformoknak, és hogy milyen erőfeszítések tör- 
ténnek az egységes (pekingi mandarin) nyelv bevezetésére. Meg- 
említette, hogy bár a leggyakrabban tanított idegen nyelv a 20. 
század eleji Kínában az angol volt, a németek is sokat tettek saját 
nyelvük kínai elterjesztése érdekében, és a két idegen nyelvet ta- 
nító középiskolákban előfordult még a francia, a japán és az orosz 
nyelv tanítása. 265 

Gazdag pedagógiai tartalmú írásokat olykor nem kifejezet- 
ten nevelési szaklapok hasábjain is fellelhetünk a 20. század eleji 
Magyarországon. 1928-ban a Magyar Szemle című lapban példá- 
ul - pekingi tapasztalataira támaszkodva - Tomcsik József írt egy 
cikket 266 , amelyben érintette a kínai nevelésügyet is. Bár az írás sa- 
ját koráról szólt, találhatunk benne neveléstörténeti vonatkozású 
gondolatokat is. Az írás egy Csuang Tzu-ról 267 szóló példázattal kez- 
dődik, amelynek segíségvel a szerző arra világít rá, hogy az ázsiai 
országban „az egyéni függetlenségnek és a családi érdeknek a köz- 
és államérdek alá való rendelése nagyobb ritkaság, mint más nép- 
fajnál" 268 , amely kijelentés némileg ellentmond más, az elöljáróik 
iránt óriási tiszteletet mutató és hivatalnokait nagyra tartó „kínai" 
számos (neveléstörténeti) műben történő bemutatásával. Tomcsik 
- utalva Domony Péter korábbi írására 269 - azt fejtette ki, hogy a 
kínai hadi események, a folyamatos háborúskodás a térségbe be- 
nyomuló, gazdasági hasznot hajszoló európaiak számlájára írható. 
Elmarasztalóan szólt arról, hogy az európaiak a „fejlettebb kultúra 
jelszavával" kritizálták a kínai társadalom és gazdaság - többek kö- 
zött a nevelésügy - történetileg kialakult formáit, a konfuciuszi eti- 
kát. A nevelés tekintetében Tomcsik összevetést tett a forradalom 


265 Uo. 364. 0 . 

266 Tomcsik József: Nevelés és egészségügy a mai Kínában. Magyar Szemle, 1928. 
szeptember IV. k. 1. 13. szám 73-78. o. 

267 Csuang-ce 

268 Tomcsik József i.m. 73. o. 

269 Domony Péter: A kínai birodalom bomlása. Magyar Szemle, 1927. 4. sz. 358- 
365. o. 


76 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


előtti és utáni kínai jellgzetességeket illetően. A nevelés történeti 
hagyományairól - számos más korábbi szerzőhöz hasonlóan - azt 
írta, hogy azok középpontjában a klasszikusok tanulmányozása és 
értelmezése állt, ami elfojtotta a kritikai készséget. 270 Érdekes, a 
magyarországi forrásokban igen ritkán tapasztalható módon utalt 
a szerző azokra a jelenségekre, amelyek a régi nevelési eszmények 
és tartalmak új, nyugatiakkal történő gyors felváltásából eredtek. 
„A kínai klasszikusok töredékes tanulmányozását a mai rendszer 
szerint csakhamar felváltja az az oktatás, melynek egyedüli célja a 
modern technikai és természettudományok elsajátítása, valamint 
a nyugati országok történelmének, irdalmánaka megismertetése. 
Ennek a két ellenkező világnézeti rendszernek átmenetnélküli egy- 
másután következése megoldhatatlan nehézségek elé állítja a fia- 
tal kínait s az idegen is részvéttel kell hogy nézze az ebből származó 
mindennapos egyéni tragikumot, mely imeretlen Európában". 271 
Világosan megfogalmazta, hogy azok a fiatalok, akik gyermekként 
családjukban a hagyományos kínai értékek szerint nevelkednek, 
külföldi vagy hazájukban lévő, de külföldiek által irányított isko- 
lákba kerülve néhány év után már nem szeretnék a szüleik életét 
követni. 272 Mint tanulmányában több ponton, ez esetben is össze- 
hasonlította a kínai és a japán nevelési fejleményeket: kiemelte, 
hogy a japánoknál évtizedek alatt zajlott le mindaz, ami Kínában 
alig pár év alatt, és hogy a japán fiatalok idősebb korukban kerül- 
nek külföldi egyetemekre, mint kínai kortársaik, így jobban képes 
átjárni gondolkodásukat az ősi kultúra. Utalt arra is, hogy a 20. 
század elején Kínában történt kísérlet mind a francia, mind pedig a 
német oktatási rendszer bevezetésére, de végül 1922-től az angol- 
amerikai modell lett elterjedt. 273 Cikke hátralévő részében Tomcsik 
már csak saját kora kínai nevelés- és egészségügyéről beszélt, job- 
bára történeti utalások nélkül. 


270 Tomcsik József i. m. 75. o. 

271 Uo. 75. o. 

272 Vö.: Yutang, Lin: Mi, kínaiak. Révai Könyvkiadó, Budapest, 1939. (Újabb kiadás: 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1991.) 

273 Tomcsik i. m. 76. o. 


77 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


A kínai neveléstörténet megítélésének jellemzői a korszakban 

Napjainkban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szá- 
mos kiváló, különböző forrásokon és szempontokon nyugvó, a 
posztkolonialista látásmódot közvetítő könyv és tanulmány áll 
rendelkezésre a nem-nyugati népek kultúrájáról. Elemzések sora 
keletkezett a 20-21. század fordulójától arról is, hogy milyen volt 
az irodalmi művekben 274 , útleírásokban, újságcikkekben, a kora- 
beli gyarmattartók adminisztrációjában 275 , magánleveleiben, nap- 
lóiban és egyéb irományaiban megragadható kolonialista retorika. 
Olyan műveket is szép számmal említhetünk, amelyek a Kínával 
kapcsolatos egykori nyugati fogalomhasználat, gondolkodásmód, 
a sinofília és sinofóbia gyökereit, sajátosságait tárják fel. 276 Ezen 
elemzések alapján kijelenthetjük, hogy a korabeli (a 19. század 
elejétől a 20. század harmincas-negyvenes éveiig keletkezett) 
hazai sajtócikkekben és pedagógiai szakmunkákban is a 15-16. 
századtól formálódó, a 18. századtól rögzülő európai és amerikai 
közelítésmódhoz, sztereotípiákhoz hasonló (gyakran éppen abból 
merítő) nézőponttal és információkkal találkozhatunk. 

Ezek között egyik kiemelkedő elem, folytonosan visszatérő 
gondolat volt a konfucianizmus tanainak lekicsinylése, keresztény 
tanításokkal való szembeállítása, összehasonlítása, amely össze- 
vetésekben a nyugati szakirodalmakban túlnyomórészt a kínai fi- 
lozófiai rendszer maradt alul. (A fentebb bemutatott magyar forrá- 
sok szerzői között Szenczy, Csengery, Nagy Márton, Lubrich Ágost 
és Fináczy Ernő is ebben a szellemben írt.) Míg a kínai tudomá- 
nyosság évezredes eredményeivel kapcsolatosan itt bemutatott 
hazai szerzőink esetében kivétel nélkül a kettősség volt jellemző 
(elismerték a selyem- és porcelánkészítés, ércmegmunkálás, pa- 


274 L. például Edward Said, Christopher Miller, Patrick Brantlinger és mások munkáit. 

275 L. például az alábbi művet: Spurr, Dávid: The Rhetoric of Empire. Colonial Dis- 
course in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration. Duke Univer- 
sity Press, Durham & London, 1993. 

276 L. például: Mungello, Dávid E.: The great encounter of China and the West, 
1500-1800. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Maryland - Plym- 
outh, UK., 2009. (3. kiadás); Pák, Hyobom B.: China and West. Myths and Reali- 
ties in History. E. J. Brill, Leiden, 1974.; Lee, Thomas H. C.: China and Europe. 
Images and Influences in Sexteenth to Eighteenth Centuries. The Chinese Uni- 
versity of Hong Kong, 1991. stb. 


78 
A kínai neveléstörténet hazai bemutatása a 20. század elejéig 


pírkészítés, nyomtatás stb. eredményeit, ugyanakkor hangsúlyoz- 
ták a kínai tudományok „megmerevedését", „fejlődés-képtelen- 
ségét"), a kínai nyelv és írás vonatkozásában is többen közülük 
(például Faragó Ödön, Csengery Dénes, Ágner Lajos) elítélően és 
lekicsinylőén írtak. A másik jellegzetesség, amit az európai, köz- 
tük a magyar neveléstörténeti munkák szerzői (Csengery Dénes, 
Bethlen Ödön, Nagy Márton) többnyire kiemeltek, az a leánygyer- 
mekek megölésének kínai szokása volt. A gyermekkortörténetet 
szemlélve a források az ókortól kezdve egyértelműen bizonyítják, 
hogy a gyermekek kitevése vagy megölése minden korszakban és 
számos kultúrában jelenlévő, elsősorban a népességszám szabá- 
lyozását szolgáló „eszköz" volt. Miként azt egyik könyvében Dá- 
vid Mungello kifejtette, az európai hittérítők megérkezésekor Kí- 
nában is két évezredes története volt ennek, ám akkor, amikor a 
16-17. században kontinensünkön inkább a gyermekek kitevése, 
elhagyása volt jellemző, az ázsiai birodalomban főként a lányok 
kitevése és vízbe fojtása. 277 A szerző azonban hangsúlyozza, hogy 
ez korántsem volt mindenütt jelen Kínában, és leginkább éhínsé- 
gek, háborúk idején volt tapasztalható. Ráadásul a buddhista és 
taoista tanítások elítélték a leány- (gyermek-) gyilkosságot. 278 Gya- 
kori eleme volt még a neveléstörténeti bemutatásoknak a kínai 
vizsgarendszer leírása is; a szerzők általában kiemelték annak szi- 
gorúságát, merevségeit. Hazánkban részletesen írt erről Sámi La- 
jos, Fináczy Ernő és Ágner Lajos, és a két utóbbi szerző műveiben 
részletes leírást olvashatunk a kínai nevelésügy tartalmi alapját 
jelentő legfontosabb régi könyvekről is. Összefoglalóan megálla- 
píthatjuk, hogy - párhuzamban a korabeli nyugati szakirodalom 
megállapításaival és sztereotípiáival - a magyar neveléstörténeti 
forrásokban Kína mozdulatlanságának, merevségének, elzárkózá- 
sának, modernizációra való képtelenségének hangoztatása, az óri- 
ási államalakulat „múmiához", „kisgyermekhez" hasonlítása volt 
jellemző a 19. század elejétől a 20. század elejéig. A szerzők a kínai 
nevelés legfőbb „hibájaként" az egyéniség kibontakoztatásának és 
a szabadságra nevelésnek a hiányát, a vizsgarendszer merevségét 
említették, pozitívumként pedig a kínaiak családcentrikusságát, 

277 Mungello, Dávid E.: The great encounter of China and the West, 1500-1800... 
i. m. 134. o. 

278 Uo. 134. o. 


79 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


gyermekszeretetét említették, illetve azt, hogy mennyire megbe- 
csülik ott a tanult embereket, hogy ritka kivételként a kínai biroda- 
lomban a műveltség, és nem a származás a társadalmi emelkedés 
igazi alapja. 


80 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


A japán neveléstörténet 
a hazai nyomtatott forrásokban 


Ebben a részben azt mutatjuk be, hogy a 19. század első felétől a 
20. század közepéig Magyarországon milyen leírások és elemzések 
születtek a japán nevelés történetéről. 2 '' 9 A régi pedagógiai folyó- 
iratok, más heti- és havilapok, neveléstörténeti tankönyvek mel- 
lett feltártunk és elemeztünk néhány, kifejezetten a japán nevelés 
történetéről szóló - ma már többnyire nehezen hozzáférhető - 
korabeli nyomtatott kútfőt, például Ágner Lajos 1907-es könyvét, 
vagy Nagy Iván és a japán diplomata, Dzsuicsiro magyarul megje- 
lent, a két világháború között keletkezett írásait. A teljesség igé- 
nye nélkül, adatainkat pontosítandó, vizsgálat alá vontunk egyes 
olyan, a 19. század végétől folyamatosan született útleírásokat is, 
amelyek szerzői ázsiai útjuk során japán pedagógiai eszményekről, 
gyereknevelési szokásokról, iskoláztatásról, a japán tudományos- 
ság eredményeiről is írtak, mint például Barátosi Balogh Benedek, 
Bezdek József vagy Mécs Alajos. 


A Japán-kutatások történetéről röviden 

Nemzetközi kutatások 

A japanológia (Japanology) a nyugati világban a Japán történelmé- 
vel és kultúrtörténetével foglalkozó kutatások összefoglaló meg- 
nevezése. E kutatások kibontakozása az Edo-korszakig vezethető 
vissza, és történetük historiográfiai értelemben több korszakra 
bontható, különböző tudományos társaságokhoz, kutatóközpon- 


279 A könyvfejezet az alábbi tanulmány aktualizált, új adatokkal kiegészített szöveg- 
változata: Kéri Katalin: A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban. 
Neveléstörténet 7. évf., 2010/3-4. sz., 17-38. o. 


81 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


tokhoz, folyóiratokhoz kapcsolható, s ezek közül több különösen 
jelentős. A Yokohamában tartózkodó britek és amerikaiak - dip- 
lomaták, misszionáriusok, kereskedők - által 1872-ben megalapí- 
tott, a (Tokióban) ma is működő Asiatic Society of Japan (Japán 
Ázsia Társaság) 280 fontos lendítőerőt jelentett Japán kultúrájának 
és nyelvének vizsgálata szempontjából. Lapjuk, a Trcmsactions of 
the Asiatic Society of Japan 1874-től évente megjelenik. 

1938-tól félévente lát napvilágot a tokiói Sophia Egyetem ki- 
adásában a japán kultúrával foglalkozó angol nyelvű folyóirat, a 
Monumenta Nipponica 2S1 . Ez - a Japán mellett Kínával, Koreával 
és Belső-Ázsiával is foglalkozó, 1936-ban alapított, szintén évi két 
alkalommal megjelenő Harvard Journal of Asiatic Studies című 
lap 282 mellett - a Távol-Kelet-kutatások legszínvonalasabb tudo- 
mányos fóruma. Kontinensünkön 1973-ban jött létre a Europe- 
an Association fór Japanese Studies 2 * 3 , amely japán alapítványok 
segítségével támogatja európai kutatók ázsiai tanulmányútjait, 
és három évente rendezett konferenciáin ad teret az új kutatási 
eredmények bemutatásának. 

Több olyan (nyomtatott és virtuális) könyv is létezik ma már a 
világban, amelyek a Japán történetével kapcsolatos művek köny- 
vészeti adatait közlik. Ilyen például a Shulman által szerkesztett, a 
Japán és Korea kultúrájáról írott doktori értekezések adatait köz- 
lő összefoglalás 284 , vagy a japán történelmével foglalkozó művek 
gazdag bibliográfiájaként számon tartott Japanese History and 
Culture from Ancient to modern Times című munka 285 . Hazánkban 
mások mellett például Farkas Ildikó kutatónő foglalkozik a régi és 
újabb kori Európa Japán-képével. 286 

280 A társaság honlapja: http://www.asjapan.org/ (A letöltés ideje: 2015.09.17.) 

281 A folyóirat honlapja: http://monumenta.cc.sophia.ac.jp/index.html (A letöltés 
ideje: 2015.09.17.) 

282 A folyóirat honlapja: http://www.hjas.org/ (A letöltés ideje: 2015.09.17.) 

283 A társaság honlapja: http://www.eajs.org/ (A letöltés ideje: 2015.09.17.) 

284 Shulman, Frank J. (ed.): Japan and Korea: An Annotated Bibliography of Doc- 
toral Dissertations in Western Languages, 1877-1969. Frank Cass and Co. Ltd, 
The University of Michigan, 1970. (A mű digitális változata 2006-ban készült.) 

285 Dower, John W. - George, Timpothy S. (ed.): Japanese History and Culture from 
Ancient to modern Times: Seven Basic Bibliographies. Márkus Wiener Publisher, 
Princeton, 1995. (2., javított kiadás) 

286 L. például a következő tanulmányát: Farkas Ildikó: Japán megjelenése Magyar- 
országon a 19-20. század fordulóján. In: Farkas Ildikó, Szerdahelyi István, 


82 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


A hazai japanológia 

A japán történelem és kultúra kutatásához használható források 
és feldolgozások bibliográfiái 287 jó kiindulópontot nyújtanak a ha- 
zai Japán-kutatásokkal kapcsolatos vizsgálódásokhoz. Magyaror- 
szágon máig az egyik legteljesebbnek mondható, Japán magyar 
könyvészete című, 822 tételből álló bibliográfiai összeállítást Lévai 
Gábor készítette 1943-ban. 288 Ebben említést tett a műve elkészí- 
tését megelőzően kiadott hazai bibliográfiákról is. A szigetország 
történelmének megismerését ma már a nyomtatott források 
mellett a virtuális múzeumok 289 és digitalizált anyagok is segítik. 
1996-ban az ELTE Japán Tanszéki Csoportja kiadott egy könyvet 290 , 
amelyben több fejezet is foglalkozik a hazai Japán-kutatások, il- 
letve a magyar-japán kapcsolatok történetével. 2009-ben Ismer- 
jük meg Japánt! címmel jelent meg Farkas Ildikó szerkesztésével 
egy nagyszerű tanulmánykötet. 291 A BGF Külkereskedelmi Főisko- 
lai Kar Keleti Nyelvek Tanszékének oktatója, Sato Noriko is több 
írásában 292 tárgyalta ezt a témát. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mű- 
vészeti Múzeum egyik legutóbbi kiadványa, a Vay Péter gróf fa- 
metszet-gyűjteményéből válogatást közlő Ukijo-e, az elillanó világ 
képei című kötet bevezető tanulmányának szerzője, Umemura 


Umemura Yuko, Wintermantel Péter (szerk.) : Tanulmányok a magyar-japán 
kapcsolatok történetéből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. 63-88. o., I. külö- 
nösen a tanulmány ezen alfejezetét: Japán képe Nyugaton a XIX. század második 
felében. Uo. 64-66. o. 

287 L. például az alábbit: Basic Bibliography fór Researches on Japanese History. 
http://www.columbia.edu/~hds2/BIB95/basicbib.html (A letöltés ideje: 
2015.08.09.) 

288 Lévai Gábor: Japán magyar könyvészete. Kir. M. Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem Bölcsészeti Karának Keletázsiai Intézete. Budapest, 1943. Keletázsiai 
dolgozatok 1. 

289 L. például az alábbit: National Museum of Japanese History. http://www.reki- 
haku.ac.jp/english/exhibitions/index.html (A letöltés ideje: 2015.08.09.) 

290 Yamaji, Masanori (szerk.): Japán-kutatás Magyarországon. Múlt és jelen. ELTE, 
Budapest, 1996. ELTE Japán-Tanulmányok sorozat, 1. kötet. 

291 Farkas Ildikó (szerk.): Ismerjük meg Japánt! Bevezetés a japanisztika alapjaiba. 
Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. 

292 L. például az alábbi tanulmányát: Noriko, Sato: A japán kultúra fogadtatása 
Magyarországon, http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2001_35.pdf (A letöltés ide- 
je: 2015.10.03.) 


83 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Yuko 21, hazánkban Japánról megjelent könyvet mutat be. 293 Ő 
az a kutató, aki mások mellett több japán és magyar nyelvű mű- 
vében is foglalkozott a magyar-japán kapcsolatok múltjával 294 , 
illetve egyik szerkesztője volt a 2009-ben kiadott, japán-magyar 
kapcsolattörténetet bemutató tanulmánykötetnek 295 . Ebben több 
tanulmányt is Farkas Ildikó jegyez, például arról, a kötetünkhöz is 
jól kapcsolható témáról, hogy miként 'volt jelen' Japán a 19-20. 
század fordulójának Magyarországán. 296 Újabban a Károli Gáspár 
Református Egyetemen indított japán szak is fontos kereteket ad 
a japanológiai kutatásoknak. A szak két évtizedes munkájának és 
eredményeinek áttekintésével egy tavalyi tanulmányában 297 Var- 
rók Ilona foglalkozott. 

A Japán-kutatás a hazai orientalisztikában az újabb stúdiumok 
közé tartozik, és a 19. század második feléig nyúlik vissza. Ekkor, 
Japán országnyitása után éledt nálunk is komoly érdeklődés, aho- 
gyan ezt a dualizmus kori számos, sajtótermékekben megjelent 
írás: útibeszámolók, politikai elemzések, illetve tudományos ta- 
nulmányok is bizonyítják. 298 

A Magyarországtól igen távoli, és régi időkben nehezen megkö- 
zelíthető Japán sokáig kevéssé volt ismeretes hazánkban. 299 Orszá- 
gunkból feltehetően a bajai származású Jelky András (1738-1783) 
járt először - 1770-71 között - Japánban, az ottani császári udvar- 


293 Umemura Yuko: Japán magyar szemmel. In: Umemura Yuko, Fajosak Györgyi 
(szerk.) : Ukijo-e: Az elillanó világ képei. Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Mú- 
zeum, Budapest, 2010. 14-80. o. 

294 Umemura Yuko: A két háború közötti magyar-japán kapcsolatok fejlődése. In: 
Kume Emiko Igaya Akiko (szerk.): A japán-magyar kapcsolatok története 1869- 
2009. Nihon Hangari Yuko Kyokai, Tokyo, 2010. 20-31. o.; Umemura Yuko: A 
magyar-japán diplomáciai kapcsolatok fejlődése és alakulása. Kokusai Kankei 
Ronso, Tokyo, 2013/2. 1-48. o. 

295 Farkas Ildikó, Szerdahelyi István, Umemura Yuko, Wintermantel Péter (szerk.): 
Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből... i. m. 

296 Farkas Ildikó: Japán megjelenése Magyarországon a 19-20. század fordulóján. 
In: Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből... i. m. 63-89. o. 

297 Varrók Ilona: A KRE japán szak 20 éve. http://www.kre.hu/btk/images/doc/A_ 
KREJapan_szak_20_eve-program.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.19.) 

298 L. erről: Japán-kutatás Magyarországon... i. m. 7. o. 

299 A téma összefoglalását röviden I. az alábbi írásban: Csomós Éva: Nippon. http:// 
www.csomoseva.eoldal.hu/cikkek/kelet-kapuja/nippon (A letöltés ideje: 
2015.10.19.) 


84 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


bán, mint a holland kormány megbízottja, majd - Kamcsatkából me- 
nekülve -gróf Benyovszky Móric (1741-1786) 300 . Néhány szórványos 
említést követően hazánkban az első olyan magyar nyelvű munka, 
amely Japánról igyekezett átfogó képet nyújtani az olvasóközönség- 
nek, Széplaki Emészt A Japán birodalom című 1834-es írása 301 volt. 
A dualizmus korában jelentősen nőtt a Japán iránti utazói és olvasói 
érdeklődés is, amit jól mutat a szigetországról szóló írások számának 
növekedése. Farkas Ildikó egy összefoglaló tanulmányában kiemel- 
te, hogy Hunfalvy János 1869-ben a Budapesti Szemlében közölt, 
fordításokon alapuló cikksorozata milyen mély nyomot hagyott a 
köztudatban. 302 Bernáth Géza (1845-1882) pekingi császári és kirá- 
lyi követségi titkár műve, a Keletázsiai utazás 1873-ban jelent meg. 
Vértesi Amold (1834-1911) A Fölkelő nap országa. Regényes utazás 
Japánba című ifjúsági regénye 1878-ban a Franklin Társulatnál látott 
napvilágot, Lázár Gyula 303 (1841-1912) Khína és Japán: történelmi és 
mívelődési rajz című könyve ugyanott 1880-ban. Zichy Ágost Tanul- 
mány a japáni művészetről címmel jelentetett meg könyvet. 304 Nagy 
érdeklődés kísérte Gróf Széchenyi Béla ázsiai utazásait is, sok újság- 
cikk és korabeli könyvek adtak erről hírt. 305 

A 20. század elején több, főként földrajzi, tudományos és mű- 
vészeti kötet 306 jelent meg Japánról, és elkészültek az első nyelvé- 


300 Kalandjairól írt (eredetileg franciául készült, de könyv formájában angolul ki- 
adott) emlékiratait Jókai Mór ültette át magyarra, és Benyovszky Móric gróf 
életrajza, saját emlékiratai és útleírásai címmel 1888-ban jelent meg. 

301 Széplaki Emészt: A Japán birodalom. Japán irományok után Klaproth. Tudomány 
Tár. 1834/111. 146-160. o. 

302 Farkas Ildikó: Japán megjelenése Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján. In: 
Farkas Ildikó - Szerdahelyi István - UmemuraYuko - Wintermantel Péter (szerk.): 
Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből... i. m. 67. o. Az idézett cikk- 
sorozat a következő: Hunfa ly János: Japán és népe. Budapesti Szemle, 1869/I-III. 

303 Megjegyzés: Lázár Gyula számos, hasonló ország-történelmi összefoglalót is ké- 
szített a 19. század végén, többek között például Anglia, Oroszország, a török 
birodalom és Fiume történetéről. 

304 Zichy Ágost: Tanulmány a japáni művészetről. Építészet, szobrászat, festészet. 
18 fametszettel. A M. T. Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1879. Meg- 
jegyzés: A mű digitalizált változatát I. az alábbi honlapon: http://digilib.mtak. 
hu/B336/issues/vol08/B3360804.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.19.) 

305 L. pl.: Kreitner Gusztáv: Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, 
Tibet és Burma országokban. Révai, Budapest, 1882. 

306 L. ennek részletes kifejtését itt: Farkas Ildikó: Japán megjelenése Magyarorszá- 
gon... i. m. 69-74. o. 


85 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


szeti és nyelvtanulást segítő munkák 307 is. Mások mellett Szeghy 
Ernő Sándor (1872-1952) 308 , Teleki Pál (1879-1941) 309 , Akantisz 
Viktor (1864-?) 310 és Ágner Lajos 311 neve emelhető ki a szerzők 
közül. Miként összefoglalásában Csoboth Éva is kiemelte, neves 
utazónk, műgyűjtőnk, a budapesti Kelet-Ázsiai Művészeti Múze- 
um 312 megalapítója, az optikus Hopp Ferenc (1833-1919) 1882 és 
1914 között többször is járt Japánban. Elsősorban ott és Kínában 
gyűjtött műtárgyaival alapozta meg a múzeum anyagát. 313 Japán 
műtárgyainak száma halálakor meghaladta a kétezret. 314 

A tudományos igényű kutatásokhoz a két világháború között 
jó alapot adott a budapesti Pázmány Egyetemen 1923-ban Pröhle 
Vilmos vezetésével alakult Kelet-Ázsiai Nyelvek és Irodalmak Tan- 


307 A japán nyelv oktatásának hazai történetéről és legfontosabb szakirodalmáról I. 
az alábbi tanulmányt: Noriko, Sato: A japán nyelvoktatás története és helyzete 
Magyarországon a nyelvkönyvek tükrében, http://elib.kkf.hu/okt_publ/ 
szf_06_31.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.19) 

308 Szeghy Ernő dr.: Japán - történelmi, földrajzi és néprajzi vázlatok. Budapest, 
1905., továbbá cikkek tőle: A japáni kert. Budapesti Szemle, 1901/1.; A japán 
gondolkodás és jellem főbb vonásai. Katholikus Szemle, 1903/2. 126-144. o.; 
Utazás Siámban. Katholikus Szemle, 1904/6. 572-589. o.; A kát. egyház helyzete 
Japánban. Katholikus Szemle, 1904/7. 617-633. o..; A japánok vallási élete. 
Katholikus Szemle, 1906/8. 806-819. o. 

309 Teleki Pál 1911-ben megjelent műve, az Atlasz a japáni szigetek carto- 
graphiájának történetéhez című könyv a kor geográfiai irodalmának egyik ki- 
emelkedő műve volt, elnyerte a magas francia elismerést, a Jomard-díjat. 

310 Megjegyzés: a szerző, az író és grafikus Akantisz Viktor neve nem szerepel ugyan 
az alábbi könyvben: Japán. Gyakorlati japán-német-magyar beszélgetésekkel, 
hét eredeti japán írástáblával. Budapest, 1905. (Rozsnyai gyors nyelvmesterei 
bármely nyelv alapos elsajátítására a tanító nélkül.), ám Gulyás Pál Magyar írók 
élete és munkái című műve I. kötetében (Új sorozat, Budapest, 1939.), az 519- 
520. oldalon található hasábon őt említi e nyelvkönyv szerzőjeként is a Rozsnyai 
Kálmán-féle sorozatnál. Ezt az információt először Koósz István közölte a Ma- 
gyar Nyelv című folyórat Levélszekrény rovatában (2004/december, C/IV. 512. 
o.), kiegészítve Senga Toru egy korábbi írásának (Dzsúdzsucu és dzsúdó. 2. rész, 
Magyar Nyelv 2003/3. 316. o.) adatait. 

311 Ágner Lajos: A japán szókincs európai elemei. Budapest, 1906. 

312 A múzeum ma a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum nevet viseli. Hon- 
lapját I. az alábbi címen: http://www.hoppmuzeum.hu/ (A letöltés ideje: 
2015.10.03.) 

313 L. erről: Csoboth Éva i. m. (ősz. n.) 

314 L. még ennek történetéről: Bincsik Mónika: A budapesti Hopp Ferenc Kelet-ázsiai 
Művészeti Múzeum japán gyűjteményének kialakulásához és korai történetéhez. 
In: Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből... i. m. 89-101. o. 


86 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


széke, majd a két világháború között szerveződött több. Japánnal 
foglalkozó kulturális és tudományos társaság (például a Körösi 
Csorna Sándor Társaság vagy a Nippon Társaság 315 ). Az 1920-as, 
30-as években számos, Japánról szóló tudományos munka jelent 
meg magyarul, többnyire japán támogatással. (Mindezzel párhu- 
zamosan a szigetországban is nőtt a hazánk iránti érdeklődés.) 316 
A második világháború után viszont a magyarországi Japán-kuta- 
tások évtizedekre elakadtak, az irodalmi művek fordításán kívül az 
1990-es évekig vajmi kevés, tudományos szempontból alig érté- 
kelhető produktum született. Ezt követően látványos és napjain- 
kig töretlen fejlődést élt meg a Japán-kutatás és a japán nyelv ha- 
zai oktatása csakúgy, mint a korábbi évszázadok magyar kutatási 
eredményeinek számbavétele. 

Farkas Ildikó foglalta össze tanulmányaiban 317 azt, hogy a két vi- 
lágháború között mi jellemezte a japán-magyar kulturális kapcso- 
latokat, részletezve, hogy kik voltak azok a legfőbb hazai kutatók, 
akik kutatásaikban Japán felé fordultak. A 19-20. század fordulójá- 
ra utalva így fogalmazott: „A századfordulóra kialakult világméretű 
Ázsia iránti érdeklődés a tudományos orientalisztikát is fellendí- 
tette, sorra alakultak Európában és az Egyesült Államokban a tu- 
dományos kutatást középpontba állító Ázsiai Társaságok, melyek 
közül az angol, és később a német, Magyarországon alakítandó 
ilyen jellegű társaságok mintájául szolgált. Az 1910-ben létreho- 
zott Turáni Társaság (Magyar Ázsiai Társaság alcímmel) ezeknek a 
társaságoknak Keleten kifejtett munkásságát tekintette példának. 
A szervezésben a tudományos orientalisztika képviselői voltak 
túlsúlyban (Goldziher Ignác, Lóczy Lajos, Vámbéry Ármin, Velics 
Antal, Felvinczi Takács Zoltán, Vikár Béla, Cholnoky Jenő stb.), mel- 
lettük Ázsia-utazók (Széchenyi Béla, Hopp Ferenc, Vay Péter stb.) 
és befolyásos, vagyonos támogatók br. Hatvány József gr. Teleki 
Pál, gr. Károlyi Mihály, gr. Szapáry László, gr. Bánffy Miklós és má- 

315 Farkas Ildikó: A Magyar-Nippon Társaság. In: Tanulmányok a magyar-japán kap- 
csolatok történetéből... i. m. 226-247. o. 

316 Japán-kutatás Magyarországon... i. m. 8. o. 

317 Farkas Ildikó: A magyar-japán kulturális kapcsolatok jellege a két világháború 
közötti korszakban. In: Yamaji, Masanori (szerk.): Japán-kutatás Magyarorszá- 
gon... i. m. 21-32. o. és Uő: Japán megjelenése a két világháború közötti Ma- 
gyarországon. In: Tanulmányok a magyar-japán kapcsolatok történetéből... i. m. 
186-216. o. 


87 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


sok) vettek részt a társaság vezetésében." 318 A tanulmány szerzője 
ugyanakkor kiemelte, hogy a szélesebb közönség érdeklődésének 
a felkeltéséhez nagy hatású eszmeáramlatok megjelenése is szük- 
séges volt, például Spengler 1918-ban megjelent, A Nyugat alko- 
nya című művének hatása és továbbgondolása. Rámutatott arra 
is, hogy Magyarországon a 19. század végétől sajátos, a magyarság 
ázsiai eredetének igazolását hangsúlyozó körökhöz kapcsolható 
értelme is volt a Japán-, szélesebben az Ázsia-kutatásnak. A turáni 
eredet hangsúlyozása mellett nyomatékosan helyet kapott a többi 
turáni eredetű néppel való kapcsolatépítés. Ahogyan írja: „A tu- 
ranizmus a két világháború közötti Magyarország jelentős hatású, 
egyben igen problematikus ideológiája volt." 319 Japán különösen 
kiemelt helyen állt a kutatásokban, mint a Trianon utáni Magyar- 
ország számára követendő példa. 1924-ben megalakult a létrejöt- 
tekor tisztán kulturális célokat kitűző Nippon Társaság, melyben 
neves orientalisták, Japánban járt utazók és orosz hadifogságból 
Japánon át hazatért magyar hadifoglyok vittek aktív szerepet. A 
társaság 1936-ban negyedévi folyóiratot is indított Távol Kelet 
címmel. Ebben az időszakban Budapesten több helyen lehetett 
japánul tanulni, kölcsönösen többen is tanulmányutakra indulhat- 
tak japán és magyar részről. 1936-tól a politikai események hatá- 
sára aztán némileg változott a japán-magyar kapcsolatok alakulá- 
sa és megítélése. 1938-ban „magyar-japán barátsági és szellemi 
együttműködési egyezmény" született, 1939-ben pedig Tokióban 
magyar követség nyílott. 320 A szerző által vizsgált időszak számos 
fontos kulturális-tudományos eredményt hozott a magyar-japán 
kapcsolatokban, amelyekről előadások, kiállítások és publikáci- 
ók 321 egész sora született. 


318 Japán-kutatás Magyarországon... i. m. 23. o. 

319 Uo. 24. o. 

320 Uo. 29-31. 0 . 

321 Ezek bibliográfiáját I.: Távol Kelet 1937; Japánra vonatkozó magyar nyelven 
megjelent művek bibliográfiája 1937-1942. Nagy Kelet-Ázsia, Budapest, 1943.; 
Lévai Gábor (szerk.): Japán magyar könyvészete. Budapest, 1943. Keletázsiai 
dolgozatok 1. füzet. 


88 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


Japán a nyugati neveléstörténet-írásban 

A japán nevelés történetéről számos, Japánban vagy másutt író- 
dott mű keletkezett napjainkig. 322 Ezek jó kiindulópontot jelente- 
nek napjaink kutatói számára a távol-keleti ország oktatási múlt- 
jának alaposabb megismeréséhez. Közülük sok, eredetileg japán 
nyelven írott munka hozzáférhető angol nyelven, sőt, egyes ese- 
tekben elektronikus változatban is elérhető. A téma egyik legát- 
fogóbb, angol fordításban olvasható összefoglalását az a három 
kötetes mű adja, amely az Indiana Egyetem kiadásában jelent 
meg az ezredfordulón, History of Japanese Education címmel 323 . 
Máig fontos alapmű továbbá Passin 1965-ben megjelent (majd 
később újra kiadott) műve, a Society and Education in Japan című 
könyv 324 . Hazánkban is ismert Nakauchi Toshio és Katsuta Shiuchi 
Japanese Education című, több alkalommal nyomtatásban megje- 
lent, ma digitálisan is használható műve. 325 

Léteznek olyan fontos, egy-egy korszak neveléstörténetét 
részletesen bemutató szakmunkák is, mint például Dore műve, 
az Education in Tokugawa Japan című kötet 326 és ugyanennek 
a szerzőnek más írásai 327 . Ennek a korszaknak a magánkézben 
lévő felsőoktatási intézményeit tekintette át művében Richard 


322 A 19-20. század fordulóján keletkezett, főbb művek elektronikus katalógusát I. 
itt: http://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=history%20of%20japa- 
nese%20education&searchtype=all&ft=&setft=false (A letöltés ideje: 
2015.10.09.) 

323 History of Japanese Education l-lll. Center fór Research on the History of Japa- 
nese Education, Indiana University, Bloomington, 1999.; 2000. és 2008. A 
kötetek elektronikus változata szabadon elérhető az alábbi oldalon: http:// 
www.indiana.edu/~easc/publications/crjeh.shtml (A letöltés ideje: 2015.10.09.) 

324 Passin, Herbert: Society and Education in Japan. Teachers College Press, New 
York, 1965. 

325 Nakauchi Toshio - Katsuta Shiuchi: Japanese Education. ISEI, Tokyo, 1986. 
Megjegyzés: A mű megtalálható az OPKM állományában, azonosítója: A313.012. 
A mű 1995-ös kiadásának elektronikus változatát lásd: https://web.archive.org/ 
web/200004 14201746/http://www. isei.or.jp/books/70/70_cover.html 

326 Dore, Rónáid Philip: Education in Tokugawa Japan. University of California 
Press, Berkeley and Los Angeles, 1965. 

327 Például az alábbi könyvfejezet: Dore, Rónáid Philip: The Legacy of Tokugawa 
Education. In: Jansen, Marius B. - Tuttle, Charles E. (ed.): Changing Japanese 
Attitudes Toward Modernization. Rutland Vermont & Tokyo, Japan, 1982. 


89 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Rubinger 328 . A császárkor iskolai mindennapjairól készült Donald 
Roden Schooldays in Imperial Japan című kötete 329 . Hasonlóan 
csak egyes történelmi korszakok (leginkább a Meidzsi-kor) vagy 
nevelési kérdések tárgyalását láthatjuk (mint előzményeket) azok- 
ban a japán nevelésről szóló munkákban is, amelyek napjaink 
modern oktatási rendszeréről szólnak. Ilyen például a Japanese 
Schooling című kötet 330 Richard Rubinger által írt Continuity and 
Change in Mid-Nineteenth-Century Japanese Education fejezete. 
Michio Nagai szintén a Meidzsi korszak kezdetének nevelésügyé- 
ről készített könyvfejezetet. 331 Benjámin Duke az 1872-1890 közöt- 
ti évek japán oktatásügyi modernizációjáról írt alapos és illusztrá- 
ciókkal közölt, a témáról ismereteink szerint angol nyelven először 
született monográfiát. 332 Marguerite Ernestine Burton a japán nők 
neveléséről alkotott könyvet, amelynek első fejezetében a mo- 
dernizáció előtti lánynevelés jellemzőit is összefoglalta. 333 A japán 
kutatók közül Nakauchi Toshio mások mellett a reformpedagógiák 
Japánban feltárható történetével foglalkozik. 

Nem csupán történeti-neveléstörténeti korszakok, hanem 
problématörténeti munkák is szép számmal íródtak a szigetor- 
szág múltjáról. Ezek közül a teljesség igénye nélkül most csupán 
a gyermekkortörténeti kutatásokra és összegzésekre szeretnék e 
helyen utalni. 334 


328 Rubinger, Richard: Priváté Academies of Tokugawa Japan. Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey, 1982. 

329 Roden, Donald T.: Schooldays in Imperial Japan: A Study in the Culture ofaStu- 
dent Elité. University of California Press, Berkeley, 1980. 

330 Shields, James J.Jr. (ed.): Japanese Schooling. Patterns ofsocialization, equality, 
and political control. The Pennsylvania State University Press, University Park, 
PA, 1989. 

331 Nagai, Michio: Westernization and Japanization: The Early Meiji Transformation 
of Education. In: Shively, Donald (ed.): Tradition & Modernizáljon in Japanese 
Culture. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1971. 35-76. o. 

332 Duke, Benjámin: The History of Modern Japanese Education. Constructing the 
National School System, 1872-1890. Rutgers University Press, New Brunswick, 
NJ. 2008. Megjegyzés: kiemelten köszönöm Magai Hanna segítségét a japán 
neveléstörténet kortárs szakirodaimának precízebb feltárása vonatkozásában. 

333 Burton, Marguerite Ernestine: The Education of Women In Japan. Fleming H. 
Revell Company Subjects, 1914. 3-9. o. Megjegyzés: a mű szövege részleteiben 
megtalálható a http://www.google.hu oldalon. (A letöltés ideje: 2015.08.09.) 

334 L. erről például a következő művet: Hideo Kojima: The History of Children and 
Youth in Japan. In: Koops, Willem -Zuckerman, Michael (eds.): Beyond the Cen- 


90 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


A japán nevelés történetéről gyakran további olyan, az ország 
kultúrtörténetét felölelő könyvekben is olvashatunk, amelyeknek 
a nevelésügy, a nevelésfilozófia bemutatása csupán egy részlete. 
A nemzetközileg leginkább kiemelkedő neveléstudományi lapok, 
például a Paedagogica Historica című nevelésörténeti folyóirat 335 , 
vagy a Higher Education című lap 336 többször közölt a japán ne- 
velés történetéről készült tanulmányt, és a japán neveléstörténé- 
szek rendszeres előadói a nemzetközi neveléstörténeti konferen- 
ciáknak, kiemelten az ISCHE rendezvényeinek. 

A japán nevelés és művelődés történetéről az elmúlt időszak- 
ban készültek olyan forrásgyűjtemények is, amelyek európai nyel- 
veken (leginkább angolul) engednek bepillantást a szigetország 
kultúrtörténetének jellemzőibe. Ezek közül az egyik sokat idézett, 
több, kifejezetten a neveléstörténet szempontjából is használha- 
tó forrást (például diákok leveleit, iskolák működéséről szóló le- 
írásokat) tartalmaz a kétkötetes Sources of Japanes Tradition 337 a 
című munka. Napjainkban több virtuális tárhely is létezik, amelyek 
keretei között a japán nevelés történetéről írott tanulmányokat, 
könyvcímeket, képi anyagokat gyűjtenek . 338 


tury ofthe Child. Cultural History and Developmental Psychology. PENN, Univer- 
sity of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2003. 112-136. o. A témához kapcsoló- 
dóan I. az alábbi tanulmányt: Papp Melinda: A korai gyermekkor rítusai Japán- 
ban és a hozzákapcsolódó hagyományos népi hitvilág. In: Távol-keleti tanulmá- 
nyok, 3. évf. 2011/1-2. Távol-keleti Intézet, Budapest, 2013. 227-248. o. 

335 L. például: Katagiri, Yoshio: The Study ofthe History of Education in Japan. Pae- 
dagogica Historica: International Journal of the History of Education, 1477- 
674X, 1994, Volume 30, Issue 2. 637-644. o. 

336 Okuda, Shinjo and Hishimura, Yukihiko: The development of secondary educa- 
tion in Japan after World War II. Higher Education, 1983, Volume 12, Number 5. 
567-578. o. 

337 Bary, Theodore William de - Keene, Donald -Tanabe, George- Varley, Paul (ed. 
2005): Sources of Japanes Tradition. Vol. 1. From earliest time to 1600. Colum- 
bia University Press, New York. Bary, Theodore William de - Gluck, Carol - Tie- 
demann, Arthur E. (comp.): Sources of Japanes Tradition. Vol. 2. 1600 to 2000. 
Columbia University Press, New York, 2005. 

338 L. például: Overviews ofthe History of Japan'Education. http://jica-ri.jica.go.jp/ 
IFIC_and_JBICI-Studies/english/publications/reports/study/topical/education- 
al/pdf/educational_02.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.09.) 


91 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Hazai források a japán nevelés történetéről 

Hazánkban a japán nevelés történetéről szóló ismeretek a 19. szá- 
zadban jelentek meg, gyakran valamely általános, a szigetország 
műveltségéről, tudományos életéről szóló írás részeként. A 20. 
század harmincas, negyvenes évei fordulóján a sajtóban gyakorta 
találkozhatunk olyan írásokkal 339 , amelyek a háborús előkészüle- 
tek szellemében a japán nevelésügy akkori mindennapjait mutat- 
ják be, ezekben azonban - néhány mondatnyi információtól elte- 
kintve - a legtöbb esetben nem voltak neveléstörténeti adatok. A 
japán kultúra hazai megismerése szempontjából fontosak voltak 
az olyan, gyerekeknek szóló könyvek is, mint az 1901-ben megje- 
lent mesegyűjtemény. 390 

1855-ben a Vasárnapi Újság hasábjain Hegedűs a világ né- 
peit bemutató sorozatában Japánról is beszámolt. 341 írásában 
csupán néhány gondolat utalt a szigetország műveltségi álla- 
potaira, például rögtön a cikk felütésében ezek a sorok: a japán 
nép „bár igen szigorú elszigeteltségben, minden idegenektőli 
elzárkozottságban évszázadokon át élt, - egy sajátlagos, az euró- 
pai népek miveltségétől felette eltérő, de magában annál érdekesb 
önmiveltségre tett szert, - s melly a mongol fajhoz tartozván en- 
nek legjelesb nemzeteinek egyike." 342 Az oktatásügyről - történel- 
mi távlatban - azt írta, hogy az a papság kezében van, hogy isko- 
láik népesek, akadnak négyezer diákot számlálók is köztük, illetve, 
hogy katonai szellemű, és a japánok legfőbb erényeként emelte ki 
a becsületességet. 

1868-ban megjelent a lapban egy illusztrált cikk Sámi Lajos 
tollából Japán irodalma és könyvkereskedése 343 címmel. Az írás e 


339 L. például a következő cikkeket: A japán ifjúság katonai kiképzése. Magyar Kato- 
nai Szemle, 1935. 3. sz. 287. ; A japán ifjúság katonai előképzése. Magyar Kato- 
nai Szemle, 1935. 11. sz. 278. o.; A japán orvosképzés. Magyar Katonai Szemle, 
1940 5. sz. 559.0. 

340 Akantisz Viktor: Japán mesék az ifjúság számára. Szent István Társulat, Buda- 
pest, 1901. 

341 Hegedűs (...): A nagy világ népei IV. Dsapanok. Vasárnapi Újság, 1855/október 
21. II./42. o. 

342 Uo. 42. o. 

343 S.(ámi) L.(ajos): Japán irodalma és könyvkereskedése. Vasárnapi Újság, 1868. 
december 6. XV./49. sz. 587-588. o. 


92 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


szavakkal kezdődik: „Többször említettük már, hogy Japánt a maga 
nemében tökéletesen művelt, polgárosult államnak tarthatjuk. 
Azért mondottuk, hogy »a maga nemében«, mert műveltsége lé- 
nyegesen különbözik a nyugati országokétól, de azért mégis csak 
műveltség az, oly magas fokú műveltség, hogy e tekintetben Ázsi- 
ának egyetlen állama sem mérkőzhetik Japánnal." 344 A cikkben né- 
hány, a nevelésügyet is érintő utalást találhatunk, ám ezek több- 
nyire nem a történeti, hanem az adott korszak viszonyait tükrözik. 
A cikkíró utalt a régi korok ismereteit egykor egybefogó, giganti- 
kus terjedelmű, olykor 200 kötetre is rúgó enciklopédiákra, meg- 
állapítva, hogy saját korában ezeket már felváltották a korszerű, 
gyakran egyetemi hallgatók vagy oktatók által írott, tankönyvként 
is szolgáló munkák. Utalt arra is, hogy Európa keveset ismerhet a 
szigetország szak- és szépirodalmából, mert csekély számú fordítás 
készült csak a 19. század közepéig. 

1875-ben a hetilap Japán hajdan és most címmel öt részben 
közölt sokoldalú bemutatást az országról. A cikksorozat IV. része 
szólt részletesen Japán gyermekszemléletéről, gyereknevelési és 
iskoláztatási szokásairól. 345 Ebben az írásban néhány, a japán ne- 
velés történetéből vett részletet is olvashatunk, a szerző megje- 
lölése szerint Humbert svájci nagykövet feljegyzései alapján. Rög- 
tön a cikk bevezető mondatában szerepel az, hogy Japánban már 
ősidők óta nagyon nagy gondot fordítottak a gyereknevelésre. Az 
író hangsúlyozta, hogy általában is az ország lakói, a gyerekek pe- 
dig különösen vidámak, Humbert szavaival: „A gyermekeket úgy 
engedik élni, a hogy a természet megkívánja." 346 Sommás megál- 
lapítása szerint a japánok „szeretik az életet a könnyebb oldaláról 
fölfogni; örömeiket, mulatságaikat gyermeteg élénkség jellemzi; 
a balsors nem nehezedik ólomsulylyal reájok, s a nélkülözéseket 
önmegadással és zúgolódás nélkül tudják eltűrni; a haláltól nem 
irtóznak." 347 Részletes leírást adott arról - ezúttal Poroszország 
japán követség-vezetőjének, Eulenburg grófnak 1860-as években 
szerzett tapasztalataira támaszkodva -, hogy a japánok milyen hi- 


344 

345 

346 

347 


Uo. 587. o. 


Japán hajdan és most IV. Gyereknevelés. Tornászat. Társasjátékok. Vasárnapi 
Újság, 1875. szeptember 19. 38. sz. 599-600. o. 

Uo. 599. o. 

Uo. 599. o. 


93 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


hetetlenül találékonyak a játékkészítésben, hogy mennyiféle esz- 
köz áll rendelkezésre a gyermekek szórakoztatására. 

Leírta, hogy a japán gyerekek az iskolai tanulást az Irovával kez- 
dik, ami „négy sorból áll s nem magán- és mássalhangzókat foglal 
magában, hanem a japáni nyelv alaphangzóit, melyeknek száma 
48-ra tehető s egy kis költeményt képeznek, melynek kezdő sza- 
va Irova..." 348 Kiemelte, hogy Japánban nincs tankötelezettség, de 
efféle törvényre nincs is szükség, mert a szülők önszántukból is is- 
koláztatják gyermekeiket, éppen ezért az írni-olvasni tudók száma 
mindkét nem körében kiemelkedőn magas. 

A Magyar Paedagogia című lapban 1901-ben Somogyi Géza írt 
tanulmányt a japán nevelésről. 349 Az első hazai neveléstörténeti 
tankönyvek a nem tudományos igényű hetilapoknál szűkszavúb- 
ban írtak (ha megemlékeztek egyáltalán) a japán nevelés törté- 
netéről. A különböző ázsiai népek nevelésügyét több alfejezetben 
tárgyaló Lubrich Ágost például mindössze néhány sort szentelt a 
szigetország nevelési múltjának, Japánt Tibettel együtt említve és 
Kínához hasonlítva. így fogalmazott: „A családi neveléshez számít- 
hatni a sok tekintetben hasonló japánokat is, kik a Sui uralkodó 
ház alatt igen sokat vettek át a sínai tudományból és tanrendszer- 
ből; úgy a tibetieket is, kiknek bár szintúgy nem ismerjük nevelés- 
ügyöket, mint a japánokét, mégis a régi Tibet műveltségi fokáról 
és több felsőbb tanodájáról azt kell következtetnünk, hogy ne- 
velési viszonyaik nem rosszabbak, mint Sínában és Japánban." 350 
Ahogyan tehát Lubrich megfogalmazta, korábban Japán, annak 
nevelésügye csak igen kevéssé volt ismert hazánkban. Éppen ezért 
igen fontosak voltak azoknak az utazóknak a tapasztalatai, akik a 
századforduló táján ellátogattak a Felkelő Nap országába. 

Barátosi Balogh Benedek (1870-1945) budapesti tanár, man- 
dzsu-tunguz kutató 351 1903-ban indult Japánba. Hazatérve három- 
kötetes munkában számolt be utazásairól. Ahogyan az utazásáról 

348 Uo. 599. o. A költemény fordítását a cikk szerzője ilyen módon közölte: „A szin 
és élet mulékonyak. De mi is lehetne ezen a világon állandó? A mai nap a sem- 
minek mély örvényében enyészett el. Egy álom töredékeny képe volt az; legcse- 
kélyebb nyugtalanságot sem okozhat nekünk." 

349 Somogyi Géza: Ajapán nevelés. Magyar Paedagogia, 1901. 414-429. o. 

350 Garamszegi Lubrich Ágost: A nevelés történelme. I. Budapest, 1874. 18. o. 

351 Róla I.: Diószegi Vilmos: Az első magyar mandzsu-tunguz kutató. Ethnografla, 
1947. 


94 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


készített könyvei 352 első kötetének második kiadásához készített 
Előszavában Balogh írja, mindig is a magyarság keleti gyökereinek 
kutatása állt érdeklődésének homlokterében, feleségével emiatt 
ment Japánba is. Ahogyan költői szavakkal kifejtette, különösen 
azért becsülte a japánokat, mert útját állták Ázsiában az orosz 
terjeszkedésnek: „A nap fiai útjába álltak e rettenetesnek látszó 
végzetszerűségnek. Széttépték napanyjuk arcza elől a sötét felhő- 
ket és a középkor sötétjétől rémüldöző nyugatnak is visszaadták a 
szép hajnal szebb reményét." 353 Művében nem csupán a japán is- 
kolák illetve, az ottani családok életébe nyújt bepillantást, hanem 
hosszabb részt szentelt a szigetország neveléstörténetének is. 

Barátosi Balogh Benedek más, a századforduló táján született 
magyar (és külföldi) művekhez hasonlóan könyvében többször is 
kitért arra, hogy melyek a japánok legfőbb erényei, és, hogy ő sze- 
mély szerint mit gondol e távoli népről. Más szerzőkhöz hasonlóan 
kiemelte a család, a gyerekek és a szülők, valamint az elöljárók tisz- 
teletét, magasztalta a japánok tanulékonyságát, és a két nép álta- 
la hirdetett rokonságát közös jelzőkkel is próbálta nyomatékosan 
alátámasztani, például így: a japánoknak is „magyaros szalmatűz 
természetük van, az igaz, de, hogy emellett a komoly munkára és 
kitartásra is képesek, azt bizonyítja az 1867-től való történetük, hi- 
szen ezalatt lettek európai értelemben vett kulturnéppé." 354 Tehet- 
ségeseknek, becsületeseknek, jó utánzóknak tartotta a japánokat, 
akiktől viszont szerinte elöljárói megtagadják az alkotás örömét. 

A japán vallásról írott könyvfejezetben Barátosi Balogh teret 
adott a Confuciusz-féle tanítások részletesebb bemutatásának 
(jóllehet, kiemelve, hogy a confucianizmus nem vallás), leszögez- 
ve, hogy a „khinai tudományosság és pedagógia neki köszönhet a 
legtöbbet. (...) Khinának egész berendezése az ő elvein épült s az 
ő végzetes befolyása az, hogy a khinai nép haladásában megállóit 


352 Barátosi Balogh Benedek: Dai Nippon - Kelet csodái. I. Magyar Kereskedelmi 
Közlöny, Budapest, 1906. Megjegyzés: a műről több korabeli könyvbemutatás is 
született: Szeghy Ernő: Dai Nippon. Könyvismertetés. Katholikus Szemle, 
1907/7. sz. 763-765. o.; Ágner Lajos: Dai Nippon. Budapesti Szemle, 1906/353. 
sz. 303-308. o.; Cholnoky Jenő: Balogh Benedek, barátosi: Dai Nippon. Földrajzi 
Közlemények, 1906/5. 193-195. o.; Barátosi Balogh Benedek könyve (Dai 
Nippon) Japánországról. Századok, 1906/2. 179-180. o. 

353 Uo. 6. o. 

354 Uo. 209. 0 . 


95 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


s ma sincs előbb, mint hová oly bámulatos szellemi erővel már 
évezredek előtt eljutott volt. Japánra is óriási befolyást gyakorolt 
Kelet Bölcse." 355 Részletesen írt még a buddhizmus japán hatásá- 
ról, kiemelve, hogy ez volt a másik nagy irányzat, amely az ősi sinto 
hit elvesztéséhez hozzájárult. Hosszabb leírást adott a keresztény 
tanítások Japánban való megjelenésének és hatásának történeté- 
ről is, mindeközben érzékletesen kiemelve az ottani, vallásokkal 
kapcsolatos szemléletmód jellegzetességeit. 356 

Az 1867 előtti japán neveléstörténet bemutatását a könyv 
szerzője azért tartotta fontosnak, hogy olvasói jobban megérthes- 
sék azt, hogy mekkora fejlődési utat is járt be négy évtized alatt a 
- véletlen egybeesésnek köszönhetően Magyarországhoz hason- 
lóan éppen 1867-től - hatalmas változásokat megért távol-keleti 
ország. Bemutatása elején leszögezi, hogy az európai értelemben 
vett népnevelés a régi Japánban ismeretlen volt, a képzés szinte 
csakis főnemesi (kwasoku) és lovagi (shizoku) osztályok (körülbe- 
lül 6000 család) fiaira szorítkozott. Tőlük eltérő volt a - gyakran 
paraszti sorból kiemelkedett - papok és szerzetesek nevelése, akik 
gyakran tanítóként foglalkoztak a szegény sorsú gyerekekkel. 357 A 
szerző külön írt a rónin- iskolákról, amelyekben csekély díjazásért a 
lecsúszott vagy kiközösített nemesek (róninok) tanítottak. Kiemel- 
te, hogy a legfőbb nevelő eszközük a bambuszbot volt... A műben 
említésre kerültek még a fejedelmek által létrehozott (koronként 
és uralkodóként nagyon eltérő minőségű) udvari iskolák is. 358 

Az 1867 utáni átmenet ugyancsak sajátos nézőpontú magya- 
rázatát adta Barátosi Balogh Benedek, tulajdonképpen magának 
az oktatásügynek tulajdonítva a hatalmas, az élet minden terüle- 
tét átjáró és megrengető japán változásokat. így fogalmazott: „A 
gondviselés keze látszik, ha az események csiráit nézzük. Japán új- 
korának a felvirágzásában. A mikádók gyerekei mellé a főnemesek 
hasonkorú fiai közül ősi szokás szerint, egy pár játszótársat szoktak 
küldeni. így történt ez a jelenlegi mikádóval is, aki aztán játszópaj- 
tásai közül kettővel bensőbb barátságot kötött. E két ifjú később a 
nagasaka-i fejedelmi iskolába került, hol sok európai ember fordult 


355 Uo. 237. o. 

356 Uo. 252-253. o. 

357 Uo. 324. 0 . 

358 Uo. 325. és 326. o. 


96 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


meg, sőt, a tilalom daczára, egy európai tanár is működött. Ettől 
megismerték a nyugat világát s ez ismereteiket közölték az aranyos 
rabbal - szegény mikádó játszótársukkal is. Aztán együtt terveztek; 
a barát megszabadítása, a nemzet megváltása volt e terv czélja, ami 
sikerült is nekik. Természetesen a nevelésre kellett fősúlyt helyezni 
az újkor legelején." 359 Ezt követően pedig a szerző leírta azt a jól 
ismert folyamatot, hogy Japán hogyan bővítette két fokozatos (4-4 
osztályos) rendszerűvé, általánossá téve a népoktatást, fejlesztve 
a közép- és felsőoktatást, a szakképzést; hogyan küldte tanulni tö- 
megesen a tehetséges ifjakat Európába és Amerikába; illetve hogy 
miként hívták meg nyugati tanárok sokaságát a szigetországba és 
terjesztették ki a nőkre is a tanulás lehetőségét. 360 

Szeghy Ernő a fentebb már említett könyvismertetésében azt 
fogalmazta meg, hogy az időt, pénzt, energiát nem sajnáló Barátosi 
Balogh Benedek kötetei - különösen a II., a szigetország történel- 
mét bemutató mű - nem tudományos alapokon állnak, szerzőjük 
jóhiszemű és jó tollú autodidakta, aki mit sem tud a kiterjedt nyuga- 
ti Japán-kutatás eredményeiről (vagy legalábbis nem jelöli azokat) 361 

Fináczy Ernő neveléstörténeti kézikönyveiben csak egyetlen 
helyen, az ókorról szóló 1906-os kötetben szerepel a japán neve- 
lés említése, ám ott is csak annyit fogalmazott meg róla egy láb- 
jegyzetben (hasonlóan Lubrich korábbi véleményéhez), hogy „A 
japánok nevelése 1868-ig azonos volt a chinaiakéval; azóta telje- 
sen átalakult nyugateurópai minták szerint." 362 

Ágner Lajos 1907-es, legnagyobbrészt a kínai nevelésről szóló 
művében 363 írt a japán nevelési eszményekről is. Könyve néhány 
utolsó oldalán a gyermeki kegyelet japán megfelelőjét, a kókó - 1 mu- 
tatta be, mint a japán erkölcsi élet, a sintoizmus fontos alapkövetel- 
ményét. Különböző kutatók nézeteit szedte csokorba az őskultusszal 
kapcsolatosan, rámutatva, hogy ez Japánban a legrégebbi történeti 
időkig visszavezethető. Kiemelten utalt Ashton Sinto or The Way of 


359 Uo. 326. o. 

360 Uo. 326-327. o. 

361 Szeghy i. m. 764. o. 

362 Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, 
Budapest, 1906. 12. o. 

363 Ágner Lajos: A kínai nevelés. Vértes Adolf Könyvnyomdája, Jászberény, 1907. 


97 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


the Gocfe 364 című művére. A japán gyermekfelfogásról ugyanakkor 
Ágner kifejtette, hogy az rendkívül szeretetteljes, és az alábbiakat 
írta róla: „Japán a gyermekek paradicsoma. Verést ritkán kapnak és 
bár rakoncátlan gyermekek ott is vannak, nevelésükben főeszköz a 
szívre való hatás. A gyermek már az anyatejjel magába szívja Konfu- 
cius erkölcsi tanait, amelyek sajátságos módon Mózes negyedik pa- 
rancsolatával egyeznek. Az ú.n. Kó vagy Kókó náluk az apa iránti tisz- 
telet (Filial Piety). Az a kötelesség, amelyet a gyermekeknek a Kókó 
szab, visszatartja őket a rossztól, ösztönzi, hogy szüleiknek semmi 
bánatot ne okozzanak, csak örömet. Nincsen nekik tízparancsolatuk, 
sem egyéb rendszerbe foglalt etikai szabályzatuk, de azért nagy ereje 
van a Kókónak; az atya szava olyan, mint a vallásos parancs." 365 

1911-ben jelent meg Bezdek József 366 Japán oktatásügyéről 367 
című könyvecskéje. A szerző, ahogy írása utolsó lapján arról meg- 
emlékezett 368 , több jelentős hazai személy támogatásával „Föld 
körüli" tanulmányutat tett, ennek során jutott el az akkoriban már 
az európaiak érdeklődésének homlokterében álló távolkeletí szi- 
getországba is. Japánról szóló művének már a bevezető mondata 
tipikus példája a kolonialista gondolkodásmódnak: „Csak negy- 
vennégy éve annak, hogy Day Nippon népe szakított a múlttal, 
és látva a fehér faj kultúráját, annak civilizációját magáévá tenni 
iparkodik s máris két nyert győzelem révén oly számottevő hata- 
lommá fejlődött, mely nemcsak a pacifikus vizeken 369 , de másutt 
is érezhető." 370 A szerző műve, ahogyan a cím is sejteti, a maga ko- 
rában nem számított neveléstörténeti munkának, hiszen az akkori 
japán nevelés sajátosságait foglalta össze benne, ám találunk a 
könyvben olyan gondolatokat, amelyeket Bezdek József a régi ne- 

364 Aston, William: Sinto or The Way ofthe Gods. Longmans, Green and Co., New 
York and Bombay, 1905. 

365 Ágner: A kínai nevelés... i. m. 68. o. 

366 Bezdek József több, földrajzi illetve nevelési tárgyú írásmű kiadásában közremű- 
ködött a 20. század első felében. 1913-ban jelent meg A piramisoktól a felhőkar- 
colókhoz (Fritz, Vác, 1913) című útirajza. Ő volt az egyik szerkesztője a Zsebat- 
lasz és Magyar Földrajzi Évkönyv (Magyar Földrajzi Intézet, Budapest, 1924.) 
című könyvnek, 1934-ben A Velencei-tó címmel írt ismertetést, és közreműkö- 
dött íróként a Földgömb című lapban is. 

367 Bezdek József: Japán oktatásügyéről. Athenaeum, Budapest, 1911. 

368 Uo. 18. o. 

369 Értsd: Csendes-óceán 

370 Bezdek i. m. 1. o. 


98 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


velésügyről írt. Ennek egyik részlete az, hogy méltatja - ahogyan ő 
fogalmaz az „évezredes buddhista világnézettet, a japán szer- 
vezőkészséget és hazaszeretetet. 371 Minderről az alábbi sommás 
ítéletben összegzi minderről a véleményét: „...a nagy fejlődést s a 
hadigyőzelmet csak az iskolázás intenzív voltában látom s a japá- 
ni erkölcstörvényben - a busidóban - meg abban, hogy Konfuce 
és Buddha tanait a szívjóság és könyörületesség vezérli." 372 A ja- 
pán népiskolai történelemoktatásról is azt emelte ki, hogy annak 
fő témája a keleti történelem, és legfőbb célja „a japán karakter 
kidomborítása" és a hazaszeretetre nevelés. 373 A középiskolai tör- 
ténelemtanításról ugyanakkor ezt írta: „A történelemben a nyuga- 
ti népek történetét tanítják ők már, míg mi nyugatiak őket figye- 
lemre nem méltatjuk." 374 A japánok a századelőn a nyelvtanulás 
segítségével is próbáltak közeledni a Nyugathoz: az akkori japán 
fiatalok idegen nyelvként a klasszikus kínai mellett közép és felső 
szinten is angolt, néhány helyen franciát és németet tanultak. 375 

Bezdek a középiskolai tapasztalatairól szólva még kiemelte 
az erkölcstan hangsúlyozott tanítását, valamint azt, hogy „sehol 
a világon ilyen fegyelmezett ifjúságot nem láttam, előadás alatt 
mint egy kőből faragott szobor figyelnek, órák között rendesek, 
komolyak, mindig, mindenhol s Tokyo sáncai alatt épp oly illedel- 
mes, mint az igazgatói irodában. Csak engedelemmel szólhatnak s 
szólnak, fejhajtással köszönnek s minden tettük magán viseli azt a 
tiszteletet, mellyel egy művelt nép az iskola, a tanító iránt érez." 376 
Részletesen szólt még a (német mintájú) tornagyakorlatokról, az 
európai szemmel különös egészségügyi szokásokról (például ar- 
ról, hogy a fűtés Japánban még az iskolákban is ismeretlen, csak 
faszénparazsas melegedő-fazekaknál melegedtek a gyerekek is, il- 
letve arról, hogy milyen tisztaság uralkodott az ottani iskolákban, 
ahová természetesen utcai cipőben tilos volt belépni). 

Az az általános érdeklődés, amely Japánnal kapcsolatosan az 
1930-as években külpolitikai okok miatt hazánkban felerősödött, a 


371 Uo. 1. o. 

372 Uo. 1. 0 . 

373 Uo. 7. 0 . 

374 Uo. 12. 0 . 

375 Uo. 11. és 16. o. 

376 Uo. 9. 0 . 


99 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


nevelésügyi lapokban is érzékelhető és követhető volt. A Magyar 
Paedagogia 1932-ben közölt egy írást Láczer István tollából 377 , amely 
nem a szerző önálló írása volt, hanem egyjapán szerző zürichi folyó- 
iratban megjelent cikkének 378 a magyar nyelvű összefoglalása. Jólle- 
het, az írás címe nem sejteti, de a cikknek neveléstörténeti részletei 
is vannak. A szerző ugyanis műve elején röviden áttekintette a ke- 
reskedelmi szakoktatás történetét, utalva a Japánban tapasztalható, 
Európához viszonyított negyedszázados fáziskésésre. Az írásmű na- 
gyobb hányada viszont az 1920-as évek kereskedelmiiskola-típusai- 
ról szól, tehát a saját korában nem, csak ma történeti tárgyú. 

Két évvel később ugyancsak Láczer István készített egy ösz- 
szefoglalást a folyóiratban A japán nevelés címmel 379 a Japanese 
education címmel Londonban megjelent cikk 380 alapján, ennek 
azonban nem voltak történeti részletei. 

Imaoka Dzsuicsiro 381 műfordító 1922 és 1931 között élt Magyar- 
országon, és azon dolgozott, hogy hazánk lakóival megismertesse 
Japánt, és, hogy a saját országában élők is közelebb kerüljenek a 
magyarokhoz. Miután megtanult magyarul, mintegy 750 előadást 
tartott és számos (közel 800) újságcikket tett közzé magyarországi 
lapokban, és ezekből az 1924-29 között keletkezett publicisztikák- 
ból készült el az Új Nippon 382 című, terjedelmes kötete. A könyvről, 
mely nagy érdeklődést váltott ki a korabeli Magyarországon, rövid- 
del megjelenése után a Napkelet című lap közölt ismertetést 383 , a 
Nyugat hasábjain pedig Török Sophie írt komoly kritikával átszőtt re- 


377 Láczer István: A kereskedelmi oktatás Japánban. Magyar Paedagogia, 1932. 
150-152. o. 

378 Uchiike, R.: Commercial Education in Japan. International Review fór Commer- 
cial Education, 1931. 

379 Láczer István: A japán nevelés. Magyar Paedagogia, 1934/7-8. 142-144. o. 

380 Japanese education. The Contemporary Review, 1933. 

381 Dzsuicsiro többek között japán nyelvre fordította Madách Imre: Az ember tragé- 
diája című művét, készített egy finn-japán és egy magyar-japán szótárat is. Élet- 
útjáról I. az alábbi műveket: Umemura, Yuko: A Japán-tengertől a Duna-partig: 
Imaoka Dzsúicsiró életpályája a magyar-japán kapcsolatok tükrében. Gondolat, 
Budapest. 2006.; Balassa Zoltán: A magyar nép japán barátja. Madách Szimpó- 
zium I. http://mek.oszk.hu/01300/01379/fulszoveg.html (A letöltés ideje: 
2015.10.06.) 

382 Dzsuicsiro, Imaoka: Új Nippon. Athenaeum, Budapest, é. n. (1929). 

383 (Szerző jelölése nélkül): Új Nippon. Imaoka Dzsuicsiro könyve. Napkelet, 
1930/12. 1187-1189. 0. 


100 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


cenziót 384 . A kötet műfajáról az írónő ezt írta: „Elemezhetetlen műfaj 
ez a könyv: testvérszózat, japán statisztika, kultúrtörténeti dicsekvés, 
naiv ábrándok, bonyolult szertartások leírása és megint statisztika; 
fényképek, rajzok, vers és levélbetét, japán pszihé és magyar statisz- 
tika, Japán dicsérete és Magyarország dicsérete, hangos frázisok Ma- 
gyarország tündöklő glóriájáról és csúf ellenséges és rossz hiszemű 
kis jellemzések a magyar társadalmi életről; vallások, filozófiák, nép- 
művészet és összehasonlító kultúrák vissza háromezer évvel - utol- 
jára apokaliptikus rémnapok jóslata Európa és Amerika számára..." 385 
A könyvet szerzője igyekezett úgy megírni, hogy kitérjen benne vala- 
mennyi, a japán történelemmel és kultúrával kapcsolatos jelenség 
bemutatására, és ezzel együtt az ezekkel összefüggő téves ismere- 
tek cáfolatát is adta. Erről Török Sophie ezt írta: „Különös zamat az, 
ahogy a számunkra érthetetlen japán szokásokat magyar szemszög- 
ből próbálja érthetővé tenni." 386 Ugyanakkor kritikus módon kiemel- 
te és nevetségessé tette az írónő azt, a könyv fejezeteiben mindvégig 
jelenlévő, közhelyes és sztereotip megállapítással tűzdelt Dzsuicsiro- 
féle szemléletet, hogy Japán kultúrája a világon a legjobb: „Az Uj 
Nippont olvasva, általában az a benyomás támad, hogy sajátságosán 
jellemző a japáni népre s minden más emberfajtól megkülönbözteti, 
hogy a japáni tiszteli a becsületest, dicsőíti a hőst, megveti az aljast, 
azonfelül szereti a hegyet, mert magas, a völgyet, mert mély, a virá- 
got, mert jószagú, a napot, mert fölkel és nóta bene! éppen nekik 
japánoknak kel föl! és szeretik önmagukat, mert tiszták, egyszerűek 
és szerények, mert övék a legszebb ország, legjobb vasút, legdicsőbb 
császár, legjobb anya, legtöbb könyv, legszorgalmasabb munkás, leg- 
illedelmesebb gyermek, legtöbb orvos, legjobb mérnök..." 387 

Dzsuicsiro kötete számtalan (gyakran a könyvkritikában olvas- 
ható szemlélettel megfogalmazott) részletet tartalmaz a japán 
neveléstörténetről is. Kutatásaim szerint ezek a szövegek magyar 
nyelven mindmáig az egyik legteljesebb áttekintést nyújtják Japán 
nevelésügyének 20. századot megelőző múltjáról, hiszen hasonló- 
an adatgazdag, régi történelmi korokat is átfogó, önálló nevelés- 


384 

385 

386 

387 


Török Sophie: Új Nippon. Imaoka Dzsuicsiro könyve. Nyugat, 1930/5. sz. http:// 


epa.oszk.hu/00000/00022/00485/15017.htm (A letöltés ideje: 2015.10.06.) 
Uo. (ősz. n.) 

Uo. (ősz. n.) 

Uo. (ősz. n.) 


101 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


történeti munka (könyv vagy tanulmány) hazánkban Japánról nem 
jelent meg, a számtalan pedagógiai cikk, illetve útleírás vagy törté- 
nelmi ismertetés pedig túlnyomóan a japán nevelésügy Meidzsi- 
korszak utáni sajátosságait mutatta be. 

A japán szerző a japán irodalomtörténet taglalásához kapcsoló- 
dóan adott először részletesebb áttekintést a középkori japán fel- 
sőoktatási intézményekről, a dai-gaku król, kiemelve az ott tanult 
legkiemelkedőbb női hallgatók neveit is. 388 A kötet negyedik, a Köz- 
oktatás. A gyermek. Sport című fejezetének már bevezető monda- 
tában leszögezi a szerző, hogy a modern japáni közoktatás kezdete 
1867, és hogy ettől a régi „szellemileg és formailag teljesen eltért". 389 
Könyvében ugyanakkor kiemelte azt a japán kultúra bemutatását 
általában is érintő sajátosságot, hogy az oktatásügy felfutása is év- 
ezredes hagyományokban gyökerezik, és az átvett nyugati minták 
ezeken tudtak meghonosodni, hiszen Japánban a Meidzsi-korszak 
előtt is jelentős volt a fejlődés: „Az elszigetelés miatt a külföldiek azt 
hiszik, hogy Japánban a nevelés és oktatás a restauráció előtt egyál- 
talában nem fejlődött. Ez nagy tévedés. A japáni nép ezt a hosszú 
időt nem töltötte hiábavalóságokkal, vagy álmodozással, hanem a 
két legnagyobb keletázsiai kultúra - az ábrándos indiai és a prak- 
tikus kínai - egybeolvasztására fordította, hogy a mai japáni civili- 
záció (...) alapjait felépítse." 390 Már a könyv keletkezésekor is neve- 
léstörténetinek tekinthetjük azt az áttekintést, amelyben Dzsuicsiro 
leírta a földművesek és kézművesek, kereskedők gyermekeinek ta- 
nulási lehetőséget nyújtó, régi templomi (terakoja) iskolák és a sza- 
murájoknak fenntartott zsuku és dózsó iskolák tartalmi jellemzőit. 391 
Összekapcsolva tárgyalta a cserkészmozgalom és a busido hasonló- 
ságait - utalva a Japánban járt Bozóky Dezső művére 392 is. 393 Ebben 
a fejezetben többször is határozottan kiemelte, hogy a japánok által 
legtöbbre tartott erények a bátorság, az őszinteség, a szeretet és a 
haza iránti elkötelezettség. 39 ' 1 

388 Dzsuicsiro i. m. 101-102. o. 

389 Uo. 128. o. 

390 Uo. 128-129. o. 

391 Uo. 129.0. 

392 Bozóky Dezső: Két év Kelet-Ázsiában. Útirajzok, 1-2.: 1. China, Korea. 2. Japán. 
Nagyvárad, 1911. 

393 Dzsuicsiro i. m. 138-141. o. 

394 Többek között ebbe a fejezetbe - ami eredetileg egy 1928-as rákosszentmihályi, 


102 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


1937-ben jelent meg Nagy Iván (1898-1977) tollából a Japán 
közoktatásügye 395 című könyv. A Távol Kelet című folyóirat előző évi 
számaiban háromrészes folytatásban 396 már leközölt írás a szerző 
korának japán oktatásügyét mutatja be részletes adatokkal alátá- 
masztva, külön kitérve a szervezeti és a tartalmi sajátosságokra is. 
Az írás szerzője a korszak neves művelődéspolitikusa 397 volt, akinek 
leginkább hungarológiai munkássága ismert 398 . Sok más tiszte mel- 
lett azonban Nagy Iván alelnöke volt a Magyar-Japán Társaságnak is. 

A mű - hasonlóan más korabeli munkákhoz -, rövid nevelés- 
történeti bevezetést is tartalmaz, elsősorban azzal a céllal, hogy 
az olvasó érzékelhesse azokat a hatalmas változásokat, amelyeket 
a „modern" Japán a „feudális" Japánt meghaladva megvalósított. 
Nagy Iván szerint a régi Japánban (egészen az 1860-as évekig, a 
Meidzsi-korszak beköszöntéig), a „klasszikus japáni nevelési elvek 
szerint" folyt a nevelés, ami nem állt másból, mint - a középkori 
Európához hasonlóan - a nemesifjak, a fegyverforgató szamurájok 
képzéséből. A szerző kifejtette, hogy e régi nevelés a busido- n nyu- 
godott, amit az angol gentlemanlike, illetve a görög kalokagathosz 
eszményéhez hasonló tartalmúnak írt le, magyarra pedig úgy tette 
át, hogy „talpig férfi". 399 Kiemelte, hogy a szamuráj képzés az Eu- 
rópában sohasem látott magas követelmények szerint folyó testi 
nevelésen alapult, amelynek legfőbb eleme a lovaglás, a vívás és 
a dzsiu-dzsicu birkózás volt. Hangsúlyozta azt is, hogy írása meg- 


az ottani cserkészeknek tartott előadás szövege - szőtte bele Dzsuicsiro abbéli 
reményét, hogy „Csonka-Magyarországból", melynek csak a becsülete maradt, 
a „magyar busido szellemű ifjúság" segíségével újjászületik majd a Nagy-Ma- 
gyarország... Uo. 141. o. 

395 Nagy Iván: Japán közoktatásügye. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 
1937. Távol Kelet Könyvtára 2. 

396 Távol Kelet, 1936. 1-3. sz. 58-71.; 1936. 4-6. sz. 156-164.; 1936. 7-10. sz. 253- 
260. o. 

397 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyetemi ügyosztályán dolgozott az 
1930-as években. Életrajzáról részletesen I.: Kemenesaljái Életrajzi Lexikon. 
http://www.cellbibl.hu/index.php/kemenesaljai-eletrajzi-lexikon/10- 
lexikon/85-nagy-ivan (A letöltés ideje: 2015.10.06.) 

398 Ennek köszönhetően 1941-ben a pécsi egyetemen magántanári képesítést 
nyert. L. például az alábbi műveit: Öt világrész magyarsága. Budapest, 1935.; A 
magyar diák külföldön egykor és most. Debrecen, 1935.; Az amerikai magyar- 
ság. Pécs, 1939. stb. 

399 Nagy Iván: Japán közoktatásügye. I. Távol Kelet, 1937/1-3. sz. 58. o. 


103 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


születése idején is létezett Japánban ez a komoly testedzés, de 
az oktatásügy modernizációjának köszönhetően már valamennyi 
iskolásra kiterjesztve. 400 Nagy Iván leírta azt is, hogy a busido ter- 
mészetesen nem csak a test, hanem a lélek nevelését is célozta, 
és kiemelte, hogy ennek köszönhető a japánok „hihetetlen és szá- 
munkra, európaiak számára talán elérhetetlen fegyelmezettsége. 
A japáni ember arcán nem látszik meg az öröm, a fájdalom vagy a 
félelem. Ő megtanulta már kisgyermekkorában, hogy ezek olyan 
érzelmek, amelyekkel másoknak nem szabad terhére lenni." 401 Más 
szerzőkhöz hasonlóan azt is kiemelte, hogy a japán hagyományok 
megőrzésével, és ezek mellett az európai műveltség átplántálásá- 
val az ázsiai szigetország közoktatásügye hat évtized alatt páratlan 
fejlődést ért el, olyan eredményeket, „amelyekkel Japán egy csa- 
pásra nemcsak utolérte, hanem kivétel nélkül messze meghaladta 
az összes európai államokat". 402 A Magyar Paedagogia című fo- 
lyóirat 1937-es számában 403 megjelent egy könyvismertetés Nagy 
Iván könyvéről. A recenzió írója ezekkel a szavakkal kezdte írását: 
„Ma, amikor az egész világ tekintete Távol Keletre irányul, felette 
időszerű ez a tanulmány..." 404 . A neveléstörténeti vonatkozások 
közül a cikkszerző kiemelte a busido bemutatását, és utalt a japán 
„fajban rejlő ősi versenyzési szellemre és tudományszomjra" 405 . 

A Magyar Paedagogia című lap ezt követően ismét Japán ne- 
velésügyéről közölt egy írást 1938-ban 406 . Ez a cikk már teljesen 
világossá tette, hogy a fasizálódó távolkeleti ország és Németor- 
szág között milyen szoros szálak alakultak az oktatásügyet tekintve 
is, és a cikk szerzője a két állam jellemzőit gyakran vonta párhu- 
zamba, két, az írása elején jelölt, Eduard Spranger (1882-1963) 
tollából való tanulmány 407 tartalmára támaszkodva. (A berlini filo- 


400 Uo. 58. 0 . 

401 Uo. 59. 0 . 

402 Uo. 60. o. (Megjegyzés: Nagy Iván eredeti szövegében az itt kiemelt részletek 
dőlt betűvel szerepelnek.) 

403 „kf": Vitéz Nagy Iván: Japán közoktatásügye. Magyar Paedagogia, 1937. 46. évf. 
275-276. o. 

404 Uo. 275. o. 

405 Uo. 276. o. 

406 „kf": (cím nélkül) Magyar Paedagogia, 1938. május-június. 5-6. 168-170. o. 

407 Erinnerungen an die Gedenktage für Jiro Harada, dér verstorbenen Gründer dér 
Stiftung „Harada-Sekizenkai". Japán-Német Orvosi Társaság kiadása, Tokió, 


104 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


zófia-pedagógia professzor az 1937-38-as tanévben Japánban járt 
vendégoktatóként 408 a tokiói Japán-Német Kultúrintézetben, és az 
ott szerzett tapasztalatait összegezte e két munkájában.) Beveze- 
tése elején a „kf" monogramot használó szerző ezt írta: „Mindkét 
kiadvány a német-japán kulturális, gazdasági és politikai közösség 
szolgálatában áll, amelyet a mai Németország egyik legkiválóbb 
gondolkodója hosszabb helyszíni szemle alapján ritka megértéssel 
és mély beleérzéssel párosult színes, vonzó előadásban tár az ol- 
vasó elé. Mindkettőben őszinte csodálat, elismerés és rokonérzés 
nyilatkozik meg Japán népe és országa iránt, amelynek érdekei és 
törekvései nem egy vonatkozásban párhuzamosan haladnak a né- 
metekéivel." 409 A japánok erényeit ecsetelve Spranger kiemelte a 
gyermekek, illetve az ősök és elöljárók tiszteletét, a türelmességet 
és az önuralmat, valamint azt, hogy ott „az egyén még nem tola- 
kodik elő, az uralkodó életegység a család". 410 A német filozófus 
írásának sarkalatos része az a sommás, a magyar folyóiratban is 
ismertetett megállapítás, hogy a japánoknál megragadhatjuk a 
„tiszta szellem hármasságát", azaz: „a Kelet bölcsességét »a böl- 
csesség több, mint tudomány; az európaiak amazt elveszítették, 
és elcserélték a merőben technikaira irányított tudománnyal«, a 
japán művészetei, amely nemes egyszerűséget csendes nagyság- 
gal egyesít és a világvallásnak erejét, mert egy nemzet sem állhat 
fenn, ha gyökereit nem ereszti a metafizikumba." 411 A tanulmány- 
ismertetés záró mondata pedig - ugyancsak Spranger alapján arra 
szolgál költői magyarázattal, hogy miként jött létre a német-japán 
politikai közeledés: „Japán teljes tudatában van egyedülálló műve- 
lődési erejének, ez vértezi minden kívülről jövő bomlasztó fertőző 
befolyás ellen, ebben az elszánt akaratban rejlik az a mélyreható 
világnézeti rokonság, amely a nemzeti szocialista Németországot 
egy évvel ezelőtt összehozta Dai Nipponnal " 412 (Spranger Magyar 
Paedagogiában ismertetett két írásának lényege ennyiben ragad- 

1937. és Spranger, Eduard: Japanische Kulturfragen. Nippon, 4/1. Buchdruck- 

erei Oskar Puchelt, Berlin, 1938. 

408 L. erről: Eduard Spranger. http://global.britannica.com/biography/Eduard- 

Spranger (A letöltés ideje: 2015.10.06.), 27-33. o. 

409 „kf" 1938 i. m. 168. o. 

410 Uo. 169.0. 

411 Uo. 169.0. 

412 Uo. 169-170. o. 


105 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ható meg. A pontosabb kép kedvéért, kiegészítésként azonban 
hozzáteszem, hogy a német gondolkodónak hazájában 1937-38- 
ban számos, a japán nevelésről, illetve a japán és német nevelés, 
kultúra hasonlóságairól írott cikke jelent még meg a bemutatot- 
takon kívül. 413 Japánnal kapcsolatos írásműveit, illetve Spranger 
gondolatainak ázsiai fogadtatását több szerző is elemezte már. 414 ) 

A japán nevelésügy akkori jellemzőiről több, nem pedagógiai 
tárgyú sajtótermék is rendszeresen hírt adott a 20. század elejétől 
a 40-es évekig. 415 A cikkek közül több a japán gyerekek testi neve- 
lésével, a japán tornászattal és sportokkal foglalkozott. 416 


A japánok műveltségéről, nevelési szokásairól írt 
hazai vélemények jellemzői 

A megvizsgált 19. századi magyar források a japánokat többnyire 
a kínaiak és az európaiak „között" álló népnek írták le mind mű- 
veltségüket, mind pedig tudományos eredményeiket, szokásaikat 
illetően: az előbbieknél magasabb szintűnek, a nyugatinál viszont 


413 L. például: Spranger, Eduard (1937): Ansprache im Auditórium in Matsuzaka am 7. 
April 1937.; Uő.: Briefaus Kioto (1937); Uő.: Gru an die japanishe Jugend (1937); 
Uő.: Kuiturprobieme im gegenvartigen Japan und Deutschland (1938); Uő.: Das 
ewige Japan (1938); Uő.: Japan zwischen den Zeiten (1938); Uő.: Laieneindrücke 
wom religiösen Leben in Japan (1938); Uő.: Ein japanischer Klassiker dér Pádago- 
gik (recenzió, 1942); Uő.: Begegnungen mit japanischen Philosophen (1943). 
Spranger teljes bibliográfiáját I.: Ortmeyer, Benjámin: Eduard Spranger und die 
NS-Zeit. https://forschungsstelle.files.wordpress.com/2012/06/ortmeyer_for- 
schungsbericht_sprangerunddienszeit.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.06.) 

414 L. például az alábbi tanulmányokat: Kracht, Klaus: Nishida und die Politik. Ja- 
ponica Humboldtiana 2001/5. sz. 205-250. o. (különösen 211-215. o.); Nagai, 
K.: Die Rezeption DerTheorien Eduard Spranger in Japan. Padagogische Rund- 
schau, 1983/37. 453-460. 0 . 

415 L. például a következő cikkeket: B(átky) Zs(igmond): Japán iskolások száma. 
Földrajzi Közlemények. 1906. 33. kötet 1. füzet, 27. o.; Bán Aladár: Iskolai neve- 
lés Japánban. Túrán. 1930, 41-42. o.; Japán elemisták kiállítása a magyar fővá- 
rosban. Külügyi Szemle, 1934. 194. o.; Nagy Iván: A japán népoktatás. Néptaní- 
tók Lapja, 1935/1. 9-10. o.; Uő.: Japán közoktatásügye és leánynevelése. Ma- 
gyar Női Szemle, 1939. augusztus 

416 L. például az alábbi írásokat: Cselőtei Lajos: Kano igazgató a japán testnevelésről. 
Légrády, Budapest. 1909.; Uő.: A japán rendszerű torna alapgyakorlatai. Szt. Ist- 
ván Társulat, Budapest, 1920.; Bodolay István: Djudo. A japánok által használt 
önvédelem. A japán testi nevelés vázlatos ismertetése... Grünsberger, Pécs, 1911. 


106 
A japán neveléstörténet a hazai nyomtatott forrásokban 


elmaradottabbnak tételezve kultúrájukat. Bernáth Géza útleírásá- 
nak alábbi sora több más műben is hasonlóan fogalmazódott meg: 
„Az én véleményem szerint a japánok elismerik , hogy az európaiak 
náluk több tekintetben magasabb műveltséggel és egyes kiválóbb 
jó tulajdonokkal bírnak... "* 11 A magyar szerzők a japánokat emel- 
lett tanulékonynak, udvariasnak, bátornak írták le. 

A 20. század elejétől a magyar őshaza-kutatásokkal foglalkozó 
több magyar utazó is járt Japánban, akik útirajzaikban, újságcikke- 
ikben többnyire a nevelés szempontjából is kiemelték a japánok 
hagyományokhoz való ragaszkodását. Barátosi Balogh Benedek, 
Bezdek József és mások a szigetország viszonyait látva fontos sajá- 
tosságként említették a szülők, elöljárók és a gyerekek tiszteletét 
és a család fontosságát is. A századelőtől kezdve a II. világháborúig 
jól nyomon követhető a magyar és japán „jellemvonásokat", erköl- 
csi tanításokat párhuzamba állító, azok hasonlóságát bizonygató 
írások megjelenése - honi szerzőink írásaiban éppúgy, mint a ja- 
pán íróknál. Többek között azt emelték ki, hogy mindkét nép gyer- 
mekei lobbanékonyak, de hűségesek, alkotókedvük, kreativitásuk, 
értelmük kiemelkedő, becsületesek és büszkék. Bezdek József azt 
is hangsúlyozta, hogy ottjártakor mennyire tiszták, pontosak és 
engedelmesek voltak a japán iskolások. 

Több műben megjelent a sintoizmus, a buddhizmus és a 
confucianizmus japán kultúrára és nevelésre tett hatása, a vallá- 
si-filozófiai irányzatok tanításaiból kibontható erkölcsi tanítások 
lényegének ismertetése, mint például Ágner Lajos könyvében. 
Számos, a magyar olvasóknak akkor még többnyire ismeretlen ja- 
pán kifejezés is szerepelt (gyakran részletes magyarázattal) a kora- 
beli munkákban, például a kókó, a busido, a daigaku, a terakoja, a 
dzsiu-dzsicu, a rónin, és más nevelésügyi és történelmi fogalmak. 

Az 1930-as évek Magyarországán a japán-német közeledés 
nyomán a japán nevelés „sikerei" (többnyire német leírások tartal- 
mára támaszkodva) kiemelt példaként szerepeltek. Az ottani testi 
és katonai nevelés, a hazaszeretetre ösztönző történelemtanítás 
nagy visszhangra találtak a háború felé sodródó országunkban. 

A magyarországi neveléstörténet-írás kezdetétől fogva meglehe- 
tősen kevés figyelmet fordított a japán nevelés történetére. A 19. 


417 Bernáth Géza: Keletázsiai utazás. Athenaeum, Budapest, 1873. 


107 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


század második felében éppúgy, mint a 20. században mindvégig, ez 
a tématerület leginkább a sajtócikkek és az útirajzok leírásaiban szere- 
pelt, amelyek közül csak kevés íródott tudományos igénnyel. Egyetemi 
neveléstörténeti könyveink szerzői, mint például Lubrich Ágost vagy 
Fináczy Ernő (a kínaiak neveléstörténetével összekapcsolva) csupán 
néhány gondolat erejéig írtak Japán nevelési múltjáról, a pedagógiai fo- 
lyóiratokban - kiemelten a Magyar Paedagogiában -, pedig leginkább 
az 1930-as és 40-es években, a japán-német-magyar politikai szövetség 
kialakulásának időszakában szerepeltek írások, akkor is kevés utalással 
a neveléstörténetre vonatkozóan. A 20. század elején ugyan készült né- 
hány olyan rövidebb lélegzetű munka, amely a japán nevelés történe- 
tét is érintette (mint például Ágner Lajos idézett műve), ezek tartalma 
azonban sem akkor, sem pedig azóta nem jelent meg a neveléstörténe- 
ti kézikönyvekben és a pedagógiai lexikonok szócikkeiben. 

A 20-21. század fordulóján látszik bizonyos elmozdulás, hiszen 
több olyan fontos tanulmány és könyv is kiadásra került hazánkban, 
amelyek tartalmaznak a japán nevelés történetével kapcsolatos ré- 
szeket. Ezek azonban ma sem minden esetben a neveléstudomány- 
hoz tartozó művek, inkább történeti összefoglalások, mint például 
Louis Frédéric műve, a Japán hétköznapjai a szamurájok korában* 18 . 
Természetesen születtek a neveléstudomány körén belül is fontos 
művek, amelyek nevelés- és oktatástörténeti utalásai szintén kiindu- 
lópontot jelenthetnek egy későbbi összefoglaló leírás elkészítéséhez, 
mint például Mayerné Zsadon Éva 419 , Varrók Ilona 420 és Gordon Győri 
János 421 munkái. 


418 Frédéric, Louis: Japán hétköznapjai a szamurájok korában. 1185-1603. Gondo- 
lat, Budapest, 1974. 

419 Mayerné Zsadon Éva: Japán oktatási rendszere. OPKM, Budapest, 1986. 

420 Varrók Ilona: A japán oktatás története az ókortól a modern korig. In: Farkas Il- 
dikó (szerk.): Ismerjük meg Japánt!: bevezetés a japanisztika alapjaiba...'!, m. 
63-85. o.; Uő.: A japán oktatás történelmi, társadalmi és filozófiai háttere. Isko- 
lakultúra, 2004/2. sz. 91-96. o. 

421 Gordon Győri János: Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsióban: Japán és 
Szingapúr. Gondolat, Budapest, 2006. 


108 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


India és az indiai neveléstörténet bemutatása 
az újkortól a 20. század közepéig 


Adalékok az India-kutatások történetéhez 

Az indológia születését a nemzetközi szakirodalom a középkori 
muszlim utazó, al-Birúni Kitab fi Tahqiq ma l'il-Hind (Kutatások 
Indiáról) című, arab nyelvű munkájához köti. Ő ugyanis nem csu- 
pán India történelmével, hadászatával, de kultúrájával, vallásos, 
társadalmi és tudományos jellemzőivel, népeinek antropológiai, 
nyelvészeti sajátosságaival is foglalkozott művében, személyes ta- 
pasztalatai mellett több elsődleges forrásra is építve megállapítá- 
sait. Később, a felvilágosodás korában Henry Thomas Colebrooke 
(1765-1837) 422 és August Wilhelm von Schlegel (1765-1845) voltak 
az India-kutatás úttörői, és döntőek voltak William Jones (1746- 
1794) 423 nyelvészeti kutatásai, aki megállapította, hogy az európai 
nyelvek és a szanszkrit között kapcsolat áll fenn. 424 A német szár- 
mazású karmelita atya, Paolino da S. Bartolomeo (eredeti nevén 
Johann Philip Werdin) összeállításában 1790-ben Rómában látott 


422 Életrajzát I.: Rocher, Ludo - Rocher, Rosane: The Making of Western Indology. Hen- 
ry Thomas Colebrooke and the East India Company. Routledge, London, UK, 2007 

423 Életéről, műveiről I.: Cannon, Garland H.: Orientál Jones: A biography ofSir Wil- 
liam Jones, 1746-1794. Asia Pub. House, Bombay, 1964.; Cannon, Garland H.: 
Sir William Jones: A bibliography of primary and secondary sources. Benjamins, 
Amsterdam, 1979.; Franklin, Michael J.: Sir William Jones. University of Wales 
Press, Cardiff, 1995. stb. 

424 Korábban Heinrich Roth (1620-1668) jezsuita atya 1660-ban készített szanszkrit- 
latin szótárat, ez volt az összehasonlító nyelvtudományi vizsgálódások egyik 
alapja. https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Roth (A letöltés ideje: 
2015.09.15.) Egy másik jezsuita atya, Johann Ernst Hanxleden (1681-1732) (köz- 
ismert nevén Arnos atya) szanszkrit nyelvtana is kiemelkedő jelentőségűvé vált 
a későbbi tudósok kezében. L. erről: 300-year-old Sanskrit work by Germán 
released in Belgium. L. erről: http://timesofindia.indiatimes.com/india/300- 
year-old-Sanskrit-work-by-German-released-in-Belgium/ 
articleshow/19540570.cms?referral=PIVI (A letöltés ideje: 2015.09.15.) 


109 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


napvilágot egy szanszkrit nyelvtan. További, szanszkrit nyelvű 
nyomtatott szövegek kontinensünkön nagyobb számban az 1820- 
as, 30-as években jelentek meg, és a nyelvet Londonban, Párizs- 
ban és Bonnban tanulhatták az érdeklődők. 425 Maga az indológia a 
19. században formálódott ki az orientalizmus keretei között, emb- 
lematikus alakja pedig Friedrich Max Müller (1823-1900) 426 volt, 
és a gyarmatosítás korabeli India-kutatások további számos kiváló 
tudós nevével fémjelezhetők 427 . Sorra alakultak akkoriban az Ázsi- 
ával foglalkozó tudományos társaságok: a franciaországi Société 
Asiatique (1822), az angol Royal Asiatic Society (1823) 428 , az Ame- 
rican Orientál Society (1842), és a Deutsche Morgenlandische 
Gesellschaft (1845) 429 . Japánban 1949-ben jött létre hasonló tár- 
saság, a Japanease Association of Indián and Buddhist StudiesA 30 
Angliától Oroszországig felfutott a szanszkrit nyelv tanulmányo- 
zása, fordítások sora készült régi indiai művekről. 431 Ottó von 
Böhtlingk (1815-1904), a keleti nyelvek egyik legkiválóbb ismerő- 
je, oroszországi születésű, tanulmányait és kutatásait német hely- 
színeken folytató tudós volt az, aki elkészítette a szanszkrit-német 
nyelvű, 7 kötetes szótárat (Sanskrit-Wörterbuch* 32 ), mely 1853 és 


425 Wojtilla Gyula: A szanszkrit filológia jelentősége Csorna munkáiban. Magyar Tu- 
domány, 2010/1. 14-18. o. Elektronikus változata: http://www.matud.iif. 
hu/2010/01/04. htm (A letöltés ideje: 2015.09.18.) 

426 Életrajzát I. például az alábbi művekben: Bosch, Lourens P. van den: Friedrich Max 
Müller: A Life Devoted to the Humanities, Brill, Leiden, 2002.; Stone, Jón R. (ed.): 
The Essential Max Müller: On Language, Mythology, and Religion. Palgrave, New 
York, 2002. A Gutenberg projekt keretében digitalizált munkáit I. itt: http://www. 
gutenberg.org/browse/authors/m#a787 (A letöltés ideje: 2015.09.15.) 

427 A témáról I.: Chakrabarti, Dilip: Colonial Indology. Sociopolitics of the Ancient Indi- 
án Pást. Munshiram Manoharlal, New Delhi, 2000; Zachariae, Theodor: Opera 
minora zűr indischen Wortforschung, zűr Geschichte dér indischen Literatur und 
Kultur, zűr Geschichte dér Sanskritphilologie. Ed. Claus Vogel. Wiesbaden 1977. 

428 A társaság honlapját I. itt: http://www.royalasiaticsociety.org/journal.html (A 
letöltés ideje: 2015.10.03.) 

429 A szervezet honlapja: http://www.dmg-web.de/ (A letöltés ideje: 2015.10.03.) 

430 Ennek bemutatását I. itt: http://www.jaibs.jp/English/english.html (A letöltés 
ideje: 2015.10.03.) 

431 L. erről a témáról például az alábbi művet: Windisch, Ernst: Geschichte derSan- 
skrit-Philologie und Indischen Altertumskunde. 2 vols. Trübner, K.J., Strasbourg, 
1917-1920. 

432 A szótár digitális változatát I. itt: http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/pw- 
gindex.html (A letöltés ideje: 2015.10.03.) 


110 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


1875 között jelent meg Szentpéterváron; idézetek nélküli, rövi- 
dített változata pedig ugyanott, szintén 7 kötetben 1879 és 1889 
között, ugyancsak ő számos más, indiai szöveg kiadását végezte el, 
és 1887-ben Lipcsében újra kiadta Panini grammatikáját, Panini's 
Grammatik mit Übersetzung címmel. 

Az India-kutatások eredményeit a könyvek mellett ma már szá- 
mos szakfolyóiratban tanulmányozhatják az érdeklődők, és rend- 
szeresek a tudományos konferenciák is a hatalmas állam múltját 
vagy jelenét kutatók számára. A folyóiratok közül - melyek jó ré- 
sze napjainkban elektronikus formában is elérhető - kiemelhetők 
például a következők: Indo-lranicm Journal, Journal of the Royal 
Asiatic Society, Journal of the American Orientál Society, Jour- 
nal asiatique i 33 , Journal of the Germán Orientál Society (ZDMG), 
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 434 , Journal of Indián 
Philosophy 435 , Annals ofthe Bhandarkar Orientál Research Institu- 
te, Journal of Indián and Buddhist Studies (Indogaku Bukkyogaku 
Kenkyu), Bulletin de l'Ecole frangaise d' Extrémé Őrien t 436 . 


India a magyar forrásokban és legismertebb hazai kutatói 

Magyarországon az indológiái kutatások jelentős múltra tekinthet- 
nek vissza, tudósaink számos olyan kutatási eredménnyel gazda- 
gították a hazai és nemzetközi szakirodalmat, amelyek figyelemre 
méltók. A magyar indológia múltja című, összefoglaló tanulmány 
szerint az első magyar, akiről tudni lehet, hogy járt Indiában, Husz- 
ti György volt, aki törökök fogságába kerülve 1538-ban érte el 
Gudzsarát partjait. 437 Ő - akit Juraj Hús (Hosti) néven a horvátok 
is sajátjuknak vallanak 438 - a Descriptio peregrinationis Georgii 


433 A mű digitális változatát I. itt: http://poj.peeters-leuven.be/content.phpPurb 
journal. php&code=JA (A letöltés ideje: 2015.10.03.) 

434 A folyóirat digitális változatát I. itt: http://epub.oeaw.ac.at/0084-0084 (A letöl- 
tés ideje: 2015.10.03.) 

435 A folyóirat bemutatását I. itt: http://www.springer.com/philosophy/jour- 
nal/10781 (A letöltés ideje: 2015.10.03.) 

436 A folyóirat digitális változatát I. itt: http://www.maisonneuve-adrien.com/col- 
lections/coll_bulletin_efeo.htm (A letöltés ideje: 2015.10.03.) 

437 http://ind.elte.hu/magyarindologia.html (A letöltés ideje: 2015.09.05.) 

438 L. erről például az alábbi írást: Zubrinic, Darko: Croatian Humanists, Ecumenists, 


111 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Huszthii című emlékiratban számolt be az élményeiről. A mű kéz- 
irata 1566-os évszámmal került a Vatikáni Könyvtárba 439 , magyarul 
máig csak részletei jelentek meg. Ezt követően kétszáz éven át nincs 
írott forrásunk arról, hogy Magyarországról valaki eljutott volna In- 
diába. 1731-ben érkezett oda, az akkor portugál kézen lévő Goába, 
majd a Malabár-partra Selmecbányáról Hausegger József (1700- 
1765) jezsuita hittérítő és néprajzi gyűjtő 440 , aki 1732 és 1752 között 
írott latin nyelvű levelekben számolt be ottani tapasztalatairól. 441 Ké- 
sőbb Krausz Jakab (1735-1787) szintén leveleket írt dél-indiai és cey- 
loni tapasztalatairól 442 , a brassói szász, Honigberger János Márton 
(1795-1869) pedig több kasmíri maharadzsa háziorvosa volt, régi- 
ségek és növények gyűjtője 443 , akit napjainkban a „19. század Albert 
Schweitzere"-ként 444 és a homeopátia egyik atyjaként emlegetnek. 

Körösi Csorna Sándor (1784-1842) nem csupán a hazai, hanem 
a nemzetközi indológia szempontjából is meghatározó és kiemel- 
kedő utazó és tudós volt. A számos indiai nyelvet ismerő, fáradha- 
tatlan férfiú, aki azért utazott Ázsiába, hogy a magyarok őseit ku- 
tassa, ezt a célját ugyan nem tudta végigvinni, ám páratlanul sokat 
tett azért, hogy a nyugati emberek megismerjék India igazi arcát. 
Jelentősen hozzájárult a buddhizmus európai megismeréséhez 
csakúgy, mint a tibeti és a szanszkrit nyelv értő tanulmányozásá- 


Latinists, and Encyclopaedists. Zágráb, 1995. http://www.croatianhistory.net/ 
etf/lat.html {A letöltés ideje: 2015.09.05.) 

439 Tobler, Titus: Bibliograpchica Geographica Palaestínae. Verlag von S. Hirzel, 
Leipzig, 1867. 79. o. 

440 A magyar indológia múltja... i. m. (ősz. n.) Megjegyzés: a hittérítő életútja máig 
feldolgozatlan. 

441 A levelekből válogatást közöl magyar fordításban az alábbi mű: Pinzger Ferenc: 
Magasztos eszmék útján. Budapest, 1931 

442 A magyar indológia múltja... i. m. (ősz. n.) 

443 Az orvos indiai emlékeiről I. az alábbi műveket: Bactrian Antiquities. Discoveries 
of M. Honigberger. Asiatíc Journal, The, 1837 January-April, London, Vol. XXII, 
New Serie, 49-56. o.; Honigberger, Johann Martin: Früchte aus dem Morgen- 
lande. Wien 1851.; Honigberger, John Martin: Thlrthy-five years in the East. Ad- 
ventures, Discoveries, Experiments, and Historical Sketches relating to Punjab 
and Cashmere... London, 1852. Megjegyzés: ez utóbbi mű elektronikus (fé- 
nyképezett) változata (benne a szerző képmásával) megtalálható a https://ar- 
chive.org/details/thirtyfiveyearsiOOhoniuoft (A letöltés ideje: 2015.09.05.) 

444 Gaboda Péter: Körösi Csorna Sándor egyetlen hiteles portréjának története. 
Keletkutatás, 1995 tavasz, 5-21. o. Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár: 
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/gaboda.html (A letöltés ideje: 2015.09.05.) 


112 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


hoz, illetve az e nyelveken írt források fordításához. Egyik fő műve, 
tibeti-angol szótára 1834-ben jelent meg, és tibeti nyelvkönyvet is 
írt. A tibetológia megalapítójának tartják szerte a világban, Tibet- 
ben pedig szentként tisztelik. 

A szanszkrit nyelv tanulmányozásában a 19. században olyan 
kiemelkedő tudósaink is elmerültek, mint Budenz József vagy Bras- 
sai Sámuel. 1873-ban jött létre a budapesti Pázmány Egyetemen 
az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, amely az indológiái kuta- 
tások központjává vált.' 145 Mayr Aurél (1846-1915), Schmidt József 
(1868-1933) és mások nevéhez köthetően ugyan kiemelkedő tudo- 
mányos eredmények születtek, ám „az 1920-as években a Tanszék 
politikai okokból feloszlott, és 1948-ig nem folyt az egyetemen in- 
dológiái munka" 446 . A legkiválóbbak között kell még kiemelni a hazai 
indológia 19. századi és 20. század eleji történetéből Duka Tivadar 
(1825-1908), Szentkatolnai Bálint Gábor (1844-1913), Lóczy Lajos 
(1849-1920), Stein Aurél (1862-1943) és Baktay Ervin (1890-1963) 
nevét. 1948-ban az egyetemen Szemerényi Oszwald vezetésével 
újra indultak az indológiái tanulmányok, magát a tanszéket 1952- 
ben nyitották meg ismét, és azt 1987-es nyugdíjazásáig Harmatta 
János (2004) vezette, utána pedig Töttössy Csaba. Mellettük olyan 
kiváló indológusok dolgoztak, mint például Vekerdi József, Hutterer 
Miklós, Tóth Edit, Debreczeni Árpád (1911-1984), Karsai György, 
Négyesi Mária, a jelenlegi tanszékvezető és sokan mások, többek 
között indiai vendégprofesszorok. 447 

Megemlítésre méltó még, hogy a XX. század elején olyan to- 
vábbi fontos művek és fordítások születtek Magyarországon, mint 
például a Blücher Pál fordításában 1915-ben megjelent Manu tör- 
vényei^, vagy Lénárd Jenő 1911-12-es Dhammó - Bevezetés a 
buddhó tanába című, két kötetes műve 449 . 


445 A magyar indológia múltja... i. m. (ősz. n.) 

446 Uo. 

447 A tanszékről I. az alábbi összefoglalást: Tanszékünk története, http://ind.elte. 
hu/tanszekunktortenete.html (A letöltés ideje: 2015.09.05.) 

448 A mű digitalizált változata itt érhető el: http://mek.oszk.hu/07300/07332/07332. 
pdf (A letöltés ideje: 2015.10.05.) (Takács László szíves adatközlése nyomán.) 

449 Lénárd Jenő: Dhammó - Bevezetés a buddhó tanába /-//. Budapest, 1911. és 
1912. A mű digitalizált változatát I. itt: http://terebess.hu/keletkultinfo/Lenard- 
Dhammo.pdf (A letöltés ideje: 2015.10.05.) (Takács László szíves adatközlése 
nyomán.) 


113 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Az indiai neveléstörténetről készült művek 

A sokszínű indiai nevelés történetének kutatása régtől fogva a 
nyugati érdeklődés homlokterében áll (nem csak a pedagógia 
múltjának kutatása során, de általánosabban, a filozófia- és vallás- 
történet területén belül is); kétségkívül az egyik legtöbb figyelmet 
kapott Európán kívüli terület ez a neveléstörténet-írásban. 

Az újabb évtizedekben számos olyan, nyugati nyelven meg- 
jelent összefoglalás született India neveléstörténetéről, ame- 
lyek az ókori Védikus kultúra kialakulásától a buddhista, musz- 
lim és angol mintára átszervezett oktatási-nevelési rendszerek 
mindegyikét bemutatják. Az egyik alapmunka ezek közül Suresh 
Ghosh History of Education in India 450 című műve. A szerző ennek 
előszavában azt írja, hogy sajnos, maguk az indiai tudósok sem 
fordítottak könyve megjelenése előtt megfelelő gondot az indiai 
nevelés történetének feltárására, és általában csak egy-egy tör- 
téneti korszak bemutatására vállalkoztak. 451 Áttekintésében jelzi, 
hogy az ókori nevelésügyről két, széles körben ismertté vált mű 
íródott még a gyarmati korszakban: Altekar Education in Ancient 
India című 452 , és Radha Kumud Mookerji Ancient Indián Educati- 
on című 453 , 1918-20-ban írott, ám csak 1947 után kiadott mono- 
gráfiája. Ghosh nem említi, de az ókori indiai neveléstörténetről 
készült jelentős összegzésnek tarthatjuk még Harmut Scharfe 
Education in Ancient India című, közelmúltban megjelent mun- 
káját. 454 Ezek mellett a korszak nevelésügyéről számos folyóirat- 
ban közölt tanulmány is megjelent. 

A középkori (muszlim) indiai nevelés történetéről szintén 


450 Ghosh, Suresh C.: History of Education in India. Rawat Publications, Jaipur - 
New Delhi - Bangalore - Mumbai - Hyderabad - Guwahati, 2007. 

451 Uo. 9. o. 

452 Altekar, Anant Shadashiv: Education in Ancient India. Benares, 1934. Megjegy- 
zés: A mű újabb kiadása: Nand Kishore & Brothers, Varanasi,1965. 

453 Mookerji, Radha Kumud: Ancient Indián Education: Brahmanical and Buddhist. 
London, 1947. Megjegyzések: 1. A mű második kiadása 1951-ben (Motilal 
Banarsidass Publ., Delhi), reprint változata pedig 1989-ben jelent meg. 2. A 
könyv szövegének digitalizált részletei elérhetők a http://books.google.hu olda- 
lon. (A letöltés ideje: 2015.08.10.) 

454 Scharfe, Harmut: Education in Ancient India. Brill Academic Publishers, Leiden 
- Boston - Köln, 2002. 


114 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


két alapművet nevez meg Ghosh: Narenda Nath Law 455 és S. N. 
Jaffar 456 könyvét. Előbbi Promotion of Learning in India during 
Muhammadan Rule című művét több vonatkozásban is kemény 
kritikával illette, leginkább azért, mert az „a muszlim oktatás be- 
mutatását a muszlimok valóságos indiai szerepétől elválasztva 
tárgyalja" 457 . Utóbbit pedig többek között azért marasztalja el, 
mert nem vette figyelembe Law két évtizeddel korábban megje- 
lent művének adatait, illetve, hogy figyelmen kívül hagyta az indiai 
nevelésügy középkor előtti (hindu és buddhista) eredményeit, és 
az iskolarendszer, a műveltség, a könyvtárak első megjelenését az 
iszlám idejére teszi, valamint amiatt, mert Jaffar a muszlim neve- 
lést az angolnál felsőbbrendűnek tartotta, és India államai számá- 
ra lingua franca- ként az angol helyett az urdu nyelvet jelölte meg. 

Az angol fennhatóság korának indiai neveléstörténetét szintén 
több összegző igényű mű tárgyalta a 20. században. Ezek közül ki- 
emelkedett Nurullah és Naik műve, az 1945-ben megjelent History 
of Education in India during the British Period című kötet 458 . Ez a 
könyv nagy hatású volt Indiában, az 1970-es évek közepéig hatszor 
adták ki és új részekkel is bővült. Ghosh azonban a kötet minden 
erénye mellett kedvezőtlennek ítélte azt, hogy annak tartalma 
szinte megkövült, nem ösztönzött újabb kutatásokra. Magát a 
címet is félrevezetőnek találja könyvbemutatásában a szerző, hi- 
szen abban nem az indiai, csakis az indiai brit nevelés történeté- 
ről esik szó. Ghosh saját kötete - ismerve és kerülve elődei hibáit 
- nem csupán az indiai nevelés történetének időben és vallások 
szempontjából is a lehető legteljesebb áttekintését kívánja nyúj- 
tani, hanem az is kiemelendő, hogy mindezt úgy kísérli meg, hogy 
próbál a lehető legszélesebb és leginkább sokszínű forrásbázisra 
támaszkodni: vallásos művektől az útirajzokig, memoárokig, peda- 
gógiai és más tudományterülethez tartozó folyóirat-cikkektől poli- 
tikai szövegekig mindenféle kútfőből bőven merít, és nem csupán 
a nyomtatott, de a kéziratban fellelhető (levéltári) forrásokra is ha- 


455 Law, Narenda Nath: Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule. 
Calcutta, 1915. 

456 Jaffar, S. M.: Education in Muslim India, 1000-1800 A. D. Peshwar, 1936. 

457 Ghosh i. m. 10. o. 

458 Nurullah, S. - Naik, J. P.: History of Education in India during the British Period. 
New Delhi, 1945. 


115 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


gyatkozik. Kronológiai tagolásában művéhez hasonló, az ókortól 
a 20. század végéig ívelő neveléstörténetet 459 készített Sharma is. 


Forráskiadások 

Indiában már Nagy Akbar (1542-1605) mogul sah, majd az 1658- 
tól uralkodó Aurungzebe (1615-1707) udvarában is tevékeny- 
kedtek európai keresztény misszionáriusok, a Védák szövegei- 
nek megismerése csak azoknak vált lehetővé az újkorban, akik 
megtanulták annak nyelvét, a szanszkritot. 460 A 17. században 
például Roberto de' Nobili (1577-1656) jezsuita misszionárius 461 
nem csupán tanulmányozta a hinduk szent szövegeit, hanem ösz- 
szeállított egy gyűjteményt védikus és keresztény szövegekből, 
amit gyermek- és önnevelési útmutatónak szánt. Ennek francia 
fordítását megküldték Voltaire-nek, és a szöveg L'Ezour Védam, 
ou ancien commentaire du Védam, contenant l'exposition des 
opinions religieuses et philosophiques des Indous, traduit du 
Samscretam pár un Brame címmel 1778-ban Párizsban, Sainte- 
Croix kiadásában megjelent. Ez a munka ismertette meg Európá- 
val a Védák nevét. Mind több és több hittérítő igyekezett meg- 
ismerni a védikus szövegeket, felismerve, hogy abban rejlik a 
brahmanikus vallás tanításainak lényege. Colette atya és mások 
azt is felismerték, hogy akik ezeket a szent szövegeket őrzik és 
hagyományozzák (gyakrabban szóban és olykor írásban), gyak- 
ran nincsenek tisztában a benne foglaltak jelentésével. Többen a 
18. századi európaiak közül kifejezték leveleikben, hogy sohasem 
találkoztak a Védák kéziratos szövegeivel, így többször az eredeti 

459 Sharma, S. N.: History of Education in India. Atlantic, New Delhi, 2004. Megjegy- 
zés: A könyv szövegének digitalizált részletei elérhetők a http://books.google.hu 
oldalon. (A letöltés ideje: 2015.10.10.) 

460 Az alfejezet ezen, a védikus irodalomról szóló részét Friedrich Max Müller: The 
Veda as Studied by European Scholars című előadás-szövegére (annak digi- 
talizált változatára) alapoztuk. In: Müller, Friedrich Max: Physical Religion 1888- 
1892. Lecture 3. http://www.giffordlectures.org/Browse. asp?PublD=TPPFIYR& 
Volume=0&lssue=0&ArticlelD=5 (A letöltés ideje: 2015.09.10.) 

461 Életéről és az indiai jezsuita missziók történetéről I.: Lévay Mihály: Roberto de 
Nobili. In: A katolikus hittérítés története. II. Franklin, Budapest, 1937. 207-219. 
o. és Roberto de Nobili. Terebess Ázsia Lexikon, http://terebess.hu/keletkultin- 
fo/lexikon/nobili.html (A letöltés ideje: 2015.09.10.) 


116 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


iratok létezését is kétségbe vonták. Végül azonban királyi könyv- 
tárakba bejutva, Colmette és mások (például a szintén francia 
miszionárius, Pons atya) is láthatták a négy Véda-szövegét. 

A védikus szövegek híre Európába is eljutott, angol, francia, 
olasz és más népek tudósai a Felvilágosodás századában lázasan 
kezdtek érdeklődni a szanszkrit nyelvtanulás és az indiai művek 
iránt. A 19. században Bunsen, Colebrook és mások indiai utazá- 
sait és erőfeszítéseit követően több régi ind szöveg is megjelent 
európai nyelveken, és ezekhez kommentárok is készültek. 1830- 
ban adták ki a Rigvedae Specimen című, néhány himnuszt tartal- 
mazó kötetet Londonban, ennek azonban nagy hatása lett, sokan 
kezdtek érdeklődni az indiai irodalom és vallások iránt. Rosen célul 
tűzte a Rigvéda teljes szövegének lefordítását, amely aztán 1838- 
ban (egy évvel a halála után) jelent meg szanszkrit nyelven és latin 
fordításban. Ezt követően tudósok egész sorát említhetjük, akik 
angol, francia, német és más helyszíneken az indiai védikus kul- 
túra szövegeinek gyűjtésén, fordításán, kiadásán, értelmezésén, 
nyelvi segédletek összeállításán fáradoztak, mint például Burnouf, 
Neve, Gorresio, Roth, Goldstücker, Barthélemy St. Hilaire, Bardelli, 
Deussen, Scserbatszkoj. Munkásságuk hátterében gyakran talál- 
hatunk olyan gazdag üzletembereket, politikusokat, akik pénzado- 
mányaikkal, befolyásukkal segítették a tudományos kutatásokat, 
mint például a francia miniszterelnök, Guizot. 

Európában 1879-ben került kiadásra a Sacred Books of the 
East 462 sorozat első darabja, a szerkesztő, Max Müller által szanszk- 
ritról angolra fordított Upanishád. A sorozat 50., záró kötete 1910- 
ben jelent meg. Ez a monumentális, az indiai régi források közül 
a legfontosabbakat felölelő vállalkozás alapozta meg a nyugati 
világban az indológiái kutatások mellett a neveléstörténeti össze- 
foglalásokat is. 

Az indiai nevelés történetének kétségkívül egyik legismertebb, 
jelentős hatású és más népeknél is (különösen az iszlámban) va- 
lóságos mesefolyamokat indító forrása a Pancsatantra (szanszkrit 
nyelven: az Ötös tankönyv, mely eredetileg valószínűleg 12 részből 
állt, az ötös felosztás későbbi keletkezésű), ez a Kr. u. 2-3. század 


462 A sorozat kötetei digitális változatban itt érhetők el: http://www.holybooks.com/ 
the-sacred-books-of-the-east-all-50-volumes/ (A letöltés ideje: 2015.10.10.) 


117 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


során keletkezett indiai állatmese-gyűjtemény. 463 Jelentőségét 
méltatva egy angol tudós a Biblia utáni legolvasottabb könyvnek 
nevezte. A 6. században perzsa nyelvre fordították, majd ezt szír és 
a 9. században arab nyelvre ültették át, ez utóbbira Ibn al-Muqaffa. 
A mű eredeti, szanszkrit szövege nem maradt fenn, a mesegyűj- 
temény legnépszerűbb változatai dzsainista szerzetesek 11-12. 
századi átdolgozásában váltak szélesebb körben ismertté. Az arab 
fordításról Európában a 11. században görög, majd a 13. század- 
ban héber változat készült, majd ez utóbbi felhasználásával 1270 
körül latin fordítás is, Johannes de Capua munkájaként. Keletke- 
zett a középkorban török és újabb perzsa fordítása is. Latinul a 19. 
század közepén is megjelent a mesefolyam, Pantschatantrum s. 
quinquepartitum de moribus exponens címmel 464 , majd ezt köve- 
tően az első német, két kötetes változat is, Benfey fordításában: 
Fünf Bücher indischer Fabein, Marchen und Erzahlungen 465 . Benfey 
volt az első, aki a német fordítás bevezetőjében a mesevándor- 
lás tényét elfogadtatta. 466 1864-ben adták ki Göttingenben Teza 
Appunti per la bibliográfia dél Pancatantra című művét. Később 
megjelent egy másik német változata 467 is a mesegyűjteménynek: 
Fritze fordításában, francia kiadása pedig Edouard Lancereau for- 
dítása nyomán 468 látott napvilágot. Arabról szírre lefordítva Wright 
tette hozzáférhetővé a művet 469 , és az ő szír szövegváltozata alap- 


463 A mesegyűjtemény külföldi történetéről, az egyes fordításokról és szövegváltoza- 
tokról, azok európai fogadtatásáról I. például: Pancsatantra. In: Pallos Nagylexikon 
http://www.kislexikon.hu/pancsatantra.html (A letöltés ideje: 2015.10.10.); Fal- 
con e r, Keith: Kalilah and Dimnah or The Fables of Bidpai: being an account of 
their Literary History, with an English Translatíon of the later Syriac Version of 
the Same. Cambridge University Press, Cambridge, 1885.; Burton, Richard F. 
könyvismertetése. Academy, June 20. 1885. No. 685. 432-433. o.; Windisch, 
Ernst: Geschichte dér Sanskrit-Philologie und Indischen Altertumskunde. Walter 
de Gruyter, Berlin-New York, 1992. 441. o. 

464 Pantschatantrum s. guinguepartitum de moribus exponens. Bonn, 1848. 

465 Fünf Bücher indischer Fabein, Marchen und Erzahlungen. 1-2. Lipcse, 1859. 

466 L. erről: http://mek.oszk.hu/04700/04798/html/katona_folklor0001.html (A 
letöltés ideje: 2015.09.20.) 

467 Pantschatantra, ein altes indisches Lehrbuch. Lipcse, 1884. 

468 Pancatantra. Impr. Nationale, Paris, 1871. Megjegyzés: e mű újabb kori kiadása: 
Pancatantra, traduit du sanskrit et annoté pár E. Lancereau, introduction de 
Louis Renou, Gallimard-Unesco, Paris, 1965. 

469 Wright, W.: The Book of Kalilah and Dimnah translated from Arabic intő Syriac. 
1884. 


118 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


ján, Kielhorn átültetésében jelentek meg az első fordítások. 470 
Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy a mesevándorlásnak 
van egy másik feltételezett útja is: az óind mesék (például A róka 
és a holló) átkerülése Aiszóposz fabuláiba. 471 

Magyarországon a mesegyűjtemény középkorban perzsá- 
ra fordított változatának törökre átültetett szövege jelentette 
az első magyar nyelvű fordítás alapját. 472 Szemelvényeket közölt 
így belőle Rozsnyai Dávid, Apafi Mihály erdélyi fejedelem (Thaly 
Kálmán által tévesen leírt) „török deákja", aki II. Rákóczi Ferenc 
tolmácsaként is dolgozott. 473 A Pancsatantra részleteit 1678-1782 
között fordította le, Horologium Turcicum (Török óra) címmel. Ezt 
jóval később, 1926-ban Dézsi Lajos adta ki. 474 A mesegyűjtemény 
latin nyelvű változatáról is készült hazai fordítás, amely 1781-ben 
Egerben jelent meg: A' régi indusok Böltselkedések, az az: példák- 
kal jó erköltsökre tanító könyvetske, mellyet magányos és koros 
napjaiban magyar nyelvre forditot baji Patay Sámuel , 475 A követ- 
kező magyar nyelvű változat a Galland-féle francia szöveg alapján 
készült, két részletben, és 1783-ban Kolozsváron jelent meg. Egy 
részét olaszból Zoltán József, másik részét franciából (valószínű- 
leg) Csehi András készítette, és az alábbi címmel került kiadásra: 
Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei , mellyek török 
auctorból, Ali Tchelebi ben Salehből Galland uram által frantzia 
nyelvre fordíttattak. A 19-20. század során további, a gyűjtemény 
részleteit átültető fordítások készültek, többnyire a szanszkrit 
változat, a Hitópadésát alapján. A legteljesebb magyar fordítás 
Schmidt Józsefé: Pancsatantra , azaz ötös könyv. Az életbölcses- 


470 Panchatantra Sanscrit text ed. with notes. Bombay 1885-86. 

471 L. erről: http://literatefreedom.org/12-3-homeschool2/ (Takács László adatköz- 
lése nyomán.) 

472 Megjegyzés: A mesegyűjtemény magyarországi történetéről, az egyes fordítá- 
sokról és szövegváltozatokról I. például az alábbi műveket: Staud Géza: Az 
orientalizmus a magyar romantikában. Terebess Kiadó, Budapest, 1999.; Szabó 
Péter: A Pancsatantra néhány jellemzője és „érkezésének" útvonala. Kagyló- 
kürt, 1992/1.; Zombory Andrea: Mesefolyamok Indiában. Kagylókürt, 2005/40. 

473 Rozsnyai Dávidról és műveiről I.: Ó szelence. Magyar barokk költészet, http:// 
szelence.com/rozsnyai/index.html (A letöltés ideje: 2015.09.20.) 

474 Horologium turcicum. Kiadta: Dézsi Lajos, Budapest, 1926. 

475 Megjegyzés: A fordító, Patay Sámuel másik híres munkája a református szelle- 
mű vallásos nevelés szempontjából kiemelhető munka, az Egy jó atyának fiait 
oktató tanítása című könyv. Lipcse, 1788. 


119 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ségnek régi indiai tankönyve az emberek és állatok világából való 
mulattató és tanulságos történeteknek versekkel tarkázott világ- 
hírű gyűjteménye , 476 A mű arab változatának fordítását Prileszky 
Csilla készítette: Kalila és Dimna. Klasszikus arab mesék 477 címmel. 


India nevelés- és művelődésügye 
a 19. század közepének magyar sajtójában 

A 19. század közepén Indiáról gyakran jelentek meg hosszabb-rö- 
videbb művek a hazai újságokban és folyóiratokban. A teljesség 
igénye nélkül ezek közül két olyan írást emelünk ki, amelyek a ha- 
talmas államalakulat nevelés- és művelődéstörténetét is érintet- 
ték. Csengery Antal az 1858-as Budapesti Szemlében tette közzé 
Az emberi mivelődés történetéből című tanulmányát 478 , melynek 
terjedelmét - Kína történetének leírása mellett - kétharmad 
részben India kultúrtörténeti bemutatása adja. A tanulmányrész 
a védikus vallás és szent iratainak, a Védáknak, valamint Manu 
törvénykönyvének az ismertetésével kezdődik. Az árja és az in- 
dogermán fogalom a kor indológusainak nézetei nyomán nála is 
szinoním fogalomként szerepel, ezt szóetimológiai fejtegetésekkel 
is megerősíti, kapcsolatokat keresve/felmutatva a szanszkrit és 
német, latin kifejezések között. A hindu vallás istenvilágának és 
főbb tanításainak bemutatása mellett a szerző kitért a várná és a 
kasztrendszer közti (későbbi neveléstörténeti és más munkákban 
gyakran már nem említett) különbségekre, az egyes csoportok 
életvitelével, feladataival és kötöttségeivel kapcsolatos különb- 
ségekre. Ismertette a lélekvándorlás tanát. A művelődés, a tudo- 
mányok nyelveként mutatta be a szanszkritot, utalva rá, hogy azt 
csak kevesen tudják Indiában, és így méltatva azt: „a legdúsabb, 
a legkiképzettebb nyelvek közé tartozik..." és „egészében véve e 
nyelv, a mint bevégzett tökélyében áll előttünk, szellemibb inkább, 

476 1. kiadás: Kner Nyomda, Gyoma, 1924., 2. kiadás: Magyar Helikon, Budapest, 
1959. 3. kiadás: In: Mesefolyamok óceánja. Válogatás a szanszkrit elbeszélésiro- 
dalomból I. kötet, válogatta: Vekerdi József, Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1982. 

477 Európa Kiadó, Budapest, 1978. 

478 Csengery Antal: Az emberi mivelődés történetéből. Budapesti Szemle, 1858. Ili. 
kötet. Herz János nyomdájában. Pest. 3-57. o. 


120 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


mint érzéki; s a mily szegény hangutánzó szavakban, az élet külső 
vonatkozásainak kifejezésében: szintoly dús a benső, szellemi élet 
műszavaiban, elvont eszmékben . 479 

Az indiai tudományok eredményeit taglalva a bölcseleti és val- 
lásos irodalom mellett Csengery kiemelte a matematikai ismerete- 
ket - megjegyezve, hogy azok közül az algebra és a tizes számrend- 
szer arab közvetítéssel a középkori Európában is ismertté vált. Mél- 
tatta még az orvosi és csillagászati tudományokat, „fejletlen"-nek 
írta le viszont az indiai történetírást, aminek okát a „való élet iránti 
közönyében látta . 480 Az indiai művészetről összefoglalóan azt írta, 
hogy alkotásaik „nem a szabadság bélyegét hordják magokon", 
allegorikusak, a vallásos kultusz szolgálatában állnak, a valóságos 
helyett a szellemit ábrázolják. A költészetet, prózai és drámai iro- 
dalmat viszont hosszú bekezdésben magasztalta, az eposzok mel- 
lett kiemelve például az állatmesék indiai kialakulását . 481 

Az indiai társadalmi élet bemutatása során írt a nők alávetett 
helyzetéről, a házasságkötés és családi élet (származástól nagyban 
függő) jellemzőiről, és kiemelte azt, hogy a gyermekek (akik any- 
juk várnáját követik!) szüleiknek nagy tisztelettel tartoznak, de a ki- 
emelt tiszteletet lelki tanítójuknak, a gurunak kell megadniuk, mert 
ő az, aki a védikus ismeretek átadásával újjászületésüket elősegíti . 482 

A tanulmány több oldalon át foglalkozik a buddhizmus ismer- 
tetésével, amelyről a szerző úgy gondolta, hogy „e vallásos for- 
radalom" még az iszlámnál is jobban aláásta a védikus valláson 
nyugvó társadalmi rendet. Az írásnak kifejezetten neveléstörténe- 
ti részletei ennek a témának a kifejtése során fordulnak elő, még- 
pedig komparatív módon: Csengery összevetette azt, hogy miben 
hasonlít és különbözik a buddhista és a brahmanikus nevelés. Ki- 
emelte azt, hogy az előbbi esetében kevesebb tanulás elegendő 
ahhoz, hogy valaki pappá legyen, és hogy nyoma sincs a szigorú 
társadalmi elkülönülésnek, a rendszer alapja a nevelés esetén is 
az emberek lelki-szellemi egyenlőségének hirdetése. Kiemelte a 


479 Uo. 32. 0 . 

480 Uo. 33. 0 . 

481 A tanulmánya 39. oldalán szereplő lábjegyzetben Csengery utalt több, kortársai 
által készített német nyelvű fordításra, és Vörösmarty Mihály indiai drámai iro- 
dalomról írott munkájára. 

482 Csengery i. m. 43. o. 


121 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


buddhizmus befogadó jellegét is, amivel magyarázta, hogy olyan 
gyorsan elterjedt különböző keleti területeken. Ugyanakkor azt is 
kiemelte, hogy ez a vallás nem a családi életet, hanem a világról 
való lemondást helyezi középpontba. 

Csengery forrásai között alapvetően angol, francia és német 
szerzők művei szerepeltek. Ismerte Max Müller, Langlois, Wutke 
és Christian Lassen munkáit 483 , a Védák angol és francia fordítá- 
sát, a buddhizmusról Koeppen művét 484 . Hozzá hasonlóan külföldi 
irodalmakra támaszkodott néhány évvel később Nagy Márton, aki 
több ázsiai országot érintő tanulmányának középpontjába a neve- 
léstörténet bemutatását állította. 

Nagy Márton A keleti nevelészet című munkájában 485 az indiai 
nevelésügy históriáját is széleskörű, vallás-, tudomány- és társa- 
dalomtörténeti bevezetést nyújtva tárgyalta. írása elején rögtön 
kiemeli India társadalmának kaszt-jellegét, szembeállítva azt a 
kínai, és párhuzamba állítva az óegyiptomi társadalmi renddel. A 
szerző utalt rá, hogy műve megírásakor a hatalmas államalakulat 
régi történelme „homályban fekszik" még 486 , és akárcsak Hérodo- 
tosz, más szerzők is „határozatlanul és mesésen " 487 szóltak Indiá- 
ról. India népét a szerző a szerencsés és ártatlan jelzőkkel illette, 
hangsúlyozva azt, a kor több neves orientalistájának véleményé- 
vel szembeforduló véleményét, hogy „boldogságát egyedül az eu- 
rópaiak hírvágya háborgatja, rabszolgaságot és nyomort árasztván 
rájok" 488 . A kasztrendszer és az indiai vallás jellemzése során hasz- 


483 írása 20. oldalán Csengery azt jelzi, hogy főként e két utóbbi német szerző 
műveit használta fel cikke megírásához. 

484 Koeppen, Cári Friedrich: Die Religion des Buddha und Ihre Entstehung. 1. Bd. 
Ferdinand Schneider, Berlin, 1857. Megjegyzés: a mű második része Csengery 
írásának megjelenése után látott csak napvilágot, de tanulmányában utalt már 
rá Koeppére hivatkozva, aki 1857-ben épp több, a tibeti buddhizmusról szóló 
munkára várt, hogy művét kiteljesítse. Koeppen, Cári Friedrich: Die Religion des 
Buddha. Die lamaische Hierarchie und Kirche. 2. Bd. Ferdinand Schneider, Ber- 
lin, 1859. 

485 Nagy Márton: A keleti nevelészet. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. Könyvárus- 
nál, Pest, 1864. 64-128. Magyar Akadémiai Értesítő Negyedik kötet Első füzet. 

486 India ókori történelmének részletesebb megismerése csupán a 20. század elejé- 
től, az Indus-völgyi civilizáció régészeti emlékeinek felfedezésétől és feltárásától 
kezdve vett nagyobb lendületet. 

487 Nagy Márton i. m. 86. o. 

488 Uo. 86. o. 


122 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


nált, indiai eredetű köz- és tulajdonnevek írásmódja egyértelmű- 
en mutatja, hogy Nagy Márton - bár nem nevezi meg forrásait 

- külföldi (német) szerzőket használt, tőlük vette az átírási mó- 
dot is. (Például: xatrija (=ksatrija), cúdra (=súdra), Wischnu-Siwa, 
Krichna, sanscrit, Pantschatantrum stb.). 

Az indiai tudományosságról értekezve a szerző első helyen 
emelte ki a (mesterségesen létrehozott) szanszkrit nyelv nagysze- 
rűségét. Ennek a nyelvnek az ismerete, a tanulmányozása - mi- 
ként fentebb bemutattuk -a 19. századi Európában már jelentős 
irodalommal bírt. A szerző általánosságban ezt írta: „minden in- 
dus tudomány lényegileg a belső szemléletre van irányozva, mig 
a külvilág azt közömbösen hagyja". 489 Ebből vonta le azt a követ- 
keztetést, hogy a természettudományok Indiában (kivéve az egy 
mennyiségtant) nem tudnak jelentős eredményeket felmutatni, 
csak a vallásos és bölcseleti gondolkodás magas szintű. A nevelés- 
történeti alfejezetek bevezetéseként Nagy Márton írt még az indi- 
ai művészetekről, az erkölcsfelfogásról és a női lét illetve a családi 
élet ottani jellemzőiről. 490 A kínai viszonyokhoz hasonlóan az író 
kiemelte, hogy Indiában is a fiatalabb feltétlen tisztelettel tartozik 
az idősebbnek, ám aláhúzta, hogy „Chinában a gyermek és az atya 

- Indiában a tanoncz és a tanár közti viszony a legmagasztosb." 491 

Az indiai nevelésügy leírásánál is tartotta magát a szerző a 
Wuttke-féle bemutatási módhoz, vagyis összevetette azt a kínai 
sajátosságokkal, kiemelve az utóbbi gyakorlat-orientáltságát az 
előbbi szemlélődésre és lemondásra, az „eszményire" gondot for- 
dító felfogásmódjával. Indiában eszerint a vallásos nevelés a fő, 
legalábbis a fiúk esetében, hiszen a leányokat többnyire gyermek- 
ként férjhez adják. 492 Részletesen kifejtette a nevelésügy egyes 
(fő-) kasztokhoz kötődő jellegzetességeit, valamint az elemi és a 
felsőbb fokú oktatás tartalmi és módszertani jellemzőit. Az ösz- 
szehasonlítás lehetőségéről ennél a fejezetnél sem mondott le a 
szerző, ráadásul itt ennek egy érdekes, a 19. század irodalmában 
ritkán tapasztalható példáját olvashatjuk: Nagy Márton úgy talál- 


489 Uo. 88. 0 . 

490 Uo. 90-92. 0 . 

491 Uo. 92. o. (Megjegyzés: tanoncz szó alatt itt a szerző a korabeli magyar szóhasz- 
nálattól eltérően diákot, növendéket ért.) 

492 Uo. 93. o. 


123 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ta, hogy az Angliából elterjedt Lancester-módszer (ő Lankaszter- 
nek írja) valójában kelet-indiai eredetű: az írástanítás során írását 
„egyik gyermek a másiknak mutatja; egyik kihallgatja a másikat: az 
oktatás kölcsönös." 493 

A felsőoktatás esetén a benaresi iskolát emelte ki, jellemezve 
az ott tanított főbb tudományterületeket. Itt részben önellent- 
mondásba is jut a tanulmány írója, hiszen korábbi, az indiai ter- 
mészettudományos eredmények hiányát felemlítő kijelentésével 
szemben itt kiemeli a csillagászat és az orvostudomány magas 
szintjét. Ennél a résznél és az oktatás módszereinek taglalásánál 
Nagy Márton Manu törvényeiből idézett, feltételezhető, hogy eze- 
ket is (német) fordításban olvasta. 494 Érdekes és a maga témájában 
ritka alfejezet az egész 19. századi neveléstörténeti irodalomban 
„A nevelészet theoriája" című rész. Jóllehet, a szerző már ennek 
első mondatában leszögezte, hogy „India nem bir a nevelészet 
theoriájával", azt kiemelte, hogy az ottani igen régi és gazdag me- 
segyűjteményekben számos „elvmondat" és példázat található. 
Hosszabban is írt és idézett a Pancsatantra mesegyűjtemény kap- 
csán, utalva annak perzsa, arab, majd európai nyelvekre történő 
átültetésére 495 is. Cramer alapján kiemelte, hogy (az ókori) India a 
később széles körben elterjedt királytükrök hazája is. 496 

Nagy Márton munkájának India bemutatásával kapcsolatosan 
egyik érdeme, hogy nem elégedett meg (több későbbi, a hatal- 
mas országról írott hazai neveléstörténeti bemutatástól eltérően) 
a hindu nevelés jellemzőinek vázolásával, hanem külön részekben 
tért ki a buddhizmus és a buddhista szellemű nevelés taglalására 
is. 497 Nem tért ki viszont az Indiában megjelent más (kisebb) val- 
lások nevelési eredményeire, és hiányzik összegzéséből az iszlám 
ottani hatására történő bármilyen utalás is. Az indiai nevelésről 
szóló nagyobb tematikai részt a szerző azzal zárta, hogy kiemelte: 
India a nevelésügy vonatkozásában is „haladás a chinai felé". 498 


493 Uo. 95. 0 . 

494 Uo. 95-96. 0 . 

495 Nagy Márton cikkének megírása idején létezett már a fentebb említett 1848-as 
bonni latin nyelvű kiadás. 

496 Nagy Márton i. m. 98. o. 

497 Uo. 99-101. o. 

498 Uo. 101. o. 


124 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


India neveléstörténete Lubrich és Fináczy könyveiben 

Az első jelentős hazai egyetemes neveléstörténeti összefoglalás 
készítője, Garamszegi Lubrich Ágost A nevelés történelme című 
műve I. kötetében, a 18-27. oldal között ismertette az ókori indiai 
nevelésügyet Az indek kasztnevelése címmel. Ennek elején kitért 
az indiai területek kiváló természetei adottságaira és kincseire, 
amelyek szerinte okai annak, hogy milyen ott a népesség: „hol az 
anyatermészet igen bőkezűen szórja áldásait, a mélázás - és puha 
élvekre hajlandó szelíd, félénk ind népek laknak" 499 . Részletező 
leírásában Indiát a mesékből ismert „csodavilágaként tételezi, 
amely „bűvös erővel" rendelkezik, és fogva tartja az ind szellemet. 
Az indiaiak színes istenvilágáról gúnyos megjegyzéseket tett, nyel- 
véről azt írta, hogy az „inkább a képzelem, költészet nyelve" 500 . Az 
indiaiakat tehát összességében bámészkodó, ábrándozó, lelassult, 
cselekvőképtelen, kibontakozásra alkalmatlan népességnek írta 
le. Kora szintjén bemutatta a kasztrendszerjellemzőit, hozzátéve, 
hogy e szisztéma ellenére is „India magasabb szellemi műveltsé- 
get mutat, mint Sína" 501 . Bemutatásában szerepelnek a családról, 
a nőnevelésről, az iskolákról, híres képzőközpontokról, továbbá 
a buddhizmusról és a dzsainizmusról szóló leírások, és a Védák- 
ból kiemelt gondolatok. A benaresi felsőszintű iskolát például az 
„indiai Athénnek" nevezte, idézve Bernier 502 1688-as és Barker 503 
1772-es leírásait a helyről. Nem felejtette ki az indiai iskolaügy 
bemutatásából az ottani nagyvárosokban európaiak által alapított 
iskolákat sem: „Jótékonyan működnek jelenleg a hitküldési társa- 


499 Lubrich i. m. I. k. 18. o. 

500 Uo. 19. o. 

501 Uo. 20. o. 

502 Francois Bernier (1625-1688) francia orvos és utazó volt. Utazás a nagymogul 

államaiban című művét 1671-72-ben írta. Ennek legújabb kiadását I.: Bernier, 
Francois: „Voyage dans les Etats du Grand Mogol", introduction de Francé Bhat- 
tacharya. Arthéme Fayard ed., Paris, 1981. Élettörténetéről és a mogul Indiában 
töltött élményeiről számos elemző munka született, például az alábbi: Tinguely, 
Frédéric ( d i r. ) : Un libertin dans l'lnde moghole - Les voyages de Francois Bernier 
(1656-1669). Edition intégrale, Chandeigne, Paris, 2008. 

503 Sir Róbert Barker (1732-89) 1749-ben érkezett Indiába, az ottani katonai sere- 
gek főparancsnoka volt. 1773-ban tért vissza Angliába. L. róla például: Rapson, 
Edward James: The Cambridge History of India. Cambridge University Press, 
London, 1922. 217. o. 


125 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ság, különösen a Wellesley alapította s az oxfordi szerint szerve- 
zett magasabb tanintézetek is Calcuttában, Willian-erődben, me- 
lyekben az ó- és új nyelvek, európai jog, honi törvények, régészet, 
természettudományok és mennyiségtan adhatnak elé. 504 " 

A nevelésfilozófia indiai történetére térve Lubrich azt írta, hogy 
„rendszeres neveléstani elmélet" nincs, ám kiemelte, hogy költe- 
ményeik tanulságos, zsinórmértékül szolgáló „nevelési aranymon- 
datokat" tartalmaznak. Kifejtette, hogy a régi indiai nevelés eszméi 
magasztosak voltak, és azok hanyatlását a belviszályok mellett fő- 
ként a 10. századtól a területet ért külföldi csapások, hódítások okoz- 
ták. „Nevelési eszméje, a nemzetiség és kasztok szűkkeblű korlátái 
közé szorítva, messze van ugyan még az emberiség legmagasabb 
czéljaitól; de mégis jól esik látnunk azt a lelkesültséget a nevelésért, 
azt az örvendetes komolyságot, mely minden előtt a valláserkölcsi 
alap szilárd építésén fáradoz." 505 Kora több gondolkodójának néze- 
teit osztva Lubrich Ágost is úgy gondolta 1874-ben, hogy az indiai 
kultúra felolvad a nyugati hatások következtében, ahogyan fogal- 
mazott, „a hindu népet a teljes feloszlás folyamatában látjuk" 506 . 

Fináczy Ernő 1906-ban kiadott, Az ókori nevelés története 
című kötete tartalmazott az indiai nevelésügyről szóló alfejezetet. 
Ennek elején leírta a korban elfogadott indo-európai származás-el- 
méletet, kiemelve, hogy az „igazi árják" az indusok és a perzsák, az 
európai ág róluk vált le. 507 India történetének szakaszolását, aho- 
gyan lábjegyzetében jelezte, Benfey felosztására alapozva mutatta 
be. Lubrich-hoz és más szerzőkhöz hasonlóan Fináczy is kiemelte 
a kasztrendszer jelentőségét a hindu nevelésügy alakulásában. A 
brahmanikus nevelés sajátosságaként írta le, hogy az teljesen a 
vallásban gyökerezik. Egy bekezdést szentelt a szerző a buddhista 
nevelés jellemzőinek, amelyről azt írta, hogy „az eszméletesség 
eltompítása, az akarat negatiója az élet egyetlen érdemes czélja. 
Nyilvánvaló, hogy ez a gondolat a nevelésből kizár minden energi- 
át és már a gyermeket szenvedőleges viselkedésre tanítja." 508 


504 

505 

506 

507 

508 


Lubrich i. m. 25. o. 

Uo. 26. o. 

Uo. 27. o. 

Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Hornyánszky Viktor kiadása, Budapest, 
1906. 13. o. 

Uo. 15. o. 


126 
India és az indiai neveléstörténet bemutatása az újkortól a 20. század közepéig 


Lubrich Ágost művéhez hasonlóan Fináczy könyvében is szere- 
pel a kínai és indiai nevelés összevetése, kiemelve, hogy előbbi a 
földi, utóbbi az annak határain túl lévő életre készít elő, és a szerző 
szerint „mindkét nevelési rendszer egyoldalú és fonák; egyikből 
hiányzik az eszmény, a másiknak nincs szilárd talapzata ." 509 Az In- 
dia ókori nevelésügyéhez felhasznált forrásai közt Fináczy angol 
és német nyelvű műveket említett, a már említett Benfey könyve 
mellett Schmid 510 , Willmann és Williams könyvét. 


Az Indiáról írt művek főbb jellemző gondolatai 

Az India nevelés- és/vagy művelődéstörténetéről feltárt hazai mű- 
vek többsége az ottani kultúra ősi mivoltát, Európára tett hatását 
szinte kivétel nélkül kiemelte. Lubrich Ágosthoz hasonlóan külföl- 
di és magyar szerzők is hangsúlyozták az indiai világ „csodálatos", 
„meseszerű" mivoltát. Állandó elem volt ugyanakkor a bemutatá- 
sokban az indiai emberek rezignáltságának, nyugalmának, cselek- 
vőképtelenségének, az élet nehézségeibe való beletörődésének 
ábrázolása, ám egyes szerzők meg (miként például Csengery An- 
tal) éppenséggel szorgalmukat és munkabírásukat hangsúlyozták. 
Minden forrás szerzője hangsúlyozta az indiai társadalom rétegei- 
nek (kasztrendszerből eredő) hatalmas különbségeit, nevelésbeli, 
kötelességeket és életvitelt illető egyenlőtlenségeit. Gyakori volt 
az indiai és a kínai kultúra elemeinek, a két ország tudományos 


509 Uo. 16. 0 . 

510 A szerzők műveiről Fináczy Ernő által közölt könyvészeti adatok: Schmid, K. A.: 
Geschichte dér Erziehung vöm Anfang ar bis aufunsere Zeit. I. die vorchristliche 
Erziehung. Cotta, Stuttgart, 1884. 87-115. o.; Schmid, K. A.: Geschichte dér 
Paedagogik. I. Cöthen, 1873. 99-115. o.; Willmann, Ottó: Didaktik als 
Bildungslehre. Salzburg, 1909. (Magyarra fordította: Schütz József, Budapest, 
1917.) 116-122. o.; Williams, Garden Sámuel: The history of ancient education. 
Bardeen, Syracuse, New York, 1903. Megjegyzések: 1. Schmid, Kari Adolf: 
Geschichte dér Erziehung vöm Anfang an bis auf unsere Zeit című műve 5 köte- 
tes volt, 1884-1902. között jelent meg. 2. Willmann könyve Magyarországon az 
alábbi kiadásban jelent meg: Didaktika. A műveltség, művelődés és oktatás el- 
mélete. 1. köt. Ford. dr. Schütz József. Bp. 1917. A műről ismertetés olvasható az 
alábbi lapban: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1917-1918. 51. 
évf. 269-271. o. A 2. kötet majd csak 1935-ben jelent meg, szintén Schütz fordí- 
tásában. 


127 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


eredményeinek, találmányainak, vallási jellemzőinek egybeveté- 
se, hol egyik, hol a másik ország „javára". 

India történelmének a szakaszolása, az indo-európai szárma- 
zás-elmélet több korabeli műben is visszatért. Kiemelten foglal- 
koztak a 19-20. század fordulóján műveikben Indiával is foglalkozó, 
fentebb bemutatott hazai szerzőink a kasztrendszerjellemzőinek 
vázolásával, valamint a hindu (brahmanikus) és a buddhista val- 
lás összevető bemutatásával. Műveiket többnyire kortárs német 
orientalisták történeti-vallástörténeti és nyelvészeti munkáira ala- 
pozták, elvétve említettek csak 19. század előtti, Indiával foglalko- 
zó magyar elődöket, illetve hazánkban már bizonyíthatóan koráb- 
ban létezett műveket és fordításokat. 


128 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Az európai kutatások és eredményeik 

Monográfiák 

A nyugati neveléstörténet-írás történetében már a 19. századtól 
kezdve világosan kimutatható bizonyos érdeklődés a muszlim 
nevelésügy históriája és jellemzői iránt. 511 Először és elsősorban 
azokon a földrajzi területeken születtek a témával kapcsolatos mű- 
vek, amelyek a középkor során, illetőleg később, a gyarmatosítás 
idején kapcsolatban álltak az iszlám kultúrájával (Spanyolország, 
Olaszország, illetve Franciaország, Anglia és Németország). Ké- 
sőbb, a 20. század elejétől kezdve sorozatosan jelentek meg ezek 
mellett az Amerikai Egyesült Államok és a - muszlim tagköztársa- 
ságokkal rendelkező - Szovjetunió területén kiadott munkák, és a 
20. század közepére jelentős számban találhatjuk a szerzők között 
azokat a muszlimokat is, akik európai vagy amerikai egyetemeken, 
kutatóhelyeken tudományos értekezés vagy előadás formájában 
tették közzé a témával kapcsolatos ismereteiket. 

Historiográfiai áttekintésünkben az elmúlt nagyjából százötven 
év erről a témáról született főbb -főként spanyol, angol, francia és 
német nyelven kiadott - neveléstörténeti szakmunkáit és forráski- 


511 A fejezet több olyan tanulmány és könyvfejezet átdolgozott és egybeszerkesz- 
tett változata, amelyeket a kötet szerzője a korábbi években az iszlám nevelés- 
történetéről, illetve annak kutatásáról írt. Például: Kéri Katalin: Muszlim neve- 
lésügy a nyugati neveléstörténet-írásban. Neveléstörténet, 1. évf. 2004/3-4. 
5-23. o.; Uő.: „Egyetemes" neveléstörténet-írás - Iszlám neveléstörténet nél- 
kül? Valóság, 44. évf. 2001/8. 40-51. o., Uő: Allah bölcsessége. Bevezetés az 
iszlám nevelés- és művelődéstörténetébe. Pro Pannónia Kiadó, Pécs, 2010.; Uő.: 
Adalékok Ibn Tufajl európai utóéletéhez. In: Az átmenet egyensúlya. Szerk.: 
Ferwagner Péter Ákos -Kalmár Zoltán. Áron Kiadó, Budapest, 2010. 30-40.; Uő.: 
Egy 800 éves modern könyv. Al-Zarnúdzsí útmutatója diákoknak. Neveléstörté- 
net, 5. évf. 2008/3-4. 110-121. o. 


129 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


adványait mutatjuk be. A művek tartalmának rövid összefoglalása 
mellett külön figyelmet szentelünk a bennük megfogalmazott ku- 
tatási nehézségek és megoldandó feladatok ismertetésének, mert 
ezek összegyűjtése és végiggondolása nagyban hozzájárulhat a 
muszlim nevelésügy múlt- és jelenbeli pontosabb, hitelesebb 
megismeréséhez, végső soron a neveléstörténet, a nevelésfilozó- 
fia és az összehasonlító pedagógia tematikai, módszertani gazda- 
godásához. 

A muszlim nevelésügy történetéről szóló szakmunkák már rög- 
tön a neveléstörténet, mint önálló tudományág születésének haj- 
nalán, az 1800-as évek elején napvilágot láttak kontinensünkön. 
A „Kelet" felé tekintő Európában nem csupán a művészeti és iro- 
dalmi alkotások esetén beszélhetünk az „orientalizmus" divatjáról 
a 18-19. század fordulójától kezdve 512 , hanem más tudományte- 
rületekhez hasonlóan még a neveléstörténetben is. 1850-ben je- 
lent meg például Haneberg német nyelvű alapműve 513 a középkori 
muszlim iskola- és nevelésügyről, mely még száz évvel később is 
több esetben említésre került a szakmunkákban. 1889-ben tette 
közzé Delphin a Fez-i Egyetem történetéről és a muszlim felsőok- 
tatásról szóló, később sokat idézett munkáját. 514 

A 19. századi európai szerzők közül kiemelkedik a spanyolorszá- 
gi születésű szerző, Julián Ribera y Tarragó (1858-1934), aki a Zara- 
gozai Egyetemen 1893-ban a középkori spanyolországi muszlimok 
nevelési szokásairól szóló előadással nyitotta meg a tanévet 515 , 
melynek szövege 1928-ban második nyomtatásban is megje- 
lent 516 . Az általa több mint száztíz évvel ezelőtt megfogalmazott 
gondolatok a téma kutatásának problémáit illetően többnyire ma 

512 E témáról I. pl.: Said, W. Edward: Orientalizmus. Európa, Budapest, 2000.; Staud 
Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. Terebess, Budapest, 1999. 5-20. o. 

513 Haneberg, Dániel Bonifacius von: Abhandlung über das Schul- und Lehrwesen 
dér Muhamedaner im Mitteialter. München, 1850. A mű digitalizált változata: 
https://archive.Org/stream/abhandlungberda00hanegoog#page/n5/ 
mode/2up {A letöltés ideje: 2015.10.23.) 

514 Delphin, Gaétan: Fás, són université et l'enseignement superieur musulman. 
Paris, 1889. A mű digitalizált változata: https://archive.org/details/fassonuni- 
versitOOdelpgoog (A letöltés ideje: 2015.10.23.) 

515 Ribera y Tarragó, Julián: La ensenanza entre los musulmanes espanoles. Discur- 
so leído en la Universidad de Zaragoza en la solemne apertura dél curso aca- 
démico de 1893 a 1894. Ario, Zaragoza, 1893. 

516 Ribera y Tarragó, Julián: Disertaciones y opúsculos I. Madrid, 1928. 229-350. o. 


130 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


is fennállnak. Kiindulópontja az volt, hogy Európának saját kultúr- 
története jobb megismeréséhez és megértéséhez, a reneszánsz ki- 
bontakozásának kutatásához szükséges a kontinensre oly jelentős 
hatást tett muszlim civilizáció megismerése. Műve megalkotásá- 
val kapcsolatosan kiemelte azt a nehézséget, hogy nincsen olyan 
szervezett fórum, testület, ahol a muszlim nevelésügy kérdéseivel 
foglalkoznának, így apránként, forrásonként, egyik tanártól a má- 
sikhoz térve kell adatokat gyűjteni. Mindezt tetézi szerinte, hogy 
(Ibn Khaldúnt kivéve) sem az arab tudósok, sem pedig az európai 
orientalisták nem mutattak nagy hajlandóságot a nevelésügy ta- 
nulmányozása és rendszerezett összefoglalása iránt, sőt, gyakran 
előítéleteiket fogalmazták meg egy ilyen típusú kutatással kap- 
csolatban. A gyér számú, rossz állapotú és nehezen hozzáférhe- 
tő arab nyelvű forrásanyag feltárása és értelmezése is probléma, 
továbbá az - az összehasonlító pedagógia régi és újabb művelői 
által is szintén gyakran hangoztatott tény -, hogy más korok, más 
földrajzi területek oktatási intézmény-típusai, tantárgyai, fokozatai 
gyakran nem feleltethetők meg az európaiaknak. Ez utóbbi szem- 
pontból Ribera y Tarragó kora jeles orientalistáit - mások mellett 
a spanyolországi iszlám történetét a teljesség igényével először 
bemutató Dozyt - is kritikával illette . 517 (E szerzők például gyakran 
„egyetem" szóval nevezték meg a középkori muszlim felsőoktatási 
intézményeket, különösebb utalás nélkül arra, hogy milyen jelen- 
tős különbségek voltak ezek és az európai universitas - ok között 
jogi, fenntartói, tartalmi, fokozat-adományozásai, módszertani és 
egyéb szempontból .) 518 


517 Dozy, Reinhart Pieter Anne: Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'á la 
conquqte de l'Andalousie pár les Almoravides. /-///. Paris, 1932. A mű digitalizált 
változata: https://archive.org/details/histoiredesmusu03dozygoog (A letöltés 
ideje: 2015.10.23.) 

518 L. erről: Compayré, Gábriel: Abelard and the origin and early history ofUniversi- 
ties. London, 1893; Makdisi, George: Madrasa and University in the Middle 
Ages. Studia Islamica, Paris, 1970/32. 255-264. o.; Makdisi, George: The Scho- 
lastic method in medieval education: an inquiry intő its origins in law and theol- 
ogy. Speculum, 1974/XLIV/4. 640-661. o.; Makdisi, George: Interaction between 
Islam and the West. In: Medieval Education in Islam and the West, International 
Colloquia ofla Napoule. Librairie Orientaliste P. Geuthner, Paris, 1977. 287-309. 
o.; Makdisi, George: Suhba et riyása dans l'enseignement médiával. In: Recher- 
ches d'islamologie. Recueil d'articles offert á Georges C. Anawati et Louis Gardet 
pár leurs collégues et amis. Éd. de l'lnstitut Supérieur de Philosophie Louvain- 


131 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Ribera y Tarragó művét a kora európai oktatáspolitikai valósá- 
gából kiinduló, a 19. század végén nagyon fontosnak tartott kérdés 
tárgyalásával kezdi: milyen mértékű volt az iszlámban az állam és 
az egyház befolyása az oktatásügyre, egyáltalán lehet-e az Ibériai- 
félsziget középkori századaiban ilyesmiről beszélni. Ezekkel a té- 
mákkal kapcsolatosan is igaz, hogy nem lehet európai modellek lé- 
tét erőltetni muszlim környezetben. Bár Ribera y Tarragó kiemelte 
több emír és kalifa személyes szerepét a hispániai muszlim oktatási 
kultúra fejlesztése kapcsán, hangsúlyozta, hogy mindez nem „álla- 
mi beavatkozás", hanem egyes elhivatott, ájtatos muszlim szemé- 
lyek elkötelezettségéből fakadó jelenség volt. 519 A muszlim „egy- 
háziról pedig kifejtette, hogy az tulajdonképpen nem a muszlim 
társadalmon kívül, nem a felett áll, hanem azzal egy, annak szerves 
velejárója; maga a mindennapi élet a vallásos gondolkodáson, a 
Koránon és a hagyományokon nyugszik. A spanyolországi iszlám 
esetében kiemelte, hogy a malikita jogi irányzat határozott törek- 
vései jelentősen rányomták bélyegüket a kultúraközvetítés tartal- 
mára és céljaira, ami többször azt eredményezte, hogy e jogi iskola 
hispániai képviselői akár az éppen uralkodó muszlim katonai-poli- 
tikai vezetők törekvéseit is keresztezhették. 

Ribera y Tarragó könyve további részeiben a középkori musz- 
lim oktatási rendszer szintjeit, képzési tartalmait és módszereit 
vizsgálja. Ezeknél az alfejezeteknél sem vitatható, hogy a múlt 
tanulmányozása kapcsán saját jelenéből indult ki a zaragozai tu- 
dós. Egyik fő kérdése például az, hogy vajon a középkori muszlim 
társadalomban megbecsült személyek voltak-e a tanítók, vagy ál- 
landó ócsárlásban volt részük, mint „szinte minden történeti kor- 
ban és népnél". A muszlim kultúra kialakulásának, a tudásról, a 
világmegismerésről vallott felfogásnak tulajdonította a szerző azt, 
az egyébként azóta más kutatók által is megerősített tényt, hogy 
az iszlámban (már a szóbeli kultúra közvetítés idejétől fogva) nagy 
megbecsülésnek örvendtek a tudás átadói. Ribera y Tarragó egye- 
nesen azt állította, hogy a tanári professzió az iszlámban született 
meg. Nem csupán a tanári szakma kialakulását, de a modernkori 


La-Neuve, Louvain, 1977. 207-221. o.; Makdisi, George: The rise of colleges-ins- 
títutions of learning in Islam and the West. Edinburgh University Press, Edin- 
burgh, 1981. 

519 Ribera y Tarragó: Disertaciones y opúsculos... i. m. 244-245. o. 


132 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Európa fő törekvését, a kötelező és ingyenes oktatás kifejlesztését 
is a középkori iszlámból eredeztette. 

Áttekintette a főbb tanulási-oktatási módszereket és a fonto- 
sabb műveket, amelyek segítségével az egykori muszlim diákok a 
tudományok eredményeit megismerhették. Már Ribera y Tarragó 
is kiemelte azt, az elmúlt száz évben mások által is fontosnak 
tartott és tanulmányozott témát, hogy milyen jelentős szerepe 
volt a tanulás könnyítésében a muszlimok változatos didaktikai 
módszereinek és irodalmának. 520 Felismerve a muszlim tudomá- 
nyok egyes ágai közötti mély összefüggéseket - elsősorban Ibn 
Khaldúnra támaszkodva - átgondolt és ma is jól használható le- 
írást adott a korabeli tananyagról. Az előadása utáni évszázadban 
született nevelés- és tudománytörténeti monográfiák ezt a témát 
hosszabb-rövidebb kifejtéssel mindig érintik, aminek nyilvánvaló 
oka az, hogy ez a rendszerszerű szemlélet kezdetektől fogva jelle- 
mezte a muszlim tudományosságot, és az ezzel kapcsolatos ránk 
maradt forrásanyag is gazdag. 521 

Kifejezetten modern szemléletre vall, jelzi a 19. század végi Eu- 
rópa gyermek és gyermekkor-történet felé fordulását, hogy Ribera 
y Tarragó külön fejezetekben mutatta be a muszlim tanulókra és 
az „osztálytermi" közösségre, tanulási helyszínekre jellemző kö- 
zépkori sajátosságokat. Egyes szövegrészeknél - pontosan jelölt 
forráshivatkozás nélkül - túlzottan is idilli, a 19. század végi új pe- 
dagógiai gondolkodásnak megfelelő képet fest az egykori tanár-di- 
ák viszonyról. Külön részben tér ki a nőnevelésre, és ezen alfejezet 
igen jellemző (ma is kiemelésre méltó) részlete az a bevezetés, 
amelyben kifejti, hogy szó sincs arról, hogy az iszlámban elhanya- 


520 Ide sorolhatók például a ritmikus prózában, versben, rímekkel gazdagítva meg- 
fogalmazott tananyag-részek; a tanulást könnyítő ábrák, ornamentikák, tábláza- 
tok; a dallammal kísért szövegrészek; a szám-misztikához kapcsolódó feladatok; 
a szimbólumok összetett hálózata stb. L. erről pl.: Kuhne Brabant, Rosa: Algunos 
aspectos de la literatura didáctica entre los medicos arabes. In: Actas de las II. 
Jornadas de Cultura arabe e islamica 1980. Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
Madrid, 1980. 273-280. o. 

521 L. erről pl.: Anawati, Georges Chehata: Classification des Sciences et structure 
des summáé chez les auteurs musulmans. Revue des études islamique, 1976/44. 
61-70. o.; Kéri Katalin: Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám vi- 
lágában. In: Muszlim művelődéstörténeti előadások. Szerk.: Tüske László, Pécs, 
2001. Iskolakultúra Könyvek 10. 46-67. o. 


133 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


golnák vagy tiltanák a lányok képzését, művelődését, ugyanakkor 
megjegyzi, hogy a lányokat általában nem tanították meg mindar- 
ra, amit a férfiak is tudtak, inkább - hasonlóan európai társnőik- 
hez - irodalmat, zenét, díszítőművészeteket tanultak. 

Ribera y Tarragó művét a muszlim tudományos fokozatok tör- 
téneti alakulásának bemutatásával, és a gazdag könyvtári világ le- 
írásával zárja 522 . Hasonlóan későbbi kutatótársaihoz, ő is részletes 
kifejtést adott a minősítő vizsga, az idzsáza különböző típusairól. 
Előadása végén leszögezte, hogy a keresztény rekonkviszta nem 
csupán a spanyolországi muszlim kultúra virágzását törte meg, 
hanem jelentősen hozzájárult Andalúzia és Észak-Afrika kulturális 
hanyatlásához, amit ezek a területek szerinte azóta sem tudtak ki- 
heverni. Hallgatósága figyelmét felhívta arra, hogy Spanyolország a 
muszlim kultúra fénye nélkül sohasem lett volna az, ami, és hazá- 
ját - a kultúra közvetítés okán - mint a nyugati nemzetek tanítóját 
említette. Ez a szemlélet más, a spanyolországi iszlám történetével, 
kulturális és egyéb hatásaival foglalkozó gondolkodóknál is világo- 
san kirajzolódik, például a 20. század második felének spanyol ori- 
entalistája, Juan Vemet 523 , vagy a magyar tudós, Goldziher Ignác 
műveiben, aki 1876. november 13-án tartott akadémiai székfogla- 
lóját 524 éppen a spanyolországi iszlám jellemzőiről tartotta. 

1907-ben a muszlim felsőoktatás egyiptomi történetéről szüle- 
tett egy nagy hatású mű francia nyelven, mely - hasonlóan Delp- 
hin és Ribera y Tarragó korábbi munkáihoz - az európai kutatókat 
talán leginkább érdeklő neveléstörténeti témához nyújt adalé- 
kokat. 525 Ugyanehhez a vonulathoz tartozik Asad Talas 1939-ben 
megjelent munkája, amely a híres bagdadi Nizámijja akadémiáról 
szól. 526 Az Amerikai Egyesült Államokban az elsők közül való Totah 


522 L. erről a témáról önálló munkáját is: Ribera y Tarragó, Julián: Bibliófilos y biblio- 
tecas en la Espana musulmana. In: Disertaciones y ópusculos I. i. m. 181-228. o. 

523 Vemet, Juan: El islam en Espana. Mapfre, Madrid, 1993; Uő: Lo que Európa 
debe al islam de Espana. El Acantilado, Barcelona, 1999. 

524 Goldziher Ignác: A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történe- 
tében, összehasonlítva a keleti arabokéval. In: Az iszlám kultúrája. /-//. Gondolat, 
Budapest, 1981. Szerk.: Simon Róbert. 73-181. o. 

525 Arminjon, Pierre: L'Enseignement, la Doctrine et la Vie dans les Universités Mu- 
sulmanes d'Egypte. Félix Álcán, Paris, 1907. A mű digitalizált változata: https:// 
archive.org/details/lenseignementla01armigoog (A letöltés ideje: 2015.10.23.) 

526 Talas, Asad: La Madrasa Nizámiyya etson Histoire. Geuthner, Paris, 1939. 


134 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


műve, mely 1926-ban jelent meg. 527 A mű cáfolni igyekezett egy 
amerikai kutató, bizonyos Duncan MacDonald azon, az Aspects of 
Islam című könyvében közzétett korábbi kijelentését, hogy a régi 
arab irodalomban nincs egy olyan mű sem, amely kifejezetten pe- 
dagógiai tárgyú lenne. 528 Totah saját, Párizsban, Londonban, Kai- 
róban és Berlinben végzett forrásfeltáró kutatásaira támaszkodva 
42 muszlim pedagógiai művet gyűjtött össze, amelyek a 9. és 18. 
század között keletkeztek, többségében a 10-13. század közti peri- 
ódusban. Ezeknek a műveknek a tematikája igen gazdag, vannak 
bennük tanároknak, diákoknak szóló útmutatások, az iskolák min- 
dennapjairól tudósító feljegyzések, tanulástani, jegyzetkészítési 
útmutatások. 1944-ben tette közzé a szintén muszlim Mohammed 
Khan - ma már ugyancsak nehezen hozzáférhető - tanulmányát 
a középkori muszlim neveléselméleti elképzelésekről. Ebben ösz- 
szefoglalta, hogy az értekezések egykori íróit az alábbi kérdések 
foglalkoztatták leginkább: a tudás igazi mibenvalósága és értéke, a 
diákok és tanárok kötelességei, a tanítás és tanulás módja, a diák- 
tanár viszony, a tanári fizetés, a memória és a felejtés. 529 

Az 1950-60-as években több jelentős, a muszlim nevelésügy 
múltját részletesen, gyakran forrás-idézetekkel alátámasztva be- 
mutató monográfiák születtek, leginkább angol nyelven. Ahmad 
Shalaby, a Kairói Egyetem tanára például a History of Muslim Edu- 
cation című értekezésével szerezte meg a Cambridge-i Egyetemen 
a Ph.D. fokozatot, amely 1954-ben Libanonban nyomtatásban is 
megjelent, angol és arab nyelven is. 530 Miként 1952-ben Arberry, 
a Cambridge-i Egyetem professzora írta Shalaby munkájáról, az 
egyiptomi szerző nagy érdeme, hogy a nyomtatott művek mellett 
számos forrást is felhasznált műve elkészítéséhez, így értekezésé- 
vel nagy szolgálatára volt a tudományosságnak. 531 A mű előszavá- 
ban olvashatjuk, és bibliográfiai apparátusából is kitűnik, hogy a 


527 Totah, Khalil A.: The Contribution ofthe Arabs to Education. Columbia Universi- 
ty, New York, 1926. 

528 Idézi: Olga Kattan. In: Az-Zarnuji, Burham Ad-Din al-: Instrucción dél estudiante: 
el método de aprender. Libros Hiperión, Madrid, 1991. Trad., introd.: Kattan, 
Olga. 26. o. 

529 L. erről: Khan, Mohammed Abdul Mu'id: The Muslim theories of education du- 
ring the Middle Ages. Islamic Culture, 1944/XVIII. 418-433. o. 

530 Shalaby, Ahmad: History of Muslim Education. Dar al-Kashshaff, Beirut, 1954. 

531 Arberry, Arthur John: Foreword. Uo. „G” jelzésű oldal 


135 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


szerző sem muszlim, sem „nyugati" monográfiákra nem tudott tá- 
maszkodni kutatásai során, mert ilyeneket a témáját illetően nem 
talált. így lett Shalaby könyve - az angolszász és neolatin nyelve- 
ken később publikált művek tanúbizonysága szerint - a téma egyik 
alapműve, melynek adatait, megállapításait, szerkezetét sokan 
vették át és tekintették követendő példának. Jóllehet, a könyv 
leginkább a szerző hazájának, Egyiptomnak a forrásaiból merít (a 
Fátimidák és az Ajjubidák korából), emellett számos, a középkori 
muszlim iskolák kialakulására és működésére vonatkozó általános 
megállapítást is tartalmaz. 

Hasonlóan Ribera y Tarragó fentebb említett művéhez, 
Shalabyt is befolyásolták kora (esetében a II. világháború utáni 
időszak) világában tapasztalható oktatási problémái és törekvései. 
Az iskolákról és a könyvtárakról szóló (I. és II.) fejezetet követően 
ugyanis többek között az egykori tanárok társadalmi státuszával, 
bérezésével, a pedagógusetika középkori muszlim jellemzőivel, 
a fokozatszerzéssel és tanárképzéssel, a tanári testületekkel (III. 
fejezet), a muszlim diákok tanuláshoz való egyenlő jogaival, a di- 
ákok közötti társas kapcsolatokkal, a tanulástani jellemzőkkel, az 
osztályterem méretének kérdésével, a tanulmányi utakkal, a nők 
tanulási jogaival (IV. fejezet), az iskolai alapítványokkal és támoga- 
tásokkal (V. fejezet) foglalkozik. 

Munkájához több ponton hasonlító, ám szélesebb témameg- 
jelöléssel és számos forrásrészlettel tarkított Tritton 1957-ben 
Londonban megjelent könyve. 532 A szerző már műve előszavában 
megemlíti, hogy a középkori muszlim nevelésügy tanulmányozása 
azért nehézkes, mert a források száma szűkös, ráadásul tematiká- 
juk nem túl sokoldalú. Kiemelte, hogy főként az erkölcsi-etikai ta- 
nítások, a tanárokkal szemben megfogalmazott egykori elvárások, 
illetve az iskolaalapításokkal összefüggő részletek szerepelnek a 
fennmaradt munkákban, ráadásul az arab művek alig-alig szólnak 
a gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező Perzsiáról. 533 A fő- 
ként régi muszlim történeti, irodalmi, teológiai forrásokra támasz- 
kodó mű fogalmazásmódja sajátos. Stílusa helyenként inkább 
szépirodalmi-elbeszélő, a szövegben olykor nehezen követhető az, 

532 Tritton, Arthur Stanley: Muslim Educatíon in the Middle Ages. Luzac & CO. Ltd., 
London, 1957. 

533 Uo. VII. o. 


136 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


hogy pontosan melyek a szerző saját gondolatai, és mi az, amit 
korabeli szerzőktől idéz. Vitathatatlanul segítségünkre vannak vi- 
szont az értelmezésben az egyes fejezetekhez kapcsolt „megjegy- 
zések", amelyekben Tritton fogalmak tisztázását adja, forrás-fordí- 
tási problémákat jelöl. 

A mottókkal bevezetett fejezetek bemutatják a különböző isko- 
lai szinteket, a tanári munkát, a könyvtárak működését, a korabeli 
főbb tudományokat és rendszerezésüket, a nőnevelés kérdéseit, 
és egy - mindössze 4 oldalas - fejezet foglalkozik a muszlimok és 
zsidók közötti kapcsolatokkal is. A könyv epilógusában pedig rö- 
vid áttekintést találhatunk arról, hogy a Perzsiát, Törökországot és 
egyéb keleti helyszíneket meglátogató európaiak hogyan írtak a 
muszlim iskolák működéséről. Saját tapasztalatai mellett rájuk is 
támaszkodva Tritton kiemelte, hogy számos középkori muszlim pe- 
dagógiai módszer még a 20. század második felében is tovább élt, 
például a Korán szövegeinek tanulása kapcsán. A könyv utolsó két 
oldalán a szerző megkísérelte, hogy röviden szempontokat adjon 
összehasonlító pedagógiai vizsgálatokhoz, kiemelve a muszlim és 
az európai nevelésügy néhány főbb hasonlóságát és különbségét. 
Mindeközben azonban hibákat is vétett: az alapszintű ingyenes 
és kötelező oktatást találta elsődleges hasonlóságnak, ám nem 
adta meg az értelmezés időkereteit. (A muszlimoknál ez a jelen- 
ség eleve másként értelmezhető tartalmában, alulról szerveződő 
formájában, mint Európában, és kontinensünkön ráadásul mindez 
a polgári kor vívmánya, szemben a muszlimok e téren már sokkal 
korábban, a középkorban elért bámulatos iskoláztatási eredmé- 
nyeivel. 534 ) A különbségek kapcsán Tritton kiemelte azt, az európai 
és muszlim felsőoktatás történetét összehasonlító más kutatók ál- 
tal is hangoztatott tényt, hogy az iszlám világában ismeretlen volt 
a kontinensünkön a középkortól létező bachilleri (baccalaureatus) 
és doktori (doctoratus) fokozat. A muszlimoknál nem az egye- 
tem, hanem a tanár állította ki a „bizonyítványt" (idzsáza). Kissé 
meglepő, hogy ezen a különbségen kívül a könyv írója még kettőt 
emelt ki, melyek egyike sem tartozik a különösebben lényegi té- 


534 E helyen is megjegyzendő az, hogy a középkori muszlimok körében az iskolázta- 
tás (az írni-olvasni tudás) mértéke alapvetően függött attól, hogy melyik kor- 
szakban, melyik helyszínen élt valaki. Az iskolák kialakulása és virágzása például 
leginkább a városi létformához köthető stb. 


137 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


mák közé: a tanári egyenruhaviselés szokásának keleti és nyugati 
különbségét, és a könyvtárak elhelyezkedésének eltéréseit. 

Trittonnak erre, és két további könyvére 535 is hivatkozott 
Bayard Dodge, akinek középkori muszlim nevelésről szóló köny- 
ve 1962-ben jelent meg. 536 Miként - számos forráshivatkozást is 
tartalmazó - műve előszavában megjegyzi, a középkori latin mű- 
veltséggel együtt létezett az arab 537 kultúra is, amely jelentősen 
hozzájárult az európai reneszánsz kibontakozásához. A két nagy 
részre bontott munka 538 szerkezeti-tartalmi vonatkozásban rész- 
ben megismétli a korábban született könyvek fejezeteit (iskolai 
szintek, iskolatípusok bemutatása, tananyagok, tudományágak 
leírása), másrészt merőben új részleteket is tartalmaz, mint pél- 
dául a szakképzési formák, illetve a dervis kolostorok szúfi közös- 
ségeinek rövid jellemzése. Hasonlóan Tritton munkájához, Dodge 
művének összegzése is a modern időkről szól, egészen saját koráig 
vezetve a szálat. Dodge tulajdonképpen azt tekintette át röviden, 
hogy a muszlim országokban a 18. század után hogyan ment vég- 
be európai és amerikai hatásra a „nemzeti ébredés", és hogy a 
Nyugatról bevitt (átvett) oktatási modellek, tartalmak, módszerek 
és technikai újítások hogyan változtatták meg a muszlim nevelés- 
ügy hagyományos formáit és kereteit. Az egyiptomi, indiai, török, 
libanoni, marokkói, tunéziai változások felemlegetése „sikertörté- 
netként" kerül leírásra, ugyanakkor Dodge kiemelte, hogy számos 
muszlim iskola a középkori eszmények és curriculum alapjain áll, 
és bennük tulajdonképpen a valláson alapuló tanulmányok van- 
nak a középpontban, a tudományok értelmezése koranikus talap- 
zaton nyugszik. 539 A muszlim kultúra jó ismerőjeként Dodge tulaj- 
donképpen négy évtizeddel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy a 
modern és világi oktatás hatásai - melyek kiszorítják a középkori, 
a hagyományos muszlim nevelési jellemzőket - beláthatatlanok, 


535 Tritton, Arthur Stanley: Belief and Practices. Hutchinson's University Library, 
London, 1951.; és Uő.: Muslim Theology. Luzac & CO. Ltd., London, 1947. 

536 Dodge: Bayard: Muslim Education in Medieval Times. The Middle East Institute, 
Washington, 1962. Sokat idézett műve még: Uő.: Al-Azhar, A Millennium of 
Muslim Learning. Middle East Institute, Washington, 1961. 

537 Helyesen: muszlim! 

538 I. Cultural activities and institutions (1-31. o.) és II. Development ofthe subjects 
ofthe curriculum (31-90. o.) 

539 A muszlim országok nagy részében ez tulajdonképpen napjainkban is így van. 


138 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


nem lehet pontosan tudni, vajon hogyan befolyásolják az iszlám 
kulturális és társadalmi életét. 

A könyv függelékében található, angolra fordított forrásrészle- 
tek inkább a muszlim vallás- és jogtörténet, semmint a nevelésügy 
tanulmányozásához nyújtanak segítséget. Egyrészt a hadíszok hí- 
res gyűjtögetőjének és csoportosítójának, al-Bukharí-nak a köny- 
véből 540 való részletes tartalomjegyzék, másrészt al-Shafi'í, híres 
jogtudor és jogi iskola alapító Kitáb al-Umm című munkájának fe- 
jezetcímei 541 , és al-'Asharí főbb dogmáinak összefoglalása kapcso- 
lódik Dodge művének fő szövegéhez. 

E könyvvel csaknem egyidőben, 1964-ben jelent meg a közép- 
kori muszlim nevelésügy történetének mindmáig legátfogóbb, 
legtöbbet idézett, forrásokkal bőven alátámasztott és kiegészített 
műve, Mehdi Nakosteen munkája. 542 A kötet - címében is jelzett 
- célja, hogy a muszlim nevelésügy történetét az európai neve- 
lésügy históriájának szempontjából tárgyalja, kutatva ez utóbbi 
muszlim (és áttételesen: ókori) gyökereit. Több más, előtte alkotó 
kutatóhoz hasonlóan, Nakosteen is keserűen és értetlenkedve je- 
gyezte meg könyve legelső lapján, hogy az „egyetemes" nevelés 
történetéről szóló szakmunkák Európára és az Egyesült Államokra 
koncentrálnak, és némi kínai és japán, illetve hindu kultúrtörténeti 
részlet tárgyalásán kívül ügyet sem vetnek más jelenségekre, pél- 
dául az iszlám történetére. Kötete célja így az volt, hogy összefüg- 
géseiben tárgyalja a nyugati nevelés történetét, nagy hangsúlyt 
fektetve annak muszlim gyökereire, illetve a muszlimok közvetítő 
szerepének részletes megvilágítására. 

A mű elkészítésével a szerzőnek az volt a szándéka, hogy meg- 
vizsgálja, hogyan, milyen csatornákon át és milyen tartalmakkal 
gazdagították a muszlimok a klasszikus (görög-hellén, szíriai-alex- 
andriai, zoroasztriánus és indiai) ismereteket; milyen módosításo- 
kat, hozzátételeket eredményezett a 8-11. század között élt musz- 


540 Arab nyelvű kiadása Európában: Al-Bukhári: Kitáb al-Dzsám' al-Szahih. I-IV. Pub- 
lié pár: Krehl, M. L. - Juynboll, T. W.; In: Le Recueil des Traditions Mahométanes. 
Brill, Leiden, 1862-1908. 

541 A mű újabb kori arab nyelvű kiadása al-Rabí' ibn-Szulajmán szerkesztésében, 
Kairóban jelent meg (Al-Amíríyah Press, 1903.) 

542 Nakosteen, Mehdi: History of Islamic Origins of Western Education, A. D. 800- 
1350. University of Colorado Press, Boulder, Colorado, 1964. 


139 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


lim tudósok tevékenysége; hogyan, milyen utakon gazdagította 
mindez a 12-13. századi nyugati világot, és mennyiben befolyásol- 
ta az európai képzési tartalmakat. 543 

A könyv 9 fő fejezetből áll, melyek számtalan alfejezetre osztot- 
tak. Megtalálhatjuk benne a muszlim nevelés alapjainak, korsza- 
kainak részletes bemutatását, sok-sok idézettel 544 együtt. A könyv 
kiválóan használható nem csupán az egyes iskolatípusok történe- 
tének tanulmányozása kapcsán, hanem az egyes muszlim tudomá- 
nyok beható megismeréséhez is. A mű terjedelmének harmadát 
teszik ki azok a függelékben szereplő részek, amelyek határtalanul 
fontosak a téma kutatói számára: a középkor neves (muszlim és 
nem muszlim) fordítóinak részletes adatai, akik tulajdonképpen 
átörökítették az ókor kulturális kincseit; a legnevesebb középkori 
muszlim tudósok adatai tudományáganként; továbbá táblázatok és 
páratlanul gazdag, minden korábbinál teljesebb irodalomjegyzék. 

Az egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek, tankönyvek, szö- 
veggyűjtemények, enciklopédiák Nakosteen gondolatai nyomán 
gyökeresen megújulhatnának, minden eddiginél hitelesebben 
közvetíthetnék a múlt valóban „egyetemes" képét, hozzájárulva 
ezzel korunk jelenségeinek alaposabb megértéséhez és a jövő-ter- 
vezéshez. Az elmúlt ötven évben azonban csak kevés nyoma van 
a nemzetközi szakirodalomban annak, hogy az általa (és fentebb 
említett, illetve kutatótársai által) megfogalmazott gondolatok 
átalakították volna a neveléstörténettel foglalkozók többségének 
gondolkodását. 

Forráskiadások 

A muszlim nevelés történetével kapcsolatosan ránk maradt arab 
és/vagy perzsa nyelvű középkori források, forrásrészletek- és tö- 
redékek zöme nevelésfilozófiai, nevelésetikai, illetve tudomány- 
rendszerezéssel kapcsolatos témájú, valamint útmutatás a tanárok 
és a diákok viselkedésére vonatkozóan. Kisebb hányadot tesznek 


543 Uo. X-XI. 0 . 

544 Szerepel például a műben Ibn al-IMadim Al-Fihriszt című művének tartalomjegy- 
zéke; részletek a muszlim pedagógiai filozófia, nevelés-etika klasszikusainak mű- 
veiből, például al-Ghazálí, Szá'di munkáiból; annotált katalógus egyéb, szöveg- 
szerűen nem idézett pedagógiai munkákról stb. 


140 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


ki azok - a kisebb terjedelmű - kútfők, amelyek az egykori iskolák 
alapításával, a fenntartásukra tett alapítványokkal (waqf) kapcso- 
latosak. Ezeknek az elsődleges forrásoknak jelentős része európai 
nyelv(ek)en ma sem olvasható, nehezen hozzáférhető a nyugati ne- 
veléstörténészek számára, pedig sok tucat ilyen munkát őriznek a 
keleti könyvtárakban. így a teljesség igénye nélkül teszünk néhány 
olyan utalást, amelyek segíthetik későbbi kutatók munkáját. Ribera 
y Tarragó mellett például a 19. század monumentális munkáját vé- 
gezte az eredeti nyelvű forrásfeltárás terén a német Brockelmann, 
aki a régi arab kútfők különböző könyvtárakban fellelhető változa- 
tait katalogizálta. 545 A már említett amerikai Totah 42 eredeti for- 
rást tárt fel a régi muszlim nevelésügy kapcsán. Nakosteen össze- 
foglalta a téma szempontjából fontos műveket, arab nyelven (de 
latin betűkkel) is feltüntetve szerzőjüket, címüket. 

Vizsgálatunk azokra a kiadványokra terjedt ki, amelyek a kö- 
zépkori és kora újkori arab és perzsa nyelvű művek 19-20. század- 
ban kiadott, európai nyelv(ek)re lefordított változataként jelentek 
meg. Nakosteen összefoglaló leírása szerint a középkorban számos 
munkát fordítottak latinra kontinensünkön, az elmúlt kétszáz év- 
ben pedig főként német, francia, angol (és saját kutatásaink sze- 
rint latin, spanyol, olasz, orosz, sőt magyar) fordítások készültek. 546 
Számos fontos mű nem csak egy, hanem több európai (és keleti) 
nyelven is megjelent. 

Ahmed Ibn Muhammad Ibn Miszkavajh (932-1030) művei 
- melyek sok, a neveléstörténeti kutatások során hasznosítható 
részletet tartalmaznak - több nyelven is hozzáférhetők. Az Érte- 
kezés az erkölcsről (Tahdhib al-Akhlaq) című könyve például 1968- 
ban angolul, 1969-ben franciául jelent meg. 547 , és újabb kori arab 
nyelvű kiadásai is léteznek, többek között az 1955-ös kairói 548 . 


545 Brockelmann, Cári: Geschichte dér Arabischen Literatur. Weimar-Berlin, 1898- 
1902. (Újabb kiadása: Leiden, 1996). L. erről: Brockelmann Online. In: Brill On- 
line Reference Books. http://referenceworks.brillonline.com/browse/brockel- 
mann (A letöltés ideje: 2015.10.11.) 

546 Nakosteen: History of Islamic Origins of Western Education... i. m. 76. o. 

547 Franciául lásd: Traité de l'éthique. Institut Fran^ais de Damas, Damas, 1969. 
Trad.: Arkoun, Mohamed (a mű második kiadása: 1988); angolul: The Refine- 
ment of Character. Trad.: C. Zurayk, Beyrouth, 1968. 

548 Miskawayh, Ibn: Ta‘dib al-akhlaq. Maktabat Muhammed 'Ali Sabih, Le Caire, 
1959. 


141 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Abu 'Ali al-Haszán al-Tuszi Nizam al-MuIk (1018-1092) gondo- 
latai is több nyelven olvashatók. A perzsa tudós a török Szeldzsuk 
birodalom nagyvezíre volt, Alp Arszlán és I. Malik Sah uralkodá- 
sa idején. Nem csupán az államigazgatás szervezésében szerzett 
múlhatatlan érdemeket, hanem nevét az iráni neveléstörténetbe 
is beírta azoknak a felsőfokú iskoláknak a hálózatával, a róla elne- 
vezett Nizámijja iskolákkal, amiket Perzsia különböző városaiban 
alapított. Nevéhez köthető annak, a kormányzás helyes alapelveit 
taglaló műnek a megalkotása is, amely a középkori muszlim tér- 
ségen túl is ismertté tette őt. Az 1090 körül megjelent mű címe 
Szijászat námeh vagy Szijászat náma, illetve emlegették Szijár al- 
mulúk címmel is. Az ötven fejezetből álló munka, mely műfaját 
tekintve a királytükrök csoportjába tartozik, nem csak a kormány- 
zás gyakorlati kérdéseiről szól, hanem számbaveszi a legfontosabb 
erényeket, kibontja az igazság (muszlim értelmezés szerint való) 
tartalmát, és rávilágít arra is, hogyan viszonyult a 11. századi per- 
zsa elit az iszlám előtt élt elődök bölcsességéhez, felhasználva an- 
nak elemeit a kormányzásban. A mű legrégebbi példányát az iráni 
Tabriz városában őrzik, az ottani Nemzeti Könyvtárban. A 19. szá- 
zad végétől Európában több fordítása is készült. Franciaországban 
először 1891-ben jelent meg a mű perzsa szövege Schefer szer- 
kesztésében és előszavával 549 , majd kritikai kiadásban 1893-ban. 
A könyvhöz írott rövid előszóban Schefer rámutatott arra, hogy 
milyen gondos, és a kontinens számos könyvtárára, kézirattárára 
kiterjedő kutatómunkára volt szüksége ahhoz, hogy a mű lehető 
legpontosabb és legteljesebb változatához hozzáférjen, illetve 
azt megszerkessze. Mindehhez felhasználta londoni, berlini és 
szenpétervári könyvtárak anyagait is. Az orosz nyelvű fordítását 
Zakhoder 550 végezte el, és 1949-ben adták ki Moszkvában és Le- 
ningrádban. Az angol változat Fluber Darke műve, amely London- 
ban 1960-ban látott napvilágot, majd ennek javított és az 1962- 


549 Nizam oul-MouIk: Siasset Naméh. Traité de gouvernement. Ed.: Schefer, Charles 
Henri August; Ernest Leroux, Libraire de la Societé Asiatique de l'Ecole des 
Langues Orientales Vivantes, Paris, 1891. A mű teljes szövegének digitális válto- 
zata itt olvasható: http://www.archive.org/details/siassetnamhtra01nizauoft (A 
letöltés ideje: 2015.10.01.) 

550 Zakhoder, Borisz Nyikolájevics (1898-1960) neves orosz orientalista volt. 


142 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


es teheráni kritikai kiadással kiegészített változata 1978-ban. 551 
Ugyanebből az évből való németre forított változata Schabinger és 
Schowingen munkájaként, melyet Freiburg-Münchenben adtak ki. 

A neveléstörténethez is kapcsolható források alkotói közül ki- 
emelhető még Iszkandar Qábusz Washmgir (vagy Wushmgir) Ibn 
Zijár, aki a Zijárida dinasztia tagja, a 11. század neves perzsiai ural- 
kodója volt. A Hegyek Napjának ( Shamsu'l-Ma'áli J 552 és Gurgan 
hercegének 553 is nevezett herceg Qábusz Nama vagy Qábusz 
Námeh (Qábusz könyve) 55 * című könyvét fiának, Gilán sahnak ké- 
szítette. A didaktikus próza e jeles darabja 44 fejezetben tárgyalja 
az uralkodói erényeket, a helyes viselkedés szabályait. Nakosteen 
adatai szerint a mű legrégebbi, miniatúrákkal gazdagon díszí- 
tett, 1090-ben összeállított változata három darabban található: 
Sinsuatleeban, a Fine Árts Múzeumban, a New York-i Kurkian- 
gyűjteményben és (valószínűleg) Párizsban. 555 Egy másik forrás 
szerint a teheráni Malik Nemzeti Múzeum őrzi a legrégebbi, 1349- 
ből való kéziratos szöveget. A könyvet II. Murád szultán parancsára 
1450-ben Marjumak Ahmad ibn Iliász lefordította törökre, ezt az 
isztanbuli Fatih Könyvtárban őrzik. A British Múzeumban szintén 
található egy, az 1456-os évből való török szöveggel írott kézirat. 
Később több hasonló is készült, ezekből Párizsban és Leidenben is 
maradt példány egészen napjainkig. A mű Diez által török nyelvről 
készített német fordítása 556 1 811-ben Berlinben került kiadásra, 
ez a könyv inspirálta Goethét a Nyugat-keleti dívány megírására. 
Francia változatát 557 1886-ban Párizsban tette közzé Querry 558 , és 


551 Nizam al-MuIk: The Book of Government or Rulesfor Kings Nizam al-Mulk. Ed., 
transl. Hubert Darke; London, 1960. ill. 1978. L. erről: http://www.muslimphi- 
losophy.com/ei2/nizam.htm (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

552 Browne, Edward 6.: A Literary History of Persia. From the Earliest Times until 
Firdawsh. Elibron Classics, London, 2002. 

553 Qabus nama. In: Encyclo - Online Encyclopedia. http://www.encyclo.co.uk/de- 
fine/Qabus%20nama (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

554 The Nasihat-nama, known as Qabus-nama, of Kai Ka'us fa. Iskandar fa. Qabus 
b.Washmgir. E. J. B. Gibb Memóriái Series, new series, No. 18. Luzac, London, 
1951.; A Mirrorfor Princes the Qabus Nama. Trans.: Levy, Reuben; Dutton, New 
York, 1951. és The Cresset Press, London, 1952. 

555 Nakosteen: Fiistory of Islamic Origins of Western Education... i. m. 78. o. 

556 Buch des Kabus. Berlin, 1811. Ford.: Heinrich Friedrich von Diez. 

557 Le Cabousname ou Livre le Cabous. Paris, 1886. Trans.: Amédée Querry. 

558 Querry, Amédée: Recueil de lois concernant les musulmans schyites, 2 vols., 


143 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ugyanebből a korszakból valók az első orosz és angol fordítások 
is. Az eredetileg perzsa nyelvű szöveg arab kiadása pedig újabban 
1952-ben Kairóban jelent meg, Abd al-Madzsid Badawi és Mu- 
hammad Szadiq Nashat munkájaként, és létezik többek között ja- 
pán változat is. 

Abú Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazálí (1058- 
1111) perzsa tudós, a szúfizmus kiemelkedő képviselője több mint 
70 munkát hagyott hátra, melyek túlnyomó részét arab nyelven, 
kisebb hányadát perzsául írta. Ezek közül perzsa nyelvű Tanácsok 
kiráyoknak (Nazihát al-mulúk) és Ó, fiú! (Aj farzand) című műve- 
inek, valamint arabul készített A vallástudományok felélesztése 
(I hjá' 'ulúm al-dín) írásának angol és francia szövegváltozatai 559 
fontos források a középkori muszlim neveléstörténet iránt érdek- 
lődő nyugati olvasók számára. 

A perzsa Abú Muszlih bin Abdalláh Shirází (1184-1283/1291?), 
ismertebb írói nevén Szá'di Gyümölcsöskert (Busztán) és Rózsás- 
kert (Gülisztán) című művei is tartalmaznak a neveléstörténet 
szempontjából fontos és hasznosítható részleteket. Az előbbi 
1257-ben, az utóbbi 1258-ban került összeállításra. A költemé- 
nyeiről, utazásairól és tudományos írásairól is híressé vált szerző 
a Busztánban, amely mértékes prózában íródott, a mű 7. fejezete 
szól a nevelésről. A költeményeket, anekdotákat, aforizmákat ma- 
gába foglaló Gülisztán számos más téma mellett erkölcsi szabályo- 
kat, sőt, még iskolai élményeket is közvetít, szintén a 7. fejezete 
tizenkét, versekkel tarkított történeet közöl a nevelésről. 

A Gülisztán eredeti szövegét Európában első ízben Gentius 
adta ki latin fordítással, Rosarium Politicum (Gulistan) Persice et 


Paris, 1871-72. A mű digitálisan is elérhető: https://archive.org/details/droit- 
musulmanreOOquergoog (A letöltés ideje: 2015.10.11.) 

559 Ghazálí, al-: O, Youth. The American Press, Beirut, Syria, 1933. Ford.: Scherer, 
George H. Megjegyzés: a kötet tartalmazza a fordítás alapjául szolgáló kézirat 
másolatát. Francia és arab nyelvű együttes kiadás: Lettre au disciple -Ayyuhá 
al-walad. Ed. UNESCO, Beyrouth, 1951 és 1969.; Ghazáli, al-: Ih'yá 'ulúm al-dín 
ou vivification des Sciences de la fői. Librairie Max Besson, Paris, 1955.. Trad.: G. 
H. Bousquet; Ghazálí, al-: Counsel fór Kings. Oxford University Press, London, 
New York, Toronto, 1964. Trad.: Bagley, F. R. C. Elektronikus formában (több 
nyelven) a szövegeket I Al-Ghazali web-site. http://www.ghazali.org/site/ihya. 
htm (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 


144 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


latiné címmel, 1651-ben Amszterdamban. 560 A mű francia szöveg- 
változata 1634-ben látott napvilágot, németre pedig mindkét mű- 
vet 1654-ben fordították. Ralph Waldo Emerson, 19. századi ame- 
rikai filozófus és költő annyira lelkesedett Szá'di műveiért, hogy 
azok több részletét maga ültette át angolra, és nyelvi szépségüket 
a Bibliáéhoz hasonlította. A Gülisztán angol változatát többek kö- 
zött a Kelet kiváló ismerője, Richard Francis Burton (1821-1890) 
és Eastwick 561 is elkészítette. Újabban több angol nyelvű változat is 
született, például A. Hart Edwards munkájaként 562 . Magyarul elő- 
ször Erődi Béla fordításában, 1889-ben 563 , majd egy másik szöveg- 
fordításban 1961-ben jelent meg a Rózsáskert 564 . 

Fontos nevelés- és filozófiatörténeti források az Ikhwán al- 
Szafá' társaság tagjai által írt levelekből való részletek, válogatá- 
sok 565 . Ez a mű máig számos nyelven kiadásra került. Arabul pél- 
dául Kairóban 1928-ban, majd négy kötetes, mind az 52 levelet 
tartalmazó változata Bejrútban 1957-ben 566 . Angolul 567 és ola- 
szul 568 1978-ban jelentek meg részletei. Az episztolák teljes szö- 
vegét kommentárokkal ellátva Diwald tette át németre, és ez a 
kötet 1975-ben látott napvilágot. 569 Több külföldi elemző munka 


560 Sa'adi címszó. In: Pallos Nagy Lexikona, http://www.kislexikon.hu/szaadi.html 
(A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

561 Eastwick, Edward Backhouse: Gulistan or Rose Garden transl. w. notes and a life 
of the author. Hertford, 1852., majd Trubner, London, 1880.; Octagon Press, 
London, 1979. és 1996. 

562 The Bustan ofSaadi (The Garden of Saadi): Translated from Persian with an in- 
troduction by A. Hart Edwards. Műveiből angol nyelvű szemelvényeket I. még: 
Nakosteen: History of Islamic Origins of Western Education... i. m. 107-142. o. 

563 Szádi Gulisztánja vagy Rózsáskert. Budapest 1889. 

564 Szádi: Rózsáskert. Európa, Budapest, 1961. A verseket fordította: Képes Géza, a 
prózai részeket: Bodrogligeti András. 

565 PL az alábbi műben: Marquet, Yves: La philosophie des Ihwan al-Safa de Dieu á 
l'homme. Université de Lilié III., Lilié, 1973. 

566 Rasa'it Ikhwan al-Safa' Wa-khullan al-wafa'. I-IV. Dar Sadir, Beirut, 1957. 

567 The Case of the Animals Versus Mán before the King of the Jinn. A tenth-century 
ecologicalfable ofthe Pure Brethren ofBasra. Twayne Publishers, Boston, 1978. 
Trad.: Leen Evan Goodman 

568 Bausani Alessandro: L'EncicIopedia dei Fratelli delta Puritá. Istituto universitario 
orientale, Naples, 1978. 

569 Diwald, Susanne: Arabische Philosophie und Wissenschaft in dér Enzyklopadie 
Kitab Ikhwan al-Safa' (III) Die Lehre von Seele und Intellekt. Harrassowitz, Wies- 
baden, 1975. 


145 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


középpontjában az évezreddel korunk előtt íródott levelek állnak, 
ezek közül kiemelhető például a palesztin származású Tibawi 570 , a 
francia Marquet 571 és az angol Nettón 572 műve. 

E művek lefordított változatai mellett kutatásaink során egyéb, 
muszlim szerzőktől való forrásszövegeket is sikerült összegyűjte- 
nünk. Közülük talán az egyik, neveléstörténeti értelemben vett 
legkiemelkedőbb munka Al-Zarnúdzsí A diák nevelése - A tanulás 
módszerei (Ta'lím al-Muta'allim Taríq al-Ta'allum ) című könyve, 
amely 1203 körül keletkezett. 573 A teológiai-pedagógiai tartalmú 
könyvecske - bár a benne foglalt tanácsok eredetiségét tekintve 
elmarad például al-Ghazálí pedagógiai tárgyú írásaitól, főleg a 
Mizan al-Amal címűtől - nem csupán saját korában, hanem ké- 
sőbb is nagyon népszerű volt, számos példánya forgott közkézen, 
több nyelvre lefordították. „Ez a könyv kiindulópont lehet az iszlám 
szellemi tradíciójának továbbéléséhez, ugyanakkor olyan is, mint 
egy preambulum a muszlim reneszánszhoz" 574 - írta a mű legújabb 
amerikai kiadásának előszavában Hamza Yusuf. A könyv szövegét a 
20. században spanyolra fordító Olga Kattan úgy véli, hogy valószí- 
nűleg maga X. (Bölcs) Alfonz király is ismerhette a könyvecske tar- 
talmát, hiszen a benne foglalt pedagógiai gondolatok közül több is 
visszaköszön a nagy spanyol uralkodó Siete partidas című törvény- 
könyvében, a muszlim tudós gondolatai segítettek az uralkodónak 
az egyetemi reformok valóra váltásában. 575 


570 Tibawi, Abdul-Latif: Ikhwan as-Safa’ and Their Rasa'il: A Critical Review of a 
Century and a Half of Research. Islamic Quarterly, 1955/1. 28-46. o. 

571 Marquet, Yves: La philosophie des Ihwan al-Safa' (The Philosophy of the Breth- 
ren of Purity). Société Nationale d'Édition et de Diffusion, Algiers, 1975. 

572 Nettón, lan Richards: Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of 
the Brethren of Purity (Ikhwan al-Safa'), Allén & Unwin, London, 1982. 

573 A műről készített tanulmányunkat I.: Kéri Katalin: Egy 800 éves modern könyv. Al- 
Zarnúdzsí útmutatója diákoknak. Neveléstörténet, 5. évf. 2008/3-4. 110-121. o. 

574 Az-Zarnuji: Ta'lim al-Muta'allim - Tariq at-Ta'allum. Instruction of the Student: 
The Method of Learning. Transl., introd.: Grunebaum, G. E. von - Ábel, Theo- 
dora M.; King's Crown Press, New York, 1947. 6. o. A mű elektronikus változatát 
I. itt: https://archive.org/stream/lnstructionOfTheStudenttheMethodOfLearn- 
ing-Talim/InstructionOfTheStudenttheMethodOfLearning-TalimAI-mutaallim- 
tariqAt-ta-allamenglishByShyakhBurhanullslamAz-zarnuji#page/n5/mode/2up 
(A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

575 Kattan, Olga: Estudio preliminar. In: Az-Zarnuji: Instrucción dél estudiante. El 
método de aprender. Libros Hiperión, Madrid, 1991. 24-26. o. 


146 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


A Brockelmann-féle katalógus több helyen említi a művet az eu- 
rópai könyvtárak kézirat-állományában 576 . A források szerint kon- 
tinensünkön még a 16. században is készültek róla és a hozzá írt 
kommentárokról másolatok. 1646-ban Ibrahim al-Haqilani (lati- 
nos nevén Abraham Ecchellensis), számos arab nyelvű művet la- 
tinra átültető maronita tudós írt latinul al-Zarnúdzsíról, ő fordítot- 
ta le művét latinra, és az alábbi címmel adták ki Párizsban: Sémita 
sapientae, sive ad scientias comparandas methodus} 11 A 18. szá- 
zad elején megjelent a könyv egy újabb latinra fordított változata, 
amelyet Reland készített. Ennek címe Enchiridion Studiosi volt. 
1838-ban aztán Lipcsében adta ki arabul Caspari 578 , majd a 20. 
század közepén Grunebaum ésTheodora Ábel angol fordításában 
jelent meg. 579 Spanyolra az általunk már idézett Olga Kattan fordí- 
totta 1991-ben 580 . Újabban létezik indonéziai, malajziai 581 kiadá- 
sa is. Emellett természetesen több régebbi és újabb arab nyelvű 
nyomtatott kiadvány is közkézen forog 582 , sőt, napjainkban a klasz- 
szikus arab irodalmi nyelv gyakorlását elősegítendő, a könyv han- 
gos változata is létezik a világhálón 583 . Friss szemlélete, érdekes 
szövegei miatt gyanítható, hogy más pedagógiai tárgyú középkori 
muszlim munkák mellett al-Zarnúdzsí szövege még sokáig a neve- 
léstörténettel foglalkozó kutatók figyelmének homlokterében áll 
majd. Erre egyik legutóbbi példa a német származású kanadai ku- 
tató, Sebastian Günther következő évekre vonatkozó tudományos 
kutatási programja, amelynek egyik sarkalatos pontja épp e mű 
elemzése lesz 584 . 


576 Brockelmann, Cári: Geschichte dér Arabischen Literatur. Weimar - Berlin, 1898- 
1902. 

577 Association des amis d'Abraham Ecchellensis. http://www.ecchellensis.org/ec- 
chellensis.html (A letöltés ideje: 2015.10.01.) 

578 Zarnuji, Burhan ad-Din az-: Ta'lim al-muta'allim - tariq at-ta'allum. Leipzig, 
Baumgartner, 1838. 

579 Grunebaum, G. E. von - Ábel, Theodora M. i. m. 

580 L. az 575. jegyzetszám alatti tételt! 

581 Pelita penuntut: terjemahan daripada risalah Ta'alim Al-Muta'allim. Al-Hidayah 
Pubsh., Kuala Lumpur, 2005. 

582 Például az alábbi kiadás: Beirut, 1990., Dar-lhyá al-Turáth al Arabí. 

583 http://www.shariahprogram.ca/audio/zarnuji.mp3 (A letöltés ideje: 
2015.09.21.) 

584 Views on education in medieval Arabic text. http://www.chass.utoronto. 
ca/~guenther/beginnings.html (A letöltés ideje: 2015.09.25.) 


147 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Nem csupán al-Ghazálí, al-Zarnúdzsí vagy Ibn Szína gondolatai- 
nak ismétlődését láthatjuk a kora újkori és modernkori Európában, 
ha a nevelésfilozófia forrásait áttekintjük. Akár Rousseau gondola- 
tainak korai kifejtőjét is felfedezhetjük a középkori muszlim világ- 
ban, ha Ibn Tufajl (1110-1185) munkásságát tanulmányozzuk. Ő a 
12. századi al-Andalúsz kiemelkedő arab filozófusa volt, aki jelen- 
tős hatást gyakorolt a hispániai-arab, majd szélesebb értelemben 
az európai gondolkodásra. 585 Európában Az autodidakta filozófus, 
hazánkban A természetes ember címmel emlegetett, illetve ki- 
adott, eredeti változatában Hajj Ibn Jakzán levelei a keleti bölcses- 
ség titkairól (Riszála Hajj Ibn Jakzán fi asrar al-hikma al-masriqijja) 
címmel írott, arab nyelvű utópisztikus műve fontos művelődés- és 
neveléstörténeti forrás, amelyben az ember természetes nevelő- 
déséről írt. 586 Ibn Tufajl könyvének kéziratos forrásai a világ több 
helyszínén megtalálhatók, köztük európai gyűjteményekben is. 
Ezek fellelhetőségi helyéről, kiadásukról és fordításaikról, vala- 
mint a szerzőről és művéről szóló tanulmányok adatairól Conrad L. 
Lawrence 1996-ban összeállított egy bibliográfiát 587 . 

A mű első európai fordítása az a héber változat volt, ame- 
lyet 1349-ben készült el, átültetője, Narbonni Moises Ibn 
Joshua 588 kommentárokkal 589 is ellátta a szöveget, és összeve- 
tette Ibn Baddzsá (Avempace) Magános ember vezetése (Tadbir 
al-Mutawahhid) című művével. Később, a 17. században Európa 


585 L. róla: Kéri katalin: Adalékok Ibn Tufajl európai utóéletéhez. In: Ferwagner Pé- 
ter Ákos -Kalmár Zoltán (szerk.): Az átmenet egyensúlya. Áron Kiadó, Budapest, 
2010. 31-40. o. https://kerikatalin.wordpress.com/2010/05/09/adalekok-ibn- 
tufajl-europai-utoeletehez/ (A letöltés ideje: 2015.09.21.) 

586 Ibn Tufajl: A természetes ember. Gondolat, Budapest, 1964. Fordította: Katona 
Tamás, és Ibn Tufayl: El filósofo autodidáctico. Publicaciones de las Escuelas de 
Estudios Arabes, Madrid, 1948. Trad.: González Palencia Angel. 

587 Conrad, L. Lawrence: Research Resources on Ibn Tufayl and Hayy Ibn Yaqzán. In: 
Conrad, L. Lawrence (ed.): The World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives 
on Hayy Ibn Yaqzán. Brill, Leiden - New York - Köln, 1996. 267-294. o. 

588 A zsidó tudós munkásságról I.: Elayoun, R. Maurice: La Philosophie et la Théolo- 
gie de Moi'se de Narbonne 1300-1362. Texts and Studies in Medieval and Early 
Modern Judaism 4. Mohr Siebeck, Tübingen, 1989. 

589 A kommentárjairól szóló elemzést I: Uo. 79., 137-139., 168-171. o. és a zsidó 
fordító munkájáról I. az alábbi elemző tanulmányt: Miller, Larry B.: Philosophical 
autobiography: Moshe Narboni's introduction to his commentary on Hayy Ibn 
Yaqzán. In: Conrad, L. Lawrence (ed.): The World of Ibn Tufayl... i. m. 229-238. o. 


148 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


arabul és héberül nem tudó olvasóközönsége is megismerhette 
a művet, 1671-ben ugyanis az angliai arabista, Edward Pococke 590 
közreadta annak latin fordítását, az arab eredetivel együtt, az 
alábbi címmel: Philosophus autodidactus sive Epistola Abi Jafaar 
Ebn Tophail, de Hai Ebn Yokdhan 591 . így 500 évnyi „lappangás" 
után a könyv újra ismertté vált, és gyorsan bejárta a kontinenst. 592 
A Pococke-fordításra alapozva 1672-ben elkészült és Amszter- 
damban kiadásra került a Bouvmeester-féle holland szövegvál- 
tozat 593 , kicsivel később pedig Ashwell 594 és őutána 1674-ben a 
kvéker Jorge Keith angolra fordította 595 . (Ez utóbbi úgy, hogy Ibn 
Tufajl misztikus művét ájtatos írássá változtatta át.) 1700-ban 
jelent meg a Pococke-féle fordítás második kiadása, 1701-ben a 
második holland 596 , 1708-ban pedig egy újabb angol változat, a 
Pococke-tanítvány, Simon Ockley tolmácsolásában 597 , amit 1711- 
ben és 1731-ben újranyomtak. (Ennek a fordításnak a Dyck által 
ellenőrzött változatát adták ki később, 1905-ben Kairóban.) 598 A 
18. században keletkezett egy, az Ockley-féle fordítás alapján írott 
mese-változat is, amelynek (ismeretlen) szerzője Defoe Robinson 
Crusoe-jából is merített. 599 1904-ben újabb angol fordítás jelent 


590 Róla és angol arabista kortársairól I. például: Toomer, Gerald J.: Eastern Wisdom 
and Learning. The Study ofArabic in Seventeenth-Century England. Oxford Uni- 
versity Press, New York, 1996. 

591 H. Hall, Oxford, 1671. 

592 Abentofail. http://www.filosofia.org/ave/001/a038.htm (A letöltés ideje: 
2015.09.06.) 

593 Hét leeven van Hai ebn Yokdhan. J. Rieuwertsz, Amsterdam, 1672. 

594 The History of Hai Eb'n Yockdan, an Indián Prince: or, the Self-Taught Philoso- 
pher. Oxon, 1671. 

595 An Account ofthe Orientál Philosophy... London, 1674. 

596 Adriaan Reland pontosította a korábbi holland verziót, és szintén Amszterdam- 
ban jelent meg, Willem Lamsveld kiadásában. Ennek második kiadása pedig 
1721-ben Utrechtben, Hendrik Schouten nyomdájában látott napvilágot. 

597 The improvement of Humán Reason, exhibited in the life of Hai ebn Yokdhan. E. 
Powell, London, 1708. (Megjegyzés: ez alapján a fordítás alapján kisebb-na- 
gyobb kiegészítésekkel és pontosításokkal több is készült a későbbi évszázadok- 
ban. L. erről: Conrad i. m. 278. o.) 

598 A History ofMuslim Philosophy. 538. o. és Conrad i. m. 278. o. 

599 The Life and Surprizing Adventures of Don Antonio de Trezzanio, who was self- 
educated, and lived forty-five years in an uninhabited island in the East Indies. 
H. Sergeant, London, 1761. L. erről: Conrad i. m. 278. o. 


149 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


meg Brönnle munkájaként 600 , majd 1907-ben ennek javított és be- 
vezetéssel ellátott változata Fultontól, és ez utóbbi mű 1910-es és 
1929-es 601 londoni újrakiadása is jelzi a mű történetének újabb ál- 
lomásait. Conrad a mű fordításairól szóló írásában 602 még három, 
a 20. század második felében nyomtatott angol nyelvű kiadást je- 
lez: a Gauthier-féle, 1936-os szövegváltozaton alapuló, 1963-as 603 , 
a műből csupán részleteket közlő kanadai kiadást, egy 1972-es 604 
amerikai és egy 1982-es 605 angol kötet-változatot. 

1726-ban Frankfurtban jelent meg Pritius munkájaként az 
első német fordítás 606 , majd 1782-ben újra készült egy Berlinben 
megjelent német nyelvű változat Ibn Tufajl munkájáról, Eichhorn 
tollából. 1900-ban a nagy francia arabista, Léon Gauthier arab és 
francia szöveggel adta ki Algírban, egy új arab kéziratból, jelezve 
a mű szöveg-variációit is. Ennek a fordításnak a második, javított 
kiadása 1936-ban Bejrútban jelent meg, benne az előző hibáinak 
korrigálásával. A regény orosz változatát Kuzmin készítette, és 
1920-ban Leningrádban látott napvilágot. 607 

Ibn Tufajl műve Spanyolországban, dacára annak, hogy az éle- 
te nagyrészt Hispániában telt, évszázadokon át ismeretlen volt. 
1866-ban Luis Vidart Schuch leírásai adtak csak róla minimális 
információt. Ő például ezt írta: „al-Ghazálí elméleteinek materia- 
lista tendenciái ellenpontjaként jelent meg a 12. századi spanyol- 
országi arabok között az idealista iskola, Avempace és Tufajl..." 608 


600 The Awakening of the Sóul: a Philosophical Románcé. Orient Press, London, 
1904. 

601 The History of Hayy ibn Yaqzan. Chapman and Hall, London, 1929. 

602 Conrad i. m. 279. o. 

603 Atiyeh, George N.: Hayy, the Són of Yaqzan. In: Medieval Political Philosophy. 
Ed.: Lerner, Ralph and Mahdi, Muhsin. Gfree Press of Glencoe, Toronto, 1963. 
134-162. o. 

604 Ibn TufayTs Hayy ibn Yaqzán: a Philosophical Taie. Ford., bevez.: Goodman, Lenn 
Evan, Twayne, New York, 1972. 

605 The Journey of the Sóul: the Story of Hai ibn Yaqzan as told byAbu Bakr Mu ham- 
mad bin Tufail. Ford.: Kocache, Riad; Octagon Press, London, 1982. 

606 Megjegyzés: Méndez Bejarano, Mario: Acción de los musulmanes en la cultura 
espanola. In: História de la filosofía en Espana hasta el siglo XX. című műve 
(Renacimiento, Madrid, 1927.) 55. oldalán ezt a fordítást helytelenül holland 
nyelvűnek jelöli. 

607 A History ofMuslim Philosophy... i. m. 538. o. 

608 http://www.filosofia.Org/aut/vid/fe04.htm#v26 (A letöltés ideje: 2015.09.06.) 


150 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Vidart Schuch azt is kifejtette, hogy Tufajl nagy hatással volt 
Leibnitzre, és egy „tudós történészt" idézve, a középkori arab fi- 
lozófus művének lényegét úgy összegezte, hogy abban mindazok 
a tanok benne foglaltatnak, amelyekről az arab filozófusok írtak. 
1877-ben Gumersindo Laverde említette egy levelében a művet 
tanítványának, Marcelino Menéndez Pelayo-nak, aki akkor éppen 
Párizsban tartózkodott. 609 Kettőjük levelezése jól mutatja azokat 
az erőfeszítéseket, amiket tettek mindaddig, amíg aztán 1879- 
ben német-arab nyelvű kiadásban kézhez kapták a régóta áhított 
művet. 1881-es akadémiai székfoglalójában, amelyet Menéndez 
Pelayo A misztikus költészet Spanyolországban (La poesía mística 
en Espana) címmel tartott, Tufajl művét a középkor legbámulato- 
sabb munkájának nevezte. 1895-ben Francisco Pons Boigues tá- 
jékoztatta őt arról, hogy készen van már a mű spanyol fordítása, 
ez azonban csak 1900-ban, egy évvel Pons halála után jelent meg 
nyomtatásban 610 , Menéndez Pelayo előszavával. A mű alapján 
1926-ban is született egy spanyolországi kiadás 611 , majd 1934-ben 
jelent meg Ángel González Palencia fordítása 612 . A 20. század má- 
sodik felében újabb spanyol nyelvű kiadások is megjelentek, ezek 
azonban nem új fordításokon alapultak, hanem a régi szövegki- 
adásokon. 613 


609 Menéndez Pelayo, Marcelino (1982-1991): Epistolario. Fundación Universitaria 
Espanola, Madrid, 183. o. 

610 Abentofail: El filósofo autodidacto, novela psicológica traducida directamente 
dél arabé por Francisco Pons Boigues, con un prólogo de Marcelino Menéndez 
Pelayo, Colección de estudios árabes, Zaragoza, 1900. LVI+250 págs. (Ennek a 
műnek létezik egy facsimile kiadása, amelyet Marcial Pons adott ki; Madrid, 
1998.) 

611 Serrano de Haro, Augustín (ed.): Aben Tofayl y el filósofo autodidacto. La Com- 
ercial, Guadix, 1926. 

612 Ibn Tufayl: El filósofo autodidacto (Risala Hayy ibn Yaqzan), nueva traducción 
espanola por Ángel González Palencia, Publicaciones de las Escuelas de Estu- 
dios Árabes de Madrid y Granada, Madrid, 1934. (Második kiadás: CSIC, Ma- 
drid, 1948.) Az 1948-as kiadás alapján készült elektronikus szövegváltozat 
olvasható az alábbi helyen: http://www.filosofia.org/cla/isl/hayy.htm (A letöl- 
tés ideje: 2015.09.06.) Ez a változat Ockley műfordításának 1708-as londoni ki- 
adása metszeteinek felhasználásával készült. 

613 Bergua, Jósé (ed.): Abentofail: El filósofo autodidacto. Ediciones Ibéricas, Ma- 
drid, év nélkül (1930-as évek). Második kiadás: Ediciones Ibéricas, Madrid, 
1965. (Megjegyzés: A mű együtt jelent meg Descartes: Értekezés a módszerről / 
Discurso dél método.../ című művének spanyol fordításával.); Abentofáil: Elfiló- 


151 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Az európai nyelvek mellett természetesen több, keleti nyel- 
ven való kiadása is napvilágot látott Tufajl híres munkájának. Arab 
változatban 1909-ben és 1966-ban 614 Egyiptomban, 1940-ben 
Damaszkuszban (J. Saliba és K. 'Awad kommentárjaival). Perzsá- 
ul 615 1956-ban Teheránban, Frouzanar fordítói munkájaként; urdu 
nyelvre 616 pedig 1955-ben ültette át Siddíqi, és ugyanennek kriti- 
kai észrevételekkel ellátott változata 1956-ban került ki az aligarhi 
nyomdából. 

A tunéziai születésű kiemelkedő tudós, Ibn Khaldún (1332- 
1406) Bevezetés a világtörténelembe (al-Muqaddimah) című, 
monumentális alkotása, mely a neveléstörténet szempontjából is 
jócskán tartalmaz értékes részleteket, megírása óta szintén szá- 
mos fordításban megjelent. A XIX-XX. században a mű teljes, igen 
terjedelmes szövegét többször kiadták eredeti arab nyelven 617 , 
de megjelent franciául 618 , angolul 619 , törökül 620 is, részletei pedig 


sofo autodidacto. Colección Austral (n 9 1195), Espasa-Calpe, Buenos Aires, 
1954. (Megjegyzés: ez a kiadás Francisco Pons Boigues fordítását követi.); Abu- 
chafar Abentofail (1987): Elfilósofo autodidacto. Ediciones Obelisco, Barcelona. 
(Megjegyzés: ez a kiadás Francisco Pons Boigues fordítását követi.) Tornero, 
Emilio (ed.): Ibn Tufayl: El filósofo autodidacto. Editorial Trotta, Madrid, 1995. 
(Megjegyzés: ez a kiadás Ángel González Palencia fordítását követi) 

614 Hayy Bin Yaqzan. (ed.: Amin, Ahmad), Dar al-Ma'arif, Kairó, 1966. 

615 Zindah-i Bedar. (ed. Frouzanfar, B. Z.) Teherán, 1956. 

616 Ibn Tufail: Hayy Bin Yaqzan. (Transl.: Siddíqi, Zafar Ahmad) Aligarh, 1955. Meg- 
jegyzés: a műről ugyanitt az alábbi elemzés született a fordító tollából: Siddíqi, 
Zafar Ahmad: Philosophy of Ibn Tufayl. Aligarh Muslim University, Faculty of 
Árts, Publications Series; vol. 18., Aligarh, 1955. 

617 Például az alábbi változatokban: Les Prolégoménes d'Ebn Khaidoun. E. Qua- 
tremére, Paris, 1858. 3 vols. (franciául ugyanez 1863-ban jelent meg, I. alább!); 
Muqaddimat Ibn Khaldun [L'introduction á l'histoire d'lbn Khaldun], éd. 'Abd 
a-Wahid Wafi, 4 vol., Le Caire, 1957.; Ibn Khaldun, Abdurahman M.: Mokaddi- 
mat Ibn Khaidoun, Ed. Darweesh al-Jawydi, al-Maktaba al-Asriyah, Sidon-Bei- 
rut, 1995. 

618 Les Prolégoménes d'Ebn Khaidoun. Trad. de W.M. de Slane, Paris, 1863. 3 vols.; 
Ibn Khaldun: Discours sur l'histoire universelle (al-Muqaddima ). Trad.: V. Mon- 
teil, Sindbad, Paris, 1978. 2e édition, 3 vols. 

619 Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to History. Trad.: Franz Rosen- 
thal, Bollingen Series XLIII. Princeton University Press, Princeton, 1967. 3 vols. 

620 Ibn Khaldun: Muqaddimah. Trad.: Zahir Kadiri, UGAN, Istanbul, 1988. 3 vols. 


152 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


többek között spanyolul 621 , lengyelül 622 , illetve magyarul 623 . Garrot 
a mű spanyolországi recepciójáról azt írta, hogy arról ugyan az ő 
hazájában sok fordítás készült, de tulajdonképpen mindegyik tö- 
redékes. (Pons Boigues 1898-as, és Rafael Valencia, Carmen Cast- 
ro és Luciano Rubio XX. századi szöveg-átültetéseit említette. 624 ) 
A műnek különböző országokban számos elemzése is született, 
amelyek közül az egyik legteljesebb a közelmúltban megjelent 
Studies on Ibn Khaldün című kötet 625 , amely számos információt 
tartalmaz a mű fordításainak és értelmezésének történetéről is. 

Tanulmányok 

A fentebb bemutatott monográfiák és forrásközlések mellett a 
muszlim nevelés történetével, az iszlám és az ókori civilizációk, illet- 
ve a középkori nyugati világ gazdag kapcsolataival, egymásra hatá- 
sával, a muszlim tudománytörténet, kultúraközvetítés, iskoláztatás 
és pedagógiai filozófia múltjáról európai nyelveken is mérhetetlenül 
sok tanulmány, forráselemzés és összefoglalás született. 

A bennük kifejtett témák alapján több nagy csoportra osztha- 
tók ezek a tanulmányok, és az is világosan látszik a szövegükben 
és jegyzet-apparátusukban hivatkozott adatokat és bibliográfiai 
utalásokat átvizsgálva, hogy az egyes szerzők mennyire támasz- 
kodnak elődeik és kortársaik munkáira. A muszlim nevelés- és mű- 
velődésüggyel foglalkozó szakemberek egyik része ismeri az arab 
nyelvet, néhányan közülük a perzsa és török nyelven készült for- 
rásokat is képesek eredetiben olvasni, más részük viszont az eu- 
rópai nyelv(ek)en hozzáférhető (fentebb ismertetett) forrásokra 


621 Ibn Jaldún: Introducción a la história universai. Al-Muqáddima. FCE, México, 
1977, trad. Juan Férés, estudio preliminar, revisión y apéndices Elías Trabulse. 

622 Hassan Ali Jamsheer: Ibn Chaldun (1332-1406). Muqqadima - História - Histo- 
riozofia. Wydawnictwo Naukowe Ibidem, todz, 1998., Hassan Ali Jamsheer: Ibn 
Chaldun i jego Muqaddima. Antológia mysli spoteczno-polityczne. Wydawnict- 
wo Naukowe Ibidem, todz, 2002. 

623 Részleteit magyarul I.: Ibn Khaldún: Bevezetés a világtörténelembe. Osiris, Bu- 
dapest, 1994. Fordította, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta: Simon Róbert. 

624 Garrot Garrot, Jósé Luis: Recepción de Ibn Jaldún en la historiográfia espahola. 
In: Garrot Garrot, Jósé Luis - Quesada Martos, Juan (eds.): Miradas espanolas 
sobre Ibn Jaldún. Ibersaf, Madrid, 2008. 25. o. 

625 Campanini, Massimo (ed.): Studies on Ibn Khaldún. Polímetrica, International 
Scientific Publisher, Milano, 2005. 


153 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


és az európai nevelésügy történetének ismeretére támaszkodva 
próbál - elsősorban átfogó, összevető igénnyel - hozzáadni vala- 
mit a tudományos eredményekhez. A kutatók egy része muszlim, 
és a konferenciák, tanulmánykötetek szerzői névsorát vizsgálva ki- 
tűnik, hogy mennyire élénk és szoros kapcsolat van a téma iránt 
érdeklődő tudósok között - vallástól, földrajzi és nemzeti hovatar- 
tozástól, nemtől függetlenül. 

A kutatási területek között kiemelkedő helyen állnak a muszlim 
közép- és felsőoktatás történetét, annak kezdeteit, kibontakozásá- 
nak körülményeit és az európai universitasokkal való kapcsolatát 
feltáró vizsgálódások, miként erre már fentebb is utaltunk (pél- 
dául Balty-Guesdon 626 , Faruqi 627 , Makdisi 628 , Sourdel-Thomine 629 , 
Sourdel 630 és mások munkáiban). Nagy figyelemnek örvendő 
téma továbbá az iszlám kapcsán a tudományok rendszerezésére, 
a középkori enciklopédiákra és a curriculumra vonatkozó számos 
részlet feltárása, ami nyilván köszönhető e kérdés fontosságának 
csakúgy, mint az ezzel kapcsolatosan ránk maradt (gyakran euró- 
pai nyelveken is közzétett) középkori források fellelhetőségének 
(például Anawati 631 , Guerrero 632 , Monés 633 , Pellat 634 , Mu id Khan 635 
és kutatótársaik műveiben). 

Gyakori vizsgálat tárgya továbbá a keleti és nyugati fordí- 


626 Balty-Guesdon, M. G.: Le Bayt Al-Hikma de Baghdad. Arabica, 1992/vol. 39. Éd. 
Brill, Leiden. 131-150. o. 

627 Faruqi, Ziyaoul Hasan: Madrasa Nizamiya of Baghdad. Studies in Islam, 1980/ 
XVI 1:1. 1-7. o. 

628 L. pl.: Makdisi, George: Madrasa and University in the Middle Ages. Studia Is- 
lamica, 1970/32. Paris, 255-264. o. 

629 Sourdel-Thomine, Janine: Locaux d'enseignement et madrasas dans l'islam 
médiával. Revue des Études Islamiques, 1976/44. 185-197. o. 

630 Sourdel, Dominique: Réflexions sur la difusion de la madrasa en Orient du Xle 
au Xllle siécle. Revue des Études Islamiques, 1976/44. 165-184. o. 

631 Anawati, C. G.: Classification des Sciences et structure... i. m. 

632 Guerrero, Ramon Rafael: Una introducción de al-Farábi a la filosofia. Al-Qánta- 
ra, Madrid, 1984/V. 5-14. o. 

633 Monés, Hussain: Clasificación de las ciencias según Ibn Flazm. Revista dél Insti- 
tuto de Estudios Islámicos en Madrid, 1965-66/vol. XIII. Madrid. 7-15. o. 

634 Pellat, Charles: Les Encyclopédies dans le monde arabe. In: Études sur l'histoire 
culturelle de l'islam (Vlle-XVe siécle). Variorum, London, 1976. 631-658. o. 

635 Khan, Mohammed Abdul Mu'id: The Muslim Theories of Education During the 
Middle Ages... i. m. (Műve adatait I. az 529. jegyzetszám alatt!) 


154 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


tói munka története (például Alonso 636 , Madkour 637 , Menendez 
Pidal 638 írásaiban, illetve konferenciaelőadásokon 639 ). Az utóbbi 
évtizedek több további téma vizsgálatát is felvetették, ilyenek pél- 
dául a muszlim nőnevelés történetére irányuló kutatások 640 , vagy 
az olyan rendkívüli érdeklődésre számot tartó feltárások, mint a 
régi muszlim didaktikai irodalom 641 , a nevelésfilozófia 642 és neve- 
lésetika 643 . 

Egyetemes neveléstörténeti kézikönyvek 

A témáról szóló monográfiák, tanulmányok, forráskiadványok szá- 
ma az elmúlt 100-150 évben tetemesnek mondható, ugyanakkor 
a muszlim nevelésügy története és alapvető jellemzőinek ismer- 
tetése mind a mai napig alig került be a „nyugati" gondolkodás fő 
áramlataiba, vagyis jórészt hiányzik a neveléstörténeti kánonból. 
A neveléstörténeti szakmunkákban általában az eddig elért kuta- 


636 Alonso, Manuel: Las fuentes literarias de Domingo Gundisalvo. Al-Andalus, 
Madrid, 1946/11. 159-173. o. 

637 Madkour, Ibrahim Bayyumi: Les traducteurs chrétiens et la Science arabe. In: 
Recherches d'islamologie. Recueil d'articles offert á Georges C. Anawati et Louis 
Gardet pár leurs collégues et amis. Éd. de l'lnstitut Supérieur de Philosophie 
Louvain-La-Neuve, Louvain, 1977. 201-205. o. 

638 Menendez Pidal, Gonzalo: Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes. Nueva Re- 
vista de Filológia Hispánica. 1951/V/4. El Colegio de México, México D. F., Har- 
vard University, Cambridge, Mass. 363-380. o. 

639 Például: Contamine, Geneviéve (ed.): Traduction et traducteurs au Moyen Age. 
Actes du colloque International du CNRS organisé á Paris, Institut de recherche 
et d'histoire des textes les 26-28 mai 1986. CNRS, Paris, 1989. 

640 L. erről például: Ávila, Maria Luisa: Las mujeres «sabias» en al-Andalus. In: 
Viguera, Maria J. (ed.): La mujer en al-Andalus - Reflejos históricos de su activi- 
dad y categorías sociales. Seminario de Estudios de la mujer - Ediciones de la 
UAM, Andaluzas Unidas, Sevilla, 1989. 139-184. o.; Valencia, Rafael: Trés maes- 
tras sevillanas de la época dél califato Omeya. Uo. 185-190. o.; Lopez de la 
Plaza, Glória: Mujeres educadas/ mujeres cultas - regla o libre elección en el 
islam andalusi. In: Graio, Cristina Segura (ed.): La voz dél silencio I. Fuentes di- 
rectas para la história de las mujeres (siglos VIII-XVIII). Asociación Cultural Al- 
Mudayna, Madrid, 1996. 9-22. o. 

641 L. erről például: Kuhne Brabant: Algunos aspectos de la literatura didáctica... i. m. 

642 L. erről például: Tibawi, Abdul-Latif: Philosophy of Muslim Education. Islamic 
Quarterly, 1957/4. 78-89. o. 

643 Például az alábbi könyv egyes részletei: Vadét, Jean-Claude: Les idées morales 
dans l'islam. P.U.F. Paris, 1987. 


155 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


tási eredmények ellenére sem szervesült az iszlám kultúrájának 
bemutatása; ráadásul a muszlim nevelésügy vizsgálata során az 
összehasonlító pedagógia alig tud mit kezdeni az európai típusú 
fejlődési utat bejárt oktatási-nevelési rendszer kategóriáival, fo- 
galmaival, hiszen azok gyakran nem megfeleltethetők más civilizá- 
ciók jelenségeivel. 

Gábriel Compayré, a tágan értelmezett, szinkrón neveléstörté- 
net és az összehasonlító kutatások egyik korai megalapozója már 
1886-ban kifejtette azt, hogy a neveléstörténeti vizsgálódásoknak 
ki kell terjedniük az emberiség teljes kultúrtörténetére, valameny- 
nyi korszakra és népre. Az akkoriban még csak születése pillanatait 
átlépő tudományág kapcsán úgy gondolta (korai „előfutáraként" 
például a történelemről számos dimenzióban gondolkodó, később 
létrejött Annales iskolának), hogy határait annyira szükséges ki- 
tágítani a nevelés múltjának tanulmányozása és jobb megértése 
végett, hogy magába foglalja a különböző emberek életének, szo- 
kásainak, társadalmi viszonyainak, politikai és egyéb intézménye- 
inek, a vallásos tanításoknak, sőt, még a klímának a vizsgálatát 
is. 644 Munkásságának jól kimutathatóan szemléletformáló és ha- 
gyományteremtő hatása volt Dél-Nyugat-Európában. Nem csupán 
a francia, hanem a spanyol neveléstörténet-írást is befolyásolta és 
megtermékenyítette ez a teljességre törekvő történészi látásmód. 

Mielőtt azonban az e területen íródott, az iszlám (főként kö- 
zépkori) neveléstörténetét is hosszabb-rövidebb formában bemu- 
tató munkákat felidéznénk, szükséges kitérni azokra a művekre, 
amelyek a 20. század elejétől fogva az Amerikai Egyesült Államok- 
ban is hasonló szemlélet eredményeként születtek, köszönhetően 
az ott (is) egyre inkább kiszélesedő iszlám-kutatásnak és forráski- 
adásnak. Számos olyan, egyetemes neveléstörténeti munka szüle- 
tett, amelyek ténylegesen, tág értelemben véve „egyetemesnek" 


644 L. erről: Compayré, Gábriel: Histoire de la pédagogie. Delaplane, Paris, 1886. 


156 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


mondhatóak. Williams 645 , Cubberly 646 , Hart 647 , Eby 648 , Knight 649 , 
Wilds 650 , Frost 651 , Mulhern 652 és mások munkái figyelemre méltó- 
ak, jóllehet, Európában szinte semmiféle visszhangjuk nem volt. 

A 20. század második felében kontinensünkön több, a muszlim 
nevelésügy bemutatása szempontjából kiemelkedő neveléstör- 
téneti szakkönyv íródott, bőven merítve az iszlám vallás történe- 
tével, az európai kultúra muszlim gyökereivel foglalkozó gazdag 
kutatási eredményekből. A legnagyobb hatású, szemléletformáló 
művek közé tartozik például az, az összehasonlító pedagógia kere- 
teinek egyik kimunkálójaként is ismert Mialaret szerkesztette kö- 
tet, amely egy teljes fejezetet szentelt a középkori muszlim neve- 
lésügy bemutatásának, és egyéb fejezeteiben is történik a témára 
való utalás. 653 A kötet sorra veszi néhány, részben európai nyel- 
ven is olvasható középkori muszlim gondolkodó (pl. Miszkavajh, 
al-Ghazálí) nevelésről vallott eszményeit; tisztáz különböző, a 
nevelésügy szempontjából fontos arab fogalmakat (imám, taríqa, 
hadísz, idzstihád, halqa, fiqh, idzsáza, madrasza), és összefoglalja 
az egyes korabeli iskolatípusok főbb jellemzőit. Hivatkozott irodal- 
mának tételei között főként a 20. század második felének témával 
kapcsolatos, orientalisztikai folyóiratokban megjelent tanulmá- 
nyai szerepelnek, valamint Tritton fentebb ismertetett munkája. 

A francia nyelvű művek közül kiemelkedő még többek között 
az a konferencia-kötet, amely korunk legkiválóbb arabistáitól, 


645 Williams, Sámuel G.: A History of Medieval Education. C. W. Bardeen Co., New 
York, 1903. 

646 Cubberly, E. P.: The History of Education. Hougthon Mifflin, Boston, 1920. 

647 Hart, Joseph K.: Creative Moments in Education. Henry Holt and Co., New York, 
1931. 

648 Eby, Frederick: The History and Philosophy of Education. Prentice-Hall, New 
York, 1940. 

649 Knight, E. W.: Twenty Centuries of Education. Ginn and Co., New York, 1940. 

650 Wilds, Elmer H.: The Foundations of Modern Education. Farrar and Rinehart, 
New York. 

651 Frost, S. E.: Essentiais of History of Education. Barron's Educational Series, 
Brooklyn, 1947. 

652 Mulhern, James (1959): A History of Education - A Social Interpretation. Rónáid 
Press, New York. 

653 L'éducation dans le monde islamique módiéval. In: Mialaret, G. - Vial, J. ( d i r. ) : 
Histoire mondiale de l'éducation I. Presses Universitaires de Francé, Paris, 1981. 
263-280. o. 


157 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


köztük George Makdisitől való előadás-szövegeket tartalmaz 654 . 
A muszlim nevelésfilozófia iránti élénkülést mutatja továbbá az, 
hogy a neves pedagógiai gondolkodókat bemutató, napjainkban 
megjelent könyvek alakjai közé a középkori tudósok közül bekerült 
Miszkavajh 655 , al-Ghazálí, Ibn Khaldún, al-Farábí, Ibn Szína 656 , sőt, 
19. századi muszlim elmélkedők is. 

Spanyolországban, ahol Ribera y Tarragó fentebb jelzett mű- 
vei már több, mint 100 éve kijelölték az utat, még jelentősebb 
élénkülés tapasztalható a középkori muszlim nevelésügy iránt. 
E téma - mely gyakran szerepel általános, az Ibériai-félsziget 
középkortörténeti bemutatását nyújtó monográfiákban, továbbá 
filozófia- és vallástörténeti munkákban, konferenciákon is - jelen- 
tős helyet foglal el a mai spanyol neveléstörténet-írásban. A spa- 
nyolok történelmük és kultúrhistóriájuk szerves és elválaszthatat- 
lan részének érzik a félsziget muszlim múltját, és ezt neveléstör- 
téneti szakmunkáikban is feltétlenül kifejezésre juttatják. A teljes- 
ség igénye nélkül például az alábbi szerzők említhetők: Galino 657 , 
Jimenez 658 , Capitán Díaz 659 , Vemet 660 , León és Martin 661 . 


654 Makdisi, George - Sourdel, Dominique - Sourdel-Thomine, Janine (org.) : 
L'enseignement en islam et en Occident au moyen age. Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner S. S., Paris, 1977. 

655 Chabchoub, Ahmed: Miskawaieh. In: Premiers pédagogues: de l'Antiquité á la 
Renaissance. ESF Éditeur, Paris, 2002. Dir. : Jean Houssaye. 175-188. o. 

656 Morsy, Zaghloul (dir.): Penseurs de l'éducation. Perspectives. I-IV. UNESCO, BIE, 
Paris, 1995. Megjegyzés: ebben a négy, az egyetemesség igényével fellépő kö- 
tetben 101, a nevelés történetéből kiemelkedő gondolkodó kapott helyet. Kö- 
zülük kilencen reprezentálják a muszlim pedagógiai gondolkodást. (A magyaror- 
szágit ketten: Eötvös József és Trefort Ágoston.) 

657 Galino, Maria Angeles: História de la educación I. Edades antigua y média. Gre- 
dos, S. A., Madrid, 1968. 

658 Jimenez, Alberto: História de la Universidad espanola. Alianza, Madrid, 1971. 

659 Capitán Díaz, Alfonso: História de la educación en Espana. Dykinson, Madrid, 
1991. 

660 Vemet, Juan: La educación en la Hispánia musulmana. In: Delgado, Buenaven- 
tura (ed.,): História de la educación en Espana y América I. La educación en la 
Hispánia antigua y medieval. Fundación Santa Maria, Morata, Madrid, 1992. 
179-204. o. 

661 León, Esteban - Marón, Ramón Lopez: História de la ensenanza y de la escuela. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1994. 


158 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Muszlim neveléstörténet és iskolaügy a hazai szakirodalomban 

Az orientalisztika születése Magyarországon 

A hazai Kelet-kutatás több évszázados múltra tekinthet vissza. A 
saját eredete, őstörténetének és vándorlásának részletei iránt ér- 
deklődő magyarság tulajdonképpen sohasem vágta el teljesen az 
ázsiai területekhez kapcsolódó szálakat, és évezredes távlatban 
őrizte keleti emlékeit. A középkorban a magyar őshazában ma- 
radt magyarokat felkutató Julianus barát 13. századi utazásai és az 
általa írott úti beszámolók 662 tekinthetők a legjelentősebbeknek. 
A Kelet iránti érdeklődés a török hódoltságot követő időszakban 
jelentősen növekedett. A 18. és 19. század fordulóján, a nemzeti 
ébredés korszakában ennek fontos mozgatórugóját éppen az ős- 
történeti kutatások, a magyarság eredetének tudományos igény- 
nyel és módszerekkel történő vizsgálata adta. A művünk korábbi 
fejezetében már említett Körösi Csorna Sándor (1784-1842), a 
nemzetközi tudományos életben is máig kiemelkedő helyen em- 
legetett tudós alakja emblematikusnak tekinthető a hazai orienta- 
lisztika történetében. 663 

A Magyar Hírmondó című, 1780-ban útjára indult első ma- 
gyar újságban - Kapronczai Nyerges Ádám, az erdélyi származású, 
Bécsben tanult nagyszerű betűmetsző munkásságát méltányol- 
va - az egykori cikkíró megjegyezte, hogy nem csupán az arab és 
örmény betűk metszésében, hanem a keleti nyelvek tanulásában 
is élen kellene járniuk a magyaroknak. így fogalmazott: „Mind a 
szomszédság, mind pedig saját nyelvünknek mivolta régen arra 
ösztönözhetett volna bennünket, hogy a napnyugati európai nyel- 


662 Utazásairól, személyéről hatalmas mennyiségű magyar és külföldi szakirodalom 
áll rendelkezésre. Ebből I. például: Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. A 
legelső magyar ázsiakutató életrajza és kritikai méltatása. Budapest, 1936.; 
Uő.: Fr. Julianus utazásának kéziratos kútfői. Budapest, 1937.; Uő.: Magna Hun- 
gária és a Liber Censuum. Kéziratos kútfők fr. Julianus utazásáról: Richardus be- 
számolója és Julianus levelei. Budapest, 1943. Julianus barát és a Napkelet föl- 
fedezése. Ford.: Györffy György, Gy. Ruitz Izabella. Budapest, 1986. stb. 

663 Műveinek és a róla írott életrajzi munkáknak és egyéb tanulmányoknak a felso- 
rolása messze meghaladja ennek a munkának a kereteit. L. erről például: Körösi 
Csorna Sándor bibliográfia és dokumentáció, http://www.erdelyweb.hu/korosi/ 
bibliografia.htm (A letöltés időpontja: 2015.09.29.) 


159 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


vek mellett igyekeznénk a napkeleti, nevezetesen a török, persa 
és arab nyelveket is tudni. Ha efféle tudósok köztünk felesen vol- 
nának, mintegy közbenjárók lehetnénk a napkeletiek és napnyu- 
gatiak között, amazoknak kincseiket s tudományjokat emezekkel 
közölhetvén." 664 Miként ez a forrásrészlet is bizonyítja, Magyaror- 
szágon már a 19. század előtt is látható volt bizonyos érdeklődés 
a muszlimok - elsősorban Törökország és Egyiptom lakossága - 
iránt. Az 1848-49-es szabadságharc magyarországi menekültjeinek 
törökországi befogadása aztán a magyar közvélemény figyelmét és 
szimpátiáját még inkább az iszlám világ felé fordította. 665 A magyar 
emigráció több tagja is felvette a muszlim hitet, és muszlim or- 
szágban telepedett le. 666 Történelmünk alakulása miatt a magyar 
orientalisztika történetében tehát kiemelkedő helye van a tur- 
kológiának. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy a Habsburg- 
ellenes harcok magyar vezetői emigránsként évszázadokon át 
többször is az Oszmán Birodalomban találtak menedéket. Thököly 
Imre, Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos valamint az országból eltávo- 
zott híveik emigrációjának története sokszorosan feltárt, magyar 
és török részről is máig ápolt emlék. A 19. században, a magyar 
neveléstörténet születésének idején különösen figyelemre méltók 
azok az emlékiratok, amelyeket a Kossuth-emigrációval török hely- 
színekre került magyarok hagytak hátra. (Többek között Batthyány 
Kázmér, Perczel Mór (1811-1899), Egressy Gábor, Guyon Richard). 
Ebben a században a török nyelv, a török folklór és a török okle- 
velek kutatása is fontos, nemzetközileg is méltányolt tudományos 
eredményeket hozott: Vámbéry Ármin 667 (1832-1913), Kúnos Ig- 
nác 668 (1860-1945) és Karácson Imre 669 (1863-1911) tudományos 

664 Magyar Hírmondó, 1780. nov. 11. 91. sz. 737-739. o. 

665 „Nálunk (...) 1848 óta bizonyos erkölcsi hálaérzet vert gyökeret a törökség 
iránt..." M. N.: A mohammedánság helyzete Boszniában. Budapest, 1900. 46. o. 

666 Vass Előd: Goldziher Ignác és az iszlamológia Magyarországon. In: Goldziher Ig- 
nác: Az iszlám. Magvető, Budapest, 1980. 510. o. 

667 Életútjáról, műveiről és a róla szóló irodalomról I.: http://www.vambery.sk/ 
htm/menu_konyvtar.htm (A letöltés időpontja: 2015.09.29.) 

668 Életrajzi adatait, főbb műveinek bibliográfiai leírását I.: Magyar Zsidó Lexikon. 
(Az 1929-ben Újvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változa- 
ta.) Projektvezető, szerkesztő: Nagy Péter Tibor. Budapest, 2006. http://mek. 
niif.hu/04000/04093/html/ (A letöltés időpontja: 2015.09.29.) 

669 Életéről, műveiről I.: Bene István: Karácson Imre élete és művei. (1863-1911.) 
Halálának 25. évfordulója alkalmából. Győr, 1936. (Klny. a Győri Szemlé-ből); 


160 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


körökben országosan ismertté tették kutató- és gyűjtőmunkájuk 
eredményeit. Kiemelkedő életutat járt be a számtalan - köztük 
több keleti - nyelvet is beszélő, jelentős törökországi, egyiptomi 
és egyéb úticélokat felkereső, műfordítóként is jeles Erődi Béla 670 
(1846-1936). 

A 19. század középső felében több, a Koránból vett részlet ma- 
gyar fordítása is megjelent hazánkban. 671 A későbbiekben is éppen 
a soknemzetiségű Osztrák-Magyar-Monarchián belül elhelyezke- 
dő Magyarország lett földrészünkön az egyik helyszíne annak a hi- 
telességre törekvő, reális képet festő tudományos kutatásnak és 
újságírásnak, mely nagyban hozzájárult az iszlám kultúrájának eu- 
rópai megismeréséhez. Ennek több oka is volt a 19. század máso- 
dik felében és a 20. század elején. Egyrészt a Monarchia Kelet-Dél- 
Kelet felé orientálódása, a törökbarát, illetve a Balkán (Bosznia- 
Hercegovina) felé tekintgető külpolitika. A Törökországgal kötött 
megállapodások, illetve Bosznia-Hercegovina okkupálása (1878) 
és annektálása (1908) is hozzájárult e folyamathoz. Az iszlám kö- 
vetői az 1895:XLIII. te. 1. paragrafusa nyomán nyertek hazánkban 
bizonyos vallásszabadságot. 1915-ben került a magyar országgyű- 
lés elé (a vallás- és közoktatásügyi miniszter beterjesztése alapján) 
a muszlim vallás elismeréséről szóló törvényjavaslat, és az iszlám 
magyarországi jogállását az 1916:XVII. te. szentesítette. 

Aturkológiai kutatások mellett mindenképpen ki kell emelnünk 
azokat a hazai kutatásokat, amelyek szélesebb értelemben véve 
foglalkoztak az iszlámmal abban az időszakban, és hatással voltak 
nem csupán a hazai, de a nemzetközi nevelés- és művelődéstörté- 
net alakulására, iszlámmal kapcsolatos szemléletére is. A kutatók 
közül kétségkívül legnagyobb hírnévre a számos nyelven beszélő, 
rendkívül tehetséges tudós, Goldziher Ignác 672 (1850-1921) tett 
szert. Magyarországon tulajdonképpen ő végezte először az iszlám 


Dévényi Iván: A török levéltárak legnagyobb magyar ismerője. Vigília 1964/1. 
62-64. o. 

670 Erődi Béla eredeti vezetékneve Harrach volt. Életéről, műveiről I. Szinnyei József 
adatait: http://mek.niif.hU/03600/03630/html/e/e04862.htm (A letöltés ideje: 
2015.09.13.) 

671 Pl.: A Korán. A törökök társadalmi és vallási törvénykönyve. Kiadja Szokolay Ist- 
ván, Pest, 1856. 

672 Életéről I.: Simon Róbert: Vázlatok az emberről és a tudósról. Osiris, Budapest, 
2000 . 


161 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


történetének modern, kritikai módszerekkel dolgozó kutatását. 
Hangsúlyozandó azoknak a magyar oktatás- és művelődéspoliti- 
kusoknak a támogatása is, akik nélkül ezek a tudósok kevesebb 
sikert érhettek volna el: legendás például a pályája alkonyán lévő 
kultuszminiszter, Eötvös József kapcsolata a fiatal „titánnal", a pá- 
ratlanul tehetséges Goldziherrel. 673 

írások a muszlim nevelésügyről 

E neves magyar orientalista, Goldziher Ignác 60. születésnapjára 
(1910) megjelent, tanítványai által írott kötetben helyet kapott egy, 
a magyarországi, iszlámmal foglalkozó kutatások addigi történetét 
összegező tanulmány, Richtmann Mózes tollából. 674 Az írás első sora 
akár ma is aktuális lehet, legalábbis a neveléstörténet vonatkozásá- 
ban: „Az arab tanulmányoknak csak kis története van Magyarorszá- 
gon." A Goldziher által 1892-ben írott gondolat máig mit sem veszí- 
tett időszerűségéből: „... a nem orientalista tudós világ, úgyszintén 
nagy művelt közönségünk hiába keres irodalmunkban közvetítőt, 
mely őt e tudománynak a tudós és művelt emberre egyaránt tar- 
tozó mozgalmaival s eredményeivel megismertetné." 675 Ami tehát a 
muszlim nevelés és oktatás történetét illeti, a terjedelmesebb, átfo- 
gó, összehasonlításokat végző magyar nyelvű művek eddig várattak 
magukra. Az alábbiakban megpróbáljuk számba venni és röviden 
elemezni a témával kapcsolatba hozható, magyar nyelven nyomta- 
tásban kiadott legelső műrészleteket. 

Talán meglepő, hogy a vizsgálatra kiválasztott pedagógiai szak- 
irodalmak sorát Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia 676 
című munkájának említésével kezdjük, hiszen ez a mű aligha te- 
kinthető neveléstörténeti kézikönyvnek. A neveléstörténet fontos 
forrásának azonban annál inkább. A 17. században élt, Nyugat-Eu- 
rópát járt erdélyi gondolkodó neve és műve feltétlenül említésre 


673 L. erről: Goldziher Ignác: Napló. Magvető, Budapest, 1984. 

674 Richtmann Mózes: Arab vonatkozású tanulmányok magyar nyelven az utolsó 
négy évtizedben. In: Keleti tanulmányok - Goldziher Ignácz születésének hatva- 
nadik évfordulójára írták tanítványai. Hornyánszky, Budapest, 1910. 65-96. o. 

675 Uo. 95. o. 

676 Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 
1959. 


162 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


méltó, hiszen ő azon tudósaink közé tartozott, akik nagyra tartot- 
ták elődeik tudományos munkáit, akkor is, ha azok muszlimok vol- 
tak. Enciklopédiája elkészítésére vállalkozva Apáczai foglalkozott a 
világ tudományait nagy egységbe állító muszlim gondolkodók mű- 
veivel is, bár életműve kutatásával kapcsolatosan megállapítható, 
hogy a muszlim tudománytörténetben nálánál sokkalta járatla- 
nabb, egyes újabb kori Apáczai-kutatók máig még azt sem tudták 
teljes körűen feltárni, hogy pontosan kikre is hivatkozott a jeles 
kartéziánus tudós. A muszlim kultúra tanulmányozását Apáczai 
olyan fontosnak tartotta, hogy a héber, görög és latin nyelv mel- 
lett az arab nyelv tanulását ajánlotta. (Ennek nyilván a keresztény 
hittérítés, illetve az iszlám vallásával szembeni érvek kialakítása 
kapcsán is jelentős szerepe lett volna.) 

A magyarországi neveléstörténet 19. században kiformálódó 
diszciplínája mind kezdetben, mind pedig napjainkban elsősorban 
magyar Kelet-kutatóink írásaira, illetve némi német nyelvű szak- 
irodalomra támaszkodott. Goldziher Ignác művelődéstörténeti 
tanulmányai és írásai, korabeli akadémiai székfoglalója is megfe- 
lelő kiindulópontot jelenthet e téma tanulmányozásához. 677 Az ő 
műveit használták fel többen azon magyar kutatók közül is, akik a 
19-20. század fordulóján neveléstörténettel foglalkoztak. Munká- 
inak nagy része ma sem olvasható magyarul, valószínűleg emiatt 
megszámlálhatatlanul többen és többet hivatkoztak írásaira a kül- 
földi szakirodalomban, mint a hazai könyvekben. Várat még magá- 
ra műveinek neveléstörténeti szempontú áttekintése és elemzése, 
és természetesen szükséges nézeteinek kiegészítése azokkal az in- 
formációkkal, amelyek a székfoglalója óta eltelt időben kerültek 
publikálásra. Hozzá hasonló látókörű, az iszlám kultúra egészét 
szemlélő, különböző muszlim országokban kutatásokat végző és 
tanulmányokat folytató magyarországi tudós a 20. században is 
akadt, a neveléstörténet vonatkozásában azonban Goldziher ha- 
tása bizonyult a legjelentősebbnek és legmaradandóbbnak. 

Főként az ő műveit kivonatolták és közölték rövidítve a pe- 
dagógiai lexikonok és neveléstörténeti összefoglalások készítői a 
19-20. század fordulóján, a későbbi szerzők pedig e művekre tá- 


677 Életművének tanulmányozásához hasznos kalauz a tanítványai által elkészített 
bibliográfia. L.: Keleti tanulmányok... i. m. 7-62. o. 


163 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


maszkodtak - ha egyáltalán írtak az iszlám nevelésügyéről. Verédy 
Károly például, aki a 19. század legnagyobb hatású pedagógiai en- 
ciklopédiáját készítette Magyarországon 678 , a Koránból vett idézet 
mellett Goldziher egyik 1881-es könyvét használta fel 679 , abból is 
leginkább azt a részt (az 5. fejezetet), amely korábban már a Buda- 
pesti Szemlében is megjelent. 680 Mindezt kiegészítette Asbóth Já- 
nos Egyiptomról írott útibeszámolójának részleteivel. 681 Az Afrika 
nevelési állapota című lexikon-szócikk több pontatlanságot is tar- 
talmazott az iszlám kultúrájára vonatkozóan. Ezen írás első, gyak- 
ran máig élő torzítása az, hogy az iszlám fogalmát csakis az arab- 
sággal kapcsolatosan használta a szerző, figyelmen kívül hagyva a 
muszlim civilizáció sokféle népet egybefogó, univerzális jellegét. 
Egy másik fontos tévedése a szócikknek, hogy a Korán szövegét 
egyszerűen Mohamednek tulajdonítja, és nem utal annak - musz- 
lim gondolkodás szerinti - isteni kinyilatkoztatás jellegére. 682 

A szócikk kitért arra a tényre, hogy milyen jelentős szinkretizáló 
és közvetítő szerepük volt a muszlimoknak az antik görög és ke- 
leti világ, illetve a középkori keresztény Európa között. Egyértel- 
műen Goldziher gondolataira támaszkodva Verédy kifejtette azt, 
hogy minden, az iszlám világában tapasztalható megtorpanás és 
hanyatlás ellenére „az iszlámnak vannak tudományos iskolái, s 
van jelentékeny irodalma is." 683 Az enciklopédiában szereplő le- 
írás további része (kb. 3/4-e) a 19. század 70-es és 80-as éveinek 
muszlim világát írja le, tehát akkoriban nem volt igazán történeti 


678 L. pl.: Verédy Károly (szerk.): Paedagogiai encyclopaedia különös tekintettel a 
népoktatás állapotára. Athenaeum, Budapest, 1886. L.: az Afrika nevelési álla- 
pota és az Arab tudományosság és nevelés címszavakat, 3-8. és 37-38. o., 

679 Goldziher Ignác: Az iszlám. Budapest, 1881. hasonmás kiadása: Magvető, Buda- 
pest, 1980. 

680 Goldziher Ignác: Muhammedán főiskolai élet. Budapesti Szemle, 1879/XL. 302- 
323. o. 

681 Asbóth János: Utazás Egyiptomban és Palesztinában. Budapest, 1883. 

682 Éppen ezzel kapcsolatosan merült fel az újabb évek magyarországi szakirodai- 
mában is az -a muszlimok által felvetett és kiigazított - probléma, hogy a musz- 
límokat nem helyénvaló mohamedánoknak nevezni, hiszen ők nem Mohamed- 
ben hisznek (aki számtalan prófétájuk közül csupán az egyik, bár az utolsó), ha- 
nem Allahban, Allah kinyilatkoztatásaiban, és mindent az ő nevében tesznek. 
(„Biszm' llláhi al-rahmáni al-rahím": „Az Irgalmas és Könyörületes Isten nevé- 
ben") 

683 Verédy: Paedagogiai encyclopaedia... i. m. 5. o. 


164 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


leírásnak tekinthető, inkább - mai fogalmainkkal élve - az „ösz- 
szehasonlító pedagógia" tárgykörébe illett, felvonultatva ezen, ak- 
koriban épp, hogy születőben lévő diszciplína minden buktatóját. 
(Mélyebb elemzés, reálérték-összehasonlítás nélkül olvashatunk 
például adatokat a kairói és magyarországi tanárok béréről, a pi- 
aszter-forint akkori váltóárán.) Mivel Goldziher és Asbóth leírásai 
főleg Kairó iskoláiról szóltak, Verédy sem lépett túl ezen a kereten, 
az egyiptomi fővároson túl csak Algírt említette néhány szó erejé- 
ig. Ám sem ebből a leírásból, sem pedig enciklopédiája Arab tudo- 
mányosság és nevelés című szócikkéből nem derül fény az iszlám 
alaptanításaira, az ezen nyugvó nevelés jellegzetességeire, illetve 
az oktatási intézménytípusok konkrét esetektől elvonatkoztatott, 
tipizált bemutatására. Ez utóbbi részben viszont megjelent a leg- 
fontosabb muszlim tudományok felsorolása, felvillantásra került 
az iskolákban elsajátítandó curriculum, és Verédy kiemelte (ma- 
gyar nyelven sajnos, mindmáig ritkaság-számba menő módon) 
az andalúziai iszlám tudományos központjainak (pl. Córdobának) 
szerepét és hatását a keresztény Európa fejlődésére nézve, és ki- 
tért az európai egyetemek alapításának muszlim hátterére is. 

Bár Verédy enciklopédiájának és Fináczy Ernő középkori neve- 
lésről szóló kötetének kiadása között 4 évtized telt el 684 , az utóbbi 
szerző -aki egyébként a magyarországi neveléstörténet-írás egyik 
legigényesebb és legnagyobb formátumú alakja volt - szintén fő- 
leg Goldziher kutatásaira támaszkodott. 685 Könyve 11. fejezetét 
Muszlimok és zsidók címmel készítette el. A fejezet bevezetésében 
(123. rész) A nevelés módja és menete a muszlimoknál címmel ol- 
vashatunk egy csokorra valót a muszlim világ szerzőinek nevelés- 
ről vallott gondolataiból, valamint információkat a főbb oktatási 
intézménytípusokról, tartalmakról, az oktatás menetéről, a tanítói 
mesterségről és a gyerekek fegyelmezéséről. Bár ez a leírás tartal- 
mát, szerkezetét tekintve az előző enciklopédiánál átgondoltabb, 

684 Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Budapest, 1926. Muszlimok és 
zsidók című fejezet, 289-296. o. 

685 Fináczy könyve lábjegyzetében ezt írta: „Ebben az egész cikkelyben Goldziher 
Ignácnak azt a tanulmányát követem, mely a dr. James Flastings szerkesztése 
mellett megjelenő Encyclopedy of Religion and Ethics 198-207. lapjain olvasha- 
tó. E cikkben össze van gyűjtve az egész idevágó irodalom is. -V. ö. még G. Ba- 
uer: Jüdische und muhammedanische Erziehung a Schmid-féle nagy neveléstör- 
ténet II. kötetének 1. részében, az 549-611. lapokon." Uo. 289. o. 


165 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


alaposabb, mégsem ad kimerítő és teljesen hiteles képet a musz- 
lim neveléstörténet jellegzetességeiről. Hiányzik belőle - Verédy 
művéhez hasonlóan - a vallás alaptanításainak bemutatása (pedig 
ezt Fináczy a keresztény nevelésről szóló fejezetből nem felejtette 
ki), és szinte utalás sem történik a muszlim civilizáció sokszínűsé- 
gére, az iszlám hitet vallók etnikai másságára, a földrajzi terüle- 
tenként és történeti korszakonként tapasztalható különbségekre, 
és az iszlám irányzatairól sem esik szó. A 124. pontban, a muszlim 
nőnevelésről írva viszont Fináczy kiemelte az (ortodox) muszlim 
vallási teória és gyakorlat kettősségét. 

A 125. pont alatt a muszlim nevelés(filozófia) elmélkedőiről 
szólt, mely fejezet alapok és előzmények nélkül való, és a benne 
említett muszlim szerzők neve mellett csak néhány - inkább köz- 
helyszerű - gondolat áll pedagógiai rendszerük jellemzése kap- 
csán, műcímek és tudományrendszertani leírások említése nélkül, 
így, ahogyan Fináczy közvetítette, csak az a gondolat alakulhatott 
ki az egykori (és mai) olvasóban, hogy a muszlim pedagógiai gon- 
dolkodás az európaihoz képest rendszerezetlen, kezdetleges és 
fajsúlytalan, holott ez a „sugallat" egyáltalán nem helytálló. Csak 
az iszlám témájának szánt „kegyelemdöfés" volt az a 126. alpont, 
amelyben Fináczy ismételten megerősítette a muszlim nevelés 
„nem nemes" jellegét. (A mélyen keresztény világnézetű szer- 
ző esetében ez ha nem is elfogadható, de érthető álláspont, és 
műveinek más részeinél is megfigyelhető, például az ókori kínai 
nevelés tárgyalásánál.) 686 Ebben az utolsó szakaszban viszont ki- 
fejezetten értékes részek is vannak: a szerző röviden bemutatta 
a muszlim (nála is arab), a keresztény és a zsidó kultúrkör közötti 
kapcsolatokat, és találkozási pontokat, valamint azok jelentősé- 
gét. Fináczy Ernő a századelőn minisztériumi megbízatást teljesít- 
ve készítette el ezt a máig egyik legegyetemesebbnek mondható 
neveléstörténeti összefoglalást, amelynek kötetei, legalábbis azok 
egyes részletei szinte mostanáig meghatározó a neveléstörténet 
tanulmányozása kapcsán. Ezek a kötetek az 1980-as évek közepé- 
től (amikor reprint kiadásban megjelentek) reneszánszukat élik. 

A 19-20. század fordulójáról említenünk kell néhány olyan for- 
rást is, amelyek bár széles körben ismertek és hozzáférhetőek vol- 


686 Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Budapest, 1906. 


166 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


tak Magyarországon, tartalmuk még a legcsekélyebb mértékben, 
részleteiben sem épült be soha neveléstörténeti szakirodalmunk- 
ba. Azokról a Bosznia-Hercegovináról született írásokról van szó, 
amelyek nem csupán az Osztrák-Magyar Monarchia által meg- 
szállt és annektált 687 terület oktatásügyének speciális jellemzőiről 
tudósítottak, hanem gyakran magának az iszlámnak a nevelési tö- 
rekvéseiről és hagyományairól is. Több szerző kifejtette például, 
hogy Bosznia-Hercegovina esetében nem elegendő csupán állami 
iskolák létesítésével és fenntartásával hozzájárulni a műveltségi 
szint emeléséhez, mert az ott élők vallásos meggyőződése (hason- 
lóan bármely más muszlim közösség gondolkodásmódjához) sa- 
ját, muszlim iskoláik támogatását kívánja. 688 A beszámolók magyar 
elkészítői gyakran kitértek arra, hogy a muszlimok nem kívánnak 
reformokat, és nem szívesen veszik iskolaügyük bármiféle átalakí- 
tását, mert életvitelük a Koránon és a hagyományokon nyugszik. 
Az ott élő muszlimok közül sokan éppen az „újítási törekvésekkel" 
magyarázták azt, hogy Bosznia-Hercegovinából tömegesen költö- 
zött el a lakosság Ázsiába. 689 

A fentebb már idézett Asbóth János, aki Kállay Béni boszniai po- 
litikájának rezonőreként a 19. század végén számtalan beszámolót 
készített a területről, egyik írásában összevetette az európai és a 
muszlim nevelésügy és tudományosság jellegzetességeit. Nyuga- 
ton máig nem értett (sokszor fel sem ismert) sajátosságokra utalt, 
amikor például ezt írta: „... a mohamedán tanügy általában azon a 
fokon áll, mint állott Európa-szerte a tanítás a skolaszticizmus ide- 
jén. Az ismeretnek, valamint a magasztos és szubtilis okoskodásnak 


687 A terület megszállásáról I. például: Palotás Emil: Bevonulás Boszniába. Balkáni 
krízis 1878. Rubicon, 1992/8-9. 61-63. o.; Bencze László: Bosznia és Hercegovina 
okkupációja. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987; Kállay Béni kiadatlan emlékira- 
tai Bosznia annexiójáról. Történelmi Szemle, 1914/111. Közli: Wertheimer Ede. 
257-266. o. 

688 M. N. i. m. 55-60. o. 

689 „Keresni az iszlám nép vallási és culturális biztosítását a megszállott tartomá- 
nyokban, s e czélból a felekezeti és culturális önkormányzatot követelni (...) csak 
olyan emberek tehetik, a kik szivvel, lélekkel csüngnek ügyükön, hazájukon, a 
kiket önzetlen és nemes munkájukban csak ez az egy vágy vezérel, miként 
őrizzék meg apáinak földje számára az iszlám népet a felekezeti és culturális in- 
tézményeinek a biztosításával." In: Bosznia és Herczegovina iszlám lakosságá- 
nak emlékirata a magas delegácziók valamint az országgyűlés tagjaihoz. Hun- 
gária Könyvnyomda, Budapest, é. n. (1902?) 15. o. 


167 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


egyenesen bámulatra méltó példáit lehet feltalálni a mohamedán 
tudomány szövétnekeiben. De ez az egész tudomány a Korán meg- 
értéséhez szükséges arab nyelvtanon kívül kizárólag transzcenden- 
tális dolgokra és az embernek a valláserkölcsön alapuló kötelessé- 
geire vonatkozik. És valóban nem könnyű válaszolni mohamedán 
tudósnak, midőn azt mondja, hogy aki Istent és túlvilági életet hisz, 
annak ezen legfontosabb, legmagasztosabb dolgok mellett szükség- 
képp csak hitványnak tűnhetnek fel a földi életet illető dolgok. Az ő 
tudománya mellett tehát az európai modern tudomány, mely kizá- 
rólag ilyenekre vonatkozik, csak megvetésre méltó, és az észt ezen 
hitványságok által elvonni a fenségestől bűn és ostobaság." 690 

A Kemény Ferenc szerkesztésében 1933-34-ben megjelent 
kétkötetes Magyar Pedagógiai Lexikon 691 szócikkei között számos 
olyan lelhető fel, amelyek Európán kívüli országok oktatásügyéről 
tudósítanak. A lexikonban részletes kifejtést találhatunk a musz- 
lint (koranikus) nevelés jellemzőiről, a Korán (iszlám) pedagógiá- 
ja 692 címszó alatt. A Fináczy Ernő és Goldziher Ignác írásaira illetve 
egy, a Koránból vett szemelvényekből szerkesztett könyvre 693 tá- 
maszkodó szócikk kiemelte azt, hogy az iszlám világában már a 
legrégebbi időkben is közérdeklődés tárgya volt a nevelés, részle- 
tezte az oktatás tartalmát, a tanítói munka jellemzőit (a nevelők- 
kel szemben támasztott követelményeket). A szerző kitért a testi 
fenyítés és a lánynevelés muszlim szokásaira is: az előbbi eseté- 
ben arra, hogy azt csak tíz évnél idősebb gyermeknél alkalmazták, 
utóbbinál pedig arra, hogy bár a leányoknál legfontosabbnak a 
vallásos nevelést tartották az iszlámban, sok arra vonatkozó pél- 
dát lehet sorolni, hogy az értelmüket is fejlesztették. A nevelési 
irodalomról szólva a szócikkben ez áll: „A muszlim nevelés elmél- 
kedőinél mind az erkölcstan és bölcselet terén, mind a nevelésben 
szembeszökően nyilvánul meg a hellenisztikus gondolkodás nagy 
hatása." 694 Kiemelte Ibn Szína, al-Ghazálí, al-Qábiszí, Ibn Rusd, 

690 Asbóth János: Bosznia és Herczegovina. Tertia, Budapest, 2000. Vál.: Vasas 
Géza. 51. o. 

691 Kemény Ferenc (szerk.): Magyar Pedagógiai Lexikon. 1-2. Révai Irodalmi Intézet, 
Budapest, 1933-34. 

692 Uo. 2. k. 97-98. 0 . 

693 Endrei Gerzson (fordító): Szemelvények a Koránból. Athenaeum Rt., Budapest, 
1915. Modern Könyvtár. 

694 Kemény F. i. m. 2. k. 98. o. 


168 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Ibn al-Arabí és Ibn Khaldún műveinek jelentőségét, ugyanakkor - 
Fináczyhoz hasonlóan, akit forrásként meg is jelöl a címszó szer- 
zője - összegzésként azt állította, hogy „Az iszlám etikai tartalma 
magában véve nem kedvezett a nevelés nemesebb alakulatának, 
s ezért nem is pedagógiai, hanem tudományos és általános mű- 
velődési tekintetben hatott a nyugateurópai népekre; ez a hatás 
Spanyolországban érte el tetőpontját." 695 

Az iszlám nevelésügye a Magyar Paedagogia című folyóiratban 

A fenti források mellett több érdekes adalékkal is szolgálhat az isz- 
lámmal kapcsolatos hazai nézőpontokról, a muszlim nevelésügy 
(és annak történetének) ismeretéről a korabeli pedagógiai sajtó 
számos cikke. A Magyar Paedagogia című, 1892-ben indult akadé- 
miai lap például már korai éveiben számos, nem európai területek 
neveléstörténetét és iskoláztatási szokásait taglaló tanulmányt kö- 
zölt, köztük az iszlámmal kapcsolatos cikkeket. Beksits Ignác (1853- 
1899) egyiptomi iskolákról szóló írásait például 1896-ban hozta 
le a folyóirat. Az első részben olvasható tanulmány keletkezése 
idején nem volt neveléstörténeti írásnak tekinthető, hiszen saját 
korának egyiptomi tanintézményeiről írt Beksits. A szerző műve 
megírásakor szülőföldjén, Somogy megyében dolgozott, az ottani 
Főgimnázium tanára volt. 1897-ben, 19 évnyi tanári munka után 
kinevezték őt Somogy megye királyi tanfelügyelőjévé. Tagja volt a 
Magyar Philológiai Társaságnak és a Paedagogiai Társaságnak is. 
1894-95-ben betegszabadsága alatt több hónapot töltött utazás- 
sal: bejárta a Mediterránum több helyszínét, megfordult Szicíliá- 
ban, Máltán és Egyiptomban. 696 Ez utóbbi országról ezt írta első 
cikke bevezető soraiban: „Ennek az országnak az iskoláiról szerzett 
tapasztalatimat szándékozom ezekben a sorokban megírni, mint 
hogy öt havi egyiptomi tartózkodásom alatt, a hová betegségem 
kergetett, - volt alkalmam Kairónak és környékének számos isko- 
lájában többször megfordulni." 697 


695 Uo. 2. k. 98. o. 

696 Beksits Ignác Somogy megye királyi tanfelügyelője. http://www.somogyitemet- 
kezes.hu/temetok. php?id=62 (A letöltés ideje: 2015.09.30.) 

697 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák I. Az arab elemi iskolák. Magyar Paedago- 
gia, 1896. 5. évf. 56. o. 


169 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Jóllehet, írása nem történeti jellegű, az arab iskolákról írott 
gondolatai (amelyeket hangsúlyozottan megkülönböztetett és be- 
mutatásában is elkülönített a szerzetesi elemi- és középiskoláktól) 
olyan iskolai állapotokról rögzítettek képet, amelyek az észak-af- 
rikai országban (hasonlóan az iszlám más országaihoz) már több 
évszázados hagyománnyal bírtak. Ezekről, a tulajdonképpen 
koranikus iskolákról Beksits ezt írta: „Az arab elemi iskolákat szent 
helyeknek tartják az arabok. A koránt csak szent helyen lehet ta- 
nítani. Iskoláik tehát többnyire valamely muschénak 698 közvetlen 
szomszédságában vannak, a hova csak saruk nélkül, vagy a saruk- 
ra húzott szent papucsokban szabad belépni ." 699 Mindaz, amit az 
iskolai térről, a tanár-diák viszonyról, a tanítási tartalmakról és 
módszerekről leírt, a források szerint a középkor óta szokásos volt 
Egyiptomban és más muszlim helyszíneken is. A szerző saját leírá- 
sa szerint ideje nagy részét egy Helouan 700 nevű vidéki városkában 
töltötte, ahol szinte naponta bejárt az arab elemi iskolába. „Ebben 
az iskolában a tanítás nem jöhet számításba, így csak a tanulásról 
szólhatok. Mindegyik gyermek kezében egy téglány alakú pléhtáb- 
la van. Erre másolják le tintával a Koránból a kivonatolt mondato- 
kat. A kezdők többnyire a hallásból is ismert szöveget másolgatják 
le. A haladóknak már nemcsak másolniok kell, hanem a leírtakat 
meg is kell tanolniok. A lemásolás után nagy hévvel, zajongva, 
jobban mondva kiabálva tanulják a leczkéjöket, miközben annyira 
bólogatnak, hogy majdnem a földbe ütik az orrukat ." 701 

Jóllehet, a középkori arab, tanítói munkához írott útmutató 
szövegek (ellentétben több európai tanács-gyűjteménnyel) elíté- 
lően írtak a tanulók fizikai bántalmazásáról, kifejezetten tiltva a 


698 Beksits nyilván a mecsetekre gondolt. A cikkeire mindvégig jellemző, hogy az 
arab kifejezéseket nem pontos formában (pláne nem a mai magyar tudományos 
átírás szabályai szerint) írta át. A müezzin például nála: Mueddirr, az ashadu (val- 
lom...) nála ascheddu (57. o.) stb. 

699 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák I. i. m. 57. o. 

700 Helouan vagy Helwan Beksits idejében kedvelt üdülővároska volt, éppen a tanár 
utazásával egy időben jelent meg róla egy német nyelvű ismertető brossúra: Fé- 
nyes A.: Dér Winter-kurort und Schwefelthermen in Helouan ies-bains bei Cairo 
(Egypten). Cairo, F. Deimer, 1895. Beksits korának helouani látképeit mutatja be 
az alábbi francia weboldal: (A letöltés ideje: 2015.09.30.) http://www. 
egyptedantan.com/le_caire/iles_rivegauche_rivedroite/helouan/helouan4.htm 

701 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák I. i. m. 58. o. 


170 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


gyermekek fejének az ütlegelését 702 , Beksits tapasztalatai ebben, 
az általa meglátogatott iskolában világosan mutatták, hogy a 19. 
század végén Egyiptomban sem volt ismeretlen a testi fegyelme- 
zés. Ezt írta: „A kezdők a szöveg lemásolása, a haladók a szöveg 
lemásolása után a tanító elé járulnak. A morcz tanító kezébe ve- 
szi a pléhtáblát, és a kezdőktől meg-megkérdi egyik-másik betű 
nevét majd felolvastatja velük a másolatot, a haladókkal pedig 
könyv nélkül mondatja fel. Jaj! Ha hiba esett a másolatban, vagy 
ha elakad valamelyik a felmondásban. A testi büntetés (többnyi- 
re arczúlütés) ilyenkor el nem maradhat, mire a kis apróságok 
szó nélkül a helyökre mennek és tovább másolják vagy tanulják 
leczkéjöket..." illetve „a rendetlenkedő, rakonczátlan vagy dula- 
kodó tanulókkal szemben szíjkorbácshoz szokott folyamodni a 
helouani tanító, kinek inkább a fölindulása vagy vérmérséklete, 
mint a kihágás nagysága szabja ki a büntetés mértékét". 703 

Nagyon sommás megállapítást tesz az egyetlen iskolában, egy 
tanár nevelési stílusából levont megfigyelései alapján ezt követő- 
en a szerző: „a szeretetet és gyengéd érzést nem ápolják itt a gyer- 
mekek szívében, sőt a meglévőt is kiölik belőle. A durva bánásmód 
félelmet, majd alattomosságot ébreszt a tanítványokban. És ez az 
alattomosság nagy szerepet játszik az arabok életében, hiszen az 
iskolai szigorúságot az életben az önkény váltja fel. Csak természe- 
tes, hogy az alattomosság a második természetévé válik az arab 
lakosoknak." 704 

Mindaz, amit az iskolai berendezés, a taneszközök vonatkozá- 
sában Beksits megfigyelt, valójában - a régi forrásokkal összevet- 
ve adatait - több évszázadosnak mondható: például az, hogy a 
XIX. század végi arab alapfokú iskolákban szinte nem voltak búto- 
rok, a diákok a földön ültek „törökülésben" és térdükön tartották 
a pléhtáblákat vagy a Korán kivonatolt lapjait. (A földön ülni Egyip- 
tomban és más, keleti területeken is a lakóépítményekben, ima- 
helyeken stb. éppúgy szokásban volt és van még ma is, mint az is- 
kolákban, a szerző kritikai gondolataiban azonban mindez nem fo- 


702 L. erről például az alábbi forrás szövegrészeit: Ibn Sahnún: Le livre des régies de 
conduite des maítres d'école. Revue des Études Islamiques, 1954/21. vol. Librai- 
rie Orientaliste, Paris. (Közzéteszi, ford.: Lecomte, Gérard) 77-105. o. 

703 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák I. i. m. 58. o. 

704 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák I. i. m. 59. o. 


171 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


galmazódott meg. Csupán arra utalt, hogy az ottani éghajlat olyan 
meleg, hogy nem fáznak meg a gyerekek, és az ablakok-ajtók is 
tárva-nyitva vannak a tanórák alatt.) Szintén komoly bírálattal illet- 
te Beksits a piszkos, rendetlen iskolai környezetet, beleértve ebbe 
a tanító és a diákok ruházatát is, kiemelve, hogy „tisztaságot egész 
Egyiptomban nem érdemes keresnünk" 705 . 

A cikk szerzője írása végén átfogó áttekintést ad a teljes egyip- 
tomi iskoláztatásról, kifejtve, hogy az arab országban nem létezik a 
hazaihoz hasonló, szélesen kiépített hálózat, inkább csak Kairó és 
az európaiak által látogatott üdülővárosok emelhetők ki, mint is- 
kolaközpontok. Megemlítette az egyiptomi településszerkezetnek 
azt a korabeli sajátosságát, hogy nagyon sok a kicsi, szinte még 
falunak sem nevezhető település, illetve, hogy a lakosság jelentős 
része nomád életvitelt folytat, és mindez lehetetlenné teszi az is- 
kolahálózat bővítését. Beksits szamárháton több apró települést is 
meglátogatott, hogy a helyi viszonyokról pontosabban tájékozód- 
jon, de leírása szerint iskolát sohasem talált. Ezektől eltérően vi- 
szont: „Az üdülőhelyek községeiben azonban mindenhol akadtam 
iskolákra. Mintha a czivilizáczió magvait hintenék el ott az európai 
betegek !" 706 Minden, a tanítási módszerekkel, iskoláztatással kap- 
csolatos más pozitív jelenséget is teljesen az európaiak jótétemé- 
nyeként vett számba a szerző. Például az alábbiakat írta tanulmá- 
nya záró bekezdéseiben: A gyerekek „dalolni a franczia szerzete- 
sek tanítványaitól tanulnak meg, kik hazafias dalok között hagyják 
el a tanintézetet. Játszani való kedv meg az angol katonáktól ragad 
rájuk, kik a fegyvergyakorlatok után Kairó szabad terein naponkint 
nagy szenvedélylyel kergetik a lapdát. Angol katona pedig bőven 
akad Kairóban, így a gyermekek lépten-nyomon látják a fürge, 
lapdával mulatozó katonákat ." 707 A szerző tehát, kora számos más 
magyar és nyugati utazójához hasonlóan hitet tett arról, hogy az 
elmaradott arab népességet csakis a Nyugat képes civilizálni. Ezt 
még nyomatékosítja az alábbi kijelentés: „Elmondtam tehát, hogy 
mit láttam és tapasztaltam az arab elemi iskolákban! Valami ta- 
nulni és utánozni valókról nem Írhattam és én mégis meg vagyok 
elégedve a tapasztaltokkal, mert ennyire sem számítottam", és 

705 Uo. 59. 0 . 

706 Uo. 60. 0 . 

707 Uo. 61. 0 . 


172 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Egyiptomról megjegyzi, hogy gyér iskolahálózatával is „egyedül áll 
Afrikának minden más országa fölött" 708 . 

Beksits Ignácz egyiptomi tapasztalatairól egy második, a kai- 
rói egyetemről szóló írásban is beszámolt a Magyar Paedagogia 
1896-os évfolyamának hasábjain. 709 Az al-Azhar a középkorhoz ha- 
sonlóan a XIX. század végén is kiemelkedő hírű muszlim felsőokta- 
tási intézmény volt, amelyet az egyiptomi fővárosban járt magyar 
utazók többsége is felkeresett. A cikk szerzője írása elején leírta az 
egyetemhez való eljutás útvonalát és hosszabb jellemzést adott 
a számára meghökkentő méretű, tízezer diákot befogadó épület- 
együttesről. Azt látta, hogy ottjártakor a folyosókon 8-12 éves korú 
fiúk tanítása folyt, vagyis az al-Azhar egyrészt elemi iskolaként is 
működött (hasonlóan a középkori Európa számos egyeteméhez és 
az arab világ más felsőfokú képzőhelyeihez). Visszautalva az előző 
írására, Beksits megjegyezte, hogy bár a Korán-tanulás módszere 
itt is a hangos szövegtanulás és írásban is a szent sorok másolga- 
tása, jelentős különbség más, általa látogatott arab kisiskolákhoz 
képest, hogy Kairó legrangosabb oktatási intézményében elvét- 
ve sem találkozni durva fegyelmezéssel, a diákok ütlegelésével. 
Beksits felrótta az iskola diákjainak, hogy nincs csend és fegyelem, 
és az arab világban szokásos szövegtanulási módszerről is így szólt: 
„az meg, hogy számtalan körben egyre-másra himbálják a tanu- 
lók felső testűket, sajátos komikus hatással van a nézőkre". 710 
A híres kairói iskolába látogató tanár, mint ebből a mondatából is 
kiderül, mintegy színháznak fogta fel az al-Azhar falai között látot- 
takat, és mindent furcsának vagy nevetségesnek gondolt, ami a 
saját iskolai környezetétől, a magyarországi tanítási viszonyoktól 
eltérő volt. így kerülhetett az a különös megállapítás is a cikké- 
be, hogy a kairói egyetemen az a diák folytathat felsőbb szintű 
tanulmányokat, aki „4-5 évig bólogatott a folyosókon" 711 , jóllehet, 
pár sorral lejjebb ő maga is elismeri, hogy az egy-egy oszlop köré 
gyűlt, képzett tanár vezetésével Korán-szövegek magyarázatával 
foglalkozó férfiúk komoly munkát végeznek. Igaz, azt is hozzátette, 


708 

709 

710 

711 


Uo. 61. 0 . 

Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák II. Az arab egyetem. Magyar Paedagogia, 
1896. 5. évf. 123-127. o. 


Uo. 125. o. 
Uo. 125. o. 


173 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


hogy a legtöbb tanár nem sokat törődött azzal ottjártakor, hogy a 
növendékei hogyan értelmezik a szövegeket, inkább hagyta, hogy 
azok olvasgassanak. Kiemelte egy olyan tanító példáját, aki igazán 
kiváló módszerekkel, derűvel és türelemmel magyarázta a Koránt: 
„Ez is, mint a többi tanártársai, a kezében tartotta a hallgatóké- 
val ugyanazon szövegű kéziratot és felolvasott egy-egy pontot. A 
felolvasást követte a magyarázat. Lendülettel, mosolygó arczczal, 
hangsúlylyal és taglejtéssel fejtegette a felolvasott szöveget. Lehe- 
tett látni minden mozdulatából, hogy nemcsak érti, hanem át is 
érzi azt, amit magyaráz. Miután minden oldalról megvilágította a 
felolvasott részt, iparkodott meggyőződni, hogy megértették-e azt 
tanítványai. Miért is hol az egyik, hol a másik tanulóval újra meg 
újra megbeszélte a már megmagyarázott szöveget, arcza pedig ki- 
gyulladt az örömtől, ha látta, hogy a tanítványok megértették és 
felfogták magyarázatát." 712 A korábbi cikkében bemutatott külvá- 
rosi elemi iskola leírásához hasonlóan Beksits az al-Azhar jellem- 
zésénél is kiemelte a piszkos környezetet és a gyér, elhanyagolt 
bútorzatot, pedig ez az épület-együttes hálóhelyként is szolgált 
számos diáknak és tanárnak. 

Beksits cikke végén annak a véleményének adott hangot, hogy 
mindabból, amit a kairói egyetemen és általában Egyiptomban lá- 
tott, csak arra tud következtetni, hogy az ókor nagysága a régmúlttá, 
és az ország nyomába sem léphet a piramisépítők korának. Az egye- 
temi polgárokat tudatlanoknak nevezte, és azt állította, hogy az ara- 
bok eme iskolája „kilenczszáz éves fennállása óta egy tapodtat sem 
haladt előre a tudomány utján" 713 . Több mint meglepő következte- 
tés ez az arab nyelvet nem beszélő, az al-Azhart egy napra meglá- 
togató személytől, aki saját élményein kívül más (olvasott) forrást 
nem említett a tanulmányaiban. Pedig utazása időpontjában ma- 
gyar nyelven is rendelkezésére állt egy olyan tanulmány, amelyet 
a kiváló, már a 19. század végén is nemzetközi hírnévnek örvendő 
orientalista, Goldziher Ignác írt az al-Azharról. 714 

Az arabul is kiválóan értő tudós 1874-ben több hónapot töl- 
tött a neves intézményben, és az ott tapasztalt élményeit a kai- 


712 Uo. 125-126. o. 

713 Uo. 127. o. 

714 Goldziher Ignác: Mohamedán főiskolai élet. Al-Azhar mecsetakadémia Kai- 
róban. In: Goldziher Ignác: Az iszlám... i. m. 359-411. o. 


174 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


rói oktatásügyi minisztériumban nyert adatokkal is kiegészítette. 
Műve nagyszerű lehetőséget kínál az összevető forráskritikára. Az 
összevetéshez és értelmezéshez fontos és kiváló kiindulópont az, 
amit a tanulmányi útjáról Goldziher megfogalmazott: Mint láto- 
gatók lépünk az érdekes csarnokba, honnan a mohamedán tudo- 
mányosság az iszlámvilág minden iránya felé szétsugárzik. Nem 
mint kíváncsi, de különben közönyös turisták, konzuli közvetítés 
útján könnyen nyerhető rendői engedéllyel, hanem mint részt- 
vevő kultúrbarátok, kik e csarnokokban egy jobbról és balról, az 
európai áramlat hullámai által nyaldosott sziklát pillantunk meg, 
mely a keleti világban az idegen elemnek vakmerőén és bámula- 
tos szilárdsággal útját állja." 715 Előképzettségükön, nyelvtudásukon 
kívül teljesen más volt tehát a két cikkíró nézőpontja, hozáállása is. 
Beksits a látogató, Goldziher pedig a résztvevő szemével tekinett 
az al-Azharban folyó munkára. Ebből következik természetesen 
az, hogy bár két évtizednyi különbséggel ugyan, de nagyjából 
ugyanazt látták, ám a látottakat (részben) eltérően értékelték. A 
keleti muszlim államokat jól ismerő Goldziher például már műve 
elején leszögezte (szöges ellentétben a kolonialista retorika ele- 
meit hangoztató Beksits véleményével szemben), hogy „Nem az 
európaiasodás az, melytől a keleti mohamedán világ szellemi új- 
jászületése várható. Nem az európai iskolának Damaszkuszba és 
Kairóba való átültetése az, mi a mohamedán világ szellemi életre- 
valóságát meg fogja menteni, hanem az, ami e fogékony társada- 
lommal a középkorban a művelődés egyik legfényesebb korszakát 
teremtené meg: a haladás feltételeinek fejlesztése magának az 
iszlámnak a szervezetéből kiindulva? A belső fejlődés és haladás 
elemeinek fölébresztése." 716 

Az al-Azhar működését jellemezve Goldziher kifejtette, hogy az 
egyszerre központi mecset és iskola, amelyet ráadásul számtalan 
külföldi is folyamatosan látogat, éppen ezért mindig hatalmas tö- 
meg van a falai között. Alapos történeti áttekintést adva az intéz- 
mény múltjáról, a tudós azt is kifejtette, hogy a 19. század végén 
az iskolában békésen megfértek egymás mellett az iszlám külön- 
böző irányzatai, és mindegyiknek számos tanára és diákja volt ott- 


715 Uo. 383-384. o. 

716 Uo. 364. 0 . 


175 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


jártakor. 717 Míg Beksits egyszeri látogatása alkalmával nem tudott 
pontos képet alkotni a mecset képzési rendjéről és a tanárok mun- 
kájáról, Goldziher ezek vonatkozásában is pontos, statisztikai ada- 
tokkal is alátámasztott ismertetést adott. Leírta például azt, hogy 
Egyiptomban egy 1871-es, az ország muftija által kiadott program 
szerint az al-Azhar tanári állásaira pályázóktól megkövetelték, 
hogy képesítő vizsgát tegyenek, csak ez után következhetett a kor- 
mány részéről a tanári kinevezés. „A tanárokat a kiállott vizsgálat- 
hoz képest három rangfokozat szerint osztályozzák. Az elsőrangú 
tanárnak mindazon 11 tudományszakból vizsgálatot kellett állnia, 
melyek az iszlámtudomány enciklopédiáját alkotják. Mielőtt azon- 
ban a jelölt e rangra emelkedik, okvetlen szükséges, hogy előbb 
mint másodrangú tanár hosszabb ideig működött legyen. (...) A 
másodrangra jelöltek hatnál több, a harmadrangra jelöltek ellen- 
ben hatnál kevesebb tantárgyból tartoznak vizsgálatot állani." 718 
Goldziher is kiemelte az al-Azharhoz kapcsolódó szálláshelyek, a 
rivak-ok szegényes berendezését (ami Beksitsnek is szemet szúrt), 
ám ő hozzátette, hogy mindennek az az oka, hogy a mecsetiskola 
messze kinőtte kereteit és lehetőséget, hiszen az eredeti (közép- 
kori) diák- és tanárlétszámhoz képest megsokszorozódott az isko- 
lát látogató (és ott is lakó) személyek száma. Ugyanakkor kiemelte, 
ami a két évtizeddel oda látogató somogyi tanár kollégának nem 
tűnt fel, hogy a tehetős diákok nagy része a mecseten kívül ke- 
res magának szállást, „s erre a mecsetépület közvetlen közelében 
meglehetős olcsó áron bő alkalom nyílik" 719 . 

Ami a tanítás tartalmát és módszereit illeti, Goldziher leírása 
- jóllehet, az iszlámot illetően összehasonlíthatatlanul mélyebb 
és alaposabb tudáson nyugszik, mint Beksitsé - tulajdonképpen 
alapvetően egybevág a somogyi tanár megfigyeléseivel. Hozzá ha- 
sonlóan ugyanis az orientalista tudós is kiemelte, hogy „mindenik 
eladás egy meghatározott szövegről szóló magyarázó kollégium, 
semmi más; s ez az előadási mód a mohamedán keleten rendsze- 
rint annyira megy, hogy az olvasásra kijelölt szövegen kívül még 


717 1877-es adatai szerint a 7695 hallgató közül 1240 a hanefita, 3192 a sáfi'ita, 
3240 a malikita, 23 pedig a hanbalita irányzathoz tartozott. Goldziher Ignác: Mo- 
hamedánfőiskolai élet... i. m. 373. o. 

718 Uo. 378. o. 

719 Uo. 381.0. 


176 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


egy kommentár s a kommentár mellett sokszor még egy mellék- 
kommentár is magyarázatra kerül. Még a mohamedán tudomá- 
nyos élet legjobb barátai sem tagadhatják, hogy e körök tudomá- 
nyos munkássága már évszázadok óta magán viseli a termékeny 
genialitás fokozatos enyészetének bélyegét." 720 

Beksits egyiptomi tapasztalatait cikke harmadik és negyedik, 
befejező részében A szerzetesek elemi iskolái 721 illetve A szerzete- 
sek közép iskolái 722 címmel tette közzé. Az elemi iskolákról szóló 
írását már felütésként sommás, az afrikai kultúrtörténetet negli- 
gáló kijelentéssel kezdi: „Európa a cultura nyomait a Nílus menté- 
ben képes Afrika belsejében legtávolabb felmutatni. A tengerparti 
városokban kisebb-nagyobb mértékben már találkozunk ugyan 
európai szokásokkal, de a szárazföldön csak a Nílus partján tudott 
legmesszebb beférkőzni a civilisatio. És ezt a hosszú szárazföldi 
útját Európának a kereszt és a szuronyok jelölik Afrikában." 723 Eb- 
ből a három mondatból rögtön az is kiderül, hogy számos más, 
kolonialista gondolkodásmóddal jellemezhető európai (nyugati) 
kortársához hasonlóan, a világjáró középiskolai tanár is csakis azt 
tartotta civilizációnak, ami európai, a katonaság egyiptomi (afri- 
kai) jelenlétét „a rend és a biztonság" őrizőjeként, a szerzeteseket 
pedig „a lelkieken kívül - a tanítás hirdetőjének" nevezte. Leírta, 
hogy Kairóban főleg ferencesek, vidéken pedig misszionáriusok 
tevékenykedtek a 19. század végén, és azt is kiemelte, hogy isko- 
láikban leginkább a bevándorlók gyermekeit tanítják, néhány he- 
lyi növendék kivételével. Az oktatás nyelveként a francia és angol 
mellett az olaszt említette, az arab nem szerepelt a szerzetesi is- 
kolákban. Erre vonatkozóan Beksits igen különös magyarázatot ta- 
lált: „Itt a bölcsők lakói is csak úgy alusznak jóízűen, ha a monoton 
arab dal a kellemes csengésű franczia és olasz dallal váltakozik." 724 
A ferencesek kairói iskoláinál is megemlítette, hogy azok levegőt- 
lenek és piszkosak (cáfolva ezzel a korábbi cikkében írottakat, hogy 


720 Uo. 388-389. o. 

721 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák III. A szerzetesek elemi iskolái. Magyar 
Paedagogia, 1896. 5. évf. 198-202. o. 

722 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák IV. A szerzetesek közép iskolái. Magyar 
Paedagogia, 1896. 5. évf. 266-270. o. 

723 Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák III. i. m. 198. o. 

724 Uo. 199. o. 


177 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ez valami arab sajátosság lenne...) 725 , a misszionáriusok helouani 
iskolájával kapcsolatosan viszont - amelynek egyik nyilvános vizs- 
ga-ünnepségét 1895 februárjában ő maga is meglátogatta az oszt- 
rák-magyar konzullal - azt írta, hogy tisztaságát tekintve élenjáró, 
és Beksitset lenyűgözték az ott látott nevelési módszerek és okta- 
tási eredmények is. 726 

Tanulmánysorozata negyedik, záró részében egy, a francia szer- 
zetesek által fenntartott kairói kilencosztályos középiskoláról ké- 
szített beszámolót. Az európai nyelveken és program szerint folyó 
tanításról Beksits két óra hospitálásával szerzett benyomásokat. 
A látott módszereket és a tananyagot nem más kairói, hanem a 
magyarországi középiskolák jellemzőivel vetette egybe. Ettől csu- 
pán abban az esetben tért el, amikor azt fejtegette, hogy a haza- 
inál jóval hosszabb kairói óraközi szünetekben tornamutatványo- 
kat gyakorló fiúk kevésbé ügyesek magyar kortársaiknál. Ennek a 
„visszamaradásnak" az „okát" ugyanis abban látta, hogy „a déli 
népeknek véralkata (...) nagyban különbözik a mienktől. A meleg 
éghajlatbeliek nem mérkőzhetnek velünk a fáradalmak könnyű 
elviselésében. - A frérek tanítványai tehát kiváló dicséretet érde- 
melnek, hogy jó kedvvel és ügyességgel tornáznak". 727 

Tanulmánysorozatát Beksits Ignác azzal zárta, hogy bár ottjárta- 
kor kevés angol iskola volt Kairóban, biztos benne, hogy hamarosan 
az angol iskoláztatás jelenti majd az egyiptomi középiskolák alapját. 
Igaz, annak is hangot adott, hogy ezt a nagy „jótéteményt" az arabok 
nem fogadják kitörő örömmel: „Az arabok, daczára, hogy már sok 
jót tanultak az angoloktól, de még mindig bizonyos idegenkedéssel 
vannak azon dolgok iránt, a mik az angoloktól származnak; csak ter- 
mészetes tehát, hogy az angol iskolák sem örvendenek nálok valami 
nagy népszerűségnek. Pedig az angolok a népszerűsítésben is nagy 
mesterek. Ki versenyezhetne ugyanis azzal a néppel, a melynek a tél 
elül Kairóba vándorló hölgyei nem csak ingyen tanítják kézimunkák- 
ra és énekre a kairói leánykákat, hanem még különféle ajándékokkal 
is kedveskednek tanítványaiknak?" 728 


725 

726 

727 

728 


Uo. 200. o. 
Uo. 202. o. 


Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák IV. i. m. 268-269. o. 
Uo. 270. o. 


178 
Az iszlám neveléstörténetének kutatása 


Összegzés 

A fentiekben szerettük volna röviden áttekinteni - változatos for- 
rásokra (tankönyvekre, monográfiákra, tanulmányokra) támasz- 
kodva - az elmúlt körülbelül 150 év nyugati neveléstörténet-írá- 
sának iszlámra vonatkozó eredményeit, problémáit és hiányossá- 
gait. Ezt a vizsgálódást kiegészítettük annak - a lehetőségeinkhez 
képest legalaposabb - számbavételével, hogy európai nyelveken 
milyen középkori (a 7-15. század között keletkezett) muszlim pe- 
dagógiai műveket jelentettek meg a 19-20. század kiadói. H i s - 
toriográfiai szempontú kutatásaink megerősítették, hogy - bár 
szép számmal születtek a témával kapcsolatos művek - az iszlám 
középkori nevelésügye máig nem foglalta el méltó helyét az egye- 
temes neveléstörténeti szak- és tankönyvekben. (Ez más, Európán 
kívüli területek kultúrtörténetét illetően is többnyire igaz.) Mintát 
jelenthetnek azonban azok az európai és amerikai szakmunkák, 
amelyek önmagában és az Európára gyakorolt hatása kapcsán is 
vizsgálták és bemutatták az iszlámot. 

Kutatásaink jól érzékelhetően láthatóvá tették, hogy az iszlám 
nevelésügyéről szóló művekben minden korszakban mennyire 
tükröződött a történeti kor és a kutató személyisége , érdeklődé- 
se. A 19-20. század muszlim forrásokkal foglalkozó kutatói gyakran 
elsősorban saját koruk nevelés- és iskolaügyét érintő problémá- 
ihoz, törekvéseihez kerestek múltbeli kapaszkodókat. Az alábbi 
témakörök álltak például a kutatói érdeklődés homlokterében a 
középkori iszlám kapcsán: a tanulás kiterjesztése, az iskolahálózat 
kiépítése, fenntartása (19. század), az egész életen át tartó tanu- 
lás, a tanárok helyzete, a leánynevelés, a gyermekszemlélet, a más 
vallásúakkal szembeni tolerancia (20. század). 

Kutatásaink megerősítik, hogy neveléstörténet-írásunk egyik 
lehetséges megújulási iránya és kitörési pontja lehet az iszlám 
kutatása. Magyarországon vissza kell térni a régi, ígéretes próbál- 
kozásokhoz, és Goldziher Ignác nyomdokain, Garamszegi Lubrich 
Ágost, Fináczy Ernő, Prohászka Lajos és mások egyetemes neve- 
léstörténetre vonatkozó koncepciói, gondolatai, valóban „ egye- 
temes " történelemszemlélete nyomán újra fel kell vetni a világ 
teljesebb megismerésének igényét, természetesen támaszkodva 
a 3. évezred elejének időszakához köthető új eredményekre. Iz- 


179 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


galmas, és saját történelmünkhöz is szorosan kapcsolódó, annak 
pontosabb feltárásához is fontos adalékokat szolgáltató feladato- 
kat jelenthet a továbbiakban a térségünkben található, muszlim 
nevelésüggyel kapcsolatos források és elemzések számbavétele és 
értelmezése, például az egykori török hódoltsági területek, illetve 
az Osztrák-Magyar Monarchia által bekebelezett Bosznia-Herce- 
govina nevelés- és művelődéstörténetéről. 


180 
A kutatási eredmények összefoglalása 


A kutatási eredmények összefoglalása 


Kutatásaim az alábbi főbb eredményeket hozták: 

1. A hazai neveléstörténet-írásban a 19. századi kezdetektől jelen 
volt a nem európai nevelési kultúrák múltjának ábrázolása. Ezek 
bemutatása azonban leginkább csak az ókori időszakra korlátozó- 
dott, abból a koncepcióból kiindulva, hogy be kell mutatni a ke- 
reszténység kialakulását megelőző idők nevelési eszményeit (az 
ókori Kelet szokásait és 'nevelésfilozófiáját'), előzményként téte- 
lezve és/vagy ellenpontba állítva azokat a krisztusi eszményekkel 
és nevelési gyakorlattal. Ez a megközelítés Egyiptom, Kína, India, 
Perzsia és a zsidóság nevelésügyének bemutatását eredményezte, 
ritkán szóba került még a művekben Japán, Tibet vagy Korea is. 
Az iszlám nevelési múltjának tárgyalása a középkornál jelent meg 
(pl. Lubrich, Fináczy műveiben), szintén, mint a keresztény neve- 
lésnél értéktelenebb, eszményeit tekintve kevésbé rendszerezett 
történet. 

2. Az előző pontban vázoltakból következett, hogy Észak-, Közép- 
és Dél-Amerika, Afrika és Ausztrália őslakos népeinek nevelésügye 
a 20-21. század fordulójáig szinte nem szerepelt a hazai nevelés- 
történeti bemutatásokban, esetleg elvétve. Napjaink posztkolo- 
nialista történészi látásmódja hozott ebben világszerte változást, 
és ez a neveléstörténet-írásra is kezd hatással lenni. (L. például a 
könyv első részében említett Reagan, Dodde és Salimova és mások 
munkáit.) 

3. A neveléstörténeti kánonba be nem került, ugyanakkor neve- 
léstörténeti tárgyú műként született könyvek és tanulmányok sora 
készült a 19-20. századi Magyarországon (Nagy Márton, Ágner 
Lajos, Nagy Iván és mások munkái), ezek azonban jól láthatóan 
nem váltottak ki jelentősebb hatást és nem indítottak tudományos 


181 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


diskurzust. A neveléstörténet jelentős hatású kézikönyveinek írói 
a nem nyugati nevelési múltról szóló írásmű-részleteiket szinte 
kizárólagosan külföldi szerzők munkáira támaszkodva írták, talán 
egyetlen fontos kivételként Fináczy Ernő említhető, aki Goldziher 
Ignác műveiből merített A középkori nevelés története című köny- 
ve iszlámról szóló fejezete esetében. 

4. A 18-20. századi történetírói és történetfilozófiai teljesítménye- 
ket vázlatosan áttekintve kutatásaim alapján az is megerősödött 
bennem, hogy a történeti munkákban több időszakban megfigyel- 
hető átfogó, valóban 'világtörténelmi' szemlélet nem, vagy csak 
alig volt hatással a 19. századtól egyre-másra születő neveléstör- 
téneti művek íróira. A 19-20. század fordulóján például, amikor 
az orientalisztika különböző területei az egész nyugati világ egye- 
temein, tudományos testületéiben, kutatóhelyein az érdeklődés 
homlokterébe kerültek, azok eredményeiről, páratlanul gazdag 
forráskiadásairól, nagy vitáiról a neveléstörténet-írók hazánkban 
alig vettek tudomást. 

5. Kutatásaim során megpróbáltam áttekinteni, hogy más euró- 
pai (amerikai) országokban mindez miként alakult. A sinológia, 
indológia és japanológia vonatkozásában csak korlátozott, az 
iszlamológia esetében (külföldi kutatásaimnak köszönhetően) ki- 
terjedtebb lehetőségeim voltak a kérdés megvizsgálásához. Mind- 
egyik nagy terület esetében ugyanarra jutottam: nyugati nyelve- 
ken a 19-20. század fordulójától számos forrásfordítás és ezeket 
elemző-bemutató szakkönyvek, tudományos cikkek, konferencia- 
anyagok (újabban virtuális oldalakon tárolt szövegek) állnak ren- 
delkezésre. Ezek hazai neveléstörténeti kutatásainkat és a tudo- 
mányterület tanítását is megújíthatnák. 

6. Összegzésként szeretném megfogalmazni azt, hogy jóllehet, a 
magyarországi neveléstörténészeknek ahogyan eddig, úgy ezután 
is legfontosabb feladata lesz saját hazánk, népünk, tágabban a 
Kárpát-medence térsége, Kelet-Közép-Európa nevelési múltjának, 
a hazai pedagógiai gondolkodást befolyásoló, iskoláztatásunk ala- 
kulására hatást gyakorló gondolatoknak, jelenségeknek a vizsgá- 
lata, a neveléstörténeti ismeretekből ugyanakkor évezredünkben 


182 
A kutatási eredmények összefoglalása 


már nem hiányozhat az átfogó igényű, kontinensünk határainál 
távolabbra tekintő megközelítési mód sem. Az 'egyetemes neve- 
léstörténet' tankönyvekben, pedagógiai lexikonokban való megje- 
lenítésében bizonyos arányban ki kell térni a nem-nyugati nevelési 
kultúrák bemutatására is. 

Ebben a kutatásaim során feltárt hazai és külföldi, elsődle- 
ges és másodlagos kútfők, a Függelékben elhelyezett elemzési 
szempontok, a kezdetleges, egyelőre csak 'jelzés-értékű' és váz- 
latos, címszavak és tartalom tekintetében is tovább bővítendő 
és pontosítandó fogalomtár reményeim szerint kiindulópontot 
jelenthet más kutatók és a neveléstörténetet tanítók és tanulók 
számára. 


183 

Függelék 


Függelék 

Szempontok az egyetemes 
neveléstörténet tanulmányozásához 

Az európai és Európán kívüli, a kontinensek között átívelő, bonyo- 
lult kölcsönhatásban álló, "egyetemes" nevelési és művelődési 
törekvések múltjának tanulmányozásához először is meg kell tör- 
ténnie a legfontosabb szakirodalmak (annotált és kritikai elem- 
zéssel kísért) számbavételének. Olyan bibliográfiáknak kell készül- 
niük, amelyek nyomtatott és elektronikus formában tájékoztatnak 
a világ különböző régióit, országait, kultúráit érintő nevelés- és 
művelődéstörténeti jellegzetességekről . 729 Ezzel párhuzamosan 
a szakmunkákból merítve fel kell tárni, hogy különböző földrajzi 
területek népei esetében melyek azok a legfontosabb források, 
amelyek a neveléstörténet vizsgálódási körébe tartoznak. A for- 
rások körét Le Goff, Iggers és mások gondolataira támaszkodva 
széles körben kell értelmezni, messze nem csak a levéltárakban, 
irattárakban őrzött írott kútfőkről van szó ebben az esetben. Egyes 
népek, vallások szent iratai, vallásmagyarázó, filozofikus tudomá- 
nyos hagyatéka, kozmológiai, antropológiai elképzeléseinek kü- 
lönböző (akár irodalmi, képzőművészeti) megjelenítése, a szóban 
hagyományozott gazdag kulturális örökség, a családi és az intéz- 
ményesült nevelés tárgyi és képi emlékei: mind-mind lényegesek 
a neveléstörténet megismeréséhez. 

Ahhoz, hogy egy adott korszak, terület vagy nép neveléstörté- 
netének bemutatása a lehető legteljesebb (ráadásul más területek 
nevelésügyével összevethető) legyen, szükséges az értelmezési ke- 


729 Ehhez hazai próbálkozásként I. e kötet szerzőjének alábbi írását, az ahhoz kap- 
csolódó válogatott irodalomjegyzéket: Egyetemes neveléstörténet és történeti, 
neveléstörténeti komparatisztika. In: Kéri Katalin - Bárdossy Ildikó - Forray R. 
Katalin (szerk.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. HEFOP Konzor- 
cium, Budapest - Pécs, 2006. 39-44. o. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/ 
Pedagogia/28K%E9ri/PDF/hefoptotal.pdf (A letöltés időpontja: 2015.10.09.) 


185 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


retek átgondolt kimunkálása. Ehhez több hazai és külföldi szakiro- 
dalmi munka nyújt kapaszkodót, azok, amelyek a nevelési-műve- 
lődési jelenségeket nem a korabeli társadalmi, gazdasági, politikai, 
mentalitás- és tudománytörténeti, életmódbeli, művészeti, vallási 
és egyéb jellemzőktől elszakítva, önmagában "kikristályosítva" vizs- 
gálják, hanem mindezekbe beágyazottam Nagyon lényeges ezzel 
szoros összefüggésben az egyes kultúrák körében megfigyelhető 
kozmológiai elképzelések, világképi jellemzők valamint az ember- 
és gyermekszemlélet sajátos vonásaira utaló gondolatok feltárása. 
A komparatív, multiperspektivikus neveléstörténet művelése során 
elkerülhetetlen az a fajta szemlélet, amely a kulturális hasadásokat 
is tekintetbe veszi, és figyelmet fordít a civilizációk közötti bonyo- 
lult és sokirányú kapcsolati rendszerekre. Tulajdonképpen a szink- 
rón és diakrón szemlélet együttes érvényre juttatása szükséges (tu- 
dományközi és multidiszciplináris keretek között). 

Az egyes területek, népek neveléstörténetének a bemutatásához 
az alábbi munkafolyamatok szükségesek: 

1. Át kell tekinteni azokat a történelmi, földrajzi, politikai, társa- 
dalom- és kapcsolattörténeti jellemzőket, amelyekbe ágyazottan 
vizsgálhatók maguk a kultúraátadás, a nevelés és művelődés fo- 
lyamatai, jelenségei. 

2. Meg kell vizsgálni a korszak (térség) világképének, ember- és 
gyermekszemléletének jellemzőit, természetesen a vallásos-koz- 
mogóniai, tudományos-filozófiai, mentalitástörténeti sajátossá- 
gokból kiindulva. Fel kell tárni azokat az ehhez kapcsolódó fontos, 
az emberiség különböző népeinek története folyamán gyakran 
fellelhető gondolatsorokat, amelyek az emberi és/vagy gyermeki 
életkor szakaszolásáról fogalmazódtak meg. 

3. Fel kell térképezni azokat a legfontosabb forrásokat, forráscso- 
portokat, amelyek rávilágíthatnak a nevelési eszmény, az ember- 
ideál, a nevelési célok jellemzőire. 

4. A gyermekszemlélet, a családtörténet, a társadalomszervező- 
dés jellemzőiből kiindulva meg kell vizsgálni a nem intézményesült 


186 
Függelék 


(családi, közösségi) nevelés főbb vonásait. Ehhez a témakörhöz 
kapcsolódik a világ számos kultúrájának történetében jelenlévő 
magánnevelés (uralkodói, főúri nevelés) vizsgálata is. 

5. Számba kell venni és jellemezni a kultúrkörhöz tartozó legfon- 
tosabb iskolatípusokat, nevelési szinteket. Ennél a résztémánál (az 
összehasonlító törekvések beteljesítéséhez) elengedhetetlenül 
fontos a fogalmak, iskolai elnevezések tisztázása, pontos értelme- 
zése. Az eddigi neveléstörténet-írási gyakorlatot meghaladva kívá- 
natosnak és hasznosnak tűnik az iskolai típusok, iskolarendszerek 
bemutatása mellett az intézményesült művelődés egyéb helyszíne- 
inek a kutatása, hiszen a könyvtárak, „múzeumok", szakmák elsajá- 
títására szolgáló műhelyek, kolostorok, templomok, zenetanodák, 
csillagvizsgálók, kutatói laboratóriumok, kórházak, testgyakorlási 
helyszínek stb., mind-mind elvitathatatlan és kiemelkedő szerepet 
játszottak az emberiség nevelés- és művelődéstörténetében. 

6. A nevelés históriájának vizsgálata, tanulmányozása során na- 
gyon fontos a „személyi" és „tárgyi" feltételek áttekintése. Ami 
a személyi kérdéseket, azaz a nevelés-oktatás történetének sze- 
replőit illeti, kiemelt kérdés annak kutatása, hogy kik lehettek 
egy adott társadalomban a tudás átörökítői, ők hogyan kerültek 
kiválasztásra, milyen tulajdonságokkal, kompetenciákkal, végzett- 
séggel kellett rendelkezniük. Fontos, hogy milyen volt a tudását- 
adók (tanárok, guruk, sámánok stb.) társadalmi megítélése, meg- 
becsültsége, milyen juttatásokban részesültek, léteztek-e szakmai 
tömörüléseik, érdekvédelmi szervezeteik, hogyan történt munká- 
juk ellenőrzése stb. 

Ezzel szorosan összefüggő, nagyon lényeges neveléstörténeti 
téma az is, hogy egyes társadalmak mely rétegei részesülhettek 
egy adott időszak (kultúra) intézményesült nevelési formáiban, 
hogy őket hogyan választották ki, milyen szinteket, próbatétele- 
ket (vizsgákat, beavatási szertartásokat stb.) kellett teljesíteniük, 
a tanulói éveik alatt milyen csoportokra oszlottak és minek alap- 
ján. (Ehhez kapcsolódó téma az iskolai szintek problematikája és a 
gyermeki/emberi élet szakaszolása.) 

Mivel általános jelenségnek tekinthető, hogy a fiúk és lányok 
intézményesült nevelése a világ különböző kultúráiban évezrede- 


187 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


ken át (közép- és felső szinten többnyire a 19-20. század fordulójá- 
ig) részben vagy egészében külön szálon, eltérő helyszíneken futó, 
egymástól eltérő tartalmú volt, szükséges a leánynevelés történeté- 
re való külön reflektálás. Fontos és érdekes, ám jelenleg a nevelés- 
történet ritkán kutatott területei közé tartozik továbbá a tanár-diák, 
szülő-gyermek, tanár-szülő kapcsolatok vizsgálata. 

7. A tárgyi feltételek kutatása egyrészt minden kultúra esetében az 
íráshordozók, az íróeszközök, a tankönyvek és tanszerek, a szem- 
léltetésre használt tárgyak, berendezések megismerését célozza. 
Másrészt ide tartozik az iskolai építmények (azok régészeti marad- 
ványai), az iskolai bútorzat jellegzetességeinek a vizsgálata, magá- 
nak a tágan értelmezett iskolai térnek a kutatása. Megjegyzendő, 
hogy a nevelés tárgyi feltételeinek történetét nem csupán a ránk 
maradt tárgyi leletek, hanem azok képi és írott formában való áb- 
rázolása, leírása is segít megismerni. A széles értelemben vett ne- 
veléstörténet az iskolán kívüli egyéb, a nevelés szervezett formáját 
nyújtó intézmények tárgyi körülményeit is vizsgálja: a könyvtárak, 
(tan)kórházak, kolostorok stb. berendezését. 

8. A nevelés és oktatás tartalma egy adott nép, egy kultúra világ- 
ról való elképzeléseit, vallási-tudományos, technikai és művészeti 
elképzeléseit tükrözi, ezért feltárása rendkívülien fontos. Iskolai 
szintenként, társadalmi, vallási hovatartozástól függően, nemen- 
ként eltérő tartalmakat találhatunk az időben visszatekintve, ami- 
re tekintettel kell lennünk a neveléstörténet e részterületének fel- 
tárásakor. Hasznos adalékot jelenthet minden korszak és terület 
neveléstörténetének jobb megismeréséhez a tudományfelosztás, 
a tudományrendszerezés korabeli jellemzőinek kutatása. Fontos 
téma a tanulmányi tervek, tantervek, azok típusainak és fejlődé- 
sének a megismerése. 

9. A kultúra közvetítés módszereinek szisztematikus összegyűjtése 
is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy áttekintsük és összehason- 
líthatóvá tegyük különböző népek múltjának nevelési jellemzőit. 
Ennél a kérdésnél tisztában kell lennünk az egyes kultúrákban 
használt nyelv(ek) és írásmód, a számolási szokások, a zenei világ, 
a taneszközök és (tan)könyvek, az íráshordozó anyagok és írósze- 


188 
Függelék 


rek sajátosságaira éppúgy, mint egyes népek (vallások, filozófiai 
irányzatok) lélekről, megismerésről, helyes magatartásról, eré- 
nyekről, jutalmazásról és büntetésről (fegyelmezésről) vallott né- 
zeteivel és magának a nevelésnek a céljával. 

10. Fontos megvizsgálni minden földrajzi terület, nép, történelmi 
korszak esetében az oktatás- és nevelésügy szervezeti kereteinek 
az alakulását. A magánnevelés jellemzőinek, az egyház és/vagy az 
állam oktatásügyi törekvéseinek, az oktatáspolitikának, az okta- 
tási törvénykezésnek, a tanügyigazgatás történetének a vizsgálata 
tartozik ehhez a tárgykörhöz. 

11. A nevelési-művelődési gyakorlat, a neveléstörténeti „hétköz- 
napok" vizsgálata, az oktatáspolitika áttekintése nem lehet teljes, 
ha nem tekintjük át az azok kritikáját és továbbfejlesztését adó, az 
azokra való reflexió eredményeként megszülető, az adott kornak 
vagy akár több korszaknak programot, célokat adó nevelési gon- 
dolatok, pedagógiai rendszertanok, a nevelésfilozófia jellemzőit. 
A konkrét szerzőkhöz köthető, vagy több (esetleg névtelen) sze- 
mélytől való, szóban vagy írásban továbbhagyományozott nevelési 
gondolatok tárháza hihetetlenül gazdag, jóllehet, közülük számos 
az enyészeté lett, a ránk maradt források feltárása és értelmezése 
is gyakorta nehézkes, áttekintésükkor ezért a teljességre törekedni 
szinte reménytelen vállalkozás. Az egyes országokról vagy kiemel- 
kedő pedagógiai gondolkodókról készült neveléstörténeti össze- 
foglalások mindazonáltal segíthetnek az eligazodásban. 

12. Bármely ország, nép vagy kultúra neveléstörténetének bemu- 
tatását megerősítheti, hitelesítheti az eredeti források tanulmá- 
nyozása; a témához írott fogalommagyarázatok és a jelenségeket 
összefüggésbe állító fogalmi háló, táblázatos vagy egyéb módon 
elkészített áttekintések, a kultúrközi kapcsolatokat, az ismeret- 
áramlást térben is szemléltető térképvázlatok. 


189 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


Fogalomtár a nem nyugati nevelés 
történetének tanulmányozásához 730 


'amálí (arab): Az iskolákban a diákok által, tanári diktálás (imlá) alap- 
ján rögzített szöveg, amelyet lejegyzés után a tanár hitelesített, 
és ezt tanítványának később így jogában állt felhasználni saját 
oktatói munkája során. Ezeket a kéziratokat az iszlám első száza- 
daiban nevezték amálínak, és nagy tudományos értékkel bírtak, 
tanítóik Mohamed próféta követőinek láncolatába kerültek, 
ásrama (szanszkrit): az indiai várná- illetve kasztrendszerben a fel- 
ső három rend, a „kétszer születettek" négy életkori állapota 
(-> brahmacsarja , grihasztha, vánaprasztha, szannjászaj. 

Bajt al-'ilm (arab, = a Tudomány Háza): Kairói tudományos kutató- 
központ, melyet a fatimida al-Hakim kalifa építtetett 1005-ben. 
Bajt al-Hikma (arab, = a Bölcsesség Háza): al-Ma'mún kalifa által 
a 9. században alapított bagdadi tudományos kutatóintézet, 
mely a gondishapúri iskola mintájára szerveződött. Az intéz- 
ményjelentős fordítóközpont is volt. 

Bhagavad Gitá: I. e. Vl-V. században keletkezett mű, a Mahábharáta 
nagy hindu eposz önálló, filozófiai része, 
brahmacsarja (szanszkrit): az indiai kasztrendszeren belül a „két- 
szer születettek" esetében négy életkorhoz kötött állapotot 
(-> ásrama ) különböztettek meg, melyek közül az első szakasz 
a ~ időszak volt. A fiúgyermeket 7-9 éves kora között egy speci- 
ális beavatási rítussal (- tupanajána ) vezették be ebbe a tanu- 
lóéveket jelentő életszakaszba. A gyermek megkapta a szent 
zsinórt és szülőapja mellé egy szellemi vezetőt (- >guru ), aki 


730 Megjegyzés: a fogalomtár fogalmainak összeállításához a kötet Függeléket meg- 
előző fejezeteiben korábban már jelzett szakirodalmakat használtuk, így ezek 
adatai itt nem kerülnek feltüntetésre. Ez, a néhány fogalom kifejtésére szorítko- 
zó összeállítás csupán egy 'minta' ahhoz, hogy hogyan lehetne hasonlót, ennél 
lényegesen több címszót tartalmazó fogalomtárat (kislexikont) készíteni: első 
lépésben a nem európai, aztán széles értelemben véve az egyetemes nevelés- 
történet tanulmányozásához, pontosabb értelmezéséhez. 


190 
Függelék 


megismertette egy bizonyos szent szöveggel (mantra), amelyet 
senkinek sem árulhatott el egész életében. A tanulás éveit az 
ifjú rendszerint otthonától távol töltötte, húszas évei kezdetéig. 
Csan-buddhizmus (Japánban: zen): a megvilágosodást célzó kí- 
nai-japán buddhista szerzetesi gyakorlat. Egyik eszköze a kocm, 
mely olyan paradox találós kérdés, amellyel a mester egy adott 
pillanatban a tanítvány alvó tudatát felébreszti. 

Csien ce ven (kínai): „Ezer írásjegyes szöveg" a régi kínai iskolák- 
ban. A három írásjegyes klasszikus (-. >Szan ce csing) megtanu- 
lása után a diákok ezzel a könyvvel foglalkoztak, 
csin-si (kínai): a kínai fővárosban két-három évenként megrende- 
zett vizsgákon megszerezhető legmagasabb szintű fokozat, me- 
lyet nem lehetett megvásárolni. A konfucianista tanítások és 
művek legjobb ismerői közül is csak nagyon kevesen (néhány 
tucatnyian) szerezhették meg ezt a fokozatot egy-egy vizsgán. 
Ezzel a fokozattal bírók közül kerültek ki Kína legmagasabb 
posztokat betöltő adminisztrátorai, 
csü-zsen (kínai): a két-három évenként rendezett kínai tartományi 
vizsgákon megszerezhető fokozat, mely az ország vizsgarend- 
szerének második lépcsője volt (-> hsziu-caj ). A fokozat birto- 
kosai az állam másodvonal-beli hivatalnokai lehettek, és jogot 
szereztek a legmagasabb fokozat (-> csin-si ) megszerzésére, 
csün-ce (kínai): az ókori kínai embereszményt jelölő kifejezés, 
csuang jüan (kínai): a kínai vizsgarendszer legmagasabb szintjén 
csin-si ) legjobban szereplő személy, aki fokozata megszerzé- 
se után a császár veje lehetett. 

dabirisztán (perzsa): muszlim alapfokú iskola elnevezése Perzsiá- 
ban. (-> maktáb , kuttáb, mahdar) 
daigaku, dajgakurjó (japán): a középkori japán főváros „nagy isko- 
lája", melyet kínai mintára szerveztek meg, mint az oktatás köz- 
ponti helyszínét. A konfucianista tanítások (-> konfucianizmus ) 
mellett jogot, kínai irodalmat, matematikát, zenét és szépírást 
tanítottak itt a fővárosi nemesek 13-16 éves korú fiaiból kivá- 
lasztott diákoknak. A csaknem félszáz diák tíz naponként vizs- 
gát, év végén pedig záróvizsgát tett. Legfeljebb kilenc évig le- 
hetett valaki az iskola tanulója. 

daigaku besszó (japán): „kollégiumok" a középkori Japánban, me- 
lyet a gazdag nemesek hoztak létre a saját nemzetségük-beli 


191 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


diákok számára tanulásuk elősegítésére. A ~ban szállást kaptak 
és anyagi támogatásban részesültek a diákok, 
guru (szanszkrit): 'a sötétség lerombolója', nagy tudású személy, 
aki mások lelki-szellemi vezetésével is foglalkozik (tanár), 
gurukulás (szanszkrit): a Védikus tanulmányok iskolái Indiában, 
hadísz (arab): elbeszélés, hír, hagyomány: e fogalom alatt értjük 
azokat a közléseket, elbeszéléseket, amelyek főként a vallási, 
de akár egyéb, például történeti tárgykörből véve, eleinte szó- 
ban, majd lejegyezve adtak tovább a muszlimok. A hadísz min- 
den esetben egy, a régi muszlim közösségben érvényben lévő 
hagyományt örökít meg (szunna). A hadíszok Mohameddel, a 
próféta cselekedeteivel és mondásaival kapcsolatos rövid tör- 
ténetek, anekdoták, melyeket azok hagyományoztak tovább, 
akik személyesen ismerték őt. A hadísz-gyűjtemények az isz- 
lám terjedésének első időszakában jelentős számúak voltak, 
és úgy terjedtek, hogy minden történet esetében megjelölték 
a továbbhagyományozó(k) nevét. A későbbi időszakban egyes 
tudósok rendszerezték a korábban összegyűjtött hadíszokat, 
és hat jelentős, perzsa tudósok által szerkesztett gyűjtemény 
alakult ki. Mindez, a hadíszokkal kapcsolatos információ a 
szunniták véleményét tükrözi. A síiták azonban nem így gon- 
dolkodnak, a hadísz kifejezés helyett az ahbárt (kijelentések, 
információk) használják. Tagadják az előbb említett hat könyv 
érvényességét, és kialakították a saját gyűjteményeiket, 
hakasze (japán): tudós mester a középkori Japán fővárosi iskolájában 
daigaku ), aki a fő tárgy: a konfucianista tanok közvetítésével 
megbízott személy volt. Munkáját egy „segédtudós" segítette, 
halqá (arab): a kifejezés azt jelöli, hogy a régi muszlim iskolákban a 
diákok és a tanórákon résztvevő egyéb személyek körben vagy 
félkörben helyezkedtek el a tanár körül. Az ismétlőtanárok, il- 
letve a magasrangú látogatók a tanárhoz legközelebb eső he- 
lyeket foglalták el. A tanár rendes, mindennap jelenlévő diákjai 
ültek legelői; mögöttük azok helyezkedtek el félkörívben, akik 
frissen csatlakoztak a tanulókörhöz. A diákok mindig hagytak 
helyet (általában hátul) az alkalmi látogatóknak, akik pillanat- 
nyi érdeklődésüktől vezérelve tértek be az iskolába, illetve tá- 
volabbi helyszínekről érkezve megszakították útjukat néhány 
napra vagy órára. 


192 
Függelék 


hangaku (japán): szamurájoknak felállított iskola neve az Edo-kori 
(1603-1867) Japánban. 

hsziu caj (kínai): a legalacsonyabb vizsgafokozat a régi Kínában, me- 
lyet az i. e. 2. századtól lehetett megszerezni (— >Han Ven-ti). A 
fokozat megszerzői formálisan jogot nyertek arra, hogy az orszá- 
got igazgató konfuciánus elithez tartozzanak. A vizsgát általában 
előkészítő fordulók előzték meg, melyeken a jelölteknek számot 
kellett adniuk írási és olvasási készségéről, valamint a klasszikus 
szövegekben való jártasságukról. Nem volt elegendő azonban 
a konfuciánus könyvek ismerete a vizsgára jelentkezéshez: a 
pályázóknak hatósági igazolást kellett felmutatniuk arról, hogy 
megbízható, erkölcsös személyek, és hogy felmenőik között nem 
voltak „alantas" személyek (például szolgák, színészek, prostitu- 
áltak). Bár e vizsga nagyon szigorú feltételek mellett zajlott, a kí- 
nai történelem során akadtak olyanok, akik úgy vásárolták meg 
e fokozatot, vagy kitüntetésként kapták a császártól. 

icspocskaljí (nahuatl): A 'lányok iskolája' a 15-16. század fordulójá- 
nak azték társadalmában. 

idzsáza (arab): Az ismeretek továbbadására jogosító 'bizonyít- 
vány', melyet a madraszákban (->) szóbeli vizsga nyomán ado- 
mányoztak, amely során - hasonlóan a mai doktori védések- 
hez - a jelöltnek eredeti téziseket kellett felállítania, és azokat 
tudományos vitában megvédeni. Eltérően a későbbi, európai 
egyetemeken adományozott fokozatoktól, az iszlám világá- 
ban semmiféle bizonyítvánnyal nem érezhette tanulmányait 
lezártnak egy diák. Inkább ellenkezőleg, az idzsáza elnyerése 
után gyakorta még intenzívebb és kiterjedtebb tanulmányok 
következtek, hogy az egyén olyan kitűntető címeket nyerjen el, 
mint például „a vitatkozás lovagja" (fárisz al-munázara), a „bí- 
rák bírája" (qádi'l-qudát), a „tudósok tudósa" ’álim al- ulamá'), 
a „jogtudósok legkiválóbbja" (faqíh al-fuqahá') stb. Az idzsáza 
adományozásával egy tanár tulajdonképpen azt ismerte el, 
hogy a dokumentumot elnyerő diákja teljesen elsajátította az 
általa tanított könyvet (tananyagot), és képessé vált annak ta- 
nítására. E dokumentumnak több egyszerű és részletes válto- 
zata alakult ki, legteljesebb formájában feltüntették a diák és 
tanár pontos nevét, a vizsga helyszínét és időpontját, a diák el- 
ért eredményeivel, szorgalmával kapcsolatos megjegyzéseket, 


193 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


a megtanult könyv szerzőjét, címét, esetleg fontosabb adatait 
(például azt, hogy másolat-e vagy eredeti kézirata alkotójának), 
végezetül pedig azt, hogy kik voltak a bizonyítvány tulajdono- 
sának diáktársai. (-> idzsáza ámma, idzsázat al-tadrísz) 
idzsázat al-tadrísz (arab): engedély a tanításra, az oktatói mun- 
kához szükséges bizonyítvány neve. Ez a kifejezés a klasszikus 
arabban része volt csupán a wa'l-iftá' fogalmának, ami annyit 
tett: engedély jogi vélemény kibocsátására. (-. ^idzsáza ) 
idzsáza amma (arab): Olyan régi muszlim bizonyítvány, melyben a 
tanár azt engedélyezte valamely diákjának, hogy az általa írott 
könyvet tanítsa (-> idzsáza ) 

imlá (arab): diktálás a muszlim iskolákban: annak az oktatási mód- 
szernek a megnevezése, amikor a tanár felolvas a saját jegy- 
zeteiből és könyveiből, a diákok pedig lejegyezik azt. A diktá- 
lás módszerét maga a klasszikus arab nyelv tette szükségessé, 
amely a diákok számára részben idegenül hangzott. A diktálás 
útján rögzített szöveg sokkal jelentősebb volt a tanulás ered- 
ményessége szempontjából, mint egy adott, már leírt szöveg 
egyszerű másolása. Az írott, csak mássalhangzókból álló szö- 
veg ugyanis „élettelen" volt, azt éppen a hangsúlyos és kifejező 
felolvasás töltötte meg élettel és tette érthetővé. A klasszikus 
arab szavakat csakis az tudta helyesen megtanulni, aki hallotta 
azok kiejtését is. 

ixtlamacsiliztli (nahuatl): embereszmény megnevezésére szolgá- 
ló, összetett kifejezés a 16. századi aztékoknál: bátor, fegyelme- 
zett, állhatatos és bölcs a körülbelüli jelentése, 
jógaku dzsoku (japán): nyugati tudományok iskolái a 19. századi 
Japánban. 

Jüelü Akadémia (kínai): 976-ban alapított, híres felsőoktatási köz- 
pont. 

kalmekak (nahuatl): A templomokhoz tartozó iskolák a 15-16. szá- 
zad fordulójának azték társadalmában, 
kandzsi (japán): a Koreai-félszigetről Japánba került írás. 
kentósi (japán): a középkorban a japán tennó-kormány által a 
Tang dinasztia által vezetett Kínába menesztett küldöttség. A 
diákokból és papokból álló ~k feladata az volt, hogy elsajátít- 
sák a kínaiak fejlettebb kultúráját, technikáját és államigazga- 
tási rendszerét. Az első küldöttség 630-ban indult el, az utolsó, 


194 
Függelék 


a 15., 894-ben. A küldöttségeket 4-6 hajóból álló flotta vitte, 
és a követség vezetőjével, diákokkal, kísérőkkel és hajósokkal 
együtt egy-egy küldöttség 100-150 főt számlált. A Japánba ha- 
zatérő tudós szerzetesek és diákok nagy szerepet játszottak a 
politikai, tudományos és vallási életben. 

kidendó (japán): a kínai történelem és irodalom tanulmányo- 
zását célzó tárgy a középkori Japán iskolákban (-> daigaku , 
kokugaku). 

kjójudzsó (japán): az alsóbb néprétegekből származó, felnőtt 
korú japánok képzésére szervezett központok az „Edo-korban 
(1603-1867). 

kodakara (japán): az a szemlélet Japánban, mely szerint a gyer- 
mek kincs. 

kodomogumi (japán): a 7. életév után, 14-15 éves korig ez a név 
jelölte a japán falvakban a közösség védelme alá átkerülő gye- 
rekeket. 

kokugaku (japán): japán tartományi iskolák, melyeket a közép- 
korban kínai mintára szerveztek meg a szigetország vidéki te- 
lepülésein. A daigaku iskola (->) tananyagtartalmát közvetítő 
képzésben a vidéki nemesurak 13-16 éves fiai közül vettek 
részt néhányan. Ez az iskolatípus volt a tulajdonképpeni hiva- 
talnokképző Japánban. A köznép soraiból származó fiúk is be- 
kerülhettek ebbe az iskolába, de csakis orvostanhallgatónak. 
A tanulók létszáma a ~ban a tartomány nagyságától függően 
20-50 nemesi származású diák és 4-10 orvostanhallgató volt. 

Korán (arab): a szó jelentése 'olvasmány'. A mű Mohamed (570- 
632) negyvenéves korától fogva átélt látomásainak isteni ihlet- 
ként való kinyilatkoztatásait tartalmazza. A Korán az iszlám tör- 
vénykönyve, minden hit és tudás ebből fakad a hívők számára. 

kuikakalko (nahuatl): Énekiskolák a 15-16. század fordulójának az- 
ték társadalmában. 

kuttáb (arab): középkori muszlim alsó- és/vagy középfokú iskola- 
típus neve, ahol a fiúgyerekek írni-olvasni tanultak, koranikus 
szövegek segítségével. (-> maktáb ) 

madrasza (arab): olyan muszlim vallási (olykor világi) iskola, több- 
nyire közép- és/vagy felső szintű, ahol a fiúk különböző cso- 
portjai koranikus ismereteket, különböző tudományokat ta- 
nultak, illetve tanulnak ma is. A fogalom (ejtésbeli különbsé- 


195 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


gekkel) a muszlim világ valamennyi részén elterjedt, és iskolát 
jelöl. (A törököknél pl. medresze lett.) 
madzsálisz (arab): magántanulók csoportja a középkori iszlám vi- 
lágában, akik tudósok vagy mecénásaik házában gyűltek össze, 
hogy teológiai, jogi vagy orvosi tanulmányokat folytassanak, 
mahdar: muszlim alapfokú iskola elnevezése al-Andalúszban. 
dabirisztán , maktáb, kuttáb) 

maktáb (arab): középkori muszlim alsó- és/vagy középfokú iskola- 
típus neve, ahol a fiúgyerekek írni-olvasni tanultak, koranikus 
szövegek segítségével. (-> kuttáb ) 

(bi)marisztán (perzsa->arab): (tan)kórház, ahol a középkori mu- 
zulmán orvosok és diákjaik tudományos megfigyeléseket vé- 
geztek. 

marszad (arab): obszervatórium, ahol a középkori muzulmán tu- 
dósok, illetve a tanárok és diákok matematikai és csillagászati 
megfigyeléseket végeztek. 

maszháb (arab): tanár a középkori iszlám madraszákban és más 
felsőfokú iskolákban. 

maszóréta (héber): zsidó írástudó megnevezése az 5-10. század- 
ban. A ~knak jelentős szerepük volt az Ószövetség héber szö- 
vegének pontosításában és megőrzésében, 
mjóbódó (japán): jogi tanulmányok a középkori japán iskolákban 
(-. >daigaku , kokugaku). 

mjógjódó (japán): a konfuciánus írások tanulmányozását jelölő 
szó a középkori Japánban. Ez volt a fő tárgy a fővárosi és tarto- 
mányi iskolákban (-> daigaku , kokugaku). 
mu'allim (arab): a muszlim alapiskolák (-> kuttáb , maktáb, 
dabirisztán, mahdar) tanárainak megnevezése, 
mu'íd (arab): a szövegek ismétlését, begyakorlását segítő tanerő 
volt a nagyobb madraszákban (->), aki egyidejűleg egy kisebb 
iskolában vezető jogtanár is lehetett, 
mudarrisz (arab): a jog tanára a madraszákban (->). 
mufti (arab): a vallástudomány tanára a madraszákban (->). 
muhaddisz (arab): a hagyományok magyarázója a madraszákban 
(■*)■ 

mumlí (arab): a muszlim iskolákban szöveget diktáló személy neve. 
munazarát (arab): tudományos viták a középkori muzulmán taná- 
rok és diákok körében. 


196 
Függelék 


muqábil (arab): az eredeti és másolt szövegek egybevetői a régi 
iszlámban. 

muqri' (arab): a Korán (->) olvasását irányító tanár megnevezése 
az iszlámban. 

muszahhih (arab): a kézirat-másolatok javítói az iszlámban. 

musztamlí (arab): az iskolákban a szöveg diktálását végző személy 
segítője (-> mumli \ imlá). 

musztanlí (arab): a muhaddisz (->) segítője, aki a muszlim iskolák- 
ban a lediktált hadíszokat (~>J gyakoroltatta a diákokkal. 

Musztansziríja (arab): 1227-ben alapított bagdadi madrasza (->), 
melyet al-Musztanszír kalifa építtetett fel a Tigris folyó bal 
partján; az építkezés 1234-ben fejeződött be. Az iskola 4 nagy 
épületből állt, amelyekben tantermek és lakószobák, valamint 
konyha, fürdők, raktárak és kórház tartoztak az intézményhez. 
A ~ban oktatott tananyag felölelte valamennyi tudományágat: 
teológiát, matematikát, nyelveket, orvostudományt, gyógysze- 
részetet és különböző természet-tudományokat tanítottak. Az 
1258-as mongol invázió során az iskolát részben lerombolták, 
ám a hódítók újjászervezték. A középkori muzulmán utazók vi- 
rágzó oktatásról tudósítanak a ~ kapcsán. 

ná'ib (arab): másodrendű, segéd-jogtanár, akit a mudarrisz alkal- 
mazott a madraszákban (->). 

nahwí (arab): az arab grammatika és irodalom tanára a 
madraszákban (->). 

Nalanda: a legjelentősebb indiai buddhista oktatási központ, mely 
450-850 között virágzott, és korának legjelesebb diákjait von- 
zotta. 

naqába (arab): tanárok szakmai egyesülete az iszlám régi világá- 
ban. 

nászikh (arab): kéziratmásolók arab megnevezése. 

Nizámijja (arab): 1065-ben Nizám al-MuIk kulturális miniszter 
által Bagdadban alapított madrasza, mely 1067-ben nyitotta 
meg kapuit. Az iskola négyszög alapú, kolosszális méretű okta- 
tási és tudományos központ volt. Tartozott hozzá egy kert, szá- 
mos előadóterem, könyvtár, boltok, raktárak, konyha és fürdő. 
A tudósok részére magán-lakrészeket alakítottak ki benne. A 
tanárok kinevezése miniszteri kinevezés alapján történt. Szék- 
foglaló beszédük általában magas méltóságok jelenlétében 


197 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


hangzott el, és a tanárjelöltek a kalifa előtt, nyilvános vitán is 
számot adtak tudásukról. Az intézmény, mely hosszú időn ke- 
resztül az iszlám világ egyik legkiemelkedőbb oktatási központ- 
ja volt, a 15. század végéig fennállt, 
obitoki (japán): a 7. életévhez (a gyermekkor 'befejezéséhez') 
kapcsolódó rítus a régi Japánban, 
óraimonó (japán): középkori japán tankönyvek, melyek a szamu- 
rájok számára íródtak. 

Paj csia hszing (kínai): „Száz családnév jegyzéke" című írásjegy- 
gyűjtemény a régi kínai iskolákban. A két másik alapkönyv mel- 
lett (- ^Szan ce csing és Csien ce ven) ez jelentette az alapvizs- 
gák kötelező anyagát; a kisdiákok a leggyakoribb kínai személy- 
nevek lejegyzését tanulták meg a segítségével, 
qárúra (arab): henger formájú tartó, amelyben a középkori musz- 
lim diákok hordták az iskolában tanulmányozandó kéziratokat, 
qirá'a (arab): a szép olvasás, a helyes hanglejtés tudománya. A 
muszlim iskolákban - ha a megtanulandó szöveg a diákok szá- 
mára könnyen beszerezhető volt - idősebb, szépen olvasó nö- 
vendékek olvasták elő a szöveget, e módszer neve a qirá'a. 
sen-si (kínai): a hivatalt viselő, módos írástudó réteg összefogla- 
ló neve a régi Kínában. E réteg tagjai helytálltak a különböző 
szintű vizsgákon, fokozatot és hivatalt szereztek, taníthattak 
másokat, ők voltak az írás, a könyvek, a tudományok ismerői, 
sikibusó (japán): a középkori Japán fővárosi nagy iskolájában 
daigaku ) a tanulmányaikat befejező diákok minisztériumi 
vizsgája. E vizsga eredményétől függően kaphattak tisztséget, 
smriti (szanszkrit): a hindu nevelés alapjául szolgáló, irodalmi és tu- 
dományos szövegeket tartalmazó, világi elemeket is magába fog- 
laló művek összefoglaló neve, melyek a sruti kiegészítéseképpen 
jelennek meg az indiai nevelésben. Ez tulajdonképpen egy tíz tu- 
dományból álló rendszer, mely közül hat segítő tudományt lehet 
kiemelni (Vedanga), melyek a sruti megértéséhez szükségesek; 
valamint a négy mű-csoportot magába foglaló együttes: a taní- 
tó-erkölcsnemesítő szándékkal írott (Mimansza) művek, a hagyo- 
mányos történetek összefoglalása (Purána), a nagy elbeszélő köl- 
temények Ramajána, Mahabharáta) és a jogi természetű írások. 
Sóheizaka Gakumondzso (japán): a sógunátus kormányzása alatt 
álló felsőfokú tanintézet Japánban, az Edo-korban (1603-1867). 


198 
Függelék 


sruti (szanszkrit): a hindu nevelés alapjául szolgáló, isteni kinyilat- 
koztatásé szent szövegek összefoglaló neve Indiában. Ide tar- 
toznak az egyes Véda-részek és azok az Írások, melyek a Védák 
magyarázatával foglalkoznak, és amelyek szintén fontos alapjai 
a védikus teológiának, mint például az Upanisádok. 

Szán ce csing (kínai): „Három írásjegyes klasszikus" címmel em- 
legetett könyv a régi kínai iskolákban. Olyan verssorokból álló 
könyv volt ez, melynek minden sora három szóból, azaz három 
írásjegyből állt, és egyfajta didaktikus enciklopédiát alkotott: 
megadta az alsófokú képzésben (írás- és olvasástanulásban) 
résztvevő gyermekeknek a szükséges kifejezéseket és az alap- 
tárgyakba való bevezetést. A tanulók - tanítójuk irányításával 
- bemagolták a könyv szövegét, anélkül, hogy értelmezték vol- 
na, azután pedig megtanulták a bemagolt szavak írásjegyeit, 
naponta négyet-hatot. 

szandó (japán): a számolás tudománya a középkori Japán iskolák- 
ban (-> daigaku , kokugaku). 

Szendzsimón (japán): ezer kandzsi írásjegyből álló szöveg a régi 
Japán iskolákban. 

szunna (arab): hagyomány: azokat a szokásokat nevezzük így, ame- 
lyek a régi muszlim közösségben érvényben voltak, tekintet nélkül 
arra, hogy azokat hadíszba (->) foglalták-e, vagy sem. Ha valamire 
vonatkozóan a Korán (->) nem ad eligazítást, a szunna jelenti a 
muszlimok számára a segítséget. Olykor - helytelenül - a szunna 
kifejezést a hadísz (->) szóval szinonimaként használják, pedig a 
két fogalom nem feltétlenül jelenti ugyanazt. A szunna kapcsán 
hangsúlyozandó, hogy minden további nélkül elképzelhető, hogy 
nem létezik rá nézve szóbeli úton közölt hagyomány, nem ismer- 
tek a továbbhagyományozói, csak maga a szokás van érvényben. 

ta'líqa (arab): Azoknak a köteteknek a neve, melyeket tanulmá- 
nyaik ideje alatt a madraszák (->) joghallgatói a tanári előadá- 
sok alapján készített jegyzeteikből és más írások kivonatolása 
alapján állítottak össze, s amelyeket később mindennapi mun- 
kájuk, illetve saját tanári pályájuk során használtak. Akár egy 
tucatnyi kötetet is kitett egy-egy, szinte az egész élet során 
szerkesztett ilyen mű. 

tajlaszán (arab): a bagdadi Nizámijja (->) tanárainak fejére csavart 
és csuklyaszerűen elrendezett, kék színű ruhadarab. 


199 
Kéri Katalin: Adatok és művek a nem nyugati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról 


tálib (arab): diák, tanuló. 

telpocskaljí (nahuatl): a 'fiúk iskolája' a 15-16. század fordulójának 
azték társadalmában. 

terakoja (japán): közembereknek felállított iskola neve az Edo-kori 
(1603-1867) Japánban. 

uhbá (arab): a bagdadi Nizámijja (->) tanárainak fekete köpenye. 

upanajána (szanszkrit): beavatási szertartás a hinduizmusban, 
melynek során a fiú a "kétszer születettek" közé kerül, életé- 
nek brahmacsarja (->) szakaszába lép, és guruja megkezdi a 
tanítását. 

'usztáza (arab): tanítónő. 

vakamonogumi (japán): a körülbelül egyidős japán gyerekek szá- 
mára szervezett csoportos foglalkozások. 

Védák (szanszkrit): (véda=tudás) Az i. e. 1200 körüli években ke- 
letkezett indiai szent könyvek összefoglaló neve. A Védák a 
hindu nevelés alappillérét képezik, isteni kinyilatkoztatásként 
a sruti (->) részei. A legfőbb Véda-csoportok: Rig-Véda, vagy a 
Teremtés Védája, Száma-Véda, vagy a Dalok Védája, Jadzsúr- 
Véda vagy a Varázslás Védája, Atharva-Véda vagy az Áldozati 
formulák Védája. 

waqf (arab): kegyes adomány: a régi muszlim iskolák alapítása 
gyakran ezen nyugodott. Ennek a típusú vallási alapítványnak 
kiemelkedő szerepe volt a középkorban, mert a nem örököl- 
hető hűbérbirtokkal (iqtá) szemben ennek esetében a vagyon, 
maga az ingatlan az alapító saját tulajdonát képezte. A menhe- 
lyek, iskolák, árvaházak, kórházak alapítására és fenntartására 
tett adomány örökös fennmaradását törvényesen hitelesített 
okiratok (waqfijja) szavatolták, amelyeket külön levéltárakban 
őriztek, és amelyek apró részletességgel meghatározták az ala- 
pítvány szabályait és kereteit, az alapítványi kötelezettségeket 
és a várható jövedelem nagyságát. 

záwija (perzsa): Perzsiában így nevezték a madraszát (->). Észak- 
Afrikában is alapítottak ilyen nevű intézményeket a középkor 
során. 


200 
Napjainkban, a kompetenciafejlesztésen alapuló, új, 
osztatlan pedagógusképzés egyik központi kérdése, 
hogy mely tantárgyaknak, problématerületeknek van 
létjogosultságuk a képzésben. A neveléstudományi 
területek között a nevelés- és művelődéstörténet is 
helyét és funkcióját keresi. A neveléstörténet tanításá- 
nak, kutatásának napjainkban csak úgy lehet megőrizni 
korábban kivívott rangját, helyét a tanári felkészítés- 
ben, ha a tárgy (maga a tudományterület) tematikai, 
forrástani, módszertani értelemben is folyamatosan 
gazdagodik, mind jobban problémaközpontú, kompa- 
ratív szemléletű diszciplínává válik, a diákokat önálló 
kutatásokra, kritikai gondolkodásra, forrásgyűjtésre és 
-elemzésekre inspirálja. 

A kompetencia alapú képzés Pécsett kiemelten 
fontosnak tartott horizontális aspektusai közül ebben 
a könyvben a multiperspektivitás jelentőségét hang- 
súlyozzuk. A nevelés- és művelődéstörténet ugyanis 
alapot jelenthet ahhoz, hogy a leendő pedagógusok 
képzésük során a térben és időben tág, a fogalom szé- 
les értelmében vett egyetemes ismeretekkel, az ezekre 
épülő, ezekből kibontható gondolkodásmóddal is talál- 
kozzanak. Ebben a könyvben ezért arra teszünk kísérle- 
tet, hogy egyrészt rövid áttekintést adjunk a nem nyu- 
gati kultúrák neveléstörténetének kutatásáról, a téma- 
terület legfontosabb nemzetközi szakirodaimának és 
kutatási tendenciáinak alakulásáról, a posztkolonialista 
szemléletmódról. Másrészt megpróbálkozunk annak 
vázlatos bemutatásával, hogy a neveléstörténet külföl- 
di és hazai kutatói, illetve távoli tájakra utazó tudósok 
és pedagógusok műveikben a 19. század elejétől a 20. 
század közepéig hogyan jelenítették meg Kína, India, 
Japán és az iszlám világának nevelési múltját. 

H 41